Ақуыз биосинтезі


$$$ 151
Хромосом қай жерде кездеседі:
А. ядрода
В. цитоплазмада
С. цитолеммада
D. лизосомада
Е. митохондрияда

$$$ 152
Ядрошық қай жерде кездеседі:
А. цитоплазмада
В. ядрода
С. цитолеммада
D. лизосомада
Е. митохондрияда

$$$ 153
Ядро шырыны кездеседі :
А. цитоплазмада
В. цитолеммада
С. ядрода
D. лизосомада
Е. митохондрияда

$$$ 154
Кариолемма- бұл:
А. өсімдік қабықшасы
В.балдыр қабықшасы
С. кірпікшелер қабықшасы
D.талшықтар қабықшасы
Е. ядро қабықшасы

$$$ 155
Әлсіз қышқылдық реакция:
А. цитоплазма
В. хромосомалар
С. митохондриялар
D. рибосомалар
Е. лизосомалар

$$$ 156
Екі қабаттық қабықша тән:
А. ядроға
В. цитоплазмаға
С. Цитолеммаға
D. хромосомоға
Е. центриолдерге

$$$ 157
Ядролық саңылауы бар:
А. цитолеммада
В. цитоплазмада
С. ядро қабықшасында
D.микротүтіктерде
Е. миофиламенттерде

$$$ 158
ДНҚжәне РНҚ қайда кездеседі:
А. цитоплазмада
В. хромосомада
С. кариоплазмада
D. кариолеммада
Е. цитолеммада

$$$ 159
РНҚ қай жерде болады:
А. ядрошықта
В. цитоплазмада
С. лизосомада
D.микротүтікреде
Е. миофиламентте

$$$ 160
Гетерохроматин, эухроматин қай жерде кездеседі:
А. цитоплазмада
В. ядрода
С. микротүтікте
D. лизосомада
Е. жасуша орталығында

$$$ 161
Жұмыртқа жасушасының түзілуі мен жетілуі:
А. сперматогенез
В. овогенез
С. гипогенез
D.андрогенез
Е. гаметогенез

$$$ 162
Аталық жыныс жасушасының түзілуі мен жетілуі:
А. партаногенез
В. овогенез
С. сперматогенез
D. андрогенез
Е. гаметогенез

$$$ 163
Ақуыз- липидті мембранадан тұрады:
А. жасуша қабықшасы
В. хромосомнақабықшасы
С. митоходриалық қабықша
D.сперматозоид қабықшасы
Е. жұмыртқа жасушасының қабықшасы

$$$ 164
Хлопластардың түрін анықтаныз:
Хлоропласты бывают:
А. жасыл, кызыл, түсіз
В. көк, сары, жасыл
С. көк, түсіз, жасыл
D. кызыл, көк, жасыл
Е. жасыл, көк, кызыл

$$$ 165
Жасуша қабықшасы қалай аталады:
А. цитолемма
В. гиалоплазма
С. ядро
D.цитоплазма
Е. кариоплазма

$$$ 166
Жасуша қабықшасының қалыңдығы:
А. 10А
В. 95А
С. 60 А
D. 20 А
Е. 5А

$$$ 167
Жасуша аралық байланыстарды анықтаңыз:
А. тығыз, аралық, қуыстық
В. бос
С. бос емес
D.горизонтальді
Е. вертикальді

$$$ 168
Мембраналы органеллаларға жатады:
A. Гольджи аппараты,эндоплазмалық тор, митохондрия, лизосома, пероксисома
В.микротүтіктер
С.кірпікшелер
D. талшықтар
Е. микротүтіктер

$$$ 169
Рибосома, жасуша орталығы, микрофиламентер қандай органоидтарға жатады:
А. мембрансыз
В. мембранды
С. бір қабатты
D. екі қабатты
Е. жауап жөқ

$$$ 170
Жасуша аралық қосылыстар болады:
А. сұйық
В. қатты
С. байланыс
D.жартылай сұйық
Е. қарапайым және күрделі

$$$ 171
Мейоздың биологиялық маңызы:
А. гаплойдты , генетикалық әр түрлі жасушалар пйда болады
В. гаплойдты жасушалар пйда болады, саруызда жинақталады
С. ұрпақтарда хромосомалық өзгеріске әкеледі
D. диплоидные жасушалар пайда болады, бірдей белгілермен
Е. түрлер мен өмірді сақтайды

$$$ 172
Коньгация гомологиялық хромосомада жүреді :
А. митозметафазазасында
В. мейозI –ші профазасында
С. Мейоздың екінші бөлінуінде
D. митоздың профазасында
Е. Мейоз профаза-II

