Электр сыйымдылығы

ФИЗИКА пәнiнен тест тапрсырмалары

@@@ Механика
$$$ 1 A
Поезд 36 кмсағ. жылдамдықпен қозғалады. Тоқтан ажыратқаннан соң поезд бірқалыпты кемімелі қозғала отырып 20 секундтан соң тоқтады. Поездің удеуі:
A) а = -0,5 мс2
B) а = -2 мс2
C) а = 4 мс2
D) а = 1 мс2
E) а = -3 мс2

$$$ 2 A
Дененің жүрген жолының уақытқа тәуелділігі теңдеуімен берілген, мұндағы А= 2мс, В=3 мс2, С=4мс2. Дененің қозғалыс басталғаннан соң 2 с. кейінгі жүрген жолы:
A)
B)
C)
D)
E)

$$$ 3 A
Сағаттың минуттық тілінің бұрыштық жылдамдығы:
A)
B)
C)
D)
E)

$$$ 4 C
Бірқалыпты қозғалыстың теңдеуі:
A)
B)
C)
D)
E)

$$$ 5 B
Дене қозғалмайтын өс бойымен заңымен айналады. уақыт мезетіндегі дененің бұрыштық жылдамдығы:

A)
B)
C)
D)
E)

$$$ 6 B
Бірқалыпсыз түзусызықты қозғалысқа сәйкес келетін үдеу:
A)
B)
C)
D)
E)

$$$ 7 C
Дене горизонталь лақтырылған. Ауаның кедергісін ескермеген жағдайда қозғалыс жылдамдығының нормаль құраушысы :
A) артады
B) кемиді
C) өзгермейді
D) экстремаль мәнін өтеді
E) 2 есе артады

$$$ 8 C
Нүктенің қозғалыс теңдеуі өрнегімен берілген. уақыт аралығындағы орташа жылдамдығы :
A) 2,5 мс
B) 3 мс
C) 1 мс
D) 1,5 мс
E) 2,33 мс

$$$ 9 A
Нүктенің қозғалыс теңдеуі өрнегімен берілген. t=5 c. Уақыт мезетіндегі үдеуі:
A) 10 мс2
B) 5,4 мс2
C) 5 мс2
D) 3 мс2
E) 1 мс2

$$$ 10 B
Бекітілген өс бойымен айналатын қатты дененің кез-келген нүктесінің бұрыштық және сызықтық жылдамдықтары векторларының арасындағы бұрыштың шамасы:
A) 0
B) 900
C) 1800
D) 700
E) кез-келген

$$$ 11
Автомобиль дөңес көпірдің үстімен 72кмсағ. жылдамдықпен қозғалады. Көпірдің ең жоғарғы нүктесінде оның көпірге түсірген қысымы жазық көпірге түсіргендігінен 2 есе азайды. Көпірдің қисықтық радиусы:
A) 80м
B) 90м
C) 100м
D) 110м
E) 70м

$$$ 12
Дененiң жылдамдық векторының бағытымен дәл келетiн денеге тұрақты күш әсер ететiн жағдайы үшiн жылдамдықтың бiрлiк уақытындағы өзгерiс мөлшерi қандай?
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 13 A
Канатқа ілінген дене төмен қарай үдеумен қозғалады. Канаттың керілу күші нольге тең болғанда еркін түсу үдеуі мен үдеудің арасыдағы қатынас:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 14 B
Бірқалыпты қозғалған вагонға қатысты жаңбыр тамшысының траекториясы:
A. түзу
B. парабола
C. гипербола
D. қандай да қисық
E. эллипс

$$$ 15 B
Дене экватордан полюске орын ауыстырады. Осы кезде өзгермей қалады:
A. салмақ
B. масса
C. потенциальдық энергия
D. жерге тартылу күші
E. кинетикалық энергия

$$$ 16 B
Материалдық нүктеге мынадай күш әсер етеді . Нүктенің қозғалысы:
А. бірқалыпты
В. үдемелі
С. бірқалыпты кемімелі
D. айнымалы
E. айнымалы бірқалыпты кемімелі

$$$ 17 D
Материалдық нүктенің үдеуі мынадай заңдылықпен өзгереді . Әсер етуші күш :
А. F= const ¹0
В. F¹0
С. F=0
D. F=¦(t)
E. F=1

$$$ 18 A
Шеңбер бойымен қозғалған дененің жылдамдығы екі есе артады. Осы кезде әсер етуші күш:
A. 4 есе артады
B. 2 есе артады
C. өзгермейді
D. 2 есе кемиді
E. 4 есе кемиді

