Пәннің мазмұны және пәннің модульдік бөлінуі


Модульдар бойынша пән мазмұны 

2 кесте

Модуль атауы

Тақырып атауы

Мазмұны

Әдебиет

1

2

3

4

Модуль №1

Сандық интегралдық микросұлбалар. Комбинацион-

дық сандық құрылғы

Дәріс  №1

Сандық интегралдық микросұлбаның негізгі параметрлері және шарты жүйенің белгіленуі

Кіріспе. Аналогты микросұлбалар. Сандық микросұлбалар. Комбинационды және сатылы сандық микросұлбалар Сандық микросұлбаның белгіленуі.

Шарапов А.В. Цифровые и микропроцессорные устройства: Учебное пособие. – Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 1998

Дәріс  №2 Логикалық функциялар және олардың түрленуі.

Ақиқат кестесі. Ақиқат кестесі бойынша логикалық теңдік құру. Буль алгебрасының заңы. Қарапайым логикалық элементтер.Логикалық функцияларды.минимизациялау әдістері.

Дәріс  3

Сандық комбинационнды құрылғыларды синтездеу

Карно картасының көмегімен логикалық функцияларды.минимизациялау әдістері. Электрлі сұлбаларды комбинационды сандық құрылғыларда құру.

Дәріс  4

Дешифратор және мултиплексорлар

Дешифрато­ржәне мультиплексордың жұмыс істеу принципі

Дәріс  №5

Екiлiк сумматорлар және цифрлық компараторлар.

Екілік сумматор жұмысы және сандық компаратор жұмысы.

Модуль №2

Сатылы сандық құрылғылар

Дәріс  №6

Триггерлік құрылғылар.

RS-триггер, D-триггер, T-триггер, JK-триггер жұмысы

Дәріс  №7

Есте сақтау регистрi.

Есте сақтау регистрi жұмысы

Дәріс  №8

Санауыштар, импульc таратқыштар, жиiлiк бөлгiш

Санауыштар, импульc таратқыштар, жиiлiк бөлгiшi жұмысы

Модуль №3

Жартылай өткізгішті аспаптар

Дәріс  №9

Жартылай өткiзгiштердiң электрөткiзгiштiгi, p-n-ауысудың түзiлуi және қасиетi.

p-n-ауысудың қасиетi.

Вольт-амперлік сипаттамасы

Дәріс №10

Жартылай өткiзгiшті диод

Диод параметрін зерттеу. Вольт-амперлік сипаттамасын құру.

Дәріс  №11

Биполярлық транзисторлар.

Классификация және шартты белгіленулер. Қосылу сұлбалары (ОБ, ОЭ, ОК). Биполярлы транзистордың жұмыс істеу принципі, вольт-амперлік сипаттамалары, h-параметрлер. Транзистор сипаттамасына әсер ететін параметрлер (температура, жиілік). Биполярлық транзисторлардың қолданылу аймақтары.

Дәріс  №12

Өрістік транзисторлар

Классификация және шартты белгіленулер. Жұмыс істеу принциптері мен вольт-амперлік сипаттаамалары. Өрісті транзисторлардың негізгі параметрлері.

Дәріс  №13

Тиристорлар.

Тиристорлар типтері, жұмыс істеу принциптері,сипаттамалары,параметрлері,шартты белгіленулері және қолданылу аймақтары.

Дәріс  №14

Операциялық кушейткіштер

Операциялық күшейткіштердің шартты белгіленулері, жұмыс істеу принциптері,қасиеттері.

Дәріс  №15

Микроэлектрониканың дамуының болашағы

Микроэлектрониканың әлеуетті мүмкіндіктері. Функционалдық микроэлектроника.