10. Бағалау критерийлері:


Студенттердің  оқу жетістіктерін бағалау білімді өлшеу негізінде жүзеге асырылады. Оқушылардың білімін өлшеу пәннің оқу бағдарламасына сәйкес болуы керек. Оқушылардың білімін өлшеуіштер түрлі түрлерде жасалады: бақылау сұрақтары, билеттер, тесттер (ашық, жабық, аралас, сәйкесінше, эссе және басқалары) лабораториялық, есепті-кестелік, курстық және т.б. жұмыстар тапсырмалары.
Студенттердің білімін өлшеу құралдары ретінде баға шкаласы шығып отыр. Баға шкаласы баллды-рейтингтік әріптік жүйеге негізделген.

Студенттердің білімдері, қабілеттері және өкілеттіліктері бақылаудың барлық түрлері бойынша туры пропорционалды қатыстығы бар баллды-рейтингтік әріптік жүйенің бағаларымен анықталады.

Дәріске қатысу – 100%

Практикалық сабақтағы белсенділігі - өте жақсы – 85-100%

                                                                  Жақсы   61- 75 %

                                                                  Қанағаттанарлық –50-60%

СОӨЖ –  50-100%