Бақылау сұрақтары.


Бақылау сұрақтары.

 1. Педагогикалық үдеріске қатысты инновация қандай элементтерге байланысты анықталады?
 2. Педагогикалық жүйе дегеніміз не және ол жайлы білудің қандай қажеті бар?
 3. Педагогикалық іс-әрекеттегі инновациялылық қандай жағдайларды жүзеге асырумен анықталады?
 4. Педагогикалық инновацияларға нені жатқызуға болады?
 5. Педагогикалық жүйеге инновациялық түрлендірулер қандай бағыттар бойынша енгізіледі?
 6. Педагогикалық жүйелерге жаңалық енгізулер деңгейлерінің мәні  қалай сипатталады?
 7. Педагогикалық инновациялар қандай критерийлермен сипатталады?
 8. Педагогикалық теория инновациялылығы қандай бағыттармен анықталады?
 9. Ізгілік педагогикасы қалай анықталады?
 10. Оқу мекемелерінің инновациялылығы қалай сипатталады?
 11. Гимназияның оқу мекемесі ретіндегі ерекшеліктері қандай?
 12. Лицей оқу мекемесі ретінде қалай сипатталады? 

Тапсырма:

Архимед Мыңбайұлы Ысқақовтың ұстаздық қызметі. Негізгі идеялары мен тәжірибелері.

Қ.М.Нұрғалиевтың негізгі идеялары мен педагогикалық тәжірибесі

Қанипа Омарғалиқызы Бітібаева– Қазақстанның еңбек сіңірген мұғалімі.

Шалва Александрович Амонашвили- жаңашыл педагогтің қызметі.

В.Ф.Шаталов тәжірибесі.

С.Н.Лысенкова – Ресей педагогының әдістемесінің негізі және т.б.

Қолданылған әдебиеттер:

1

Кайкенова Ж.К. Интерактивные формы и методы обучения государственных служащих: учебно–методическое пособие. Астана, 2008 г.

2

Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 2 кн. – М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001г. – Кн. 1: Общие основы. Процесс обучения.

3

Хмель Н.Д. Теория и технология реализации целостного педагогического процесса: учебное пособие. – Алматы, 2002г

4

Активные и интерактивные методы и формы обучения студентов: Практикум /сост. Г.Б. Ахмеджанова, Ж.А. Шалдыбаев, С.Ш. Кадысов. – Павлодар: Кереку, 2009.

5

Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. – М., 1991.