Ағаш кесу


Орман пайдалану
Рубежный рейтинг 1

1. Қазақстанда орман пайдаланудың сипаттамасы. аймактық айырмашылғы және ерекшелігі. Ағаш өңдеудің дамуы және қазіргі орналасуы. Орман кәсіпорындарының міндеттері және құрылымы. Орман шаруашылығы және ағаш өнеркәсібінің қазіргі басқару түрлері.
2. Республикада ағаш дайындауды механикаландырудың және электрлендірудің дамуының қысқаша сипаттамасы. Ағаш шикізатының базалары, кеспеағаш қоры, кеспеағаштар, мөлдектер және соқпақтар. Ағаш өңдеу технологиясына және техникасына жер бедерінің, ауа-райының, жұмыс көлемінің, кесу түрлерінің, шаруашылық жүйесінің және орман тобының әсер етуі.
3. Ағаш кесудің негізгі түрлері және тәсілдері. Ағаш өндеудің өндірістік және технологиялық процестері.
4. Қазақстан Республикасының өндірістік, ағаш жеткіліксіз және таулы аймақтарында ағаш өңдеудің сипаттамасы. Ағаш өнімдері және сүрек қалдықтарын пайдалану түрлері.
5. Орманды пайдаға асыру техникасын, технологиясын және құрылымын жоғары сатыға көтеру жолдары.
6. Ағаш дайындаудың дайындық және қосымша жұмыстары. Бұл жұмыстардың маңызы, механикаландырылуы мен ұйымдастырылуы, кеспеағаш қорын белгілеу және дайындау.
7. Мөлдектегі діңдердің орташа көлемін анықтау. Кеспеағаштардың жер ауқымын игеруге дайындау; мөлдектерді соқпақтарға бөлу; тасымалдау, сүйретпелерін салу.
8. Ағаш тасу жолдары мұртшаларын, тиеу пункттері мен қоймаларын дайындау және салу. Жұмыстарды механикаландыру. Еңбек қорғау шараларын ұйымдастыру.
9. Машиналарды, жанар - жағар майлар мен басқа материалдарды, сонымен бірге кеспеағаштарда, қоймаларда қолданылатын құралдарды сақтайтын орындарды таңдау және дайындау.
10. Сүректі кесу және механикалық өндеу. қарапайым кесу. Сүректі арамен тілу түрлері. Сүректі кесу мен тілудегі жылдамдықтар, күш салу және қуаттылығы.
11. Ағашты құлату мен бөлшектеуге арналған негізгі ағаш дайындау машиналардың, механизмдердің және құрал-саймандардың сипаттамасы.
12. Бензинді және электромоторлы аралар, түрлері мен құрылысы. Ағаш кесу. Ағаш кесуге дайындау. Ағаштарды қауіпсіз құлатуға арналған құралдар және құрылғылар. Гидросыналар және гидрокөтергілер. Таңдап кесу мен таулы жерде ағаш кесу жұмыстарының тиімді тәсілдері.
13. Ағаштарды машиналармен кесіп құлату. Кеспеағаштағы кесілген ағаштарды бұтақтардан тазартуға қажетті құрал-саймандар. Ағаш дайындау бойынша еңбекті қорғау шаралары.
14. Тасымалданатын механикалық ара өнімділігін есептеу. Ағаш кесудің өнімділік нормалары және олардың табиғат жағдайларына тәуелділігі. Кеспеағаштағы ағаштардың орташа көлемін анықтау.
15. Ағаш тасымалы. Тасымалдың қазіргі жағдайы және жіктелуі. Тракторлық тасымал. Орман кәсіпорындарында ағаш тасымалдауға қолданылатын жалпы қызметтегі доңғалақты және шынжыр табанды тракторлар. Орман аймақгарында ағаш тасымалына пайдаланылатын технологиялық жабдықтардың ерекшеліктері және қолданылатын тәсілдер.
16. Арнайы тасымал тракторлары, оларды орман-өсімдік ерекшеліктерін ескере отырып қолдану. Тасымал тракторларының технологиялық жабдықтары және жұмыс тәсілдері. Тракторлық тасымал өнімділігін есептеу.
