Салт - дәстүр және ауыз әдебиеті

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНІ БОЙЫНША 2 СЫНЫПҚА АРНАЛҒАН ҮЛГІ КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР
(БАРЛЫҒЫ 34 САҒАТ, АПТАСЫНА 1САҒАТ)
Ортақ тақырып
Бөлімше
Сабақ реті
Оқу мақсаттары
Сағат саны
мерзімі

1-бөлім Мен зерттеушімін

Өзім туралы
1.1 Ғылым мен зерттеушілердің рөлі

1.2 Табиғатты тану әдістері

2.1.1.1 - қоршаған әлем құбылыстары, үрдістері мен нысандарын зерделеуге қажетті жағдайларды және зерттеушінің тұлғалық қасиеттерін анықтау;
2.1.2.1 - ақпарат көзі ұғымын және оның зерттеу жүргізудегі маңызын түсіндіру;
2.1.2.6 - эксперименттің басты белгілерін анықтау (мақсат, болжам, ресурстар, жоспар, мерзім, нәтиже)

1-тоқсан
Өзім туралы,
Менің отбасым және достарым
Өсімдіктер
2-бөлім. Жанды табиғат

1
2.2.1.7 - өсімдіктерге қамқорлық жасаудың маңыздылығын түсіндіру;
2.2.1.5 - өз өлкесінің өсімдік топтарын сипаттау;
2.1.1.1 - қоршаған әлем құбылыстары, үрдістері мен нысандарын зерделеуге қажетті жағдайларды және тұлғалық қасиеттерін анықтау;

2
2.2.1.3 - өсімдіктің негізгі бөліктерінің қызметін сипаттау;
2.1.2.6 - эксперименттің басты белгілерін анықтау (мақсат, болжам, ресурстар, жоспар, мерзім, нәтиже);

3
2.2.1.2 - өсімдіктердің маусымдық өзгерістерін сипаттау;
2.2.1.6 - топырақты күтудің маңызын түсіндіру;
2.1.2.5 - құрылған жоспарға сәйкес бақылау жүргізу және қорытынды жасау;

4
2.2.1.1 - өсімдіктердің әр түрлі жағдайларда өсу мүмкіндіктерін зерттеу;
2.2.1.4 - өсімдік топтарын тіршілік ортасына және қоршаған ортаның жағдайларына (ылғал) бейімделу жолдары бойынша салыстыру;

Менің отбасым және достарым

Жануарлар
2-бөлім. Жанды табиғат

5
2.2.2.3 - жануарлардың көбею жолдарын түсіндіру;
2.2.2.4 - жануарлардың саналуандығын сақтаудың маңыздылығын түсіндіру
2.1.2.7 - эксперимент жүргізу және оның нәтижелерін кестеге түсіру

6
2.2.2.1 - жануарлар класының өкілдерін ажырату: бунақденелілер, балықтар, қосмекенділер, бауырмен жорғалаушылар, құстар және сүтқоректілер;
2.1.2.3 - бақылау нәтижелерін шартты белгілердің көмегімен белгілей білу;

7
2.2.2.1 - жануарлар класының өкілдерін ажырату: бунақденелілер, балықтар, қосмекенділер, бауырмен жорғалаушылар, құстар және сүтқоректілер;
2.1.1.1 - қоршаған әлем құбылыстары, үрдістері мен нысандарын зерделеуге қажетті жағдайларды және тұлғалық қасиеттерін анықтау;

8
2.2.2.2 - жануарлардың тіршілік ортасына бейімделу жолдарын сипаттау;
2.1.2.5 - құрылған жоспарға сәйкес бақылау жүргізу және қорытынды жасау

9
2.2.2.2 - жануарлардың тіршілік ортасына бейімделу жолдарын сипаттау;
2.1.2.4 - бақылау жүргізудің жоспарын құру;

2-тоқсан
Менің мектебім
Адам
2-бөлім. Жанды табиғат

10
2.2.3.1 - адамның тірек-қимыл жүйесінің қызметін анықтау;
2.2.3.2 - дұрыс дене сымбатын сақтаудың маңыздылығын түсіндіру;
2.1.2.2 - бақылаудың басты белгілерін анықтау (мақсат, нысан, жоспар, мерзім, нәтиже);

11
2.2.3.3 - бұлшық еттің қозғалыс кезіндегі жиырылуының рөлін түсіндіру;
2.1.2.5 - құрылған жоспарға сәйкес бақылау жүргізу және қорытынды жасау;

12
2.2.3.4 - денсаулық сақтаудағы жеке гигиенаның рөлін анықтау;
2.2.3.5 - тіс күтімінің денсаулық сақтаудағы маңызын анықтау
2.1.2.4 - бақылау жүргізудің жоспарын құру;

Менің туған өлкем
Ауа
3-бөлім. Заттар және олардың қасиеттері

13
2.3.2.1 - біздің ғаламшарымыз үшін ауаның маңызын түсіндіру;
2.3.2.2 - ауаның кейбір қасиеттерін сипаттау (агрегаттық күйі, түсі, иісі);
2.1.2.4 - бақылау жүргізудің жоспарын құру;

14
2.3.2.3 - ауаның кеңістікті толтыру қасиетін және жылуөткізгіштігін зерттеу
2.1.2.3 - бақылау нәтижелерін шартты белгілердің көмегімен белгілей білу;

Су
15
2.3.3.1 - судың физикалық қасиеттерін анықтау (дәмсіз, иіссіз, белгілі бір формасының болмауы, аққыштығы);
2.3.3.3 - судың табиғи көздерін анықтау
2.1.2.7 - эксперимент жүргізу және оның нәтижелерін кестеге түсіру

16
2.3.3.2 - судың агрегаттық күйінің өзгеру үдерісін зерттеу;
2.1.2.2 - бақылаудың басты белгілерін анықтау (мақсат, нысан, жоспар, мерзім, нәтиже);

3-тоқсан
Дені саудың жаны сау
Табиғат ресурстары
3-бөлім. Заттар және олардың қасиеттері

17
2.3.4.1 - табиғат ресурстарының қолданысын анықтау;
2.3.4.2 - табиғат ресурстарын шығу тегі бойынша жіктеу
2.1.2.1 - ақпарат көзі ұғымын және оның зерттеу жүргізудегі маңызын түсіндіру;

18
2.3.4.1 - табиғат ресурстарының қолданысын анықтау;
2.3.4.2 - табиғат ресурстарын шығу тегі бойынша жіктеу
2.1.2.2 - бақылаудың басты белгілерін анықтау (мақсат, нысан, жоспар, мерзім, нәтиже);

Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті
Жер
4-бөлім. Жер және ғарыш

19
2.4.1.1 - Жер мен Күн арасындағы байланысты түсіндіру;
2.1.1.1 - қоршаған әлем құбылыстары, үрдістері мен нысандарын зерделеуге қажетті жағдайларды және зерттеушінің тұлғалық қасиеттерін анықтау;

20
2.4.1.2 - Жердің табиғи серігін анықтау;
2.1.2.2 - бақылаудың басты белгілерін анықтау (мақсат, нысан, жоспар, мерзім, нәтиже);

Ғарыш
21
2.4.2.1 - Күн жүйесі ғаламшарларының орналасу тәртібін анықтау;
2.1.1.1 - қоршаған әлем құбылыстары, үрдістері мен нысандарын зерделеуге қажетті жағдайларды және зерттеушінің тұлғалық қасиеттерін анықтау;

22
2.4.2.2 - Күн жүйесі ғаламшарларын салыстыру;
2.1.2.4 - бақылау жүргізудің жоспарын құру;

Кеңістік және уақыт
23
2.4.3.1 - негізгі уақыт өлшем бірліктерін ажырату;
2.4.3.2 - ғарыштағы қашықтық пен уақыттың ерекшеліктерін түсіндіру;
2.1.2.7 - эксперимент жүргізу және оның нәтижелерін кестеге түсіру

Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті

Күш және қозғалыс

5-бөлім. Табиғат физикасы

24
2.5.1.1 - түрлі денелердің әртүрлі жылдамдықпен қозғалуына мысал келтіру;
2.5.1.2 - жылдамдықты түсіндіруде сапалық сипаттамаларын қолдану (жылдам, баяу);

