Практикалык сабак №8 «Экожүйслср. Экожүйсде экологиялык пирамидалар.»


Максаты:  сандық және    биомассалык пирамидалар мысалында экожуйелерде тірі ағзалардың таралуымен таңысу.

Бакылау формасы – жауап жазбаша беру.

Тапсырма: Келесі сұрақтарға конспекті жазу.

Сурактар:

1. Биоценоз, биогеоценоз және экожүйе түсінігі:

   а. Биоценоздың трофикалық құрылысы.

   б. Экологиялық пирамидалар (саны, биомассасы, энергиясы).

   в. Биотикалық өзара қатынастардың типтері.

    г. Экологиялық сукцессия.

2. Биогеоценоз құрылысы.