Студенттерге арналған жұмыс бағдарламасы (syllabus)

1.    Пәннің атауы «Көркем еңбекті» оқыту теориясы мен әдістемесі»

2.    Оқытушының аты-жөні: Аубакирова Р.Ж.,  бейнелеу өнері және сызу кафедрасының оқутышысы, п.ғ.к., доцент

3.    Мағлұматтар: ж/т: 53-11-00,    kama_0168@ mail.ru, Сот.87777641068

4.    Оқу жоспарынан кқшірме:

Курс

Семестр

Кредит саны

Дәріс

Тәжірибелік

ОЖСӨЖ

СӨЖ

Барлық сағат

Бақылау түрі

2

4

2

6

6

8

30

90

емтихан

5.             Пәннің пререквизиттері: «Көркем еңбекті» оқыту теориясы мен әдістемесі» курсын меңгеру үшін келесі пәндерден білім қажет:

Ø     Жалпы педагогика негіздері;

Ø     Жалпы психология негіздері;

Ø     Дидактика;

Ø     Тәрбие теориясы;

Ø     Төменгі сынып оқушыларымен жүргізілетін тәрбие жұмысының технологиясы;

6.             Пәннің постреквизиттері: берілген курсты меңгеру барысында қалыптасқан білім, білік, дағдылар болашақ маманның кәсіби іс әрекетінде маңызды орын алады (өндірістік іс тәжірибеде). 

         «Көркем еңбекті» оқыту теориясы мен әдістемесі» пәнін меңгеру дәріс сабақтарында, тәжірибелік сабақтарында, оқытушы жетекшілігмен (ОЖСӨЖ) және студенттердің өздік жұмыстарын (СӨЖ) орындау барысында жүзеге асырылады.

7.    Пәннің қысқаша мазмұны

   «Көркем еңбекті» оқыту теориясы мен әдістемесі» пәні бойынша жқмыс бағдарламасы 5В010200 – Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі мамандығының студенттеріне арналған. Қсынылған пән болашақ бастауыш мектеп мұғалімін даярлау бағдарламасында негізгі пәндердің бірі болып табылады.

          5В010200 – Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі мамандығын жалпы педагогикалық даярлау жүйесінде «» пәнінің мазмұны оқу нысаны болып табылады.

         

8.    Пәннің мақсаты: «Көркем еңбекті» оқыту теориясы мен әдістемесі» пәнінің бағдарламасы болашақ бастауыш мектеп мұғалімінің теоретикалық және тәжірибелік дайындығын қарастырады.  Негізгі мақсаты- студенттерде бейнелеу өнері туралы ғылыми- теориялық және тәжірибелік білім қалыптастыру, кәсіби құзіреттіліктерді қалыптастыру.

9.     Пәннің міндеттері:

Пәнді меңгеру нәтижесінде студенттерде:

- бастауыш мектеп жүйесіндегі бейнелеу өнерінің негізгі ұғымдары білуі қажет;

- педагогикалық білімдер жүйесі туралы, бастауыш мектеп жасындағы балаларды дамыту мен тәрбиелеу заңдылықтары,  қолөнер еңбегі бойынша оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастырудың мазмұны, қағидалары, әдістері мен фомалары туралы түсініктер қалыптасуы қажет;

- бастауыш мектеп жасындағы балаларды оқыту мен тәрбиелеу міндеттеріне сай қазіргі педагогикалық технологияларды қолдана білу керек;

- өзінің кәсіби іс-әрекетінде өзін-өзі жетілдіру, өз білімін жоғарлатуға қажеттіліктерін туындату. 

10.                       Пәннің мазмұны:

Тақырыптары

Дәріс

Тәжірибелік

ОЖСӨЖ

СӨЖ

1.   

№1 тақырып: Көркем еңбек оқыту педагогика ғылымының саласы.

1

1

1

5

2.   

№2 тақырып: Бастауыш мектепте еңбекке баулуды оқытудың теориялық негіздері.

1

1

1

5

3.   

№3 тақырып: Материалдың, іс әрекетің және бұйымдарды дайындаудың техникасы мен сипаттама.

1

1

2

5

4.   

№4 тақырып: Халықтық сәндік- қолданбалы өнер

1

1

1

5

5.   

№5 тақырып:Тұрмыстық еңбек.

1

1

1

5

6.   