25
2.5.1.3 - қозғалыс тудыратын күштерді зерттеу;
2.1.2.6 - эксперименттің басты белгілерін анықтау (мақсат, болжам, ресурстар, жоспар, мерзім, нәтиже);

26
2.5.1.4 - массаны анықтауға арналған құралдарды таңдау және пайдалану;
2.1.2.3 - бақылау нәтижелерін шартты белгілердің көмегімен белгілей білу;

4-тоқсан
Қоршаған орта,
Саяхат
Жарық
5-бөлім. Табиғат физикасы

27
2.5.2.1 - кейбір денелердің жарықөткізгіштік қасиетін зерттеу;
2.1.2.5 - құрылған жоспарға сәйкес бақылау жүргізу және қорытынды жасау;

28
2.5.2.1 - кейбір денелердің жарықөткізгіштік қасиетін зерттеу;
2.1.2.3 - бақылау нәтижелерін шартты белгілердің көмегімен белгілей білу;

Дыбыс
29
2.5.3.1 - дыбыс қаттылығы бойынша дыбыс көздерін жіктеу
2.1.1.1 - қоршаған әлем құбылыстары, үрдістері мен нысандарын зерделеуге қажетті жағдайларды және зерттеушінің тұлғалық қасиеттерін анықтау;

30
2.5.3.1 - дыбыс қаттылығы бойынша дыбыс көздерін жіктеу
2.1.2.2 - бақылаудың басты белгілерін анықтау (мақсат, нысан, жоспар, мерзім, нәтиже);

31
2.5.3.1 - дыбыс қаттылығы бойынша дыбыс көздерін жіктеу
2.1.2.1 - ақпарат көзі ұғымын және оның зерттеу жүргізудегі маңызын түсіндіру;

Жылу
32
2.5.4.1 - түрлі денелердің температурасын өлшеу;
2.1.2.5 - құрылған жоспарға сәйкес бақылау жүргізу және қорытынды жасау;
2.1.2.3 - бақылау нәтижелерін шартты белгілердің көмегімен белгілей білу;

Магниттілік
33
2.5.6.1 - магниттерді қолдану аясын сипаттау;
2.1.2.7 - эксперимент жүргізу және оның нәтижелерін кестеге түсіру

Өткенді бекіту, қайталау
34
2.1.1.1 - қоршаған әлем құбылыстары, үрдістері мен нысандарын зерделеуге қажетті жағдайларды және зерттеушінің тұлғалық қасиеттерін анықтау;Ұқсас жұмыстар

ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ АУЫЗ ӘДЕБИЕТІНІҢ САЛТ-ДӘСТҮРЛЕРІНІҢ ТӘРБИЕЛІК МӘНІ
Жалпы әлемдік фольклортану ғылымында фольклорлық шығармаларды сюжеті, салт дәстүрге қатысы, айтылу мақсаты мен орны
Ұлттық педагогика негіздері пәнінен ЛЕКЦИЯ ТЕЗИСТЕРІ
Ауыз әдебиетінің түрлері
Халықтық педагогиканың үздік дәстүрлері арқылы адамгершілік тәрбие беру
Этнопедагогика пәнінің лекция курсы
Қазақтың салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарының тәрбиелік мәні
Қазақта Баланы жастан
Этнопедагогика және фальклорық зерттеу әдісі
ҚАЗАҚ ЭТНОПЕДАГОГИКАСЫ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ГУМАНИСТІК СИПАТЫ МЕН ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Аурудың тұрақтылығы және даму себебі
Коммерциялық ақпарат пен коммерциялық кұпия мәні және оны қорғау
Жазаның жүйелерінің және түрлерінің жалпы сипаттамасы
Аудиттің мәні және оның нарықтық экономика жағдайындағы ролі
Адамдар арасындағы қарым-қатынас және іс-әрекет психологиясы
Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс,бұлардың кейнстік үлгісі
Агробизнес және агроөнеркәсіп интеграциясының арасындағы байланыс
Ақшаның маңызы, қызметтері және оның ерекшеліктері
Қабатты гидравликалық жару және ұңғылардың түптік аймаққа әсер ету
ПАСКАЛЬ - Программалау стилі, деректерді енгізу және шығару