5. Пәннің мазмұны, пәннің модульдік бөлінуі


Тақырыбтардың атауы

Дәрістер

Практикалық

ОСӨЖ

СӨЖ

№ 1 Модуль «Жалпы экология негізі.»

1

2

3

4

Тұрақты даму тұжырымдамалары және принциптері. ҚР тұрақты дамуының болашағы.

Экожүйенің ұйымдасуының әр түрлі деңгейлерінде экологиялық факторлардың өзара әрекеттесуінің негізгі заңдылықтары.

Экожүйе биосфераның құрылыс-функционалдық бірлігі ретінде. Экологиялық принциптер/экожүйелік көзқарастар. Энергетикалық алмасу және заттар айналымы.

В.И. Вернадскийдің биосфералық-ноосфералық тұжырымдамасы. Антропогендік әсер биосфера эволюциясының геологиялық және геохимиялық факторы ретінде. Қазіргі қоғамның мәселелері. Биологиялық және ландшафтық алуандылық. Климаттың өзгеруі.

2

2

2

2

1

2

3

4

Кіріспе. Экология пәні, бағыттары және есептері. Экология бөлімдері: аутэкология, демэкология, синэкология. Тірі ағзаға абиотикалық факторлардың әсері.

Биотикалық қарымқатынастар.

Популяция санының реттелуі.

қатынастар.

Экожүйелер. Экожүйеде экологиялық пирамидалар. Биосфера – ғаламдық экожүйе.

2

2

2

3

1

2

3

4

Кіріспе. Экология пәні, бағыттары және есептері. Экология бөлімдері: аутэкология, демэкология, синэкология. Тірі ағзаға абиотикалық факторлардың әсері.

Биотикалық қарымқатынастар.

Популяция санының реттелуі.

қатынастар.

Экожүйелер. Экожүйеде экологиялық пирамидалар.

2

2

2

2

1

2

3

4

5

Экологиялық білімдердің қалыптасуы және дамуының қысқаша тарихы.

Экожүйеде энергия ағымы және химиялық элементтердің айналымы.

Өсімдік және жануарлар әлемінің алуандығы. Негізгі құрлық және су экожүйелері.

Қазақстан қорықтары.

Қоршаған орта мониторингі. Экологиялық мониторингтің ұйымдасуының және қоршаған орта жағдайын бақылаудың негізгі жолдары.

5

5

5