Практикалык сабак № 4 «Биотикалык карымкатынастар.»


Максаты: практикалык тапсырмаларды және    есептерді жеке турде орындап, теориялық білімдерді бекіту.

1. Тапсырма. Келесі сүрақтарга жазбаша жауап беру.

• Биогеоценоз кұрылысы, схемалык көрсету

• Биотикалык байланыстар, түрлері, мысалдар, схемалык корсетілуі

Бйоценоздыңтрофикалық кұрылысы, схемалык көрсетілуі

Биоценоздың өнімділігі

Бәсекелестік карымкатынастар, мысалдар, схемалык көрсетілуі

2. Тапсырма. Тестілік бакылау.