Практикалык сабак №7 «Экожүйслср. Экожүйсде экологиялык пирамидалар.»


Максаты:  сандық және    биомассалык пирамидалар мысалында экожуйелерде тірі ағзалардың таралуымен таңысу.

Бакылау формасы – жауап жазбаша беру.

Тапсырма: Келесі сұрақтарға конспекті жазу

Сурактар:

    1.Экожүйе биосфераның құрылыс-функционалдық бірлігі ретінде.

2. Экологиялық принциптер/экожүйелік көзқарастар.

3. Энергетикалық алмасу және заттар айналымы.