17. 1 РУБЕЖДІ БАҚЫЛАУ ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ


1. Қазақстан Республикасыпыц басқару нысаны.

А) президенттік басқару нысанындағы біртүтас мемлекет. Б) президенттік басқару нысанындағы федеративті мемлекет. В) парламенттік басқару нысанындағы біртүтас мемлекет. Г) монархиялық басқару нысанындағы біртүтас мемлекет. Д) монархиялық басқару нысанындағы федеративті мемлекет.

2. Мемлекеттің пайда болуының күштеу теориясыпыц не-

гізін қалаушылар.

А) Покровский, Фильмер.

Б) Эпикур, Спиноза, Руссо.

В) Гумпилович, Каутский, Дюринг.

Г) Энгельс, Маркс.

Д) Петражицкий, Гуто.

3. Мемлекеттің пайда болуының теологиялық теориясы

былай деп түсіндіреді:

А) мемлекет бір тайпаның екінші тайпаны басып алуы нәти-жесінде қүрылды.

Б) мемлекет әлеуметтік эволюцияның жемісі, биологиялық организммен тепе-тең.

В) мемлекет табиғи жолмен пайда болды.

Г) мемлекет тап күресі нәтижесінде пайда болды.

Д) мемлекет бүл Қүдай еркінің жемісі.

4. Түлғаның белгілі бір мемлекетпен саяси-қүқықтық

байланысы қалай аталады?

А) мәртебе. Б) қүзырет. В) кепілдік. Г) азаматтық. Д) заңдастыру.

5. Мемлекет егемендігі дегеніміз...

А) мемлекеттік биліктің ішкі және сыртқы саясатты өз еркі-мен жүзеге асырудағы дербестігі мен тәуелсіздігі.

Б) қоғамда билік жүргізуге өкілеттік алған қабілетті бүқа-ралық саяси үйымның бар болуы;

В) аумағы мен халқының болуы.

Г) ел таңбасы, ән үранының және туының болуы.

Д) салық және салық жүйесінің болуы.

6. Абсолюттік монархияның белгісіп көрсетіңіз?

А) билік монарх пен парламенттің қолында болады. Б) биліктің бірден-бір иесі монарх болып табылады. В) мемлекеттегі жоғарғы билік тек парламентке ғана тиесілі болады.

Г) монарх мемлекеттегі тек қана діни билігін жүргізеді. Д) халық елді басқару ісіне араласады.

7. Конституциялық монархияның белгісіп көрсетіңіз?

А) биліктің бірден-бір иесі монарх болып табылады.

Б) монархтың билігі парламент және конституциямен шекте-леді.

В) мемлекеттегі жоғарғы билік тек монархқа ғана тиесілі бо-лады.

Г) президент мемлекеттегі барлық билікті жүргізеді.

Д) халық елді басқару ісіне араласады.

8. Төменде  аталған  ойшылдардың  қайсысы  мемлекет

және қүқықтың пайда болуына қатысты келісім теориясып

үстанды?

А) Конфуций.

Б) Аврелий Августин.

В) Аквинский.

Г) Гроций.

Д) В. Фогель.

9. Мемлекеттік биліктің ел ішіндегі басымдылығы және

елдеп тыс аумақтағы тәуелсіздігі деген белгі-нышан қалай

аталады?

А) қүқық субъектілігі.

Б) мемлекет егемендігі.

В) қүқық қабілеттілігі.

Г) әрекет қабілеттілігі.

Д) қүқық шығармашылық ісі.

10. Мемлекеттің негізгі белгілері қандай?

А) астана, үрдістер, дін.

Б) өнеге, ізгілік.

В) егемендік, территориясы, салық жүйесі.

Г) жалау (ту), елтаңба, әнүран.

Д) саяси партиялар, банк, қоғамдық үйымдар.

11. Қүқықтық мемлекеттіц басты мақсаты қалай көр-

сетіледі:

А) мемлекеттің сыртқы саясаттағы ісін тәуелсіз деп бекіту.

Б) ел экономикасын көтеру.

В) адам мен азаматтардың қүқықтары мен бостандықтарын, барлық жеке түлғалардың бостаңдықтары мен тендігін тану мен оған кепіддік беру.

Г) шекараны қорғау.

Д) зейнет ақы мен жәрдем ақыны дер кезінде беру.

12. ҚР мемлекеттік рәміздері қатарына не жатады?

А) ҚР Конституциясы.

Б) ҚР территориясы.

В) ҚР картасы.

Г) ҚР қолданатын мөрлері.

Д) ҚР мемлекеттік Елтаңбасы, Туы, Әнүраны.

13. 1995 жылғы Қазақстан Республикасыпыц Конститу-

циясып кім қабылдады?

А) Парламент.

Б) Үкімет.

В) Конституциялық Кеңес.

Г) Президент.

