4.Тақырып атауы Өсімдік және қоршаған орта


Сабақтың мақсаты Қоршаған орта факторлары және олардың өсімдік тіршілігіне тигізетін әсерімен танысу

Тапсырма

1.Климаттық факторлар-жарық, температура,ылғал,ауа;

2.Топырақтың экологиялық ролі;

3.Рельефтің экологиялық ролінің маңыздылығын түсіндіру

Сұрақтар

1.Жарыққа қатысты өсімдіктердің топтасу түрлерін ата?

2.Температураға  қатысты өсімдіктердің топтасу түрлерін ата?

3.Топыраққа қатысты өсімдіктердің топтасу түрлерін ата?

4.Ылғалға қатысты өсімдіктердің топтасу түрлерін ата?

Есеп беру формасы жазбаша

Жұмысты орындау  тәртібі Берілген тапсырмаға жазбаша конспект түрінде орындау

Таратпа материал  

Өсімдіктердің экологиялық топтарын көрсету

                                                                                                                                  17-ші кесте

Экологиялық факторлар

Топтастырылу түрлері

Жарық

Температура

Ылғал

Рельеф

Топырақ

 

Әдебиеттер тізімі

1.Сағындыков.Ж. Өсімдіктер географиясы Алматы 2001ж

2. Комарницкий Н.А. , КудряшовЛ.В. Ботаника. Систематика растений. М., 1975

3..Хржановский В.Г., Прянишникова 3. Д. И др. Практический курс ботаники. М., 1963 г.

4.Тихомиров В.Н.,  Чистякова О.Н. Главнейшие порядки покрытосеменных

5.Мұхитдинов.Б.Геоботаника Алматы Қазақ Ұлттық Университеті 2001ж