Практикалык сабак №5 «Популяция санынын реттелуі.»


Максаты: Биотикалык катынастардың негізгі формаларын карастыру.

Бакылау формасы – жауап жазбаша беру.

Сурактар:

■ Биотикалык катынастардың негізгі типтері?

■ Паразитизм, паразитизм түрлері?

■ Биомассалар пирамидасының ережесі?

■ Сандар пирамидасының ережесі (Элтон пирамидасы)?

■ Энергия пирамидасының ережесі?

■ Пирамидалар ережелерінің практикалык маңызы?