Практикалык сабак №6 «Популяция санынын реттелуі.»


Максаты: Биотикалык катынастардың негізгі формаларын карастыру.

Бакылау формасы – жауап жазбаша беру.

Тапсырма. Тестілік бақылау.