.Нормативтік сілтемелер


Бұл оқу әдістемелік кешен төменгідегі нормативті құжаттар негізінде әзірленген.

1.      Осы стандартта келесі нормативті құжаттардан сілтемелер пайдаланылады;

2.      2007 жылдыњ 27 шілдесіндегі Ќазаќстан Республикасының «Білім туралы»  Заңы;

3.      ЌР МЖМБС 5.04.019–2008 «Жоғары білім. Бакалавриат. Негізгі ережелер» ;

4.      ЌР ЕР 40.1.01–2008 «Қазақстан Республикасы стандартизациялауының

5.      мемлекеттік жүйесі». Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын құруға, мазмұндауға, рәсімдеуге, мазмұнына және белгілеуге қойылатын жалпы талаптар;

6.      ҚР МЖМБС 5.05.001–2005  «Жоғары оқу орнынан кейінгі және жоғары білім беру оқу пәндерін кодтау жүйесі».

7.      ҚР МЖМБС дистанттық білім беру технологиясы бойынша оқыту жүйесі жағдайы

8.      ҚР МЖМБС дистанттық білім беру технологиясы бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру тәртібі  «19» 01.2012г №112.