$$$ 173
Генетикалық әр түрлілікті сақтай отырып жүретін көбею түрі :
А. жыныстық
В. жыныссыз
С. жай бөліну
D. бүршіктену
Е. партогенез

$$$ 174
Ұрпаққа тұқым қуалау қасиеттерін беруін қамтамасыз етеді:
А. мейоз
В. эволюция
С. көбею
D. онтогенез
Е. ұрықтану

$$$ 175
Ата-ананың генетикалық көшірмесін ұрпаққа беру арқылы жүретін көбею түрі:
А. жынысты
В. жынысыз
С. популяция
D. коньюгация
Е. партогенез

$$$ 176
Хромосомалар санының редукция арқылы жүретін көбею түрі :
А. митоз
В. мейоз
С. амитоз
D. эндимитоз
Е. кез келген көбеюде болмайды

$$$ 177
Бір жасушалы ағзалардағы жынысты көбею :
А. эндомитоз
В. көптік бөліну
С. коньюгация және копуляция
D. мейоз
Е. интерфаза

$$$ 178
Гомологиялық хромосомалардың айқасуы және олардың бөлімшелерінің орын ауыстыруы болады :
А. жасушаның митоз жолымен бөлінуінде
В. мейоздың екінші бөлінуінде
С. мейоз I-профазасында
D. митозда
Е. мейоза анафазасында

$$$ 179
Гомологиялық хромосомалардың жасуша полюстеріне ажырауы мейоздың қай кезеңінде болады :
А. анафаза-I
В. профаза-I
С. Мейоздың екінші бөлінуінде
D. метафаза-I
Е. Профаза-II

$$$ 180
Мейоздың бірінші бөлінуінде мынадай жасушалар түзіледі:
А. хромосома диплоидты жиынтықпен (2п) және ДНК екі еселенуімен
В. хромосомагаплоидты жиынтықпен (п) және жартылай ДНК (с)
С. хромосомагаплоидты жиынтықпен (п), бірақ екі еселенген ДНК (2с)
D. хромосома диплоидты жиынтықпен(2п), бірақ жартылай ДНК (с)
Е. 2п, 4с

$$$ 181
Жұмыртқа жасушасының сперматозоидтан айырмашылығы?
А. түрінде айырмашылығы
В. цитоплазматикалық сеграгация тән
С. белсенді қозғалу аппаратынан айрылған
D. гаплоидты хромосома жиынтығы
Е. айырмашылығы жөк

$$$ 182
Гаметогенездің қай аймағында мейоздың бөліну жүреді
А. өсу
В. бөліну
С. пісіп-жетілу
D. қалыптасу
Е.интерфазада

$$$ 183
Кезеңдердің болуы тән :
А. гаметогенезге
В. өсуге
С. бөлінуге
D. пісіп-жетілуге
Е. сперматогенезге

$$$ 184
Хромосомалар белгілі ретпен экватор аймағында орналасатын митоздың фазасы:
А. анафаза
В. профаза
С. телофаза
D. метафаза
Е. интерфаза

$$$ 185
Митоз, синтетикалық алдынғы , синтетикалық, синтетикалық сонғы кезендер жатады:
А. митозға
В. интерфазаға
С. амитозға
D. жасушаның өмір цикліне
Е. жыныс цикліне

$$$ 186
Жасушалардың өлу түрлерін анықтаныз:
А. некроз, митоз
В. аппоптоз, некроз
С. регенерация
D. денатурация
Е. ренатурация

$$$ 187
Пластидтердін түрін атаныз:
А. крахмал, кариоплазма, муреин
В. лейкопластар, крахмал, хромопластар
С. хромопластар, крахмал, лейкопластар
D. эндомитоз, лейкопластар, крахмал
Е. лейкопластар, хлоропластар, хромопластар

$$$ 188
Метафазалық хромосомалардың құрылымдық қалпына келуі жүретін митоздық циклдегі кезең:
А. пресинтетикалық
В. синтетикалық
С. постсинтетикалық
D. митоз
Е. интерфаза

$$$ 189
Митоздың қай фазасында хромосома бір хроматинді болады?
А. анафаза
В. профаза
С. метафаза
D. телофаза
Е. интерфаза

$$$ 190
Ұрпақтарда кариотиптің тұрақты болуын қамтамасыз ететін процесс:
А. митоз
В. мейоз
С. ұрықтану
D. мейоз және ұрықтану
Е. амитоз және ұрықтану

