Әдістемелік нұсқаулар


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ
МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
СБЖ 3 деңгей құжаты
СӨЖ
СӨЖ 042-14.01.3.20.12-2014
Тамақ өнімдерінің реология негіздері пәні бойынша бірінші межелік бақылауға арналған тапсырма
№ 1 басылым

ТАМАҚ ӨНІМДЕРІНІҢ РЕОЛОГИЯ НЕГІЗДЕРІ
ПӘНІ БОЙЫНША

БІРІНШІ МЕЖЕЛІК БАҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН
ТАПСЫРМА

5В072400 - Технологиялық машиналар мен жабдықтар
мамандығында оқитын студенттерге арналған

Семей, 2014
Алғы сөз
1 ЖЕТІЛДІРГЕН
Құрастырған:
____________ Тамақ өндірісінің машиналары мен аппараттары кафедрасының доценті, техн. ғыл. канд. Қабылов Б.Б.

____ _______2014 ж.

2. ҚАРАСТЫРЫЛДЫ
Тамақ өндірісінің машиналары мен аппараттары кафедрасының мәжілісінде

Хаттама ___ ____________ 2014 жыл №____

Кафедра меңгерушісі ____________ М. Акимов.

3. БЕКІТІЛГЕН
Инженерлі-технологиялық факультетінің оқу-әдістемелік бюросының мәжілісінде

Хаттама ___ ____________ 2014 жыл №____

Төрайым _________ С. Толеубекова

БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ

Тамақ өнімдерінің реология негіздері пәні бойынша бірінші межелік бақылауға арналған тапсырма (5В072400 – Технологиялық машиналар мен жабдықтар мамандығы студенттеріне арналған). – Құрастырған: Қабылов Б.Б. – Семей, 2014. – 7 б.
Мазмұны

1
Қолдану аймағы

2
Нормативтік сілтеме

3
Әдістеме нұсқаулары

4
Студенттердің бірінші межелік бақылауға арналған тапсырмалар

5
Әдебиеттер

1 Қолдану аймағы

Тамақ өнімдерінің реология негіздері пәні бойынша бірінші межелік бақылауға арналған тапсырма (5В072400 – технологиялық машиналар мен жабдықтар мамандығы студенттеріне арналған. Тапсырмада жұмыстың орындалуы бойынша әдістемелік нұсқаулар, жеке нұсқа таңдау реті, жұмысты рәсімдеуге қойылатын талаптар, есептеу реті көрсетілген және т.б. Тамақ өнімдерінің реология негіздері пәні бойынша өздік жұмыстар оқу-әдістемелік кешенмен бірге негізгі нұсқау болып табылады.

2 Нормативтік сілтемелер

Тамақ өнімдерінің реология негіздері пәні бойынша бірінші межелік бақылауға арналған тапсырмалар және осы пән бойынша жұмыстың орындалу реті келесі нормативті-құқықтық құжаттардың талаптары мен нұсқауларына сәйкес орындалуы керек:
2004 жылдың 7 тамызында, № 617 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі бұйрығымен енгізілген және бекітілген 5В072400 Технологиялық машиналар мен жабдықтар мамандығы бойынша білім берудің Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты ҚР МЖМБС 3.08.103-2004 бойынша құрастырылған;
Тамақ өнімдерінің реология негіздері пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы.

3 Әдістемелік нұсқаулар

Әрбір студентке пәнді оқу барысында жеке үй тапсырмалары беріледі. Үй тапсырмалары пәннің негізгі бөлімдерінің барлығын қамтиды және теориялық білімдері қандай деңгейде меңгерілгенін және сол теориялық білімдері практикалық есептерді шешуге қолдана алатындығын көрсетеді.
Тапсырма ретінде теориялық сұрақтар мен есептер ұсынылады.
Берілген құрылым бойынша жауаптарын сипаттап, суретін салып, негізгі есептеулерді шешу керек.
Есепті шығару кезінде оларға қысқаша түсініктемелер беріледі, есептерде қолданатын барлық формулалар міндетті түрде көрсетіледі және қажетті сызбалады масштабын ескеріп орындалады. Үй жұмысының соңында пайдаланылған әдибеттерге сілтеме жасау қажет.
Әрбір тапсырма А4 формат беттерде орындалу және есептеу жұмыстарына қойылатын талаптарға сай рәсімделіп жазылуы қажет. Өздік жұмыс анық жазуымен жазылу керек. Есептеу-графикалық жұмыстың сыртқы бетінде студенттің аты-жөні, мамандығы, курсы, тобы, вариант номері және тапсыру уақыты көрсетулі керек.
Тапсырмаларды орындауды оны тапсырудың соңғы күніне қалдырмаңыз. Өкінішке орай кебір студенттер солай жасайды. Сізге бұл жағдайда күрделірек есептерді шешу кезінде қиыншылықтар туындайды.
Егер сіз тапсырма жұмыстарын орындағанда белгіленген графикті ұстансаңыз, есептерді шешу кезінде туындаған сұрақтарға ОБАӨЖ өткізу кезінде жауап бере аламын.
Бақылау есептерінің номерін студент берілген кестеден вариант бойынша алады.

Вариант №
Сұрақтар

А
Б
В
01
1, 6, 11
1, 6, 11
1, 6, 11
02
2, 7, 12
2, 7, 12
2, 7, 12
03
3, 8, 13
3, 8, 13
3, 8, 13
04
4, 9, 14
4, 9, 14
4, 9, 14
05
5, 10, 15
5, 10, 15
5, 10, 15
06
1, 6, 11
1, 6, 11
1, 6, 11
07
2, 7, 12
2, 7, 12
2, 7, 12
08
3, 8, 13
3, 8, 13
3, 8, 13
09
4, 9, 14
4, 9, 14
4, 9, 14
10
5, 10, 15
5, 10, 15
5, 10, 15

4 Студенттердің бірінші межелік бақылауға арналған тапсырмалар

Вариант бойынша сұраққа жауап беру қажет. Қажетті сұлбаларды, формулар мен кестелерді жасау қажет. Төменде сұрақтар берілген.