№6 тақырып: Бастауыш сыныптардағы еңбекке баулу сабақтарын үйымдастыру технологиясы..

1

1

2

5

7.   

Итого

6

6

8

30

№1 тақырып:Көркем еңбек оқыту педагогика ғылымының саласы.

Сабақтын мақсаты:Еңбекке үйретудін оқыту әдістемесімен танысу,  басқа ғылымдармен байланысын анықтау. Еңбекке үйрету пәнінің өзіндік ерекшеліктерімен танысу.

Өзін-өзі бақылауға арналған сурақтар:

1  Еңбекті оқыту әдістемесінің мақсаты мен міндеттері?

2  Мектептің бастауыш сатысындағы білім мазмұны қандай бөлімдерден тұрады?

3  Қауіпсіздік ережелері мен жеке гигиеналық талаптары?

№2 тақырып: Бастауыш мектепте еңбекке баулуды оқытудың теориялық негіздері.

Сабақтын мақсаты:Бастауыш мектепте еңбекке баулуды оқытудың  мақсаты мен міндеттерінің жалпы сипаттамасын. Бастауыш мектепте еңбекке баулуды оқытудың  мазмұнын. Бастауыш мектепте еңбекке баулудан білім берудің мемлекеттік стандартымен танысу.

Өзін-өзі бақылауға арналған сурақтар:

1.Бастауыш мектеп  курсын бастауыш мектепте еңбекке оқыту теориясы және технологиясы оқытудағы білімділік, дамытушылық және тәрбиелік міндеттері.

2.Дамыта оқыту жағдайында бастауыш сыныптарға арналған бейнелеу өнері оқушыларының дидактикалық негіздері.

3. Еңбекке оқыту бастауыш мектепке арналған оқу-әдістемелік топтаманы қолданудың теориясы мен тәжірибесі.

№3 тақырып: Материалдың, іс әрекетің және бұйымдарды дайындаудың техникасы мен сипаттама.

Сабақтын мақсаты:Материалдар жөнінде мағлұматтарды білу,сабақтарда білімдерді пайдалану.

Өзін-өзі бақылауға арналған сурақтар:

1   Қағаздың түрлері?

2  Оригами қағаздың өнделу тарихы?

3  Қатырма қағаздың негізгі түрлері?

4   Қағаз қалдықтарынан не жасауға болады?

№4 тақырып: Халықтық сәндік- қолданбалы өнер.

Сабақтын мақсаты:Қазақ халқының сәнді қолданбалы өнерімен танысу , сабақтарда білімдерін пайдалану.

Өзін-өзі бақылауға арналған сурақтар:

1.  Ою- өрнектердің орындалу тәсілдері және оқытып үйрету әдістері?

2. Мүсіннің қандай түрлерін білесіз, атап беріңіз.Қазақстан мүсіншілерінің көркем шығармаларын ерекшеліктеріне байланысты әңгімелеп берініз

3. Дизайн өнері не білесіздер, әңгімелеп беріңіз

№5 тақырып:Тұрмыстық еңбек.

Сабақтын мақсаты:Бастауыш мектепте тұрмыстық еңбектің мәні мен мазмұнын. Мектепте, үйде өзін–өзі қызмет ету, ата–аналарға көмек, сынып бөлмесін жинап, безендіру. Кәсіптік бағдар беру.

Өзін-өзі бақылауға арналған сурақтар:

1.  Тұрмыстық еңбеқ негіздері?

2.  Сабаннан істеу технологиясы.

3.   Зергерлік бұйымдар.

№6 тақырып: Бастауыш сыныптардағы еңбекке баулу сабақтарын үйымдастыру технологиясы.

Сабақтын мақсаты:Сабақ беру әдістемесімен,сабақ өткізу формаларымен танысу.

Қыскаша мазмұны:Сабақ– еңбекке баулуды оқу тәрбие барысын үйымдастырудың негізгі формасы. Қазіргі сабаққа қойылатын талаптар. Еңбекке баулу сабақтарының тақырыбы, құрылымы, өзіндігі (балалар ұжымын үйымдастыру, жаңа материалды түсіндірү (нұсқама), тәжірибелік жұмыс (жеке жұмыс), орындалған жұмысты талдау және бағалау). Оқушылардың практикалық әрекетін ұйымдастыру. Сонымен қатар шығармашылық қабілетін дамыту. Оқушылардың өздік әрекетіне жетекшілік жасау, қауіпсіздік техникасын, санитарлы–гигиеналық талаптарды сақтауын қадағалау.

