Жалпы ережелер


·        Оқытушының тегі, аты, жөні  – Оспанов Ербол

·        Кафедра – Автоматтандыру және басқару;

·        Хабарласу ақпараты – тел: +7 (7222)35-84-38, Оқу ғимараты № 17

·        Контактілі сабақтардың өткізілу орны – аудитория № 705;

·        Пән атауы – «Микроэлектроника»;

·        Кредит саны3;

Жұмыс оқу жоспарынан көшірме

1 кесте

Курс

Семестр

Кредиттер

Аудиториялық жұмыс

СӨЖ

(сағ)

Барлығы

(сағ)

Қорытынды бақылау түрі

АС (сағ)

ҚК (сағ)

2

4

3

4

5

126

135

емтихан

2.3.1 Пәннің қысқаша мазмұны.

Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы

XIX – ғ.басында  XX ғ  микроэлектрониканың  пайда болуы  кәсiпорын өндiрiс дамуына байлынысты өте қарқынды жүргiзiлдi. Осы уақыт iшiнде электр энергиясы  адам қызметтiң барлық сферасына ендi және сол кездегi бар механикалық және электротехникалық құралдарына салыстырып қарағанда  өлшеудiң, бақылаудың, басқару құралдарының жаңа түрлерiн, яғни сезiмталдығы жоғары, дәл, тез әрекеттi аспаптарды шығаруды талап еттi. Онсыз еңбек өнiмдiлiгiн арттыру мүмкiн емес болды. Микроэлектрониканың дамуы үнемi күрделi  электронды қондырғылардың шығуымен сипатталады. Қазiргi уақытта электронды аппаратураның күрделiлiгi әр бiр  бес жылда 10 есе өседi деп қабылданған. Микроэлектроникада, есептеуiш техникада, автоматикада, энергетикада жартылай өткiзгiштi аспаптардың қолданылуы  жақсы жетiстiктерге ие болған сипат алды: п.ә.к. жоғары, ұзақ мерзiм жұмыс iстеуi, сенiмдiлiгi жоғары, массасы аз және кiшi габариттi және т.б.

Сондықтан да жартылай өткiзгiштi аспаптардың дамуының негiзгi бағыты кейiнгi он жылда  интегралды микроэлектроника болып табылады.

2.3.2 Курстың мақсаты студенттердің микроэлектроника негiздерi бойынша, жобалау әдiстерi мен электронды сұлба, микроэлектронды қондырғыларды есептеулерiн және оларды ақпараттандыру сонымен бірге автоматты басқару жүйелерiнде қолдануда  студенттердiң  бiлiмiн толықтыру.

2.3.3 Пәнді оқытудың негізгі міндеттері – пәнді оқу нәтижесiнде студент жартылай өткiзгiштi аспаптардың физикалық негiздерi мен жұмыс iстеу принциптерiн, олардың сипаттамалары мен параметрлерiн, сонымен қатар аналогты электронды сұлбалардың құрылу принциптерiн, дабыл генератораларын, интегралды микросұлбалардың жұмыс iстеу принциптерiн, интегралды логикалық элементтердiң құрылу және жұмыс iстеу принциптерiн меңгеруi қажет.

2.3.4 Пәнді оқу нәтижесінде студенттер:

·        Жартылай өткізгішті асаптардың құрлысын,негізгі сандық қондырлығыларды
               білуі;

·        сандық қондырғылардың әр түрлі әдістерін істей білуі;

·        аналогтық және цифрлық сұлбалардың жұмыс iстеу принципiн, олардың схемотехникасының ерекшелiктерi туралы түсінуі;

·        жартылай өткiзгiштi аспаптардың сипаттамаларын ала алуы, әр түрлi электронды сұлбалардың параметрлерiн анықтауда, элементтiк базаны таңдауда тәжірибесі болуы;

2.3.5 Курс пререквизиттері:

·          физика;

·          математика;

·          электрлiк тiзбек теориясы;

2.3.6 Курс постреквизиттері:

·          Есептеуiш желi және жүйелер;

·          Автоматтандыру құралдары және қондырғылары;

·          Микропроцессорлық жүйелер;

·          Дабылдарды өңдеудiң техникалық құралдары.

            Әдебиеттер және қорлар

  2.4.1 Негізгі әдебиет және қорлар

2.4.1.1 Основы промышленной электроники: Учеб. для неэлектротехн. спец. вузов/ под редакцией В. Г. Герасимова – М.: Высш. шк., 1986. – 336с., ил.

2.4.1.2 Цифровые и микропроцессорные устройства: Учебное пособие. – Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 1998. – 164 с.

2.4.1. Берікұлы, Ә. Техникалық электроника: оқулық / Ә Берікұлы.- 2-бас., өңд. толықт.- Алматы: Білім, 1995.- 195б.

2.4.2 Қосымша әдебиет және қорлар

2.4.2.1 Электронная программа “Мастерская радиолюбителя”.

2.4.2.2 Терехов В. А «Задачник по электронным приборам»: Учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., переработ. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1983. - 280с., ил.

2.4.2.3 Гусев В. Г., Гусев Ю. М. «Электроника»: Учеб. Пособие для вузов. - М.: Высш. Школа, 1982. - 495с., ил.

2.4.2.4 Забродин Ю. С. «Промышленная электроника»: Учебник для вузов - М.: Высш. Школа, 1982 - 496 с., ил.