А сұрағы. Келесі тақырыптардың негізгі анықтамалары мен теңдеулерін жазып, сұлбалар мен графиктерді салып берініз:
1- псевдопластикалық сұйықтықтар ағуының реологиялық теңдеулері.
2- негізгі реологиялық механикалық модельдері.
3- Максвелл және Кельвин-Фойгт модельдері.
4- Бингам, Шведов және Шведов-Бингам модельдері.
5- пластикалық сұйықтықтар ағуының реологиялық теңдеулері.
6- домалақ канал ішінде бейньютондық сұйықтықтардың ағуы.
7- төрт бұрышты канал ішінде бейньютондық сұйықтықтардың ағуы.
8- параллель пластиналар арасындағы бейньютондық сұйықтықтардың ағуы.
9- сақина тәрізді канал ішінде бейньютондық сұйықтықтардың ағуы.
10- вискозиметрлік жүйелерде бейньютондық сұйықтықтардың ағуы.
11- сұйықтықтардың қасиеттері.
12- қатты деңелердің қасиеттері.
13- капиллярлі вискозиметрлердің теориясы.
14- ротационды вискозиметрлердің теориясы.
15- бейньютондық сұйықтықтарды тасымалдаға арналған сорғылар.

Б сұрағы. Аспаптарға, олардың бөлшектері мен жұмысшы механизмдеріне қойылатын талаптарды жазып беріңіз. Аспаптардың кинематикалық және принципиалдық сұлбасын салып беріңіз.
1- капиллярлі вискозиметрлер.
2- ротационды вискозиметрлер.
3- адгезиометрлер.
4- трибометрлер.
5- шарикті вискозиметрлер.
6- пенетрометрлер.
7- консистометрлер.
8- созу мен қысуға арналған аспаптары.
9- кесуге арналған аспаптары.
10- салыстырмалы өлшеуге және де өнімдердің қасиеттері мен дайындығын бақылауға арналған аспаптары.
11- Процесстерді бақылауға арнлаған және ұздіксіз жұмыс істейтін аспаптары.
12- Конусты пластометрлер.
13- Капиллярлі вибровискозиметрлер.
14- Ротационды вибровискозиметрлер.
15- Виброреометрлер.

В сұрағы. Тамақ өнімдерінің негізгі қасиеттерін жазып, бұл қасиеттердің мәндерін үлгі түрінде көрсетіп беріңіз.
1- шұжық фаршының тұтқырлығы мен шекті ығысу кернеуі.
2- балық фаршының тұтқырлығы.
3- ет-сүйек шикізатының тұтқырлығы.
4- сүт өнімдерінің тұтқырлығы.
5- қамырдың тұтқырлығы мен шекті ығысу кернеуі..
6- шұжық фаршының компрессиондық қасиеттері.
7- қамырдың компрессиондық қасиеттері.
8- еттің компрессиондық қасиеттері.
9- балық өнімдерінің компрессиондық қасиеттері.
10- сүт өнімдерінің компрессиондық қасиеттері.
11- ұн өнімдерінің компрессиондық қасиеттері.
12- кондитерлік өнімдерінің компрессиондық қасиеттері.
13- шұжық фаршының жабысқақтығы.
14- қамырдың жабысқақтығы.
15- сүт өнімдерінің жабысқақтығы.

Әдебиеттер.

1. Горбатов А.В. Реология мясных и молочных продуктов. – М.: Пищевая промышленность, 1979. – 384 с.
2. Мачихин Ю.А., Мачихин С.А. Инженерная реология пищевых продуктов. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 215 с.
3. Реометрия пищевого сырья и продуктов: Справочник Под ред. Ю.А. Мачихина. – М.: Агропромиздат. – 1990 – 271 с.
4. Косой В.Д. Совершенствование процесса производства вареных колбас.
– М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983 – 272 с.
5. Горбатов А.В. Структурно-механические свойства мяса и мясопродуктов. Справочник. Физико-химические и биохимические основы технологии мяса и мясопродуктов. – М.: Пищевая промышленность, 1973. - с. 155–166.
6. Вильнер Я.М., Ковалев Я.Г., Некрасов Б.Б. Справочное пособие по гидравлике, гидромашинам и гидроприводам. – Минск: Высшая школа, 1975. – 415 с.
7. Старк С.Б. Основы гидравлики, насосы и воздуходувные машины. – М.: Государственное научно-техническое издательство литературы по черной и цветной металлургии, 1961. – 461 с.
8. Яблонский В.С., Исаев И.А. Сборник задач и упражнений по технической гидромеханике. – М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1963. – 200 с.


Ұқсас жұмыстар
Қазақ тiлiн оқытудың, ұйымдастырудың әдiстемелiк ерекшелiктерi
Мемлекеттік қызмет көрсету стандарттарын анықтау үшін модельдік методикалық нұсқаулар
Нұсқаулар мен жалықтар
Этнопедагогиканың әдістемелік негіздері
Пәнді оқуға арналған методикалық нұсқаулар
Әдістемелік нұсқаулық
Оқу жоспары базасындағы пәндер негізінде студенттердің оқу, ғылыми және әдістемелік қызметтерінің байланысы
Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары
ЖМҚ химиясы курсын оқытудың әдістемелік аспектілері
Оқытудың әдістемелік жүйесін жаксарту