$$$ 191
Бактериялық жасушалардың көлемі шамамен:
А. 0,2-0,3 мкм
В. 0,12-0,13 мкм
С.0,32-0,23 мкм
D. 0,40-0,30 мкм
Е. 0,5-0,8 мкм

$$$ 192
Оте ұсақ жасушаларды атаңыз?
А. вирустық жасушалар
В. сңырауқұлақ жасушалары
С. бактериялық жасушалар
D. өсімдік жасушалары
Е. жануарлар жасушалары

$$$ 193
Адамның жүйке жасушасының аксонының ұзындығы?
А. 1 м
В. 4 м
С. 2 м
D. 3 м
Е. 30 мкм

$$$ 194
Құрлысының күрделілігіне байланысты жасушаны қанша топқа бөлеміз?
А. 3
В. 5
С. 2
D. 4
Е бөлінбейді

$$$ 195
1972 жылы мембрананың сұйықтық - мозайкалық моделін ұсынған кім?
А. А. Н. Белозерский
В. О.Т. Эвери
С. Л. Полинг
D. Ф. Сангер
Е. Сингер мен Николсон

$$$ 196
1955 жылы мембраналарда поралар (каналдар) болуы мүмкін деген болжамды жасаған:
А. А. Н. Белозерский
В. О.Т. Эвери
С. Давсон мен Даниелли
D. Ф. Сангер
Е. Сингер мен Николсон

$$$ 197
1959 жылы элементарлық мембрананың құрылысы жөніндегі гипотезаны ұсынған..
А. Робертсон
В. О.Т. Эвери
С. Давсон мен Даниелли
D. Ф. Сангер
Е. Сингер мен Николсон

$$$ 198
Жасуша мембранасының орташа қалыңдығы:
А. 6 нм
В. 7 нм
С. 16 нм
D. 17 нм
Е. 0,12 нм

$$$ 199
1840 жылы жасушаның ішкі құрылымын белгілеу үшін протоплазма терминин ұсынған ғалым?
А. Робертсон
В. О.Т. Эвери
С. Давсон мен Даниелли
D. Пуркинье
Е. Сингер мен Николсон

$$$ 200
Метоболизмдік процестер өтетін, жасушаның метоболизмдік жұмысшы аппараты?
А. рибосома
В. ядро
С. цитоплазма
D. вакуоль
Е. пластидтер

$$$ 201
Гликокаликс деген терминді 1963 жылы ұсынған...
А. Робертсон
В. Беннетт
С. Давсон мен Даниелли
D. Пуркинье
Е. Сингер мен Николсон

$$$ 202
Концентрацияның аз жағына қарай заттардың тасмалдану құбылысы ...
А. фагоцитоз
В. пиноцитоз
С. диффузия
D. сінірлу
Е. осмос

$$$ 203
Жасушаның тікелей емес бөлінуі жөніндегі алғашқы мәлімдемені жасаған
А. Робертсон
В. Беннетт
С. Давсон мен Даниелли
D. Пуркинье
Е. А. Шнейдер

$$$ 204
Жасушаның анабиоз хал күйі қандай жағдайда орын алады?
А. судың көп мқлшерінен айрылса
В. оттегінің көп мөлшерінен айрылса
С. майдың көп мөлшерінен айрылса
D. азоттың коп мөлшерінен айрылса
Е. жауап жөқ

$$$ 205
Жасушаның сыртқы пішіні жағынан түрліше болуы және оның функциясында айырмашылықтардың байқалуы неге байланысты?
А. майларға
В. витаминдерге
С. белоктарға
D. суға
Е. жауап жөқ

$$$ 206
Катализаторлық қызметтерді атқарады?
А. майлар
В. витаминдер
С. белоктар
D. су
Е. жауап жөқ

$$$ 207
Молекулалары тоғыз моносахаридтік қалдықтардын тұратын тізбек тәрізді қосылыстар?
А. моносахаридтер
В. дисахаридтер
С. сахароза
D. лактоза
Е. полисахаридтер

$$$ 208
Саңырауқұлақрарда клеткалық қабықша тұрады:
А. целлюлазадан
В. хитин мен полисахаридтен
С. сахарозадан
D. глюкозадан
Е. жауап жөқ

$$$ 209
Өсімдік жасушаларының жануар жасушаларынан өзгешелігінің бірі...
А. пластидтер болады
В. цитоплазмасы болады
С. айырмашылық жөқ
D. ядросы болады
Е. қабықшасы болады

