Курс форматы


Аудиториялық сабақтар келесi түрлерден: дәрiстер (Д), практикалық (Пр) және лабораториялық (ЛБ) сабақтардан, СОӨЖ жартысынан тұрады.

Тақырыптардың барлығы дәрістік, лабораториялық, практикалық сабақтарда берілген, қалғаны өздiгiнен орындалады.

Дәрiстiк, лабораториялық, практикалық  сабақтарды орындау  мiндеттi.

Аралық аттестация қортындылары студенттiң сабаққа қатысуын, өздiк жұмыстарын өз уақытында орындауын, сабақ үстiнде жауап беруiн, аралық бақылау нәтижелерiн ескере отырып қойылады.

Олар мiндеттi түрде айтылған уақытында тапсырылуы тиiс. Өз уақытынан кеш тапсырылған бақылау жұмыстарына автоматты түрде төмен баға қойылады.

Студенттердiң бiр-бiрiнен көшiргенi немесе плагиат (дайын тапсырманы көшiру) үшiн оған курс бойынша “қанағаттандырарлықсыз” деген баға қойылады.