Микроорганизмдерді бояудың жай әдістері

Биология мамандығы бойынша Микробиология пәніне жаратылыстану факультетінің 3-курс студенттеріне арналған 1-модуль бойынша коллоквиум сұрақтары.
1.Микробиологиялық лабораторияда жұмыс істеу тәртібі.
2.Жарық микроскоптың иммерсиялық жүйесімен жұмыс істеу тәртібі.
3.Микроб клеткасының тұрақты элементтері және олардың функциясы.
4.Микроб клеткасының тұрақсыз элементтері және олардың қызметтері.
5.Микроб клеткаларының негізгі формалары.
6. Микроскоптық саңырауқұлақтардың құрылысы және жіктелуі.
7.Микоорганизмдердің тыныс алу типтері.
8.Микроорганизмдердің қоректену типтері.
9.Жасанды қоректік орталардамикроорганизмдердің өсу сипаты.
10.Бактериялық препарат дайныдау схемасы.
11.Микроорганизмдерді бояудың жай әдістері.
12.Микроорганизмдерді бояудың күрделі әдістері.
13.Микроорганизмдерді Грам әдісі бойынша бояу.
14.Циль-Нильсен әдісі бойынша бояудың әдістері мен мақсаты.
15.Бактерия қозғалғыштығын анықтау әдістері.
16.Микроорганизмдердің таза өсіндісін бояу әдістері, мақсаты.
17.Ашу процесінің мәні.
18.Жасанды қоректік орталардың жіктелуі және құрамы.
19.Микроорганизмдердің адам өміріндегі және табиғатта атқаратын рөлі.
20.Микроб клеткаларының бөліну типтері, механизмдері,функциясы.

Биология мамандығы бойынша Микробиология және вирусология пәніне жаратылыстану факультетінің 3-курс студенттеріне арналған 2-модуль бойынша коллоквиум сұрақтары.
1.Ағын суды аэробты тазалаудың сатылары және мәні.
2.Ағын суды анаробты тазалаудың сатылары және мәні.
3.Микроорганизмдердің ферменттері, жіктелуі және функциясы.
4.Микроорганизмдердің протеолитикалық қасиеттерін анықтау тәсілдері.
5.Микроорганизмдердің сахаролитикалық қасиеттерін анықтау тәсілдері.
6.Микроорганизмдердің гемолитикалық қасиеттерін анықтау тәсілдері.
7.Микроорганизмдердің редукциялық қасиеттерін анықтау тәсілдері.
8.Микроорганизмдердің каталаздық активтілігін анықтау тәсілдері.
9. Шығу тегіантибиотиктерді бойынша жіктеу.
10.Антибиотиктерді қолдану, белсенділігін анықтау, әсер ету механизмі.
11. Бактериофаг құрылысы, жіктелуі.
12.Бактериофагтың микробклеткасына әсер ету механизмі, қолданылуы.
13. Дезинфекция туралы түсінік, әдістері.
14.Стерилизация туралы түсінік, әдістері.
15.Стерилизацияның химиялық әдістері.
16. Стерилизацияның биологиялық және физикалық әдістері.
17.Микроорганизмдерді өсіруге анаэробты жағдайлар қалыптастыру әдісі.
18. Асептика жәнеантисептика туралы түсінік, әдістері.

