Басқарудың құқықтық актілерін дайындау, ұсыну, талқылау тәртібі


20-тарау. Ортақ меншік құқығы...............450
§ 1. Ортақ меншік ұғымы, оның түрлері мен пайда болу негіздері..................
§ 2. Ортақ үлесті меншік құқығы............................................................453
§ 3. Ортақ бірлескен меншік.................................................................460

21-тарау. Жай серіктестік.....................................................................468
§ 1.Жай серіктестік ұғымы...........................................................................
§ 2. Бірлескен қызмет туралы шартты мазмұны...................................471

22-тарау. Меншік иесі емес адамдардың заттық құқықтары..................473
§ 1. Иелену......................................................................................................
§ 2. Заңды тұлғалардың шаруашылық жүргізу құқығы........................479

23-тарау. Табиғи ресурстарға заттық құқықтар....................................489
§ 1. Табиғи ресурстар және оларға заттық құқықтар ұғымы...................
§ 2. Табиғи ресурстарға меншік құқығы..................................................492
§ 3. Табиғи ресурстарды пайдалану құқығы...........................................496
§ 4. Табиғи ресурстарға басқадай заттық құқықтар...............................500
§ 5. Жерге заттық құқық............................................................................505
§ 6. Жер қойнауына заттық құқық...........................................................514

24-тарау. Тұрғын үйге меншік құқығы және өзге заттық құқық....................522
§ 1.Жалпы сипаттама.....................................................................................—
§ 2. Тұрғын үйге меншік құқығы...............................................................523
§ 3. Тұрғын үй кондоминиум қатысушысының заттық құқығы...........525
§ 4. Кооператив мүшесінің өз пәтеріне заттық құқығы........................529
§ 5. Тұрғын үй-жайды жалдаушының заттық құқығы..........................534

25-тарау. Меншік құқығын және өзге заттық құқықтарды иелену және олардың тоқтауы..............................................................544
§ 1. Меншік құқығын және өзге заттық құқықтарды иеленудің және олардың тоқтауының негіздері..................................
§ 2. Меншік құқығы пайда болатын кез..................................................550
§ 3. Меншік құқығының және өзге заттық құқықтардың туындауының жекелеген негіздері....................................................552
§ 4. Меншік құқығының және өзге де заттық құқықтардың тоқтауы............562

26-тарау. Меншік құқығын және өзге заттық құқықтарды қорғау........................568
§ 1. Меншік құқығын және өзге заттық құқықтарды қорғаудың
азаматтық-құқықтық тәсілдері ұғымы және жүйесі.........................—
§ 2. Меншік құқығын қорғаудың заттық-құқықтық тәсілдері...............570
§ 3. Меншік құқығынан өзге заттық құқықтарды қорғағанда меншік құқығын қорғаудың заттық құқықтық
тәсілдерін қолдану...............................................................................578
§ 4. Меншік құқығын және өзге заттық құқықтарды қорғаудың міндеттемелік-құқықтық тәсілдері.................................581


III бөлім. Міндеттемелік құқық. Жалпы ережелер...............................584


27-тарау. Міндеттеме туралы жалпы ережелер..........................................
§ 1. Міндеттемелік құқық ұғымы және оның жүйесі.............................
§ 2. Міндеттеме ұғымы........................................................................586
§ 3. Міндеттемелердің түрлері...................................................................588
§ 4. Міндеттеменің қатысушылары. Міндеттемедегі тұлғалардың ауысуы..590
§ 5. Міндеттеменің туындау негіздері......................................................606

28-тарау. Міндеттемені орындау.................609
§ 1. Міндеттемені орындау ұғымы және оның принциптері..................-
§2. Міндеттемені орындау нысаны және тәсілі.....................................611
§3. Орындау мерзімі және орны..............................................................617

29-тарау. Міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ету.................623
§ 1. Жалпы ережелер.....................................................................................—
§ 2. Кепіл пұл.............................................................................................626
§.3. Тұрақсыздық айыбы...........................................................................630
§ 4. Кепілдік және кепіл болушылық......................................................635
§5. Кепіл.....................................................................................................648
§ 6. Қамтамасыз етудің заңнамада көзделген өзге тәсілдері................680