17. Сүйретпелі тасу жолдарын және соқпақтарды орналастыру сұлбалары. Кеспеағаштардың қолайлы мөлшерлері мен тасымалдаудың орташа қашықтығын есептеу. өнімділік нормалары. Тасымалдау кезіндегі еңбек қорғау шаралары.
18. Жас шыбықты кеспеағаштардағы трактор тасымалы. Трактормен тасымалдың ерекшеліктері мен оны ұйымдастыру. Таулы жағдай үшін ағаш өңдеудегі канатты құрылғылар.
19. Ағашты арқанмен тасымалдау өнімділігін есептеу. Ағаш түсіргіштер, қайыс тарту күші және ағаш тасымалының басқа тәсілдері.
20.Ағаш қоймаларында және тиеу пункттерінде жұмыстарды механикаландыру. Жоғарғы ағаш қоймаларының және тиеу пункттерінің қызметі. Оларды кеспе ағаштарда орналастыру және олардың ауданына қойылатын талаптар.
21. Қоймаларда және тиеу пункттерінде орындалатын жұмыстардың құрамы мен сипаттамасы.
22. Қоймаларда қолданылатын машиналар мен жабдықтар, қоймадағы бұтақтарды кесуге және діңдерді бөлшектеуге арналған машиналар мен механизмдер. Ағаш таситын жолдардағы жылжымалы құрамаға сүректерді механикалық тасу тәсілдері. Ағаштарды және діңдерді ірі пакеттік тиеу.
23. Жақтық тиегіштермен тиеу, өздігінен тиейтін автопоездар, қоймаларға арналған крандар және арқанды жүйелер.
24. Ағаштарды сортиментті түрінде тасымалдау жұмыстарын механикаландыру. Қойма жұмыстарында еңбек қорғау шаралары. Қоймалар мен тиеу пункттерінде машиналар мен жабдықгардың өнімділігін есептеу.
25. Жұмыстарды ұйымдастыру және өнімділік нормалары, қоймадағы және тиеу пунктіндегі көмекші жабдықтар мен құрылымдар. Машиналарды және жабдықтарды орналастыру.
26.Кеспеағаш жұмыстарының технологиясы және ұйымдастырылуы. Ағаш дайындау өндірісін кешенді механикаландыру технологиясы туралы жалпы мәліметтер. Аймақтық ерекшеліктері және қолданылатын технологиялық шешімін бағалау.
27.Кеспеағаш қорының орналасуы. Мастерлік учаскелер құрамы және орналастырылуы. Кеспеағаштың технологиялық карталары және өндеу сұлбалары.
28. Кеспеағаш жұмыстарында шағын бригадалар мен звенолар ұйымдастыру. Кеспеағаш жұмыстарындағы кешенді жұмыс нормалары, өнімділік, ағаш өнімін есепке алу және еңбекақы төлеу. Механизмдер қоры және оны пайдалану. Сүректік операциясының аралық қоры.
29.Тракторлармен ағаш тасымалдауда кеспеағаш жұмыстарының технологиялық сұлбалары. Жас талдары бар кеспеағаштарды өндеу технологиясы. Орманы аз аудандарда, таңдап кесуде, ұсақ шашылған кеспеағаштарда және күтіп кескенде кеспеағаш жұмыстарының ерекшеліктері.
30.Арқанды тасымал кезіндегі кеспеағаш жұмыстарының технологиясы. Тауда ағаш өндеудің технологиялық ерекшелктері. Кеспеағаштарды тазарту және кеспеағаштарда орманның қайта жаңаруын камтамасыз ететін шаралар. Кеспеағаш жұмыстарындағы еңбек қорғау және техника қауіпсіздігінің шаралары.


Ұқсас жұмыстар
ҚОСАҒАШ НЕМЕСЕ ШҮЙ ҚАЗАҚТАРЫ ТУРАЛЫ
Ағаш түбінің босағанын көріп отырған жолаушы жанынан үміт үзіп
Қабірі Бабырдың нағашы атасы Жүніс хан мазарының қасында
Кезіп қалың ағашты, Жүруші едің ордаңдай
Олар ұялары болмай, ағаштың бұтақтарын паналап күнелтіпті
Орманға барып ағаш кес
Бар ақылыңды үйреткенде, ағашқа өрмелеуді неге үйретпегенсің
Артқан - тартқан жүгім сандал ағашы
Анам қайтыс болған соң, нағашы әжемнің қарауында қалдым
Нағашымды дереу сол мықтыға алып жөнелдік