Практикалык сабак №9 «Экожүйслср. Экожүйсде экологиялык пирамидалар.»


Максаты:  сандық және    биомассалык пирамидалар мысалында экожуйелерде тірі ағзалардың таралуымен таңысу.

Бакылау формасы – жауап жазбаша беру.

Тапсырма. Тестілік бақылау.