ГЛОССАРИЙ


Орыс тілінде

Қазақ тілінде

Ағылшын тілінде

Автоматический

Автоматты

Automatic

Средство

Амал

Facility

Аспект

Аспект

Aspect

Амплитуда

Амплитуда

Amplitude

Зеркальный показ

Айналы көрсету

Mirror show

Интервальный метод

Біртіндеушілік

Interval method

Гигиена

Гигиена

Hygiene

Навык

Дағды, әдет

Skill

Физическая культура

Дене мәдениеті

Physical culture

Физическое воспитание

Дене тәрбиесі

Physical education

Физическое качество

Дене қуаты дайындығы

Physical quality

Физическая реаблитация

Дене қуаты реаблитациясы

Physical реаблитация

Физическое развитие

Дене дамуы

Physical development

Поза

Дене қалыбы

Pose

индиндивидуальный метод

Даралық әдісі

индиндивидуальный method

ловкость

Ептілік

dexterity

Упражнение

Жаттығу

Exercise

Тренировка

Жаттықтыру

Drill

Быстрота

Жылдамдық

Speed

Единоборство

Жеке сайыс

Single combat

Воля

Жігер

Will

Подводящие упражнения

Жақындататын жаттығулар

Leading exercises

гибкость

Икемділік

flexibility

координация движений

Қозғалыс үйлесімділігі

co-ordination of the motion

Утомление

Шаршау

Fatigue

Круговой метод

Шеңберлік әдіс

Circular method

Ритм

Ырғақ

Rhythm