Жер заңдарын бұзғаны үшін заңды жауаптылықтың жалпы ережелері


§3. Әкімшілік құқық бұзушылықтың құрамы...............158

X тарау. Әкімшілік жазалар
§1. Әкімшілік жаза ұғымы................................................164
§2. Әкімшілік жазалардың түрлері..................................167
§3. Әкімшілік жазаларды қолдану ережелері..................178
§4. Әкімшілік жаза қолдану мерзімдері және
әкімшілік жазаға тарту мерзімінің өтуі.,........................180
§5. Әкімшілік теріс қылықтардың көптігі үшін әкімшілік жаза қолдану....................185

XI тарау. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізуді қамтамасыз ету шаралары (Әкімшілік жол кесу)
§1. Қамтамасыз ету және жол кесу шаралары ұғымы және олардың мәні...................190
§2. Әкімшіліктік қамтамасыз ету және жол кесу шаралары........................192

XII тарау. Әкімшілік-құқықтық режимдер
§1. Әкімшілік-құқықтық режимдер ұғымы және олардың түрлері......208
§2. Төтенше жағдайдың құқықтық режимі...................218
§З.Соғыс жағдайы режимі.................................................224
§4. Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын күзету режимі.....................227

XIII тарау. Әкімшілік қызметтегі заңдылық
§1. Заңдылық ұғымы және оның мазмұны...................234
§2. Заңдылықтың қамтамасыз етілуін бақылау.............236
§3. Заңдылықтың қамтамасыз етілуін қадағалау...........240

Қорытынды.........................................................................244
Әдебиеттер............................................................................257
Тіркеме................................................................................269
Әкімшілік құқық бойынша схема-кестелер...................271

Әлем экономикасы. І-бөлім. Сахариев С. С, Сахариева A. C.
Астана, Дәнекер. - 2005 - 218 бет
Мазмұны
Кіріспе........................................................................................................3
1. Tapay. Әлем экономикасындағы жаңа глобализация негіздері.
1.1. Әлемдік мәселелердің қалыптасуы және мәні.................................
1.2. Қоршаған ортаны бағалаудың әлемдік экономикалық көрсеткіштері.............17
2. Tapay. Халықаралық экономикалық қатынастардың құрылымы..................24
2.1. Халықаралық экономикалық қатынастардың құрылымы.............24
2.2.Дүние жүзілік шаруашылық негізі....................................................25
2.3. Халықаралық экономикалық қатынастардың мәні және ерекшеліктері.....................27
2.4. Халықаралық экономикалық қатынас жүйесіндегі халықаралық сауда.............29
2.5. Дүние жүзілік сауданың құрылымы.................................................31
2.6. Қазақстанның халықаралық саудадағы орны және рөлі................34

3. Tapay. Әлем экономикасындағы ғылыми-техникалық даму....39
3.1. Ғылыми-техниканың даму кезеңдері...............................................39
3.2. Ipi машиналы өндіріске жету...........................................................40
3.3. Фабрика-жаңа саты.........................................................................41
3.4. Ғылыми-техникалық өрлеудегі жаңа кезең......................................42
3.5. Ғылыми-техникалық өрлеудегі жаңа үлгілер....................................42
3.6. Ғылыми-техникалық өрлеудің мәні..................................................43
3.7. Ғылымның осы дәуірге сай экономикалық әсері............................45
3.8. Ғылыми-техникалық өрлеудегі қайшылықтар.................................46
3.9. Технологиялық өндіріс әдісі............................................................48
3.10. Әлемде осы дәуірде ғылыми-техникалық өрлеудің мәні және даму бағыттары..........50
3.11. Қоғамдық өндіріс жүйесіндегі адамның орны..............................54
3.12. Ғылымның жаңа рөлі.......................................................................56
3.13. Ғылыми-техникалық өрлеу және капиталистік ұдайы өндіріс қайшылықта.............57
3.14. Ғылыми-техникалык өрлеу және капиталистік ұдайы өндіріс.....59
3.15. Ғылыми-техникалық өрлеу және әлем экономикасының дамуы..61