Еңбекке баулу сабақтарына әдістемелік талдау жасау. Мұғалімнің сабаққа дайындалуы, оны өткізуі және талдауы барысындағы еңбегін ғылыми ұйымдастыру.

Өзін-өзі бақылауға арналған сурақтар:

1. Еңбекке оқыту бастауыш мектепке арналған оқу-әдістемелік топтаманы қолданудың теориясы мен тәжірибесі.

2.Еңбекке оқыту оқыту тәжірибесіндегі дамыта оқыту мәселелері.

3.Бастауыш мектеп  еңбекке оқыту жаңа мазмұнының ерекшеліктері

ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСТАРҒА ОРЫНДАУҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСКАУЛАР

№1 тақырып:Көркем еңбек оқыту педагогика ғылымының саласы.

Сабақтын мақсаты:Еңбекке үйретудін оқыту әдістемесімен танысу,  басқа ғылымдармен байланысын анықтау. Еңбекке үйрету пәнінің өзіндік ерекшеліктерімен танысу.

Қыскаша мазмұны:Еңбекке үйретуді оқыту әдістемесі педагогика гылымының саласы оның зерттеу объектісі, пәні, міндеттері мен әдістері.Еңбекке үйретуді оқыту әдістемесі басқа ғылымдармен байланысы.

Бастауыш сыныптағы еңбекке үйрету оқу пәні және оны оқытуды үйымдастыру. Еңбекке үйретудің мақсаты мен міндеттерінің жалпы сипаттамасы ( білім беру, дамыту, тәрбиелеу).

Студентерге тапсырма:Реферат жазу.

№2 тақырып: Бастауыш мектепте еңбекке баулуды оқытудың теориялық негіздері.

Сабақтын мақсаты:Бастауыш мектепте еңбекке баулуды оқытудың  мақсаты мен міндеттерінің жалпы сипаттамасын. Бастауыш мектепте еңбекке баулуды оқытудың  мазмұнын. Бастауыш мектепте еңбекке баулудан білім берудің мемлекеттік стандартымен танысу.

Қыскаша мазмұны:

Еңбекке баулудан берілген білім, білік, дағдыларға әрбір оқу жылының соңындағы бағдарламалық талаптарды зерттеу. Бақылау түрлері және еңбекке баулуды оқыту нәтижелерін диагностикалау

Студентерге тапсырма:Реферат жазу.

№3 тақырып: Материалдың, іс әрекетің және бұйымдарды дайындаудың техникасы мен сипаттама.

Сабақтын мақсаты:Материалдар жөнінде мағлұматтарды білу,сабақтарда білімдерді пайдалану.

Қыскаша мазмұны:

Материалдар жөнінде мағлұматтар:

-қағазбен қатырмақағаздың өндірілуі, түрлері менқолданылуы;

-маттатану табиғи, мал өнімдерінен өндірілетін, химиялық және аралас талшықтар;

- мүсіндеу

-металл туралы түсінік

-ағашты өндеудің тәсілдері мен жұмыс істеу жолдары.

Түрлі материалдармен еңбек іс- әрекеттерінің өзгешеліктері.

Қауіпсіздік техникасының ережелері.

Студентерге тапсырма:Аппликация. Коллаж жасау.

№4 тақырып: Халықтық сәндік- қолданбалы өнер.

Сабақтын мақсаты:Қазақ халқының сәнді қолданбалы өнерімен танысу , сабақтарда білімдерін пайдалану.

Қыскаша мазмұны:

Сәндік – қолданбалы өнердің теориялық негіздері. Қазақтың сәндік – қолданбалы өнердің түрлері: ағашты, сүйекті оюлау, соқпалау(чеканка), теріні бедерлеу, қыш бұйымдары, кілем және сырмақ тоқу, текемет басу, зергерлік бұйымдар, кестелесу және басқалар.

Ою-өрнек салу. Ою-өрнектің типтері мен түрлері(геометриялық, өсімдік және зооморфтық, солярлы және астральды ою белгілері). Оюларды стильдеу, симметрия, ырғақ. Оюлардың орындау реті. Жазықтыөты, кқлемді, кеңістікті сәндік – безендірудің заңдылықтары (киіз үй, жиһаз, кілем, ыдыс).