30-тарау. Міндеттемені бұзғандық үшін жауаптылық............682
§ 1. Міндеттемені бұзғандық үшін жауаптылық ұғымы.........................
§ 2. Міндеттемені бұзғандық үшін жауаптылықтың формасы............684
§ 3. Міндеттемені бұзғандық үшін жауаптылықтың түрлері..............688
§ 4. Міндеттемені бұзғандық үшін жауаптылық шарттары.................694
§ 5. Міндеттемені бұзғандық үшін жауаптылықтан босатудың негіздері.....699

31-тарау. Міндеттеменің тоқтауы..............704
§ 1. Міндеттеменің тоқтауы ұғымы және оның негіздері.......................
§ 2. Міндеттемені тоқтатудың кейбір тәсілдері......................................705

32-тарау. Шарт туралы жалпы ережелер.............712
§ 1. Шарт ұғымы..........................................................................................
§ 2. Шарттың мазмұны мен формасы.....................................................715
§3. Шарттың түрлері.................................................................................720
§4. Шарт жасасу.........................................................................................727
§ 5. Шартты өзгерту және бұзу............................................................732

Ақша, несие, банктер. F. С. Сейітқасымов. - Алматы
- Экономикс, 2001. - 466 бет.
МАЗМҰНЫ

Кіріспе......................................................................................3

I тарау. Ақшаның мәні және қызметтері.....................................8
§1. Ақшаның шығу тегі.....................................................
§2. Ақшаның қажеттілігі мен экономикалық мәні................................12
§3. Ақша қызметтері және олардың қазіргі жағдайдағы дамуы.........17

II тарау. Ақша айналысы және ақша жүйесі.............................26
§1. Ақша айналысының сипаттамасы..............................
§2. Ақшаның металдық теориясы және металл ақша айналысы...........28
§3. Ақшаның номиналистік теориясы және қағаз ақшалар, олардың айналыс заңдылықтары..............31
§4. Несие ақшалар..............................................................36
§5. Ақшаның сандық теориясы және айналыстағы ақша қаражаттарының құрылымы...........................41
§6. Ақша жүйесі жөнінде түсінік, оның элементтері мен негізгі типтері.......46
§7. Инфляция, оның Қазақстандағы ерекшеліктері.........49

III тарау. Қазақстандағы ақша реформалары.................54
§1. 1922-1924 жж. Ақша реформалары...........................
§2. 1947жылғы ақша реформасы......................................60
§3. Рубль бағамының жоғарылауы және оны 1950 жылы алтын базасына өткізу.......62
§4. 1961 жылғы деноминация...........................................64
§5. Қазақстан Республикасындағы 1993 жылғы ақша реформасы............65

IV тарау. Несиенің мәні және функциялары...................72
§1. Несиенің мәні және қажеттілігі.................................
§2. Несиенің құрылымы.....................................................85
§3. Несиенің формалары және түрлері...........................90
§4. Несиенің функциялары................................................104
§5. Қарыз пайызының экономикалық мәні................108
§6. Несиелік ресурстар және олардың қалыптасу көздері................118

V тарау. Несие жүйесі..................130
§1. Несие жүйесінің ұғымы және оның құрылымы.....
§2. Несиелік мекемелердің турлері..................................135
§3. Қазақстан Республикасындағы банктік емес қаржы институттары.....142
§4. Несиелік жүйені құру принциптері...........................151
§5. Әлемдегі несие жүйесі дамуының қазіргі тенденциялары............155

VI тарау. Қазақстанның банк жүйесі..................................162
§ 1. Қазақстандағы банктік жүйенің даму тарихы....................163
§2. Банктердің нарықтық экономикадағы ролі..............169
§3. Қазақстандағы 1991 ж. бергі банктік реформа.......175
§4. Банктік қызметті ұйымдастырудың негізі................203
§5. Банктік қызметті бақылау мен қадағалау................213
§6. Банк қызметіндегі тәуекелдік.....................................217
§7. Банк ісіндегі бәсеке.....................................................225

VII тарау. Ұлттық банк - Қазақстан Республикасының Орталық банкі
§1. Ұлттық банкі, оның мақсаттары, міндеттері мен қызметінің бағыттары, меншікті қаражаттары мен пайдасы........233
§2. Ұлттық банктің құрылымы мен басқару органдары................237
§3. Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің функциялары мен операциялары..........240
§4. Шетелдік тәжірибедегі орталық банктерді ұйымдастыру және басқару ерекшеліктері...............268