4. Tapay. Әлем экономикасы және жер жүзі шаруашылығы..........68
4.1. Шаруашылық өмірді интернационалдандыру................................68
4.2. Шаруашылық есеп экономикалық категория және шаруашылық жүргізудің әдісі.......70
4.3. Әлем және ұлттық экономикаларындағы толық шаруашылық есептің белгілері.. 72
4.4. Әлем елдерінің экономикасындағы жалпы қоғамдық өнім мен ұлттық табыс.....73
4.5. Қоғамдық ұдайы өндірістің құрылымы мен негізгі пропорциялары...................77
4.6. Әлем экономикасындағы ғылыми-техникалық революция және ұлттық экономика құрылымы.................................79
4.7. Осы дәуірдегі әлем шаруашылығындағы жұмыссыздық проблемалары..............85
4.8. Әлем шаруашылығындағы осы дәуірдің нггізгі проблемалары.....88

5 Тарау. Халықаралық экономикалық интеграция.......................97
5.1. Экономикалық интеграцияның негіздері және кезеңдері...............97
5.2. Әлем шаруашылығындағы экономикалық интеграция................108
5.3. Дүниежүзілік экономикалық байланыстағы Қазақстанның орны…………….111

6 Тарау. Әлем елдерінің экономикалық жүйелері..........................117
6.1. Қазақстан Республикасындағы осы кезеңдегі экономика жүйесі, оның ерекшеліктері................................................................................117
6.2. Әлемде кеңтараған нарық экономика жүйесі...............................120
6.3. Әлемдегі аралас экономика жүйесі................................................127
6.4. Аралас экономиканың мазмұны.....................................................131
6.5. Аралас экономиканың белгілері.....................................................132
6.6. Дамыған елдердегі аралас экономика және ғылымдарыныңілімі………………..133

7 Тарау. Әлемдегі нарық шаруашылық және экономикасы........137
7.1. Нарықтық экономика және оның қазіргі көріністері...................137
7.2. Нарық экономикасының "идеалдық" моделі................................138
7.3. Нарық экономикасының әлсіздігі..................................................139
7.4. Макро және микроэкономика, әлем нарығында............................140
7.5. Нарықтық экономиканың заңдылығы және дамуының тарихи кезендері...........142
7.6. Нарық және жекешелендіру................................,...........................145
7.7. Әлемде нарық және бизнес дамуы..................................................150
7.8. Дүниежүзілік шаруашылық және әлем нарығы............................160
7.9. Әлем экономикасында шағын бизнес - нарықтық экономиканың өзегі...............171
7.10. Шағын және орта бизнес әлем нарығында...................................175

8 Тарау. Ұлттық экономиканың әлем экономикасымен байланыстылығы....................177
8.1. Жалпы қоғамдық өнім (ЖҚІ) және ұлттык табыс (ҰТ)...............177
8.2. Әлем экономикасына байланысты ұлттық экономиканың құрылымы және дамуы......180
8.3. Әлем экономикасындағы тұтыну мен қор жинау..........................184
8.4. Өндіріс және әлем экономикасы....................................................189
8.5. Макроэкономикалық саясат әлем экономикасында.....................194
8.6. Әлем экономикасында жалпы ұлттық өнім...................................200
8.7. Дәстүрлі бизнес - әлем экономикасында.......................................204
8.8. Әлеуметтік қамсыздандыру - ұлттық және әлем экономикасы негізінде...................................................................................................209

Әлеуметтану негіздері. Икенов А.И., Жүсіпова А.Д.
Алматы Экономика, 2004. — 208 бет
МАЗМҰНЫ

Алғысөз..........................................................................................................3

І ТАРАУ . ӘЛЕУМЕТТАНУ ҒЫЛЫМ РЕТІНДЕ
1. Әлеуметтанудың объектісі, пәні мен әдістері...........................
2. Әлеуметтанудың құырылымы мен білім деңгейлері...................10
3. Әлеуметтанудың атқаратын қызметі..............................................14
4. Әлеуметтанудың басқа қоғамдық және гуманитарлық ғылымдармен байланысы мен арақатынасы.............................15

II ТАРАУ. ӘЛЕУМЕТТАНУ ҒЫЛЫМЫНЫҢ НЕГІЗГІ ТАРИХИ ДАМУ КЕЗЕҢДЕРІ
1. Әлеуметтанудың пайда болуының алғашқы кезеңі — XIX ғасырдың 40-шы жылдары............
2. Әлеуметтану дамуындағы классикалық кезең..............................20
3. ХІХ ғасырдың әлеуметтануы............................................................33
4. XIX ғасырдың екінші жартысы мен XX ғасырдың бірінші жартысында Қазақстанда әлеуметтік ой-пікірлердің дамуы........................................................................37