$$$ 19 A
Массасы 0,2кг дене 1м биіктіктен құлайды. Осы дененің импульсінің өзгерісі:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 20 C
Массасы 1 тонна машина үдемелі қозғала отырып 2 сек ішінде S=20м жол жүрді. Машинаның қуаты:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 21 A
Штейнера теоремасы:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 22 E
Ньютонның 2-ші заңы бойынша дененің үдеуі:
1) күш шамасына байланысты емес,
2) күшке тура пропорционал;
3) дененің массасына байлансыты емес;
4) дененің массасына кері пропорционал;
5) берілген дене үшін тұрақты шама;
A.1,2,3,4,5.
B.2,3,4,5.
C.3,4,5.
D.4,5.
E.2,4.

$$$ 23 A
Қозғалыс мөлшерінің өлшем бірлігі:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 24 B
Жүйенің масса центрінің қозғалыс теңдеуі:
А.
В.
С.
D.
Е.

$$$ 25 A
29,4 Н күштің әсерінен серіппе 1 см-ге сығылады, серіппені 20 см-ге сығуға қажетті жұмыс:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 26 A
Массасы т поезд бірқалыпты кемімелі қозғала отырып уақыт ішінде жылдамдығын -тан 28 кмсағ-қа дейін өзгертті. F тежеу күші:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 27 D
Айнымалы күштің жұмысы:
A.
B.
C. cos
D.
E.

$$$ 28 E
Массасы 5 кг мылтықтан оқ жылдамдықпен ұшып шығады. Мылтықтың тебілу жылдамдығы:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 29 A
Екі шардан тұратын жүйенің соқтығысқанға дейінгі және соқтығысқаннан кейінгі (серпімсіз) импульстарының ара қатынасы:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 30 B
Құлаған дененің толық механикалық энергиясы мен ең төменгі түсу нүктесіндегі кинетикалық энергиясының арасындағы қатынас:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 31C
Қандай да бір бекітілген оське қатысты сыртқы күштер моменті нольге тең. Дененің импульс моменті:
A) артады
B) кемиді
C) өзгеріссіз қалады
D) 2 есе артады
E) 2 есе кемиді

$$$ 32 C
санақ жүйесінде х осі бойымен таралған жарық сигналының жылдамдығы С-ға тең. Осы сигналдың х осі бойымен жылдамдықпен бірқалыпты түзу сызықты қозғалатын санақ жүйесіндегі жыллдамдығы:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 33 B
Стерженнің ұзындығы өзі тыныштықта тұрған санақ жүйесіндегі ұзындығы . Осы стерженнің қозғалатын санақ жүйесіндегі ұзындығы -пен арасындағы қатынас:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 34 B
Егер тыныштықтағы мезонның өмір уақыты-ға тең болса жер атмосферасында жылдамдықпен қозғалған мезонның өмір сүру уақытын есептейтін формула:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 35 E
Салыстырмалылық теориясындағы масса мен энергия арасындағы қатынас:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 36 B
Бөлшектің релятивистік массасы оның жылдамдығы артқанда мына өрнекпен анықталады
A. .
B. .
C.
D.
E.

$$$ 37 C
массалы дененің релятивистік импульсі:
A.
B.

C.
D.
E.

$$$ 38 B
санақ жүйесіндегі стерженнің ұзындығы . жылдамдықпен қозғалатын санақ жүйесіндегі стерженнің ұзындығы мынаған тең:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 39 A
Релятивистік динамикадағы релятивистік импульс теңдеуі:
A.
B.
С.
D.
E.

$$$ 40 E
Үдеткіштегі микробөлшектің массасы тыныштық массасынан 2 есе үлкен. Бөлшектің жылдамдығы:
A. v = 0.5c
B. v = 0.65c
С. v = 0.73c
D. v = 0.75c
E. v = 0.86c

$$$ 41 B
Көлденең қималары әртүрлі трубамен сұйық ағады. Сұйықтың қысымы минимальды.:

А. 1 қимада
B. 2 қимада
C. 3 қимада
D. барлық қималарда бірдей
E. 4 қимада

$$$ 42 B
Архимед заңы: сұйыққа батырылған денеге кері итеруші күш әсер етеді:
A. дененің салмағына тең.
B. ығыстырылып шығарылған сұйықтың салмағына тең
C. оның тығыздығы мен көлемінің көбейтіндісіне тең.
D. сұйықтың қысымына тең
E. сұйықтың тығыздығы мен салмағының көбейтіндісіне тең.