$$$ 210
Молекулалық биологияның негізін қалаушылылардың қайсысы бірінші болып ДНҚ рентгенограммасын алды?
А. Ф. Мишер
В. А.Н. Белозерский
С. У. Эстбюри
D. О.Т. Эвери
Е. Л. Полинг

$$$ 211
Интерфазалық ядроның ядрошығымен хромосомалардың орналасатын орны?
А. ядрода
В. цитоплазмада
С. лизосомада
D.кариоплазмада
Е. митохондрийде

$$$ 212
Қай ғалымдардың еңбектерінде ядрошықтың биохимиялық сипаттамасы анықталған?
А. Ф. Мишер
В. А.Н. Белозерский
С. У. Эстбюри
D. Капсеронмен Браше
Е. Л. Полинг

$$$ 213
Митоздың бас кезінде жойылып, телофазаның аяғында қайта түзіледі...
А. Кариоплазма
В. Гиолоплазма
С. Цитоплазма
D. Ядрошық
Е. Вакуоль

$$$ 214
Фотосинтез процесіне қатысады?
А. лейкопласт
В. митохондрия
С. хромопласт
D. Гольджи апараты
Е. хлоропластар

$$$ 215
Эндоплазмалық тордын атқаратын қызметі:
А. секреторлы
В. экскреторлы
С. трофикалық
D. тасмалдаушы
Е. тыныс алу

$$$ 216
Эндоплазмалық тор болады:
А. гранулярлы және агранулярлы
В. түйіршікті
С. түйіршіксіз
D. біржасушалы
Е. көпжасушалы

$$$ 217
Эндоплазмалық тор турады:
А. цистернадан
В. вакуольдерден
С. гранулалардан
D. кірпіктерден
Е. талщыктардан

$$$ 218
Органоидтар дегеніміз не?
А. цитоплазмада уакытша кездесетін құрылымдар
В. цитоплазмада турақты кездесетін құрылымдар
С. кызмет атқаратын құрылымдар
D. арнайы қызмет атқаратын құрылымдар
Е. жалпы қызмет атқаратын құрылымдар

$$$ 219
Гольджи аппараты турады:
А. цистерналардан, вакуольдерден, көпіршіктерден
В. кірпікшілерден
С. талщыктардан
D. капшықтардан
Е. бұрлерден

$$$ 220
Митохондрия турады:
А. сыртқы, ішкі мембраналардан, кристалардан, матрикстен
В. цистернадан
С. вакуольден
D. кірпікшілерден
Е. талщыктардан

$$$ 221
Митохондрийдін мөлшері:
А. 0,2-1мк
В. 1-10мк
С. 10-20мк
D.30-50мк
Е. 60-100мк

$$$ 222
Рибосомалар турады:
А. цистернадан
В. гранулалардан
С. сфералық денешектерден
D. кірпікшілерден
Е. талщыктардан

$$$ 223
Рибосомалардын құрамына кіреді:
А. акқуыздар, РНК
В. майлар
С. көмірсулар
D.ферменттер
Е. аминқышқылдар

@@@ Ақуыздар. Ақуыз биосинтезі
$$$ 1
Ақуыздың структуралық бірлігі:
А. нуклеотид жұбы
В. амин қышқылы
С. дезоксирибонуклеотид
D. праймерлер
Е. дезоксирибонуклеозид

$$$ 2
Полипептидті байланысқа кіретін амин қышқылдық – ол:
А. алғашқы
В. төртінші
С. екінші
D. нольдік
Е. үшінші

$$$ 3
Ақуыздың басты компоненттері:
А. хромасомалар
В. амин қышқылдарының қалдықтары
С. пептидтер
D. сульфидтер
Е. сульфаттар

$$$ 4
Вирус құрылымындағы ДНҚ молекуласының ақуыздық орамы қалай аталады?
А. капсид
В. қабық
С. мембрана
D. капсула
Е. жабыстырғыш

$$$ 5
Биохимиялық раекцияларды жылдамдататын ақуызды қалай атаймыз?
А. субстрат
В. фермент
С. антидене
D. комплемент
Е. коньюгат

$$$ 6
Алкильді радикалдарға жататын аминқышқылдары:
А. фенилаланин, тирозин, триптофан
В. аланин, валин, лейцин, изолейцин
С. цистеин, метионин
D. лизин, аргинин, гистидин
Е. пролин, оксипролин

$$$ 7
Цистеин, метионин қандай аминқышқылдар тобын құрайды?
А. алкильды аминқышқылдар
В. хош иісті аминқышқылдар
С. күкірттен тұратын аминқышқылдар
D. амин қышқылдар
Е. зарядталған аминқышқылдар