Биология мамандығы бойынша Микробиология және вирусология пәніне жаратылыстану факультетінің 3-курс студенттеріне арналған 3-модуль бойынша коллоквиум сұрақтары.
1.Гемагглютинация реакциясы, компоненттері, нәтижесі.
2.Гемагглютинацияны тежеу реакциясы, компоненттері, нәтижесі.
3.Жанамагемагглютинация реакциясы, компоненттері, нәтижесі.
4.Латекс агглютинациясыреакциясы, компоненттері, нәтижесі.
5. Коагглютинация реакциясы, компоненттері, нәтижесі.
6.Диффузионды преципитация реакциясы, компоненттері, нәтижесі.
7.Радиальді иммунодиффузия реакциясы, компоненттері, нәтижесі.
8.Комплемент байланыстыру реакциясы, компоненттері, нәтижесі.
9.Иммунофлуоресценция реакциясы, компоненттері, нәтижесі.
10.Иммуноферментті анализ әдісі, компоненттері, нәтижесі.
11.Бейтараптау реакциясы, компоненттері, нәтижесі.
12.Вирустарың негізгі қасиеттері.
13.Вирустардың химимялық қасиеттері.
14.Вирустардың физикалық қасиеттері.
15.Вирус архитектурасы. Вирустың симметрия типі.
16.Вирустарды жіктеу принципі.
17.Вирус репродукциясы.
18.Вирустық геном стратегиясының типтері.
19.Вирустардың генетикалық әрекеттесуі.
20.Вирустардың генетикалық емес әрекеттесуі.
21.Вирусологиялық лабораторияда жұмыс істеу тәртібі.
22.Вирусологиялық зерттеулер үшін патологиялық материалды алу, жіберу.
23.Вирусоскопия, электронды микроскопия әдістері.
24.Қарапайым денешіктер, олардың түзілуі, диагностикалық құндылығы.
25.Вирусологияда лабораториялық жануарларды қолдану тәртібі.
26.Лабораториялық жануарларды зақымдау әдістері.
27.Вирусологияда лабораториялық жануарларды қолдану мақсаты.
28.Вирустық материалдардан вирусты анықтаудың гистохимиялық әдістері.
29.Инавтиванттар вирустың инактивациялану механизмі.
30.Вирустың мутациялану механизмі.
31.Құтыру патогенезінің ерекшелігі.
32.Лабораториялық жағдайда вирусты өсіру әдістері.
33.Вирусологияда тауық эмбрионың қолдану мақсаты.
34.Тауық эмбрионының құрылысы.
35.Тауық эмбрионың зақымдау әдістері.
36.Хориналлантоис қабатын зақымдау әдістері
37.Аллантоис қабатын зақымдау әдістері
38.Зақымдалған тауық эмбрионына вирус әсерін анықтау.
39.Тауық эмрионың жару тәртібі.
40.Интерферон түзілуі, әсер ету механизмі.
41.Вирустың берілу механизмдері.
42.Клетка өсіндісінде вирусты өсіру.
43.Шығу тегі бойынша клетка өсінділерін жіктеу.
44.Өсіру жүйесі бойынша клетка өсінділерін жәктеу.
45.Вирусологиядағы қоректік орталар.
46.Зақымдалған клетка өсіндісіне вирус әсерін анықтау.
47.Лакольді эффект бойынша титрін анықтау әдістері.
48.50% әсері бойынша вирус титрін анықтау әдістері.
49.Рит және Менчәдістері бойынша вирус титрін анықтау әдістері.
50.Гемадсорбция реакциясы, компоненттері,нәтижесі.
51.Гемадсорбцияны тежеу реакциясы,компоненттері,нәтижесі.
52.Микробиологиялықлабораторияда жұмыс істеу тәртібі.
53.Жарық микроскоптың иммерсиялық жүйесімен жұмыс істеу тәртібі.
54.Микроб клеткасының тұрақты мүшелері,функциясы.
55.Микроб клеткасының тұрақсыз мүшелері,функциясы.
56.Микроб клеткаларының негізгі формалары.
57. Микроскоптық саңырауқұлақтардың құрылысы және жіктелуі.
58.Микоорганизмдердің тыныс алу типтері.
59.Микроорганизмдердің қоректену типтері.
60.Жасанды қоректік орталардамикроорганизмдердің өсу сипаты.
61.Бактериялық препарат дайындау схемасы.
62.Микроорганизмдерді жай бояу әдістері.
63.Микроорганизмдерді күрделі бояу әдістері.
64.Микроорганизмдерді Грам әдісі бойынша бояу.
65.Микроорганизмдерді Циль-Нильсен әдісі бойынша бояу.
66.Бактерия қозғалғыштығын анықтау әдістері.
67.Микроорганизмдердің таза өсіндісін бояу әдісі
68.Ашу процесінің мәні.
69.Жасанды қоректік орталардың жіктелуі және құрамы.
70.Микроорганизмдердің адам өміріндегі және табиғатта алатын рөлі.
71.Микроб клеткаларының бөліну типтері
72.Ағын суларды аэробты тазалау әдісінің мәні.
73.Ағын суларды анаробты тазалау әдісінің мәні.
74.Микроорганизмдердің ферменттері, жіктелуі .
75.Микроорганизмдердің протеолитикалық қасиеттерін анықтау әдістері.
76.Микроорганизмдердің сахаролитикалық қасиеттерін анықтау әдістері.
77.Микроорганизмдердің гемолитикалық қасиеттерін анықтауәдістері.
78Микроорганизмдердің редукциялық қасиеттерін анықтауәдістері.
79.Микроорганизмдердің каталазда белсенділігін анықтауәдістері.
80.Шығу тегі бойынша антибиотиктерді жіктеу.
81.Антибиотиктерді әсер ету механизмі,белсенділігін анықтау.
82. Бактериофаг құрылысы, жіктелуі.
83.Бактериофагтың микробклеткасына әсер ету механизмі.
84. Дезинфекция туралы түсінік, әдістері.
85.Стерилизация туралы түсінік, әдістері.
86.Стерилизацияның химиялық әдістері.
87. Стерилизацияның физикалық жәнебиологиялық әдістері.
88,Микроорганизмдерді өсіру үшін анаэробты жағдайлар қалыптастыру.
89. Асептика туралы түсінік.
90.Антисептика туралы түсінік.


Ұқсас жұмыстар
Мұнаймен ластанған топырақтан бөлініп алынған микроорганизмдердің микробтық құрамын зерттеу
Пайда, оның экономикалық мазмұны, түрлері және анықтау әдістері «Қостанай минералдары»
Негізгі қорлардың амортизациясын анықтау әдістері және олардың кәсіпорынның негізгі капиталын жаңартудағы ролі
Валюта нарығындағы валюталық реттеудің нысаны мен әдістері
ҚОҢЫРБАЙҰЛЫ АҒЫБАЙ жайлы жайлы жайлы жайлы
БАЙМЫРЗАҰЛЫ БАЛУАН ШОЛАҚ жайлы жайлы жайлы
Шетел мемлекеттері экономикасының мемлекеттік реттелуінің мәні мен әдістері
БАУЫРЖАН МОМЫШҰЛЫ туралы жайлы
ТӘРБИЕНІҢ ӘДІСТЕРІ
Өндіріс шығындарын есепке алудың әдістері мен өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау