Практикалык сабак № 3 «Биотикалык карымкатынастар.»


Максаты: практикалык тапсырмаларды және    есептерді жеке турде орындап, теориялық білімдерді бекіту.

1. Тапсырма. Келесі сүрақтарга жазбаша және    тестілік жауап беру.

• Биоценоз

• Биогеоценоз

• Экожуйе