$$$ 8
Белгілі бір ақуыз молекуласының синтезіне қандай структуралық бірлік жауапты?
А. ДНҚ молекуласы
В. нуклеотид
С. триплет
D. ген
Е. хромасома

$$$ 9
Ақуыздың біріншілік құрылымына қайсы химиялық байланыс тән?
А. сутекті
В. иондық
С. пептидтік
D. дисульфидтік
Е. полярсыз

$$$ 10
Ақуыздар цитоскелет негізін құрай отыра, дәнекер ұлпасының құрамына кіруін қамтамасыз етіп қандай қызмет атқарады?
А. тасымалдаушы
В. қорғаныштық
С. құрылыстық
D. энергетикалық
Е. сигнальдық

$$$ 11
Қан альбуминдері қандай қызмет атқарады?
А. тасымалдаушы
В. реттеуші
С. құрылыстық
D. қаталитикалық
Е. рецепторлық

$$$ 12
Иммуноглобулиндер ақуыздардың қай тобына жатады?
А. гистондарға
В. проламиндерге
С. гликопротеидтерге
D. нуклеопротеидтерге
Е. липопротеидтерге

$$$ 13
Жекеленген полипептидтік тізбектің барлық атомдарының кеңістікте орналасуын не деп атаймыз?
А. ақуыздың алғашқы құрылымы
В. ақуыздың екінші құрылымы
С. ақуыздың үшінші құрылымы
D. ақуыздың төртінші құрылымы
Е. дисульфидтік көпірше

$$$ 14
Өзара пептидті байланыспен жалғанған амин қышқыл буындарының тізбегін не деп атаймыз?
А. ақуыздың алғашқы құрылымы
В. ақуыздың екінші құрылымы
С. ақуыздың үшінші құрылымы
D. ақуыздың төртінші құрылымы
Е. дисульфидтік көпірше

$$$ 15
Полипептидтік тізбектің бүйірлік бөлігінің комформациясын есептемегендегі сол фрагменттегі негізгі тізбектің конформациясын не деп атаймыз?
А. ақуыздың алғашқы құрылымы
В. ақуыздың екінші құрылымы
С. ақуыздың үшінші құрылымы
D. ақуыздың төртінші құрылымы
Е. дисульфидтік көпірше

$$$ 16
Мономердің кеңістіктегі өзара орналасуы, олар бірнеше суббірліктерден ақуыз молекуласын құрайды, бұл-
А. ақуыздың алғашқы құрылымы
В. ақуыздың екінші құрылымы
С. ақуыздың үшінші құрылымы
D. ақуыздың төртінші құрылымы
Е. дисульфидтік көпірше

$$$ 17
Ақуыз құрылымын төрт кезеңге бөлуді кім ұсынған?
А. К. Линдерстрем- Ланг
В. Г. Шульц
С. Э. Фишер
D. Л. Полинг
Е. Р. Кори

$$$ 18
Ақуыздың молекулалық құрылымының конформациясын жоғалту процесі қалай аталады?
А. денатурация
В. ренатурация
С. регенерация
D. дегенерация
Е. полимеризация

$$$ 19
Ақуыздың жоғалтқан құрылымын толығымен қайтадан қалпына келтіру қасиеті қалай аталады?
А. денатурация
В. ренатурация
С. регенерация
D. дегенерация
Е. полимеризация

$$$ 2B
Суда ерімейтін ақуыздарға қайсысы жатады?
А. альбуминдер
В. глобулиндер
С. гистондар
D. протаминдер
Е. ферменттер
$$$21
ДНК ның матрицасындағы РНК синтезі қалай аталады?
А. репликация
В. транскрипция
С. репарация
D. трансляция
Е. редупликация

$$$ 22
Белок синтезі кезінде ядрода болатын процесс:
А. транскрипция
В. трансляция
С. редупликация
D.ақуыз молекуласының жиыны
Е. В және С жауаптары

$$$ 23
Ақуыз белгісінің коды:
А. аминқышқылдары
В. төрт нуклеотид жұбы
С. триплет
D. ген
Е. мономер

$$$24
Ақпараттың ДНК дан РНК ға берілу процесі :
А. трансляция
В. репликация
С. репарация
D. транскрипция
Е. рекомбинация
$$$ 25
Ақуыздың қандай қасиетін биологиялық функцияға жатқызуға болмайды?
А. рецепторлық
В. залалсыздандырушы
С. қорғаныш
D. энергетикалық
Е. бөліну