III ТАРАУ. ҚОҒАМ ЖӘНЕ ОНЫҢ МӘНІ, ӘЛЕУМЕТТІК ҚҰРЫЛЫМЫ, ЖІКТЕЛУІ
1. "Қоғам" деген ұғымның мәні мен түсінігі, анықтамалары
2. Қоғамның әлеуметтік құрылымы...................................................67
3. Қоғамдардың жіктелуі......................................................................71

ІV ТАРАУ. ТҰЛҒА-ӘЛЕУМЕТТІК ҚАТЫНАСТАРДЫҢ СУБЪЕКТІСІ ЖӘНЕ ОБЪЕКТІСІ РЕТІНДЕ
1. Тұлға ұғымының мені мен түсінігі...........................................
2. Тұлға туралы теориялар. Әлеуметтік статус және әлеуметтік рөлдер.............80
3. Тұлғаның әлеуметтену процесі........................................................85
4. Тұлға — әлеуметтік қатынастардың объектісі және субъектісі ретінде............88

V ТАРАУ. ӘЛЕУМЕТТІК СТРАТИФИКАЦИЯ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК МОБИЛЬДІК ТЕОРИЯСЫ
1. Әлеуметтік стратификацияның теориясы және оның мәні.............................
2. Әлеуметтік мобильдік, оның түрлері..............................................103
3. Қазіргі Қазақстандағы әлеуметтік стратификация мен мобильдік....................109

VI ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ
1. Демография ұғымы туралы түсінік............................................
2. Қоғамның демографиялық құрылымы........................................116
3. Қазақстандағы демографиялық құбылыстардың кейбір даму жағдайлары..........120

VII ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ ЭТНИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ
1. Қоғамның этникалық бірлігі туралы ұғым. Олардың түрлері. Адамдарды ұлтқа біріктірудің негізгі факторлары
2. Нарықтық қатынастар жағдайында Қазақстандағы ұлтаралық қатынастар....................129

VIII ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ТЕРРИТОРИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ
1. Елді мекен адам бірліктерінің тұрақты ортасы ретінде.........................
2. Қала мен село — әлеуметтік-территориялық негізгі бірлік....................... 133
3. Қазіргі Қазақстандағы қала мен ауыл-селоның әлеуметтік көкейтесті мәселелері......139

ІХ ТАРАУ. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӘЛЕУМЕТТАНУ
1. Экономика-әлеуметтанудың зерттеу объектісі...................
2. Экономикалық өмірдің көкейтесті әлеуметтік мәселелері.........148

Х ТАРАУ. МӘДЕНИЕТ ӘЛЕУМЕТТАНУЫ
1. Мәдеииетті әлеуметтану тұрғыдан түсіну және оның қоғамдағы маңызы мен мазмұны
2. Білім әлеуметтік институт ретінде..................................................160

XI ТАРАУ. ҚҰҚЫҚ ӘЛЕУМЕТТАНУЫ
1. Құқықты әлеуметтану тұрғысынан түсіну...............................
2. Құқық әлеуметтік институт ретінде...............................................172
3. Құқықтық әлеуметтанудың объектісі, пәні, әдісі, құрылымы және оның атқаратын қызметі (функциясы)

ХІІ ТАРАУ. ОТБАСЫ ӘЛЕУМЕТТАНУЫ................................................180
1. Отбасы және отбасы қатынастары әлеуметтік зерттеу объектісі ретінде.............
2. Отбасының әлеуметтік мәні.............................................................181

XIII ТАРАУ. ӘЛЕУМЕТТАНУ ШИЕЛЕНІСТЕР.....................................191
1. Әлеуметтік шиеленістер туралы түсінік. Шиеленісті құрайтын элементтер..............
2. Әлеуметтік шиеленістердің себептері, атқаратын қызметтері және олардың жіктелуі.......
3. Әлеуметтік шиеленістер дамуындағы сатылар..............................202
4. Шиеленістердің алдын алу мәселесі және шешу жолдары........204

Пайдаланылған әдебиеттер

Еңбек құқығы. Ахметов А., Ахметова Г. Алматы Нұр-пресс, 2005 – 405 бет
М А З М Ұ Н Ы

