Политропты процесте жылу сыйымдылығы тең

5 вариант
@@@ Өлшем бiрлiктерi
$$$ 5
Жұмыстың өлшем бiрлiгi?
А. Джкг
B. Дж(кг К)
С. Дж(м3 К)
D. Дж
Е. Дж(кмоль К)

$$$ 20
Меншiктi көлемнiң өлшем бiрлiгi?
А. кгм3
B. г
С. %
D. гкг
Е. м3кг

$$$ 33
Джкг - бұл өлшем бірлігі
А. меншікті энтальпияның
B. көлемдiк изобаралық жылу сыйымдылықтың
С. көлемдiк изобаралық жылу сыйымдылықтың
D. меншiктi газ тұрақтысының
Е. жылулықтың мөлшері

$$$ 43
Меншiктi энтальпияның өлшем бiрлiктерi?
А. Джкг
B. Дж(кг К)
С. Дж(м3 К)
D. ДжК
Е. Дж(кмоль К)

$$$ 48
Меншiктi молдiк изохоралық жылусыйымдылықтың өлшем бiрлiктерi?
А. Дж(кг К)
B. Джкг
С. Дж(м3 К)
D. Дж
Е. Дж(кмоль К)

$$$ 65
Джкг - бұл өлшем бірлігі
А. меншiктi массалық изохоралық жылу сыйымдылықтың
B. меншiктi массалық изобаралық жылу сыйымдылықтың
С. меншiктi энтропияның
D. меншiктi көлемдiк изохоралық жылу сыйымдылықтың
Е. меншiктi жұмыстың
$$$ 76
Меншiктi энтропияның өлшем бiрлiгi?
А. Джкг
B. Дж(кг К)
С. Дж(м3 К)
D. Дж(кмоль К)
Е. Дж

$$$ 85
Джкг - бұл өлшем бірлігі
А. меншiктi массалық изохоралық жылу сыйымдылықтың
B. меншiктi массалық изобаралық жылу сыйымдылықтың
С. меншiктi энтропияның
D. меншiктi көлемдiк изохоралық жылу сыйымдылықтың
Е. меншiктi жұмыстың

@@@ Жылу динамикасы. Негiзгi түсiнiктер мен анықтамалар
$$$ 6
Заттың меншiктi жылусыйымдылығы деп ... атайды.
А. Циклдағы пайдалы жылу мөлшерiнiң (немесе жұмыс) циклда пайдаланған жалпы жылу мөлшерiне қатнасын
B. Жүйесiнiң салқындатылуынан керi циклдан әкетiлетiн жылу мөлшерiнiң пайдаланылған жұмысқа қатнасын
С. Зат мөлшерi температурасының өзгерiсiн бiр градусқа өзгертуге қажеттi жылу мөлшерiн
D. Газдың үйкелiс күшi әсерiнен жоғалатын жұмыс шығынын сипаттайтын шамасын
Е. Жылу шығынының бiр бөлiгiнiң арқасында өсетiн жұмыстың салыстырмалы өзгерiсiн сипаттайтын шамасын

$$$ 21
Жылуы аралас берiлетiн IЖҚ циклының сипаттамасы болып мынау саналады
А. қысымның сығылу және жоғарлау дәрежесi
B. сығылу және алғашқы ұлғаю дәрежесi
С. сығылу, алғашқы ұлғаю және қысымның жоғарлау дәрежесi
D. алғашқы ұлғаю және қысымның жоғарлау дәрежесi
Е. сығылу дәрежесi

$$$ 31
Қандай процесте жұмыс нолге тең?
А. изохоралық
B. изобаралық
С. изотермиялық
D. адиабаттық
Е. политропты

$$$ 35
Бу күштiк қондырғы үшiн мына формуламен мынаны анықтайды
А. 1 кВт·ч алу үшiн турбина арқылы өткiзiлетiн бу мөлшерi
В. Будың төлық мөлшерi
С. Бу қыздырғыштағы буға берiлетiн жылу мөлшерi
D. Бу қазандығындағы буға берiлетiн жылу мөлшерi
Е. Экономайзердағы көректендiру суына берiлетiн жылу мөлшерi