$$$ 26
Қандай ақуыз құрамында фосфор қышқылы көп кездеседі?
А. гистондарда
В. проламиндерде
С. гликопротеидтерде
D. нуклеопротеидтерде
Е. липопротеидтерде

$$$ 27
Берілгендердің қайсысы глобулярлы ақуыздарға жатады?
А. альфа-кератин
В. байланыстырушы жасушаның эллатині
С. құрғақ коллаген
D. альбумин
Е. тері, тырнақ, шаш креатині

$$$ 28
Мағынасыз кодондар деп -
А. кодирлеуші аминқышқылдары
В. ақпаратты оқу нүктесін белгілейтін
С. кадондар –синонимі
D. нуклеотидтердің үшке сәйкестігі
Е. ондай кодон жоқ

$$$ 29
Ақуыз синтезі кезінде ядрода болатын процесс
А. транскрипция
В. трансляция
С. редупликация
D. ақуыз молекуласының жиыны
Е. элонгация

$$$30
Генетикалық кодты ашқан ғалым:
А. Мюллер
В. Уотсон
С. Ф. Крик
D. Г. Мендель
Е. Т. Морган

$$$ 31
Генетикалық кодтың үш қатарлы нуклеотидтен құралған бір кодоннан тұрып және бір амин қышқылын кодтауы қалай аталады?
А. үздіксіз
В. пайда болғаннан бері
С. спецификалық
D. әмбебап
Е. триплетті

$$$ 32
ДНК- дағы кодондар реті ақуыздағы аминқышқылдарының ретімен сәйкес келгендегі генетикалық кодтың қасиеті қалай аталады?
А. ұздіксіз
В. пайда болғаннан бері
С. спецификалық
D. әмбебап
Е. триплетті

$$$ 33
Генетикалық кодтың қандай қасиетінде аминқышқылдары артүрлі аминқышқылдарды кодтайды?
А. үздіксіз
В. пайда болғаннан бері
С. спецификалық
D.әмбебап
Е. триплетті

$$$ 34
Әр кодонға тек белгілі бір аминқышқылы ғана сәйкес келеді – бұл қасиет:
А. үздіксіз
В. пайда болганнан бері
С. спецификалық
D.универсальность
Е. триплетность

$$$ 35
Рибосоманың пептидті аймағында трансляция кезінде болады:
А. тасмалдаушы РНК- ның белсенді амин қышқылдарымен оралуы
В. полипептидтің оралуы
С. АТФ синтезі
D. ақпараттың кодталуы
Е. ақпараттық РНК молекуласының кодталуы

$$$ 36
Рибосоманың аминді аймағында трансляция кезінде болады:
А. т- РНК ның активті аминқышқылдары мен оралуы
В. полипептидтерді өсіру
С. АТФ синтезі
D. ақпаратты кодтау
Е. ақпаратты РНК- ның оралуы

$$$ 37
Аминқышқылдардың акқыуз молекуласындағы байланыстарды атаныз?
А. ионнды
В. полярлы- ковалентті
С. полярсыз- ковалентті
D. водородты
Е. дурыс жауап жөқ

$$$ 38
Акқуыз коды турады:
А. аминқышқылдарынан
В. нуклеотидтердін 4 түрі
С. триплеттер
D. ген
Е. мономер
$$$ 39
Ядродан басқа кандай органоид ДНК- ны синтездейді:
А.митохондрии
В. лизосома
С.Гольджи апараты
D. Барра денешектер
E. Негери денешектер

$$$ 40
Біздін денемізде кездесетін жасушалардын саны:
А. 1020
В. 1015
С. 105
D. 1030
Е. 1050

$$$ 41
Ақуыз молекуласы мөншаққа үксастығы болғаны ... аминқышқылдарынын орналусуына байланысты:
А. 10
В. 15
С. 20
D. 25
Е. 30

$$$42
Ортаншы көлемді аққуызға кіреді ... . аминқышқылы:
А. 20-50
В. 100-200
С. 105-500
D. 150-200
Е. 50-100

$$$43
Аққуыздардын атқаратын қызметі қандай:
А. құрылымдық (пластикалық)
В. катализаторлық
С. қорғаушы
D. жиырылғыштық
Е. барлық жауаптар

$$$44
Аққуыздардын күрделілік дәрежесіне қарай жіктелуі:
А. қарапайым және күрделі
В. фибриллярлы, глобулярлы, аралық
С. шар және жіп тәрізді
D. ашық және жабық түрлері
Е. жауап жөқ

$$$45
Аққуыздардын күрылымы дәрежесіне қарай жіктелуі:
А. қарапайым және күрделі
В. фибриллярлы, глобулярлы, аралық
С. шар және жіп тәрізді
D. ашық және жабық
Е. жауап жөқ