VIII тарау. Коммерциялық банктер...............................................276
§1. Коммерциялық банктер қаржы делдалдары ретінде.................
§2. Коммерциялық банктің ұйымдастыру құрылымы.................280
§3. Коммерциялық банктердің қызметтері мен операциялары......295

IX тарау. Бағалы қағаздар нарығы және қор биржалары........332
§1. Қазақстандағы акционерлік қоғамдардың құрылуы..............333
§2. Бағалы қағаздар және олардың түрлері..................341
§3. Опциондар мен фьючерстер......................................350
§4. Бағалы қағаздар нарығын реттеу..............................356
§5. Қор биржалары............................................................361

X тарау. Халықаралық валюталық қатынастар........................372
§1. Валюталық жүйелер және валюталық қатынастардың ұғымы..............
§2. Валюталық нарықтар..................................................383
§3. Валюталық бағам және валюталық «қоржын».........389

XI тарау. Халықаралық несиелік есеп айырысу қатынастары.........402
§1. Халықаралық несиенің формалары........................
§2. Халықаралық несиенің шарттары.......................428
§3. Төлем және есеп айырысу әдістері..........................433

XII тарау. Халықаралық валюта-несиелік институттары.......444
§1. Халықаралық валюталық қор....................................-
§2. Дүниежүзілік банк.......................................................449
§3. Еуропа қайта құру және даму банкісі.....................456
§4. Азия даму банкі..........................................................458
§5. Ислам даму банкі........................................................459

Банктік құқық. Найманбаев С.М. Алматы Жеті жарғы, 2005. 152 бет

МАЗМҰНЫ

Алғы сөз...........................................................................................................3

Жалпы бөлім
БАНКТІК ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ БАНК ЖҮЙЕСІ

1 тарау. Банктік құқық кешенді құқық саласы ретінде
2 тарау. Банктік және өзге де заңнамалық актілер
3 тарау. Банк жүйесі және банктік құқықтық қатынастар
4 тарау. Банк және лицензиялау - рұқсат беру жүйесіндегі банктердік операциялық қызметін мемлекеттік реттеу
5 тарау. Банк аясындағы басқару және бақылау: ерекшеліктері, құқықтық негіздері

Пайдаланылған және пайдалануға ұсынылатын нормативтік құқықтық актілер мен арнайы әдебиеттер

Ерекше белім
БАНКТЕРДІҢ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІН ҚҮҚЫҚТЫК РЕТТЕУ НЕПЗДЕРІ

6 тарау. Банктердің банктік шот ашу және жүргізу операцияларын құқықтық реттеу
7 тарау. Банктердің. банктік кредиттеу операцияларын құқықтық реттеу
8 тарау. Банктердің есеп айырысу операцияларын құқықтық реттеу
9 тарау. Банктердің депозиттік операцияларын құқықтық реттеу
10 тарау. Банктердің бағалы Қaғаздармен жасайтын операцияларын құқықтық реттеу
11 тарау. Банктердің валюталық, операцияларын құқықтық реттеу

Пайдаланылған және пайдалануға ұсынылатын нормативтік құқықтық актілер мен арнайы әдебиеттер
Қорытынды
Басқару есебі. Назарова В.Л., М.С. Жапбарханова, Фурсов Д.А., Фурсова С.Д. Алматы- Экономика, 2005.-298 бет.

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.............................................................................................................3

1-тарау. БАСҚАРУ ЕСЕБІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ.....................6

1.1. Басқару есебі - бухгалтерлік есеп жүйесінің элементі..................-
1.2. Бухгалтерлік басқару есебінің пәні және экономикалық мәні. Кәсіпорынның ұйымдастырушылық кұрылымының басқару есебі жүйесін құруға ықпалы............................................14
1.3. Басқару есебінің объектілері, тәсілдері мен міндеттері. Бухгалтерлік басқару есебінің "контроллинг" жүйесіндегі орны..............................................................................18
1.4. Басқару есебінің құрамдас бөліктері мен принциптері.................28
1.5. Кәсіпорынның ақпараттық жүйесіндегі басқару есебі..................34
1.6. Бухгалтер-талдаушының басқару есебіндегі атқаратын
ролі мен іс-қызметі...........................................................................41
1.7. Басқару есебі мен қаржылық есептің салыстырмалы сипаты.......45
1.8. Бухгалтерлік басқару есебінің заңнамалық негіздері....................50

2-тарау. ШЫҒЫНДАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖІКТЕУ....................................56

2.1. Шығыстын шығыннан айырмашылығы.........................................57
2.2. Басқару есебінде қолданылатын шығындарды жіктеу..................60
2.3. Өнімнің және алынған пайданың өзіндік құнын анықтау
үшін шығындарды жіктеу................................................................68
2.4. Шығындарды шешім қабылдау мен жоспарлау үшін жіктеу.......73
2.5. Жауапкершілік орталықтарының өндірістік қызметін
бақылау мен реттеу үшін шығындарды жіктеу..............................80
2.6. Өндірістік шығындар есебін ұйымдастыру...................................83
2.6.1. Шығындары топтастыру мен бөлу.....................................-
2.6.2. Өнім өндірісіне шыққан шығындардың есебі...................89

3-тарау. ӨНІМНІҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫН КАЛЬКУЛЯЦИЯЛАУ................97

3.1. Шығындар есебінің түсінігі, түрлері және калькуляциялық бірліктері........................................................................................... -
3.2. Калькуляциялау принциптері, оның объектісі мен тәсілдері.......102
3.3. Шығын есебі мен калькуляциялау тәсілдерінің түрлері...............108
3.3.1. Калькуляциялаудың процестік тәсілі.................................109
3.3.2. Калькуляциялаудың бөлістік тәсілі....................................1 15
3.3.3. Калькуляциялаудың тапсырыстық тәсілі...........................123
3.4. Толық және толық емес өзіндік құнды калькуляциялау...............129
3.4.1. Толық өзіндік құнды калькуляциялау................................130
3.4.2. Өзгермелі шығындар бойынша өзіндік құнды калькуляциялау мен "директкостинг" жүйесіндегі есептің ерекшеліктері..........................................................139
3.5. Шығындарды және калькуляциялаудың нақты және
нормативті тәсілдері.........................................................................146
3.5.1. Нақты шығынды есептеу мен нақты өзіндік құнды калькуляциялау тәсілі..........................................................147
3.5.2. Өзіндік құн есебі мен калькуляциялаудың
нормативтік әдісі.................................................................148
3.5.3. "Стандарткост" жүйесі және өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау....................................................................155

4-тарау. БАСҚАРУ ШЕШІМДЕРІН ҚАБЫЛДАУ....................................168

4.1. Ақпаратты басқару есебінің негізінде шешілген міндеттер.........
4.2. Басқару шешімдерін қабылдауда қолданылатын шығындардың жіктелімі..................................................................171
4.3. Оперативті міндеттер.......................................................................178
4.3.1. Өндіріс залалсыздығын талдау және оның басқарушылық есептегі мағынасы.....................................
4.3.2. Өнім шығару мен сатудың көлемін және ассортиментін жоспарлау....................................................188
4.3.3. Шектеу факторын ескеріп, өнім құрылымын
анықтау.................................................................................192
4.3.4. "Сатып алу немесе өзіміз өндіру" міндеттерін шешу.......193
4.3.5. Баға белгілеу бойынша шешім қабылдау...........................196
4.4. Ұзақ мерзімді стратегиялық маңызы бар алдағы кезең сипатындағы міндеттер....................................................................198
4.4.1. Күрделі қаржы жұмсалымы туралы шешім
қабылдау...............................................................................
4.4.2. Бизнестің құрылымын өзгерту туралы шешімдер.............206
4.4.3. Жаңа өнім өндіру бойынша шешім қабылдау...................212

5-тарау. ЖОСПАРЛАУ, БЮДЖЕТТЕНДІРУДІҢ НЕГІЗДЕРІ
ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ БАСҚАРУ ЕСЕБІНДЕГІ МАҢЫЗЫ.........................219

5.1. Кәсіпорын қызметін жоспарлау және бақылау..............................221
5.2. Бас (жалпы) және функциялық (жекелеген) бюджеттердің құрылымы.........................................................................................233
5.3. Кәсіпорын бюджетін қалыптастыру әдісі.......................................236
5.4. Кәсіпорын пайдасы бойынша бюджеттік міндеттің орындалуын факторлық талдау.......................................................256

6-тарау. ТРАНСФЕРТТІК БАҒАЛАР ЖӘНЕ ТРАНСФЕРТТІК БАҒА БЕЛГІЛЕУ..............................................................................................266
ГЛОССАРИЙ.....................................................................................................280
ӘДЕБИЕТТЕР...................................................................................................295

Бухгалтерлік және қаржылық есеп принциптері. (халықаралық стандарт) Әбдіманапов Ә. оқулық - Алматы 2006 жыл
МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ............................................................................................................3

1 Тарау. БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕПТІҢ ДАМУ
ТАРИХЫНА ШОЛУ...................................................9

2 Тарау. НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКА ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ
БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП НЕГІЗДЕРІ.......................33

2.1. Бухгалтерлік есеп - бизнестің тілі және шаруашылық фактілері,........................................34
2.2. Есеп жүйесінің түрлері және бухгалтерлік есеп пәні.........................................42
2.3. Бухгалтерлік есептің мәні мен маңызы..................51
2.4. Бухгалтерлік есеп ақпараттарын пайдаланушылар.................................................59
2.5. Бухгалтерлік есеп жүргізуді ұйымдастыру принциптері..........................................................65
2.6. Бухгалтерлік кәсіп және бухгалтерлердің этикалық жауапкершіліктері...................................79
2.7. Қазақстан Республикасындағы бухгалтерлік есеп жүйесін реттеу принциптері...................................91

3 Тарау. БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕПТІҢ БАЗИСТІК
(ӘДІСНАМАЛЫҚ) ПРИНЦИПТЕРІ (ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕР)........................107
3.1. Есеп принциптерінің теориялық жалпы
сипаты................................................................108
3.2. Ақшалай және басқа да өлшемдерді
қолдану принципі...................................................112
3.3. Дербестік және үздіксіздік принциптер.................115
3.4. Өзіндік құн принципі..............................................121
3.5. Сақтық пен ықтималдық принципі.....................134
3.6. Материалдық принцип.........................................139
3.7. Сату принципі (есептеу әдісі)................................141
3.8. Сәйкестік принципі..............................................148

4 Тарау. ЕКІЖАҚТЫЛЫҚ ПРИНЦИП ЖӘНЕ
БАЛАНСТЫҚ ТЕҢДІК.........................................164
4.1. Екі жақтылық принцип жөніндегі ұғым.................164
4.2. Баланстық теңдік қалыптастыру және
баланс құру негіздері.............................................170
4.3. Баланс көрсеткіштерінің типтік
өзгеріске түсуі......................................................183
4.4. Бухгалтерлік баланс элементтерін тану
және терминологиялық тәртіп............................186
4.5. Баланс көрсеткіштеріне сай өтеушілік
пен өтімділікті талдау негіздері............................204

5 Тарау. ЕКІ ЖАҚТЫ ЖАЗУ ЖӘНЕ БУХГАЛТЕРЛІК
ЕСЕПСЧЕТТАРЫ...............................................226

5.1. Шаруашылық фактілері және счеттар жөніндегі ұғым........................................................226
5.2. Бухгалтерлік есеп счеттарының маңызы мен құрылымы....................................................229
5.3. Синтетикалық (жинақтау) және аналитикалық (жіктеу) счеттары..................................................246
5.4. Счеттарға жазу және қателерді
түзету әдістері....................................................255

6 Тарау. БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП СЧЕТТАРЫН
КЛАССИФИКАЦИЯЛАУ ЖӘНЕ БҰЛАРДЫҢ ЖОСПАРЫ........................................................271

6.1. Бухгалтерлік есеп счеттарының жоспары жөніндегі жалпы ұғым.......................................271
6.2. Счеттарды классификациялаудың
мақсаты мен ерекшеліктері..............................276
6.3. Счеттарды экономикалық маңызына
қарай классификациялау.................................278
6.4. Бухгалтерлік есеп счеттарын атқаратын міндеттері мен құрылымына
қарай классификациялау..................................280
6.5. Синтетикалық жинақтаушы бухгалтерлік есеп счеттарының қазақстандық
жұмыс жоспарын сипаттау.........................296
Бухгалтерлік және қаржылық есеп принциптері

7Тарау. БАСТАПҚЫ ҚҰЖАТТАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ.............................................324

7.1. Бастапқы құжаттар және бұлардың мазмұны...........................................................324
7.2. Бастапқы құжаттарды классификациялау..........................................329
7.3. Құжаттарды бухгалтерлік өңдеу.....................333
7.4. Шаруашылық фактілерін құжаттау және құжат айналысы....................................335
7.5. Есеп регистрлары............................................338
7.6. Түгендеу принципі............................................448

