3. Жалпы жағдайы


Экологияның ғылым ретінде анықталуы, экологияның тұрақтануы және дамуы. Экологияның мақсаты, есептері, зерттеу әдістері. Қазіргі кездегі экономикалық және саяси мәселелердің шешілуінде экологияның орны және мәні. Ағза және орта. Су және құрлық экожүйелерінің типтері. Аутэкология: экологиялық факторлар, оптимум және минимум зоналары. Демэкология: популяция сипаттамалары, флуктуация және популяция санының реттелуі. Синэкология: бірлестікте өзара әрекеттесулердің типтері, бірлестіктің трофикалық құрылысы және экологиялық пирамидалар. Экожүйенің функциялары: энергиялық алмасу және зат айналымы, экожүйе тұтастығы және тұрақтылығы, экологиялық сукцессиялар.  Биоценоз, биогеоценоз, экожүйе түсінігі.   Биосфера және ноосфера туралы ілім. Биосфераның тірі заты және оның функциялары. Табиғи ресурстар және тиімді табиғатты пайдалану. Табиғатты қорғау және қазіргі кездің экологиялық мәселелері. Экодаму мәселелері.

Курстың негізгі мақсаты  - биологиялық емес мамандықтарында оқитын студенттердің ой-салаларын экологияландыру, қоршаған ортаға жауапты сезімдерін тәрбиелеу, биосфераның компоненттерінің бір-бірінің әрекеттері заңдылықтарын, адамның іс әрекетінің салдарын, әсіресе, табиғатты пайдаланудың үдеу жағыдайында білу, қоғам мен биосфераның арақатынасындағы практикалық мәселелерін білу үшін қажетті.