$$$46
Аққуыздардын атқаратын қызметіне қарай жіктелуі:
А. қарапайым және күрделі
В. фибриллярлы, глобулярлы, аралық
С. құрылымдық, катализаторлық, қорғаушы, жиырылғыштық
D. ашық және жабық
Е. жауап жөқ

$$$47
Күрделі аққуыздар турады:
А. глобулярлы аққуыздардан және басқа қосылыстардың қалдықтарынан турады
В. аминқышқылдарынан
С. аққуыздардан, ферменттерден, гормондардан
D. трипсинен, глутамисинтеазадан
Е. жауап жөқ

$$$48
Қарапайым аққыздар турады:
А. глобулярлы аққуыздардан және басқа қосылыстардың қалдықтарынан турады
В. аминқышқылдарынан
С. аққуыздардан, ферменттерден, гормондардан
D. трипсинен, глутамисинтеазадан
Е. жауап жөқ

$$$49
Құрылымдық аққуыздар:
А. трипсин, глутамисинтеаза
В. инсулин, глюкагон
С. коллаген, кератин, эластин
D. гемоглобин, миоглобин
Е. альбумин

$$$50
Тыныс алу пигментер:
А. трипсин, глутамисинтеаза
В. инсулин, глюкагон
С. коллаген, кератин, эластин
D. гемоглобин, миоглобин
Е. альбумин

$$$51
Тасмалдаушы аққуыздар:
А. трипсин, глутамисинтеаза
В. инсулин, глюкагон
С. коллаген, кератин, эластин
D. гемоглобин, миоглобин
Е. оттегі мен көмір қышқыл газын глобин белогы

$$$52
Қорғаушы аққуыздар:
А. трипсин, глутамисинтеаза
В. инсулин, глюкагон
С. коллаген, кератин, эластин
D. гемоглобин, миоглобин
Е. антиденешектер, фибриноген, тромбин

$$$53
Қор жинау аққуыздар:
А. трипсин, глутамисинтеаза
В. инсулин, глюкагон
С. казеин
D. гемоглобин, миоглобин
Е. антиденешектер , фибриноген, тромбин

$$$54
Аққуыздардын массасы ... . дальтон аралығында болады:
А. 10 -нан 40 -дейін
В. 50- ден 70- дейін
С. 60 -тан 84 -дейін
D. 104- тен 106- дейін
Е. 114- тен 116- дейін

$$$55
К.Линдерстрем-Ланг қай жылы аққуыздардын төрт құрылымынынан тұратынын анықтады:
А. 1959г.
В. 1950 г.
С. 1965 г.
D. 1952 г.
Е. 1960 г.

$$$56
Аққуыздардын аминқышқылдарынан туратыны қайдай сақталған:
А. РНК
В. ДНК
С. ДНК и РНК
D. рибосомы
Е. лизосомы

$$$ 57
Жекеленген полипептидтік тізбектің барлық атомдарының кеңістікте орналасуын не деп атаймыз?
А. ақуыздың алғашқы құрылымы
В. ақуыздың екінші құрылымы
С. ақуыздың үшінші құрылымы
D. ақуыздың төртінші құрылымы
Е. дисульфидтік көпірше

$$$ 58
Өзара пептидті байланыспен жалғанған амин қышқыл буындарының тізбегін не деп атаймыз?
А. ақуыздың алғашқы құрылымы
В. ақуыздың екінші құрылымы
С. ақуыздың үшінші құрылымы
D. ақуыздың төртінші құрылымы
Е. дисульфидтік көпірше

$$$ 59
Полипептидтік тізбектің бүйірлік бөлігінің комформациясын есептемегендегі сол фрагменттегі негізгі тізбектің конформациясын не деп атаймыз?
А. ақуыздың алғашқы құрылымы
В. ақуыздың екінші құрылымы
С. ақуыздың үшінші құрылымы
D. ақуыздың төртінші құрылымы
Е. дисульфидтік көпірше

$$$ 60
Мономердің кеңістіктегі өзара орналасуы, олар бірнеше суббірліктерден ақуыз молекуласын құрайды, бұл-
А. ақуыздың алғашқы құрылымы
В. ақуыздың екінші құрылымы
С. ақуыздың үшінші құрылымы
D. ақуыздың төртінші құрылымы
Е. дисульфидтік көпірше

$$$ 61
Ақуыз құрылымын төрт кезеңге бөлуді кім ұсынған?
А. К. Линдерстрем- Ланг
В. Г. Шульц
С. Э. Фишер
D. Л. Полинг
Е. Р. Кори

