Практикалык сабак № 11 «Биосфераның ғаламдык экологиялык мәсслелсрі: атмосфсраның, топырактын Әлемдік мүхиттың ғаламдык ластануы. Экологиялык жағдай және экологиялык дағдарыс.»


Мақсаты: биосфераның негізгі экологиялык  мәселелерін карастыру. Бакылау формасы - гипотезаларды корғау.

Тапсырма. Конспекті жазу