$$$ 41
Тура цикл түсiнiгiне жататын анықтама қайсы
А. Ұлғаю сызығы, сығылу сызығынан төмен өрналасқан цикл
В. Ұлғаю сызығы, сығылу сызығынан жоғары орналасқан цикл
С. Ұлғаю сызығы мен сығылу сызығы дәл келетiн цикл
D. Жылу беру сызығы жылу әкету сызығынан төмен өрналасқан цикл
Е. Атқарылуына жұмыс жұмсалатын цикл

$$$ 51
Политропты процесте жылу сыйымдылығы тең
А.
B. 0
С.
D.
Е.

$$$ 70
Тоңазыту коэффициентi дегенiмiз ...
А. Зат мөлшерiнiң температурасын 1ос өзгертуге кететiн жылу мөлшерi
B. Суытылатын жүйеден керi циклда әкетiлетiн жылу мөлшерiнiң жалпы жұмсалған жумысқа қатнасы
С. Циклда пайдалы қолданылған жылудың (немесе алынған жұмыстың) барлық жылу мөлшерiне қатнасы
D. Газдың ағысы кезiнде үйкелiс күшi әсерiнен пайда болатын жұмыс шығынының шамасы
Е. Жылу шығынын жартылай қайтарудан алынатын және берiлген жылу арынының салыстырмалы өсемiн сипаттайтын шамасы

@@@ Жылудинамикасы. Негiзгi заңдар мен тәуелдiлiктер
$$$ 5
Газ ағынына арналған жылудинамикасының I заңының аналитикалық кескiнi.
А.
B.
С.
D.
Е.

$$$ 11
Тоңазыту коэффициентiн анықтайды?
А.
B.
С.
D.
Е.

$$$ 23
Шарль заңы
А.
B.
С.
D.
Е.
$$$ 36
Изотерма процесi үшiн мына тәуелдiлiктердiң бiреуi ғана тән.
А.
B.
С.
D.
Е.
$$$ 43
Изобаралық процестегi меншiктi жұмысты анықта.
А.
B.
С.
D.
Е.
$$$ 64
теңдеуi -бұл
А. Идеал газдар күйiнiң теңдеуi
B.Майер теңдеуi
С. Дальтон заңы
D.Шарл заңы
Е. реал газдар күйiнiң теңдеуiҰқсас жұмыстар

Термодинамиканың негізі
Идеал газ күйінің теңдеуі
Физика заңдары
Идеал газ және оның заңдары. Термодинамикалық процесстер
Механикалық қозғалыс
Техникалық жылудинамикасының әдістері
Несиелік оқытудағы молекулалық физика және термодинамиканың электрондық курсы
Бу қазанының жұмысы кезіндегі бу шығындары және ПӘК
Изопроцесс түрлері
Жылу қондырғылары және олардың еліміздің мұнай саласындағы ролі
Теңгенiң долларға шаққандағы валюталық бағамы.
ҚР-дағы мұнай нарығының даму заңдылықтары және тенденциясы «Қазмұнайгаз» Барлау Өндіру» АҚ
Теңіз сорапты штангілі қондығылармен жабдықталған ұңғылардың жабдығын таңдау және технологиялық жұмыс режимін орнату
Әлеуметтік-демографиялық процестердің бағасы
Екі жақтан қоректенетін машина негізіндегі электржетегінің математикалық сипатталуы
ҚТС жалпы номерлік сыйымдылығы және минималды материалды шығынға сай РАТС-тың оптималды сыйымдылығы таңдалын
Электрондық кестенің көмегімен мектеп информатика курсы бойынша көпнұсқалы тестер жасау әдісі
Арал теңізінің экологиясы
АРАЛ ТЕҢІЗІ
Аспаптың қозғалмалы жүйесінің қозғалыс теңдеуі.