Алғы сөз

ЖАЛПЫ БӨЛІМ

1-тарау. Еңбек құқығының пәні
2-тарау. Еңбек құқығының қағидалары
3-тарау. Еңбек құқығының қайнар көздері
4-тарау. Еңбек құқығының субъектілері
5-тарау. Ұжымдық шарттар және келісімдер
6-тарау. Кәсіптік одақтар
7-тарау. Жұмыспен қамтуды және жұмысқа орналастыруды қамтамасыз ету
8-тарау. Жеке еңбек шарты
9-тарау. Жұмыс уақыты және демалыс уақыты

ЕРЕКШЕ БӨЛІМ

10-тарау. Демалыс уақыты
11-тарау. Жалақы
12-тарау. Қызметкерлерге кепілдіктер беру мен өтемақы төлеу
13-тарау. Жеке еңбек шарты тараптарының материалдық жауапкершілігі
14-тарау. Еңбек тәртібі
15-тарау. Еңбекті қорғау
16-тарау. Еңбекті даулары

Еңбек туралы нормативтік құқықтық актілер
13-тарау. Жеке еңбек шарты тараптарының материалдық жауапкершілігі
14-тарау. Еңбек тәртібі
15-тарау. Еңбекті қорғау
16-тарау. Еңбекті даулары

Еңбек туралы нормативтік құқықтық актілер

Жалпы педагогика. Бабаев С.Б. Алматы «Нұр-пресс», 2005 – 228 бет.
М А З М Ұ Н Ы
Алғы сөз

1-бөлім. ПЕДАГОГИКАНЫҢ ЖАЛПЫ НЕГІЗДЕРІ

1-дәрісбаян. Педагогиканың адам туралы ғылымдар жүйесіндегі орны
1.1. Педагогика – тәрбие жөніндегі ғылым
1.2. Педагогиканың пайда болуы мен дамуы
1.3. Педагогика нысаны, пәні және қызметтері
1.4. Педагогикалық ғылымдар жүйесі
1.5. Педагогика және басқа ғылымдар

2-дәрісбаян. Педагогика әдіснамасы мен әдістері
2.1. Педагогика әдіснамасы жөнінде түсінік
2.2. Педагогиканың философиялық негіздемесі
2.3. Педагогиканың жалпы ғылымдық әдіснамасы
2.4. Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері
2.5.Педагогикалық зерттеулерді ұйымдастыру
2.6. Педагогикалық зерттеу әдістемесі мен әдістер жүйесі

3-дәрісбаян. Педагогикадағы тұлға дамуына байланысты
проблемалар
3.1. Тұлғаның даму процесі
3.2. Нәсілдік және қоршаған орта
3.3. Іс-әрекет және тұлға дамуы
3.4. Даму диагностикасы

4-дәрісбаян. Білім мәні мен маңызы
4.1. Білім – жалпы адамзаттық құбылыс
4.2. Білім - әлеуметтік қажеттілік
4.3. Білімнің жүйелілігі
4.4. Білім-педагогикалық процесс
4.5. Қазіргі заман білім жүйесін реформалаудың негізгі бағыттары

2-бөлім. ОҚУ ТЕОРИЯСЫ (дидактика)

5-дәрісбаян. Оқу процесінің мән-мағынасы
5.1. Оқу процесінің мәні және дидактика жөнінде түсінік
5.2. Оқу- дидактикалық процесс
5.3. Оқу процесінің қызметтері
5.4. Оқудың әдіснама-дидактикалық жүйелері
5.5. Таным теориясы және оқу

6-дәрісбаян. Оқу заңдары, заңдылықтары және принциптері
6.1. Заңдар, заңдылықтар және принциптер мен ережелер жөнінде түсінік
6.2. Оқудың негізгі заңдары мен заңдылықтарына шолу
6.3. Принциптер және оларға байланысты оқу ережелері

7-дәрісбаян. Білім мазмұны
7.1. Білім мазмұны түсінігі және оның мәні
7.2. Білім мазмұнын қалыптастыруға байланысты негізгі теориялар
7.3. Мемлекеттік білім стандарты
7.4. Оқу жоспарлары, бағдарламалары және оқу құралдары

8-дәрісінен. Оқу әдістері және құрал жабдықтары
8.1. Оқу, әдіс, тәсіл және ережелері түсінігі мен мәні
8.2. Оқу әдістерін топтастыру
8.3. Оқу құрал-жабдықтары
8.4. Оқу әдістері мен құралдарын іріктеу

9-дәрісбаян. Оқу формалары
9.1. Оқу формасы түсінігі
9.2. Оқу формаларының қалыптасуы мен жетіліп баруы
9.3. Оқу процесін ұйымдастыру формалары
9.4. Оқу түрлері

