Ұлыбританияда жергілікті өзін өзі басқару органдарының ерекшеліктерімен дәстүрлері

Екінші межелік бақылау сұрақтары
1. Жергілікті өзін-өзі басқарудың экономикалық негізі дегеніміз не?
2. Муниципалдықменшікке не жатады?
3. Жергіліктіөзін-өзібасқарудыңмуниципалдықменшіктіпайдаланужәнебасқарудағықұқықтарынатапкөрсетіңіз?
4. Жергілікті қаржы ресурстарының муниципалдық құрылымдардың әлеуметтік-экономикалық дамуындағы ролі қандай?
5. Муниципалдықресурстарқалайқалыптасады?
6. Муниципалдыққаржықалыптасуыныңзаңдықнегізіқандай?
7. Жергіліктібюджеттердіңкірісжәнешығысжақтарықалайқалыптасады?
8. Жергіліктіөзінөзібасқаруактсінің ұғымынтүсіндіріңіз.
9. Жергілікті өзін өзі басқару органдары актілерінің жіктелуін сипаттаңыз.
10. Муниципалдық қызметкерлердің мемлекеттік қызметкерлерден айырмашылықтарының мәндері неде?
11. Жергілікті өзін өзі басқару қызметкерлерінің статустары неге саяды?
12. Жергіліктіөзінөзібасқаруоргандарындағықызметтүрлерінатаңыз.
13. Жергіліктіөзінөзібасқаруоргандарыныңлауазымдықызметкерлерінжасақтаудыңмаңызынеде?
14. Жергіліктіөзінөзібасқарудыңэкономикалықнегіздеріннелерқұрайды?
15. Жергіліктіөзінөзібасқарудыңэкономикалықнегізіқалайжәнеқандайтәртіппенқалыптасады?
16. Францияда үкіметті децентрализациялау және деконцентрациялау қалай тісінеді?
17. Францияда үкіметтің орталық органдарының өкілеттілігін қайта бөлудің принциптері қандай?
18. Ұлыбританияда жергілікті өзін өзі басқару органдарының ерекшеліктерімен дәстүрлері.
19. Ұлыбританияда жергілікті өзін өзі органдарының құрылымын сипаттаңдар.
20. Жапонияның жергілікті өзін өзі басқару органдарының деңгейлері немен сипатталады?
21. Жапонияда үкіметтің қандай өкілетті органдары бар?
22. Германияда жергілікті өзін өзі басқарудың қалыптасу деңгейлері болады?
23. Ресей Федерациясының жергілікті өзін өзі басқарудың үлгілерін талқылаңыз.
24. Мәскеу қаласының жергілікті өзін өзі басқаруды іске асыруының формалары.
25. Чехияда муниципалды үкіметті ұйымдастыруының ерекшеліктері неде?
26. Польшада үкіметтің жергілікті органдарын реформалаудың ерекшеліктері.
27. Венгрияда жергілікті өзін өзі басқару немен сипатталады?Ұқсас жұмыстар

Жергілікті атқарушы және өкілетті билік органдарының арақатынасы
Жергілікті өзін-өзі басқару ұғымы
Қазақстан Республикасындағы жергілікті өзін-өзі басқарудың мәні және оны жетілдірудегі құқықтық мәселелер
Аймақтық басқару – жалпы басқару саласы ретінде
МУНИЦИПАЛДЫҚ БАСҚАРУДЫҢ ДАМУ ТАРИХЫ
Жергілікті мемлекеттік басқару органдары: құрлымы, мәртебесі, мақсаты және міндеттері
Ұлыбританияның жергілікті басқару органдары
Мемлекеттік құрылым нысанының келелі мәселелері
Үкіметтің саяси жауапкершілігі тек парламент алдында
Францияда территориалды басқаруды ұйымдастыру
Төлем көзінен салық салынбайтын табыстар
Басқару процесiнiң мазмұны
Желілік жоспарлау мен басқару әдісін қолданғандағы экономикалық талдаудың және бизнес жоспарлаудың стратегиясы және тактикасы
Мақта тазалау кәсіпорын басқарушылық есебін және ішкі аудитін ұйымдастыруды ( Шардара - мақта ЖШС)
Педагогикалық процесті басқарудағы әлеуметтік институттардың өзара әрекеттестігі
Банктің корпоративтік клиенттерімен жүргізетін операцияларын басқарудың Ақпараттық жүйесін тұрғызу
Кәсіпорын өнімінің өзіндік құнын төмендетуді экономикалық ынталандыру «Каменка» асыл-тұқымды мал зауыты
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев еңбектері тәуелсіз Қазақстан мемлекеттігі тарихының дерек көзі (1990-2006 жж.)
Мемлекеттік сыртқы қарызды басқару стратегиясы қаржы-экономикалық тетіктері және құралдары