Басқа халықтардың ұлттық өнерімен таыстыру.

Мүсін. Қазақстанның ежелгі мүсін ерекшеліктері. Осы заманғы мүсін. Шағын көлемді мүсін. Ұзақ пластика. Көлем, форма, пропорция, пластика. Бастауыш сыныптардағы мүсіндеудің әдістері. Сюжеттік мүсіндеу.

Студентерге тапсырма:Ою-өрнек буклетін жасау.

№5 тақырып:Тұрмыстық еңбек.

Сабақтын мақсаты:Бастауыш мектепте тұрмыстық еңбектің мәні мен мазмұнын. Мектепте, үйде өзін–өзі қызмет ету, ата–аналарға көмек, сынып бөлмесін жинап, безендіру. Кәсіптік бағдар беру.

Қыскаша мазмұны:

Сабақ еңбекке үйрету оқу тәрбие барысын үйымдастырудың негізгі формасы. Қазіргі сабаққа талаптар. Еңбекке үйрету сабақтарының тақырыбы, құрылымы, өзіндігі (балалар ұжымын үйымдастыру, жаңа материалды түсіндірү (нұсқама), тәжірибелік жұмыс (жеке жұмыс), орындалған жұмысты талдау және бағалау).

Еңбекке үйретуде сыныптан тыс жұмыстардың міндеттері, мазмұны, үйымдастырылуы. Жұмыстың түрлері, олардың ерекшеліктері басқа пәндермен өзара байланысы.

Студентерге тапсырма:Қол тігістерін орындау.

№6 тақырып: Бастауыш сыныптардағы еңбекке баулу сабақтарын үйымдастыру технологиясы.

Сабақтын мақсаты:Сабақ беру әдістемесімен,сабақ өткізу формаларымен танысу.

Қыскаша мазмұны: Сабақ– еңбекке баулуды оқу тәрбие барысын үйымдастырудың негізгі формасы. Қазіргі сабаққа қойылатын талаптар. Еңбекке баулу сабақтарының тақырыбы, құрылымы, өзіндігі (балалар ұжымын үйымдастыру, жаңа материалды түсіндірү (нұсқама), тәжірибелік жұмыс (жеке жұмыс), орындалған жұмысты талдау және бағалау). Оқушылардың практикалық әрекетін ұйымдастыру

Студентерге тапсырма:Сабақ жоспарларын жазу.

ОЖСӨЖ ЖӘНЕ СӨЖ ЖҰМЫСТАРДЫН МАЗМҰНЫ МЕН ТАҚРЫПТАРЫ

         «Көркем еңбекті» оқыту теориясы мен әдістемесі» курсы бойынша ОЖСӨЖ келесі формаларда өткізіледі: презентация, баяндама, пікір-сайыс, сабақ үзінділерін өткізу, интервью, жарнамалау, студенттердің шығармашылық жұмыстары. ОЖСӨЖ СӨЖ-дің логикалық жалғасы болып табылады, ОЖСӨЖ барысында студент орындаған жұмысын ұсынып, қорғауға мүмкіндікке ие болады.   

ОЖСӨЖ келесідей түрлерін бағалауда материалдың мазмұнын білуі, түсініктерінің логикасы, бір- бірін тыңдау қабілеті және де пікір-сайысқа қатысуы бағланады: презентация, пікір-сайыс, көзқарастарымен алмасу.

Тақырып

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны

Әдебиеттер тізімі

Балл

Орындау мерзімі

Бақылау түрі

І рубеждік бақылауға

1.    

Жапстыру техникасы (квиллинг,коллаж)

Сабақтын мақсаты: Қағаз пластика түрлерімен таныстыру.

Әдістемелік нұсқау:Бүктеу және қырын сындыру.

Құралдарды қолданбай қағаз және қатырмақағаздан бұйымдар жасау: қағазды белгі салу, бүгү жолымен және қажет форматты алуды, иілген жерінен жырту,бөлшектерге бөлу . Қағаздың қатырмақағаздан айырмашылығы.Қатырмақағаз, желімнің қасиеттері. Бұйымдарды желімдеу түрлерімен таныстыру.Заттарды жасайтын зауыдтар мен фабрикалар туралы жалпы түсінік  (фильм, диафильм).

осн. 3, 6, 9, 10, 11. 

100

Квиллинг,коллаж жасау.

2.    

Мүсін. Ермексазбен жұмыс.

Сабақтын мақсаты: Мүсін пластикасынын  түрлерімен таныстыру.

Әдістемелік нұсқау:

Мүсіндеу, мүсіндеудің құралдары, мүсіндеудің түрлері. Рельеф (бедер): барельеф, горельеф. Бедерлеп мүсіндеу. Ермексаз, сазбалшықпен жүргізілетін сабақтардың ерекшеліктері мен әдістемелері.

Мүсін. Қазақстанның ежелгі мүсін ерекшеліктері. Осы заманғы мүсін. Шағын көлемді мүсін. Ұзақ пластика. Көлем, форма, пропорция, пластика. Бастауыш сыныптардағы мүсіндеудің әдістері. Сюжеттік мүсіндеу.

.

осн. 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11. 

100

Кіші көлемді ойыншықтарды жасау.

3.    

Сәндік қолданбалы өнер. Қазақ ұлттық ою-өрнектері.

Сабақтын мақсаты: Сәндік-қолданбалы өнерімен ,ұлттық ою-өрнектерімен танысу.

Әдістемелік нұсқау: Қағазды бүктеу арқылы оюды геометриылық пішінде орындау.(Ромб,квадрат,алтыбұрыш, сегізбұрыш.)

осн. 2, 7, доп. 12, 13.

100

Ою-өрнек буклетін жасау.

ІІ рубеждік бақылауға

4.    

Матамен жұмыс. Кесте тігістері.

. Сабақтын мақсаты: Кесте түрлерімен танысу.

Әдістемелік нұсқау:

осн. 3, 8, 9, 12, доп. 1, 7, 8.

100

Ою-өрнек буклетін жасау.

5.    

Жіппен бейнелеу.

Сабақтын мақсаты: Жіппен бейнелеу түрлерімен танысу.

Әдістемелік нұсқау:Қатырма қағаз бетіне инемен немесе бізбен тесіктер тесіп,ине-жіпті сол тесіктерден өткізу арқылы өрнек шығаруға болады.

осн. 3, 8, 9, 12, доп. 1, 7, 8.

100

Жіппен бейнелеу композициясын орындау.

6.    

Тоқыма әліппесі.

Сабақтын мақсаты: Тоқыманың оң және теріс жағын тоқып үйрену.

Әдістемелік нұсқау:Суретте оң және теріс шалу арқылы тоқылған үлгі көрсетілген.Осы үлгі бойынша тоқы.

Студентерге тапсырма: Қарапайым өрнек тоқу.

осн. 3, 8, 9, доп. 1, 7, 8.

100

Қарапайым өрнек тоқу.

Әдебиет:

         Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников: Кн.для воспитателей дет.сада и родителей.- М.: Просвещение, 1992.- 96 с., ил.

1.     Беда Г.В. Живопись: Учеб. Пособие для учащихся педучилищ. - М.: Просвещение, 1986.- 192с., ил.

2.     Беда Г.В. Живопись и ее изобразительные средства: Учеб. Пособие для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 1977.- 188с., ил.

3.     Белкина В.Н., Васильева Н.Н., Елкина Н.В. и др. Дошкольных: обучение и развитие. Воспитателям и родителям./Худ. А.Ю. Долбишева, В.Н. Куров.- Ярославль: «Академия развития», «Академия и Ко», 1998.- 256 с., ил.

4.     Болатбаев К.К. Тетрадь по изобразительному искусству: Для 4 класса общеобразовательной школы.- Алматы: АтамYра, 2000.

5.     Букварь./Под ред. Нечаевой Н.В. – Ульяновск, 1992.

6.     Геронимус Т.М. 150 уроков труда в 1-4 классах. Методическое пособие.- Тула: «Родничок», 1998.- 168 с., ил.

7.     Готовим руку к школе./Сост. Кутявина Н.Л., Гаврина С.Е., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. – Ярославль, 1996.- 32 с., ил.

8.     Гусакова М.А. Аппликация: Учебное пособие для учащихся пед. Училищ по специальности № 2002 «Дошкольное воспитание» и № 2010 «Воспитание в дошкольных учреждениях». - №-е изд., доп. и перераб.- М.: Просвещение, 1987.- 128 с., ил.

9.     Запаренко В.С. Энциклопедия рисования.- М., 2000.- 96 с.

10.                       Изобразительное искусство: Учебник для 1 класса общеобразова-тельной школы./У. Ибрагимов, К. Болатбаев, Б. Алмухамбетов, З. Айдарова.- Алматы: АтамYра, 1997.- 136 с., ил.

11.                       История искусств Казахстана. Учебник.-Алматы: Издат-Маркет, 2006.-248с., илл., 32с. Цв. вклейка

12.                       История русского и советского искусства: Учебное пособие для вузов / М.М.Адленов, О.С. Евангулова, В.А. Плугин и др. М.: Высш. шк.,1989.-448с., ил.

13.                       Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальных классах: Учеб. Пособие для учащихся педучилищ. М.: Просвещение, 1984.- 319с., ил.

14.                       Лыкова И.А. Лепим, фантазируем, играем. Книга для занятий с детьми дошкольного возраста.- М.: ТУ «Сфера», 2000.- 112 с., цв.ил.

15.                       Нагибина М.И. Из простой бумаги мастерим как маги. Популярное пособие для родителей и педагогов./Художники М.В. Душин, В.Н. Куров.- Ярославль: Академия развития, 2000.- 224 с., ил.

16.                       Никитин Б.П. Ступеньки творчества или Развивающие игры.-3-е изд., доп.- М.: Просвещение, 1989.- 160 с.,ил.

17.                       Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе.- М.: ТУ «Сфера», 1996.- 240 с.

18.                       Оригами и аппликация./Авт.-сост.: Афонькин С.Ю., Лежнева Л.В., Пудова В.П. – СПб.: 000 Изд-во «Кристалл», 1998.- 304 с., ил.

19.                       Основы художественного ремесла: Практ. Пособие для руководителей школ.кружков/ В.А. Барадулин, Б.И. Коромыслов, Ю.В. Максимов и др.; Под ред. В.А. Барадулина. – М.: Просвещение, 1979. – 320с., ил., 16л ил.

20.                       Парнах М.А. Уроки изобразительного искусства: Методическое пособие для учителей, воспитателей и родителей.- М.: Издатель Рассказов, 2000.- 48 с., ил.

21.                       Перевертень Г.И. Техническое творчество в начальных классах: Книга для учителя по внеклассной работе.- М.: Просвещение, 1988.- 160 с.,ил.

22.                       Программа предшкольной подготовки детей 6-7 лет в условиях школы./Сост. Татаурова Н.Л., Шепелева А.П. и др.- Семипалатинск, 1999.- 116 с.

23.                       Пузанова Н. В городе тысячи радуг.- Алма-Ата: Онер, 1990.- 168 с., ил.

24.                       Романов К.М. Программа по предмету «Технология» (4 класс).- Йошкар-Ола: Редакция журнала «Марий Эл учитель». Приложение к журналу, 2000.- 32 с.

25.                       Сборник загадок: Пособие для учителя./Сост. М.Т. Карпенко.- М.: Просвещение, 1988.- 80 с.

26.                       Толенбаев С., Омирбекова М. Способы создания орнаментов. Пер. с каз.на рус.яз. У. Жамековой.- Алма-Ата: «Каганат» ЛТД»; «Казахстан», 1993.- 48 с.

27.                       Черныш И.В. Поделки из природных материалов.- Москва: АСТ-

28.                       Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.- М.: Гуманит.изд.центр «Владос», 2000.- 160 с., ил.

29.                       Щеблыкин И.К. и др. Аппликационные работы в начальных классах: Книга для учителя/И.К. Щеблыкин, В.И. Романина, И.И. Каганова.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: Просвещение, 1990.- 191 с.,ил.

30.                       Энциклопедия рисования./Пер.с англ. Т.Ю. Покидаевой.- М.: ООО «Росмэн-Издат», 2000.- 127 с.

31.                       Яшухин А.П. Живопись: Учеб. Пособие для учащихся педучилищ. - М.: Просвещение, 1985.- 288с., ил.

11.                       Қашықтықтан кеңес беру кестесі:

20.00- 21.00

12.                       Білім алушылардың білімін тексеру кестесі:

Тапсырмалардың орындалу және тапсырылу мерзіміне сәйкес.