Д) республикалық референдум жолымен.

14. ҚР-сы Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар

енгізіледі:

А) Республикалық референдумда және Парламентпен.

Б) Үкіметпен.

В) Жоғарғы Сотпен.

Г) Конституциялық Кеңеспен.

Д) Сенатпен.

15. ҚР-сы Конституциясында жеке түлғаның қүқықтық

мәртебесін анықтайтын бөлім?

А) адам және қоғам.

Б) адам және азамат.

В) жеке түлғаның қүқықтық мәртебесі.

Г) жалпы ережелер.

Д) адам жөне жеке түлға.

16. ҚР-ның 1995 жылғы Конституциясы қашаннан бастап

заңды күшіне енді?

А) 1995 жылғы 30 тамыздан бастап. Б) 1995 жылғы 1 қыркүйектен бастап. В) 1996 жылғы 1 қаңтардан бастап. Г) 1995 жылғы 5 қыркүйектен бастап. Д) 1998 жылғы 7 қазаннан бастап.

17. ҚР Конституциясының қүрылымында қандай бөлім

жоқ?

А) Адам және азамат. Б) Үкімет.

В) Конституциялық Кеңес. Г) Соттар және сот төрелігі. Д) Конституциялық Сот.

18. ҚР-ның мемлекеттік рәміздеріне мыналар жатады:

А) Әнүран, Ту, Елтаңба.

Б) Президенттің омырау белгісі.

В) «Алтын Қыран» ордені.

Г) Республика астанасы.

Д) Президентің резиденциясы.

19. ҚР-ның жер қойнауы, су көздері, өсімдіктер мен жану-

арлар дүниесі, тағы басқа табиғи байлықтары кімнің мен-

шігіне жатады:

А) азаматтардың меншігіне.

Б) табиғатты қорғайтын үйымдардың меншігіне.

В) сол аумақта түратын халықтың меншігіне.

Г) мемлекеттік меншікке.

Д) аталған қүқықты мемлекеттен алғандардың меншігіне.

20. Әкімшіліктің   қүқықтың  жүйесі  қандай   болімпеп

тұрады?

А) жалпы және ерекше. Б) арнайы және қүзіретті. В) мазмүны және сапасы. Г) салалық және салааралық. Д) жауаптардың бәрі дүрыс.

21. Әкімшілік қүқықтық қатынастардың элементтері:

А) субъектілер.

Б) объектілер.

В) заңды айғақтар.

Г) мазмүны.

Д) жауаптың бәрі дүрыс.

22. Әкімшілік қүқықтық қатынастар:

А) әкімшілік қүқық нормалары.

Б) белгілі бір нысаны бар.

В) әкімшілік қүқық нормаларының негізінде пайда болған басқару қатынастары, олардың қатысушыларының субъективтік қүқықтары мен заңдық міндеттері.

Г) заңдық міндеттерді иеленуші болып табылады.

Д) жауаптың бәрі дүрыс.

23. Егер әкімшілік қүқық бүзушылық жасаған жеке адам

өзінің іс-әрекетінің (әрекетсіздігінің) қүқыққа қарсы сипа-

тын сезінсе, оның залалының алдын ала білсе оған саналы

түрде жол берсе әкімшілік қүқық бүзушылық... жасалған

деп танылады:

А) қасақана.

Б) абайсызда.

В) немқүрайымдылық.

Г) қаскүнемдікпен.

Д) салақтық, менмендік.

24. Егер  әкімшілік  қүқық  бүзушылық  жасаған  жеке

адам өзінің іс әрекетінің (әрекетсіздігінің) зиянды салала-

рын алдын ала білсе, бірақ жеңілдікпен ойлаған болса он-

дай зардаптың болуын болжамаған болса әкімшілік қүқық

бүзушылық... жасалған деп танылады:

А) қаскүнемдікпен.

Б) қасақана.

В) менмендік.

Г) немқүрайымдылық.

Д)абайсызда.

25. Қүқық бүзушының әрекетінде белгілі бір заңдық эле-

менттер болған жағдайда ғана...жатады:

А) әкімшілік жауаптылыққа. Б) қылмыстық жауаптылыққа. В) тәртіптік жауаптылыққа. Г) азаматтық жауаптылыққа. Д) жауаптың бәрі дүрыс.

26. Әкімшілік қүқық бүзушылық жасаған адамға заңмен

белгіленген тәртіппен қолданылатын жауаптылықтың ша-

расы:

А) алдын алу шаралары. Б) мәжбүрлеу шарасы. В) әкімшілік жаза. Г) жауаптылық. Д) тәртіптік шара.

36. Жергілікті өкілді органдар кім болып табылады?

А) мәслихаттар.

Б) акіматтар.

В) жергілікті соттар.

Г) жергілікті прокуратура.

Д) ішкі істер органдары.