$$$ 43 C
Сұйықтың ыдыс түбіне түсіретін қысымы:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 44 A
Паскаль заңы бойынша :
A.газдар мен сұйықтар сырттан түсірілген қысымды барлық бағытта бірдей таратады
B.сұйыққа батырылған дене өзінің көлеміне тең көлемдегі сұйықты ығыстырады
C.сұйыққа батырылған денеге ығыстырған сұйығының салмағына тең кері итеруші күш әсер етеді.
D. сұйықтың ағыс жылдамдығы трубаның көлденең қимасының ауданына кері пропорционал.
Е. газдар мен сұйықтар сырттан түсірілген қысымды барлық бағытта бірдей таратпайды.

$$$ 45 C
Бернулли теңдеуінің математикалық өрнегі:
A.
B.
C.
D.
Е.

$$$ 46 B
Сұйықтағы шариктің қоғалысына әсер ететін кедергі күш:
А.
В.
С.
D.
Е.

$$$ 47 A
Пуазейля теңдеуінің математикалық өрнегі:
А.
В.
С.
D.
Е. Дұрыс жауап жоқ.

$$$ 48 A
Көлдің 50 м тереңдіктегі қысымы атмосфералық қысымнан үлкен:
А. 5,9 есе
В. 3 есе
C. 4,9 есе
D. 1,5 есе
E) атмосфералық қысымға тең

$$$ 49 B
Суда денеге 1960 Н-ға тең кері итеруші күш әсер етеді.Осы дененің ығыстырып шығарған судың көлемі:
A. 0,1 м3
B. 0,2 м3
C. 0,3 м3
D. 0,4 м3
E. 0

$$$ 50 C
3,14м\с жылдамдықпен 10 л\с бензин трубамен ағады.Трубаның диаметрі:
A. 200 мм
B. 280 мм
C. 3 см
D. 30 см
E. 50 см

$$$ 51 C
Амплитудасы А=0,1м, периоды Т=4с және бастапқы фазасы болатын гармониялық тербелістің теңдеуі:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 52 C
Амплитудасы А=5см, периоды Т=4с болатын тербелуші нүктенің максималь жылдамдығы :
A. 7,85 мс
B. 7,1 мс
C. 7,85*10-2 мс
D. 9 мс
E. 11 мс

$$$ 53 C
Амплитудасы А=5см, периоды Т=4с болатын тербелуші нүктенің максималь үдеуі:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 54 B
Серіппеге массасы жүк ілінген. күштің әсерінен серіппе -ге ұзарады. Жүктің вертикаль тербелісінің периоды Т:
A. 80 с
B. 0,78 с
C. 0,61 с
D. 0,81 с
E. 0,59 с

$$$ 55 A
Дыбыс жиілігі , ауада таралу жылдамдығы с=340 мс. Негізгі тондағы толқын ұзындығы :
A. 0,78 м
B. 0,55 м
C. 0,88 м
D. 0,9м
E. 0,61м

$$$ 56 C
Болат үшін Юнга модулі . Болаттағы дыбыстың таралу жылдамдығы :
A.
B.
C.
D.
E.
$$$ 57 A
Дыбыс мынадай жиілікпен серіппелі ортада тарайды. Толқын ұзындығы . Толқынның таралу жылдамдығы:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 58 A
Ұзындығы математикалық маятниктің тербеліс периоды Т:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 59 C
Математикалық маятниктің тербеліс периоды Т0. Оның ұзындығын n есе арттырды. Сол кездегі периоды:
А. nT0.
B. n2T0.
C. .
D. .
Е. .

$$$ 60 C
Серіппелі маятниктің тербеліс периоды Т0. Серіппенің қаттылығын n есе азайтылды. Жүктің тербеліс периоды:
А. nT0.
B. n2T0.
C. .
D. .
Е. .

$$$ 61 E
Спортшы 400 м қашықтықты жүгіріп өтіп қайтадан мәреге оралғандағы жолы мен орын ауыстыруы
A. 0; 0.
B. 400 м; 400 м.
C. 400 м; 0.
D. 0; 400 м.
E. 800 м; 0.