10 – дәрісбаян. Оқу барысындағы диагностика және
бақылау – қадағалау
10.1. Оқу сапасын диагностикалау
10.2. Қадағалау түрлері, формалары және әдістері
10.3. Оқу іс-әрекеттерінің нәтижелерін бағалау
10.4. Бағалаудағы қателіктер

11-дәрісбаян. Оқудың педагогикалық технологиялары
11.1. Оқудың педагогикалық технологиялары түсінігі
11.2. Оқудың педагогикалық технологиялары сипаттамасы

3-бөлім. Т.РБИЕ ТЕОРИЯСЫ

12- дәрісбаян. Тәрбие мән-мағынасы
12.1. Тәрбие міндеттері мен қызметтері
12.2. Тәрбие процесінің ерекшеліктері
12.3. Тұлғаның өзіндік тәрбиесі мен қайта тәрбиесі

13-дәрісбаян. Тәрбиенің жалпы заңдылықтары мен принциптері
13.1. Тәрбиенің жалпы заңдылықтары
13.2. Тәрбие принциптері

14-дәрісбаян. Тәрбие процесінің мазмұны
14.1. Жалпы адамзаттық құндылықтар мен құндылықты бағыт-бағдарлар
14.2. Тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыру
14.3. Бала құқықтары жөніндегі халықаралық құжаттар идеяларының тәрбие мазмұнында ескерілуі

15-дәрісбаян. Тәрбие әдістері
15.1. Тәрбие әдістері мен тәсілдері жөнінде түсінік
15.2. Сана қалыптастыру әдістері
15.3. Іс-әрекет ұйымдастыру әдістері
15.4. Ынталандыру әдістері
15.5. Педагогикалық қолдау, оның мәні және ұйымдастыру
жолдары
15.6. Тәрбие әдістерін талдау

16-дәрісбаян. Тәрбие құрал-жабдықтары мен формалары
16.1. Тәрбие құрал-жабдықтары және формалары түсінігі
16.2. Тәрбиенің негізгі формаларына сипаттама
16.3. Тәрбие формалары мен құрал-жабдықтарын таңдау

17-дәрісбаян. Тәрбие құралы – әлеуметтік орта
17.1. Отбасы – педагогикалық қатынас субъекті
17.2. Мектеп ұжымы
17.3. Балалар және жасөспірімдер бірлестіктері

4-бөлім. БІЛІМ ЖҮЙЕЛЕРІН БАСҚАРУ

18-дәрісбаян. Білім басқарудың мемлекеттік – қоғамдық
жүйелері
18.1. Педагогикалық жүйелерді басқарудың ерекшеліктері
18.2. Педагогикалық жүйелерді басқарудың негізгі принциптері


19-дәрісбаян. Мектеп – педагогикалық жүйе және басқару
нысаны
19.1. Осы заман мектебіндегі ғылыми басқарым мәні
19.2. Басқару қызметтері, әдістері және формалары

20-дәрісбаян. Мектеп дамуына байланысты инновациялық
процестерді басқару
20.1. Инновациялық процестерді басқару
20.2. Мектепішілік басқарудағы тың енгізулер бағдары

21-дәрісбаян. Біліктілік көтеру және мектеп қызметкерлерін сараптау
21.1. Педагогтар біліктілігін көтеру
21.2. Педагогикалық сараптау міндеттері
21.3. Педагогикалық сараптау технологиясы

Жер құқығы. Стамқұлова Г. Ә. Жалпы бөлім.
Алматы Заң әдебиеті, 2004.— 334 бет

МАЗМҰНЫ
Қысқартылған сөздердің тізімі
Кіріспе

1-тарау. Жер құқығының түсінігі, әдістері, жүйесі. Жер құқығының сабақтас құқық салаларымен ара қатынасы
1.1. Жер құқығының түсінігі
1.2. Жер құқығының пәні
1.3. Жер құқығының әдістері
1.4. Жер құқығының жүйесі
1.5. Жер құқығының сабақтас құқық салаларымен ара қатынасы
2-тарау. Қазақстан Республикасы жер заңдарының мақсаттары, міндеттері және қағидалары
2.1. Жер туралы заңнаманың мақсаттары мен міндеттері
2.2. Жер туралы заңнаманың қағидалары

