Талқылау сұрақтары


 Талқылау сұрақтары:

1. Азаматтық құқық қандай қатынастарды реттейді?
2. Азаматтық құқықтың негізгі институттарын атаңыз?
3. Азаматтық құқықтық қатынастарға жалпы сипаттама беріңіз.
 
Тапсырма нысаны:  Тақырып бойынша кесте құрастыру.
 
Ұсынылған әдебиеттер:
1. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі:Жалпы бөлім. Ерекше бөлім.-3 басылымы.-Алматы: «Жеті жарығы», 2000.-558 беттер.
2. Сборник образцов гражданско – правовых документов:Коментарий /Под ред. Андреева С.Е.-М: «Кио Рус», 1997-416с.
3. Гражданское право.Учебник. В 2-х томах. Т.1 (Под ред. Е.А.Суханова.-М: Изд-во БЕК,432 с.)
4. Гражданское право в современную эпоху. –М. «Юрайт»,1999-40 с.6.
5. Гражданское право ч.1: Практикум / Под ред. Н.Д. Егорова, А.П.Сергеева – 3-е изд., перераб. И доп. – М: Проспект,  200 -  171ч. (ч.2, 158 с ).