$$$ 62 C
4 м биіктіктегі терезеден лақтырылған тас үйдің қабырғасынан 3 м қашықтыққа түсті. Тастың орын ауыстыру модулі
A. 3 м.
B. 4 м.
C. 5 м.
D. 7 м.
E. 9 м.
$$$ 63 A
49 мс бастапқы жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылған дененнің
10 с кейінгі жүрген толық жолы мен орын ауыстыруы (g = 10 мс2 )
A) 245 м; 0 м.
B) 245 м; 245 м.
C) 200 м; 200 м.
D) 0м; 0м.
E) 240 м; 0 м.
$$$ 64 C
Еркін құлаған дененің 1 с жүрген жолы (g = 10 мс2 )
A) 10 м.
B) 9 м.
C) 5 м.
D) 1 м.
E) 8 м.
$$$ 65 B
Шеңбер бойымен қозғала отыра ұзындығы 109 км жолды автомобиль екі рет жүріп өтті. Автомобильдің жүрген жолының ұзындығы, орын ауыстырудың модулі
A) 109 км; 0.
B) 218 км; 0.
C) 218 км; 218 км.
D) 0; 0.
E) 109 км; 109 км.

$$$ 66 B
Радиусы 30 м шеңбер ұзындығының жартысын велосипедші белгілі бір уақытта жүріп өтті. Осы уақытта жүрген жолы мен орын ауыстыруы
A) 90 м; 60 м.
B) 94,2 м; 60 м.
C) 93 м; 50 м.
D) 92 м; 30м.
E) 90 м; 30 м.
$$$ 67 B
Биіктігі 4 м-ге лақтырылған тас қабырғадан 3 м қашықтыққа түссе, тастың орын ауыстыруы
A) 3 м.
B) 5 м.
C) 4 м.
D) 7 м.
E) 6 м.
$$$ 68 A
Екі дененің қозғалыс теңдеулері және . Олардың кездесетін орны мен уақыты
A) 140 м; 10 с.
B) 100 м; 10 с.
C) 200 м; 10 с.
D) 200 м; 100 с.
E) 140 м; 140 с.

$$$ 69 C
2 мс тұрақты жылдамдықпен 5 с, сонан соң 0,4 мс2 тұрақты үдеумен 5 с қозғалған катердің жүрген жолы
A) 50 м.
B) 60 м.
C) 25 м.
D) 100 м.
E) 90 м.

$$$ 70 A
Жер бетінен 1 м биіктегі доп тағы 2 м вертикаль жоғары лақтырылып, жерге құлады. Доптың жолы мен орын ауыстыруы
A) 5 м; 1 м.
B) 4 м; 1,5 м.
C) 4 м; 2 м.
D) 5 м; 3 м.
E) 4 м; 2 м.

$$$ 71 C
39,2 мс жылдамдықпен вертикаль жоғары атылған жебенің көтерілу биіктігі және 5 с кейінгі орын ауыстыруы мен жүрген жолы (g = 10 мс2 )
A) 87 м; 70 м; 83 м.
B) 87,2 м; 73 м; 83,6 м.
C) 78,4 м; 73,5 м; 83,3 м.
D) 80 м; 725 м; 80 м.
E) 85 м; 75 м; 85 м.
{Дұрыс жауап}= C

$$$ 72 B
5 мс жылдақпен мұздың бетінде лақтырылған тас бастапқы нүктесінен 25 м қашықтықта тоқтады. Қозғалыстың бастапқы 2 с-ғы тастың жолы
A) 10 м.
B) 9 м.
C) 15 м.
D) 8 м.
E) 12 м.

$$$ 73 C
250 км қашықтықты 0,5 сағатта өткен ұшақтың жылдамдығы
A) 125 кмсағ.
B) 130 кмсағ.
C) 500 кмсағ.
D) 400 кмсағ.
E) 140 кмсағ.
$$$ 74 B
Мотоциклшінің жылдамдығы 54 кмсағ, ал адамдікі 2 мс болса, мотоциклшінің жылдамдығының адам жылдамдығына қатынасы
A) 7.
B) 7,5.
C) 10.
D) 15.
E) 2.

$$$ 75 С
6 мс жылдамдықпен бірінші велосипедші жолды 3 с жүріп өтті. Сол жолды 9 с жүріп өткен екінші велосипедшінің жылдамдығы
A) 3 мс.
B) 6 мс.
C) 2 мс.
D) 9 мс.
E) 5 мс.

$$$ 76 A
Ұзындығы 200 м поезд 36 кмсағ жылдамдықпен ұзындығы 400 м көпірді жүріп өту үшін кеткен уақыт
A) 1 мин.
B) 2 мин.
C) 40 с.
D) 90 с.
E) 30 с.