3-тарау. Қазақстан Республикасы жер құқығының тарихы
3.1. Қазақстан Республикасы аумағындағы жер қатынастарьшың ежелгі тарихы
3.2. Жер құқығының хандық мемлекет кезеңінен патшалық Ресейдің үстемдік еткен жылдарына дейінгі тарихы
3.3. Жер құқығының патшалық Ресейдің үстемдік еткен кезеңіндегі тарихы
3.4. Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы жер құқығының КСРО құрамы кезеңіндегі тарихы
3.5. Қазақстан Республикасы жер заңдарының тәуелсіздік алған кезден бергі тарихы

4 -тарау. Жер құқығының қайнар көздері
4.1. Жер құқығы қайнар көздерінің түсінігі
4.2. Жер құқығы қайнар көздерінің жүйесі
4.3. Іс жүргізу нормалары жер құқығының қайнар көздері ретінде
4.4. Қазақстан Республикасының жаңа Жер кодексі туралы

5 -тарау. Жер құқығы қатынастары
5.1. Жер құқығы қатынастарының дамуы және оның түрлері
5.2. Жер құқығы қатынастарының объектілері
5.3. Жер құқығы қатынастарының субъектілері
5.4. Жер құқығы қатынастарының мазмұны
5.5. Жер құқығы қатынастарының пайда болу, өзгеру және тоқтатылу негіздері

6 -тарау. Жерге меншік құқығы
6.1. Жерге меншік құқығының түсінігі және оның түрлері
6.2. Жерге мемлекеттік меншік құқығының және жер учаскелеріне жеке меншік құқығының пайда болу негіздері
6.3. Жерге мемлекеттік және жеке меншік құқығының объектілері
6.4. Жерге мемлекеттік меншік құқығының мазмұны
6.5. Жерге жеке меншік құқығының мазмұны
6.6. Жер мен жер учаскелеріне меншік құқығының субъектілері
6.7. Жер учаскелерінің мөлшері

7 -тарау. Жер пайдалану құқығы
7.1. Жер пайдалану құқығының түсінігі
7.2. Жер учаскесін пайдаланудың пайда болуының негіздері
7.3. Жер пайдалану құқығының түрлері
7.4. Жер пайдалану құқығының мазмұны
7.5. Жер пайдалану құқығының субъектілері

8-тарау. Жеке меншік құқығы және жер пайдалану құқығындағы жер учаскелерінің құқықтық режимі
8.1. Жеке меншік құқығы және жер пайдалану құқығындағы жер учаскелерінің өтпелі ережелері
8.2. Ортақ меншік немесе ортақ жер пайдаланудағы жер учаскелерінің құқықтық режимі
8.3. Жер уческелеріне меншік құқығы және жер пайдалану құқығының мазмұны (құқықтар мен міндеттер)
8.4. Жер учаскесіне жеке меншік құқығы және жер пайдалану құқығының өзгеру және тоқтатылу негіздері
9-тарау. Жерге жеке меншік құқығы мен жер пайдалану құқығын қорғау және зияндарды өтеу
9.1. Жерге жеке меншік құқығы мен жер пайдалану құқығын қорғау
9.2. Зияндарды өтеу

10 -тарау. Жер үшін төленетін төлем
10.1. Жер үшін төленетін төлемдердің түсінігі және жалпы мәселелері
10.2. Жер учаскелері үшін төленетін төлемнің негіздік ставкаларына түзетушілік коэффициенттер
10.3. Жер салығы
10.4. Салықтық ставкалар

11 -тарау. Сервитуттар
11.1. Сервитуттың түсінігі және оның пайда болу негіздері...
11.2. Сервитуттың түрлері және оны пайдалану құқықтары...
11.3. Сервитуттың тоқтатылуы

12-тарау. Басқару органдарының жер құқығы
қатынастары саласындағы құзыреті және мемлекеттік басқарудың жалпы
мәселелері
12.1. Қазақстан Республикасы жер ресурстарын мемлекеттік басқарудың түсінігі және жалпы мәселелері
12.2. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыреті
12.3. Жергілікті өкілдік және атқарушы органдардың, өзін-өзі басқару органдары мен әкімдердің құзыреті
12.4. Жер ресурстарын басқару жөніндегі орталық өкілетті орган мен оның жергілікті жерлердегі органдарының құқықтық жағдайы