$$$ 62
Ақуыздың жоғалтқан құрылымын толығымен қайтадан қалпына келтіру қасиеті қалай аталады?
А. денатурация
В. ренатурация
С. регенерация
D. дегенерация
Е. полимеризация

$$$ 63
Суда ерімейтін ақуыздарға қайсысы жатады?
А. альбуминдер
В. глобулиндер
С. гистондар
D. протаминдер
Е. ферменттер

$$$ 64
ДНК ның матрицасындағы РНК синтезі қалай аталады?
А. репликация
В. транскрипция
С. репарация
D. трансляция
Е. редупликация

$$$ 65
Құрылымдық қызметін атқаратын ақуызға жатады:
А. коллаген, кератин, эластин
В. гемоглобин, миоглобин
С. гормон
D. антиденелер, фибриноген
Е. миозин, актин

$$$ 66
Қорғаныш қызметін атқаратын ақуызға жатады:
А. коллаген, кератин, эластин
В. гемоглобин, миоглобин
С. гормоны
D. антиденелер, фибриноген
Е. миозин, актин

$$$ 67
Жиырлығыш қызметін атқаратын ақуызға жатады:
А. коллаген, кератин, эластин
В. миозин, актин
С. гормоны
D. антиденелер, фибриноген
Е. гемоглобин, миоглобин

$$$ 68
Гормондарға жатады:
А. коллаген, кератин, эластин
В. миозин, актин
С. инсулин, глюкагон
D. антитела, фибриноген
Е. гемоглобин, миоглобин

$$$ 69
Қордағы ақуызға жатады:
А. казеин
В. миозин, актин
С. инсулин, глюкагон
D. антитела, фибриноген
Е. гемоглобин, миоглобин

@@@ Генетикалық ақпарат. Хромасома. Хроматин

$$$ 1
Кім және қашан хромосома терминін ұсынды?
А. Т. Морган, 1890ж
В. В. Валдейр, 1888ж
С. К. Линдерстрем-Ланг, 1959ж
D. Т. Сведберг, 1926ж
Е. П. Заменчик, 1954ж

$$$ 2
Жасушаның генетикалық аппаратының материалдық негізін зерттейтін ғылым?
А. цитология
В. клетогенетика
С. цитогенетика
D. евгеника
Е. цегугагенетика

$$$ 3
Ағзаның генетикалық ақпаратын анықтайтын құрылым:
А. ядрошық
В. рибосома
С. ДНҚ
D. ақуыз
Е. РНҚ

$$$ 4
Қайсы құрылымдарда цитоплазмалық генетиқалық ақпарат бар?
А. хромосома
В. ядрошық, митохондрия, рибосома
С. эндоплазмалық тор, хромосома, ядрошық
D. митохондрия, пластид, центриоль
Е. лизосома, гольджи жиынтығы, вакуолдер

$$$ 5
Хромосома ақуызы:
А. хроматин
В. хромонема
С. гетеро- и эухромотин
D. гистопротамин
Е. гистон

$$$ 6
Егер хромосомада бір уақытта ДНҚ-ның бірнеше қос шиыршығы қатынасып, қатар-қатар жатса, қалай атаймыз?
А. шиыршықталған
В. политенді
С. митотиқалық
D. интерфазалық
Е. гетерохромотинді

$$$ 7
Метафазалық хромосоманың қырылымдық компоненті?
А. хроматидтер, центромерлер, иықтар, теломерлер;
В. ДНҚ, РНҚ, ақуыздар, липидтер, полисахаридтер;
С. эухроматиндер, гетерохроматиндеры, центромерлер, иықтар;
D. ДНҚ жіпшесі, гистонды и гистонсызақуыздар;
Е. ДНҚ, гистонды и гистонсызақуыздар, микрофибриллдер;

$$$ 8
Эухроматин хромосома аймақтарынан түзіле отырып, ... ... ..
А. жоғарыширатылу күйімен ерекшеленіп, оны бүкіл митотикалық циклде сақтайды
В. митоздың аяғында деспирализацияланады.
С. құрылымдық гендердіңбасым көпшілігі осында сақталады.
D. жауап жөқ
Е. жұптағы екі хромосоманың да конденсацияланған бірдей бөліктері жатады


Ұқсас жұмыстар
Ақуыздың микробты синтезі
Ақуыз мөлшерін анықтау
Амин қышқылдары және ақуыздар тақырыптарына - 40 сұрақ
Ақуыздар құрылымы