13.                       Бағалау туралы ақпарат:

14.                       Пәннің саясаты мен процедурасы:

- Құрметті, студент! Егер де жоғары рейтингке ие болғыңыз келсе келесі шарттарды орындаңыз: 

Ø     Орындалған жұмыстар мен тапсырмалар тақарапқа сай әзірленеді;

Ø     Тапсырма қойылған мақсатқа жауап береді;

Ø     Тапсырмаларды орындауға шығармашылықпен қарайсыз;

Ø     Тақырыптың басты идеясын анықтай аласыз;

Ø     Тапсырмаларды уақытында орындайсыз;

Ø     Орындалған тапсырмаларыңыз келесі талаптарға жауап береді: (формат А Word 6,0 шриф Times New Roman, интервал – 1,0, кегль- 14, барлық жақтары- 20 мм).

   

        

15.                       Студенттің білімін бақылау:

Рубеждік бақылау тапсырмаларының формалары ОЖСӨЖ және СӨЖ таблицаларында көрсетілген.

І рубеждік бақылау

         Сұрақтары:

1.    1 сыныптағы әр түрлі конструктор құрастыруға үйрету әдістемесі 

2.    2 сыныптағы әр түрлі конструктор құрастыруға үйрету әдістемесі 

3.    3 сыныптағы әр түрлі конструктор құрастыруға үйрету әдістемесі 

ІІ рубеждік бақылау

         Сұрақтары:

1.    1 сыныптағы қолөнер еңбегіне үйрету әдістемесі

2.    2 сыныптағы қолөнер еңбегіне үйрету әдістемесі

3.    3 сыныптағы қолөнер еңбегіне үйрету әдістемесі

Қорытынды бақылау түрі: ауызша емтихан.

Еңбекті оқыту әдістемесінің мақсаты мен міндеттері?

Мектептің бастауыш сатысындағы білім мазмұны қандай бөлімдерден тұрады?

Қауіпсіздік ережелері мен жеке гигиеналық талаптары?

Тұрмыстық еңбеқ негіздері?

Дизайн түрлері? Қағаз пластикасы.

Қағаздың түрлері?

Оригами қағаздың өнделу тарихы?

Қатырма қағаздың негізгі түрлері?

Қағаз қалдықтарынан не жасауға болады?

Жапсырмалаудың түрлері?

Түрлі-түсті қағаздан қандай  үйлестіру істеуге болады?

Үйлестіру қандай пішіндерден құралған?

Папье- маше технологиясы?

Әр түрлі заттармен жұмыс істеу (пластмасса, фанера, күйдіру әдісі).(Бросовый   материал).

Бисермен жұмыс?

Ұсақ моншақтан панно дайындау технологиясы?

Коллаждың тарихы. Коллаждың жасау техникасы?

Қол өнер. Тоқыма.

Гобелен дегеніміз не?

Батик дегеніміз не? Батиктың технологиясы.

Мүсін өнері қандай бөлімдерге бөлінеді? Анықтамасы.

Сәулет өнері дегеніміз не? Сәулет өнерінің түрлері.

Ою- өрнектердің орындалу тәсілдері және оқытып үйрету әдістері?

Мүсіннің қандай түрлерін білесіз, атап беріңіз.Қазақстан мүсіншілерінің көркем шығармаларын ерекшеліктеріне байланысты әңгімелеп берініз

Дизайн өнері не білесіздер, әңгімелеп беріңіз

Перспектива заңдылықтары қандай түрге бөлінеді

Пропорция дегеніміз не?

Көкжиек сызығы дегеніміз не?

Триптих дегеніміз  не?

Табиғи материалмен жұмыс.

Сабаннан істеу технологиясы.

Зергерлік бұйымдар.


Ұқсас жұмыстар

Интерактивті тақтаның құралдары
Пәнді оқытудың міндеттері
Тәрбие теориясы
«Ғимараттар мен құрылымдардың инженерлік жүйелері»
Астықтың технологиялық қасиеттері
Менеджменттің мақсаттары мен міндеттері
«Бастапқы есеп және құжат айналымы» пәннің оқытылуы бойынша әдістемелік ұсыныс
Сенсорлық бұзылыстары бар балаларды оқыту ерекшеліктері
МАЙЛАР ЖӘНЕ ӨСІМДІК МАЙЛАРЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ пәнінің оқу бағдарламасы
Жоғары мектеп педагогикасының зерттеу әдістері