13-тарау. Жерді қорғау, мемлекеттік бақылау, жерге орналастыру, мониторинг және жер кадастры
13.1. Жерді қорғау
13.2. Жерді пайдалану мен қорғауды бақылау
13.3. Жерге орналастыру
13.4. Жерге орналастыру процесі
13.5. Мемлекеттік жер кадастры
13.6. Жер мониторингі

14-тарау. Жер заңдарын бұзғаны үшін заңды жауаптылық.
14.1. Жер заңдарын бұзғаны үшін заңды жауаптылықтың жалпы ережелері
14.2. Жер заңдарын бұзғаны үшін занды жауаптылықтың түрлері
14.3. Жер заңдарын бұзғаны үшін жер-құқықтық жауаптылық
14.4. Жер заңдарын бұзғаны үшін тәртіптік жауаптылық
14.5. Қазақстан Республикасының жер заңдары бойынша мүліктік жауаптылық (жер учаскелері иелеріне немесе жер пайдаланушыларға келтірілген зияндарды өтеу)
14.6. Жер заңдарын бұзғаны үшін әкімшілік жауаптылық
14.7. Жер заңдарын бұзғаны үшін қылмыстық жауаптылық

15 -тарау. Жер даулары.
15.1. Жер дауларының түсінігі және ерекшеліктері
15.2. Жер дауларының түрлері және мазмұны
15.3. Жер дауларын шешудің тәртібі
№ 1 қосымша
№ 2 қосымша

Инфоматикадан 30 сабақ. Балапанов Е.Қ., Бөрібаев Б.,
А.Б.Дәулетқұлов. Алматы ЖТИ. 2005. - 400 б.
МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ................................................................................. 14

1. ИНФОРМАЦИЯ ЖӘНЕ ИНФОРМАТИКА ...... 17
1.1. Информация ................................................... 17
1.2. Информатика ................................................ 22
1.3. Информация және есептеу машиналары ...... 22
1.4. Жаңа информациялық технологиялар ......... 24

2. КОМПЬЮТЕРДІҢ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ ................. 27
2.1. Тарихи деректерден ..................................... 27
2.2. Компьютелік жүйелер .................................. 28
2.2.1. Компьютерлік жүйелерді пайдалану ........ 29
2.2.2. Аппараттық жабдықтар ........................... 30
2.3. Дербес ЭЕМ ................................................ 30
2.3.1. Дербес ЭЕМ-нің элементтік базасы .......... 30
2.3.2. IBM дербес компьютерінің негізгі блоктары ............ 32

3. ДЕРБЕС КОМПЬЮТЕРДІ ІСКЕ ҚОСУ ЖӘНЕ ӨШІРУ ДЕРБЕС КОМПЬЮТЕРДІҢ ПЕРНЕТАҚТАСЫ ... 49

4. ПРОГРАММАЛЫҚ ҚҰРАЛДАР ......................... 56

5. WINDOWS ЖҮЙЕСІНДЕ ЖҰМЫС ІСТЕУ НЕГІЗДЕРІ........64
5.1. WINDOWS туралы жалпы мағлұматтар .......... 64
5.2. WINDOWS жүйесінің негізгі функциялары.......66
5.3. WINDOWS жүйесінің негізгі ұғымдары ........... 66
5.4. WINDOWS жүйесінің негізгі технологиялық принциптері ........ 71
5.5. WINDOWS-ті іске қосу ..................................... 75
5.6. WINDOWS жүйесімен жұмысты аяқтау .......... 76
5.7. WINDOWS-тың анықтамалық жүйесі .............. 79
5.7.1. Анықтамалық жүйенің қысқаша сипаттамасы және оны шақыру ............ 79


Ұқсас жұмыстар
Бу қазандықтары мен шаң дайындау жүйелері есебі
Қазақстан жеріндегі алғашқы қауымдық құрылыс
Жазаның жүйелерінің және түрлерінің жалпы сипаттамасы
Диалектика — даму мен ең жалпы байланыс жөніндегі ілім
Қазақстан Республикасының заңдарын сақтауын тексерулерді ұйымдастыру мен жүргiзу ережесi
Тергеушінің тергеу бөлімінің бастығымен және анықтау органдарымен өзара әрекеттесуі
Ақша айналымын реттейтiн заңдылықтар
ҚР-дағы мұнай нарығының даму заңдылықтары және тенденциясы «Қазмұнайгаз» Барлау Өндіру» АҚ
Азия өзендеріне жалпы сипаттама
Мемлекеттік қызмет көрсету стандарттарын анықтау үшін модельдік методикалық нұсқаулар


Көмек