Практикалык сабак № 10 «Биосфераның ғаламдык экологиялык мәсслелсрі: атмосфсраның, топырактын Әлемдік мүхиттың ғаламдык ластануы. Экологиялык жағдай және экологиялык дағдарыс.»


Мақсаты: биосфераның негізгі экологиялык  мәселелерін карастыру. Бакылау формасы - гипотезаларды жазбаша корғау.

Тапсырма. Әдебиеттік көздерден биосфераның негізгі экологиялык  мәселелерін карастыру, гипотезаларды суреттеу: дағдарыс жағдайдан шығу себептерін, зардаптарын және    жолдарын ашу, схемаларды салу және    корғау.