Мутация

Мутация дегеніміз — латын созі - өзгсріс. орын ауыстыру деген мағына бсреді. Жан-жануарлар, есімдіктер әлемі жэнс жер бетіндегі тірі оргакизмдердщ барлық формаларының арғы шыққак тегі химиялык қосылысгармен және радиациялык; сәулеленумен кенеттен езгеріп кетеді. Мутация процесік тудыратык заттарды мутагендер деп атайды табиғаттағы мутагендерді үш үлкен топқа беледі.
1) Физикалык мугагендер (рентген соулесі, гамма сәулесі, нейгрондар, протондар. температура, цешрифугалар және тағы басқалар); 2) химиялық мутагендер (этиламин, диэтилсульфат, 8-этсксикофеин, колхицин, аценафтен. чай, кофе, арақ, спирт және т.о.); 3) биологиялык мутагендер (адамзат баласының картаю процесі биологиялық мутагендердің ең бастысы болып есептелінеді. Бүл қүбылысты тежеуте немесе тездетуге әбден болады. Белгілі үйреншікгі әдетген басқа заттарды жасамау керек. Қартаю процесінің өзі ауру гой, оныда емдеу ісерек екснін ғалымдар дәледдеп келеді.
Семей облысының территориясында болып жатқан радиаииянык зардабын кімдер тартьш келді? Сол жерді түргын халықтар тартып келеді. Өйткені барлык атом бомбылары мен термоядролык сынаулар өте қүпияжәне өте қатегездікпен еткізіліп отырған. Атом бомбылары жарылған территориялардьщ радиацияпық фоны қалыпты жағдайда деп баспасәз беттерінде хабарланьш жатты. Радио мен телеарнааарда да сондай хабарлалар беріліп түрды. Соньшен бірге коммунистердін. мықты үрандарының бірі - "Бәріде халық угііін, бері де халықтын игілігі үшін" болған соң халық қайдан білсін айнатасында не қандай сүмдықтардьщ больш жатканынҰқсас жұмыстар

Мутация
Де Фриздің мутациялық теориясы
Мутагенді факторлар
Мутациялық өзгергіштік
Кері мутациялар керісінше, мутантты типтерден жабайы типтерге өтуі
Мутацияның түрлері және мутагендер. Канцерогенездің биохимиялық негізі
Өзгергіштік
Мутациялық жағдайлар
Мутация туралы
Мутациялық өзгергіштіктер
Мутациялық өзгергішке жалпы сипаттама