8 Тарау. ҰЙЫМДАРДЫҢ ЕСЕП САЯСАТЫ.................359

8.1. Есеп саясатының мәні мен мақсаты...............359
8.2. Есеп саясатын қалыптастыру.........................366
8.3. Есеп саясатының ұйымдық және техникалық аспектілері....................................395
8.4. Есеп саясатының өзгеріске түсу жағдайлары...............................................398

9 Тарау. ҚАРЖЫЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫ ЕСЕП
ПРИНЦИПТЕРІ..................................................410

9.1. Қаржылық қорытынды есеп тұжырымдамасының (концепцияларының) негіздері.........................410
9.2. Қаржылық қорытынды есептің
сапалық принциптері........................................424
9.3. Қаржылық қорытынды есеп
элементтерін бағалау.......................................439
9.4. Қаржылық қорытынды есеп құрамы және оның элементтерін тану...................................446

10 Тарау. БУХГАЛТЕРЛІК ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛЫҚ
ЕСЕП ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СТАНДАРТТАРЫ....................................481

10.1. Есеп жүйесін стандарттаудың қажеттілігі........................................................481
10.2. Бухгалтерлік есепті халықаралық стандарттау........................................................489
10.3. Халықаралық бухгалтерлік есеп ұйымдары......................................................499
10.4. Бухгалтерлік есептің әлемдік моделдері........................................................509
10.5. Халықаралық стандарттар негізінде Қазақстандық бухгалтерлік есеп жүйесін жетілдіру............................................................515

СОҢҒЫСӨЗ.........................................................................525

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ..............................527

Валеология. Сәтбаева X. Қ., Нілдібасва Ж. Б., Алматы Ғылым, 1999. - 156 бет
M A 3 М Ұ Н Ы
Кіріспе...........................................3
1-Сабақ. валеологияға кіріспе. валеология пәні және әдістері. салауатты өмір салтын (сөс) қалыптастыру. денсаулыққа залал келтіретін факторлар (Сәтбаева X. К.).........5
2-Сабақ. гигиена - денсаулықтың негізі
(Хасенова К-X.)................................14
3-Сабақ. денсаулықты бағалау тәсілдері Әбішева З.С.).................................25
4-Сабақ. денсаулықтың жас және жыныстық ерекшеліктері (Әбішева 3. С.)..................34
5-Сабақ. жеке адамның денсаулығын болжау (Жетпісбаева Ғ. Д.)..............................53
6-Сабақ. дене шынықтыру арқылы сауықтырудың басты түрлері. сауықтыру үшін пайдаланылатын қимыл жүктемелері бойынша медициналық ұсынылымдарды құрастыру (Беспалова Г.)............................64
7-Сабақ. ұтымды тамақтанудың медициналық ұсынылымдарын құрастыру, Салмағы артық адамдар тамақтанудың гигиеналық принциптері, Қалыпты салмақты сақтау, емізу, баланы емізу туралы жалпы мағлұматтар (Хасенова К. Х.)............76
8-Cабақ. Өрбіту саулығы, өнегелі жыныстық тәрбие, отбасын жоспарлау, ұрықтандырмайтын кейбір амалдар, жыныстық қатынастан жұғатын аурулар туралы қысқаша мәліметтер (Қазыбаева . С.).......90
9-Сабақ. денсаулық психологиясы. психологиялық саулық және тән саулығы. Психологиялық-физиологиялық жаттығулар (Нілдібаева Ж. Б., Байжанова Н.С.)...........113
10-Сабақ сауықтырудың көп таралған табиғи
тәсілдері (Жетпісбаепа Ғ. Д.)...................125
11-Сабақ залалды дағдылар: темекі шегу, маскүнемдік, есірткіге және улы заттарға үйірсектік - денсаулыққа қатер. (Нілдібаева Ж. Б., Әбішева 3. С, Жетпісбаева Ғ. Д.)......140
әдебиеттер.........................................148
Кинофильмдер мен видеофильмдер тізімі..........150
дәріс жоспары......................................151
Қысқартыланған атаулар..............................153

Әкімшілік құқығы. Таранов А.А. Академиялық курс. Алматы, ҚазГЗУ Баспа үйі ЖШС, -2003. - 284 бет.
Мазмұны

