Пәнді оқу бойынша оқу-әдістемелік нұсқаулар


Курс программасын меңгеру. «Микроэлектроника» курсын көрсетiлген бағдарлама бойынша меңгеру қажет. Негiзгi ұғымдар мен анықтамаларды, шартты белгілену мен сұлбаларды меңгеру қажет.

Студенттiң өздiк жұмысы пәннiң сабақтарын  толықтыратын маңызды және жауапты бөлiмi. Өздiк жұмысқа жекелеген  теориялық бөлiмдер, жеке бағдарламалар құру т.б. жатады. СӨЖ-н бақылау ауызша  және жазбаша бақылау, коллоквиумдар, тесттер, лабораториялық жұмыстар, рефератттар түрiнде алынады.

Реферат титулды парақтан, мазмұннан, кiрiспеден, негiзгi бөлiктен, қортындыдан, қолданылған әдебиеттер тiзiмiнен тұрады.

Өздiк жұмыстар мен рефераттарды толтыру универститеттiң стандартына сәйкес келуi тиiс. Текстiк құжаттарды толтырудың талаптары: СТУ 042-РГКП-СГУ-6-2005.

     Аралық бақылауда  өтiлген тақырыптар бойынша ауызша және жазбаша бақылау жұмыстары, тестiк сұрақтар берiледi