Нормативтік сілтемелер


  Осы «Микроэлектроника» пәнінің электрондық оқу-әдістемелік кешені  (ПЭОӘК) берілген пән бойынша оқу үдерісін ҚОТ пайдалана ұйымдастыру ретін анықтайды және келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сәйкес әзірленген:

«5В070400» – «Есептеуіш техника және программалық қамсыздандыру » мамандығының Мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті білім стандарты ҚР МЖМБС 3.08.079-2004, ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2004жылғы «_07_» _тамыз__ №671__ бұйрығымен бекітілген.