Алғысөз...................................................................................7
I тарау. Әкімшілік құқыққа кіріспе
§1. Әкімшілік құқық - жария құқықтың саласы.............9
§2. Әкімшілік құқықты ғылым ретінде және құқық
саласы ретінде қарастыру........................................................11
§3. Әкімшілік құқықтың пәні мен әдісі............................12
§4. Әкімшілік құқықтың Қазақстан
Республикасының құқық жүйесіндегі орны.....................15

II тарау. Әкімшілік құқық көздері
§1. Әкімшілік құқық көздерінің ұғымы............................19
§2. Әкімшілік құқық көздерінің түрлері...........................23

III тарау. Әкімшілік-құқықтық нормалар мен қатынастар
§1. Әкімшілік-құқықтық нормалар ұғымы.........................30
§2. Әкімшілік-құқықтық нормалардың түрлері................32
§3. Әкімшілік-құқықтық қатынастар: ұғымы,
түрлері, құрылымы................................................................36

IV тарау. Әкімшілік құқықтың жеке және ұжымдық субъектілері
§1. Азаматтар әкімшілік құқық субъектілері ретінде.......42
§2. Қоғамдық (коммерциялық емес) ұйымдар................48
§3. Діни бірлестіктер...........................................................51
§4. Жастар және балалар бірлестіктері..............................53
§5. Қазақстан Республикасының Президенті...................55
§6. Қазақстан Республикасының Үкіметі.........................59
§7. Орталық атқарушы органдар (министрліктер,агенттіктер)......................63
§8. Жергілікті атқарушы органдар.....................................66
§9. Ұйымдар әкімшілік құқық субъектілері ретінде........68

V тарау. Басқарудың әдістері мен формалары
§1. Басқару әдістері ұғымы...................................................75
§2. Басқару әдістерін топтастыру.......................................75
§3. Басқару формалары ұғымы және олардың түрлері.....79

VI тарау. Басқарудың құқықтық актілері
§1. Басқарудың құқықтық актілері ұғымы және
олардың белгілері...............................................................82
§2. Басқарудың құқықтық актілерінің түрлері..............83
§3. Басқарудың құқықтық актілерін дайындау, ұсыну, талқылау тәртібі........... 85
§4. Актілердің заңды күшіне енуі, оларды өзгерту, күшін тоқтату және жою..........88

VII тарау. Мемлекеттік қызмет
§1. Мемлекеттік қызмет ұғымы және оның принциптері.... 92
§2. Мемлекеттік қызметкерлерді топтастыру..................97
§3. Мемлекеттік қызметтің лауазымдарын жинақтау....99
§4. Мемлекеттік қызмет атқару және мемлекеттік қызметкердің құқықтық мәртебесі........... 104
§5. Мемлекеттік тәртіп, мемлекеттік қызмет
мәдениеті, этикасы............................................................111

VIII тарау. Әкімшілік процесс
§1. Әкімшілік процесс ұғымы және оның приниптері.115
§2. Әкімшілік процестің субъектілері..............................126
§3. Әкімшілік процесте азаматтар құқығына
кепілдік беру............................................................................131
§4. Әкімшілік іс жүргізу - әкімшілік процестің
құрылымдық бөлігі, әкімшілік іс жүргізу кезеңдері......136
§ 5.Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізу..................140

IX тарау. Әкімшілік жауапкершілік
§1. Әкімшілік жауапкершілік ұғымы және оның
негізгі белгілері...................................................................151
§2. Әкімшілік құқық бұзушылық....................................157


Ұқсас жұмыстар
Бу қазандықтары мен шаң дайындау жүйелері есебі
Инвестициялық жобаларды дайындау және экономикалық дәлелдеу ЖШС «Тамир»
Банктің корпоративтік клиенттерімен жүргізетін операцияларын басқарудың Ақпараттық жүйесін тұрғызу
Кәсіпкеріктің дамуының алғы шарты құқықтық қамтасыз етілуі
Жүзедегі дипломдық жобада қарастырылған КИВЦЭТ-ЦС автогенді балқыту үшін шихта дайындау үрдісі
Басқару есептерінің қойылымы Технологиялық урдістерді оперативті басқарудың негізгі есебі
Өндірісті ғылыми-техникалық тұрғыдан дайындауды ұйымдастыруды жетілдіру
Қазіргі кездегі адам ресурстарын басқарудың ерекшеліктері.
Әкімшілік-қуқықтық қатынастар
Қазақстандағы жер ресурстарын басқарудың казіргі жүйесін қалыптастыру әдіснамасы


Көмек