$$$ 78 B
Бастапқы жылдамдықсыз 20 м биіктіктен суға секірген адамның, 10 м тереңдікке сүңгіп кеткенде, тоқтағанға дейінгі суда қозғалған уақыты
A) 2 с.
B) 1 с.
C) 4 с.
D) 3 с.
E) 5 с.

$$$ 79 D
Жоғары лақтырылған дененің максимал биіктігін 4 есе арттырғанда бастапқы жылдамдығының өзгерісі
A) 4 есе.
B) 6 есе.
C) 16 есе.
D) 2 есе.
E) өзгермейді.

$$$ 80 C
Бастапқы жылдамдықсыз мұнарадан құлаған дене жолдың екінші жартысын 1 с жүріп өтсе, мұнараның биіктігі
A) ≈70 м.
B) ≈50 м.
C) ≈58 м.
D) ≈40 м.
E) ≈45 м.

$$$ 81 A
Еркін құлаған дене А нүктесін 9,8 мс жылдамдықпен өтсе, одан 14,7 м төмен орналасқан В нүктесінен өтетін жылдамдығы (g = 10 мс2)
A) 19,6 мс.
B) 15,6 мс.
C) 16 мс.
D) 21 мс.
E) 16,4 мс.

$$$ 82 C
Жер бетінен 300 м биіктікте орналасқан нүктеден бір мезетте екі тас 20 мс жылдамдықпен, біреуі – вертикаль төмен, екіншісі – вертикаль жоғары, лақтырылады. Екеуінің арасындағы қашықтық 200 м болу үшін кеткен уақыт
A) 10 с.
B) 15 с.
C) 5 с.
D) 20 с.
E) 2 с.

$$$ 83 B
19,6 м биіктіктен еркін құлаған дене жолдың бөлігін өтетін уақыт
(g = 10 мс2)
A) 2 с.
B) 1 с.
C) 3 с.
D) 5 с.
E) 10 с.

$$$ 84 B
Шатырдан құлаған мұз жолдың бірінші бөлігін 2 с ұшып өтті. Мұздың жерге дейінгі ұшу уақыты (g = 10 мс2)
A) 2 с.
B) 2,82 с.
C) 2,5 с.
D) 1 с.
E) 1,5 с.

$$$ 85 A
1 мс2 үдеумен қозғалған поездың жылдамдығы 72 кмсағ-қа жетуге қажет уақыт
A) 20 с.
B) 30 с.
C) 25 с.
D) 15 с.
E) 10 с.

$$$ 86 C
Ұзындығы 2 м көлбеу жазықтықтан сырғанап түскен арбашаның жолдың соңындағы жылдамдығы 4 мс. Осы арбашаның үдеуі
A) 10 мс2.
B) 1 мс2.
C) 4 мс2.
D) 5 мс2.
E) 6 мс2.
$$$ 87 A
Толық тоқтағанға дейінгі 1 км жол жүрген, қону жылдамдығы 80 мс ұшақтың, тежелу кезіндегі үдеуі
A) 3,2 мс2.
B) 5,2 мс2.
C) 5 мс2.
D) 4 мс2.
E) 2 мс2.

$$$ 88 B
120 м қашықтықта спортшының жылдамдығы 7 мс-тан 9 мс-қа дейін өзгерсе, спортшының қозғалыс уақыты
A) 10 с.
B) 15 с.
C) 20 с.
D) 40 с.
E) 50 с.

$$$ 89 A
Тұрақты 2 мс2 үдеумен қозғалған автомобильдің жылдамдығы 20 мс-қа жеткенге дейінгі жүрген жолы
A) 100 м.
B) 90 м.
C) 120 м.
D) 50 м.
E) 10 м.

$$$ 90 E
Жылдамдығын 1 мс-тан 7 мс-қа дейін өзгертіп, 24 м жол жүрген материалық нүктенің үдеуі
A) 2 мс2.
B) 3 мс2.
C) 5 мс2.
D) 0,5 мс2.
E) 1 мс2.

$$$ 91 A
10 мс бастапқы жылдамдықпен қозғалған үдеуі 1 мс2 автомобильдің 192 м жол жүргендегі соңғы жылдамдығы
A) 22 мс.
B) 2 мс.
C) 2,2 мс.
D) 4 мс.
E) 30 мс.

$$$ 92
20 мс жылдамдықпен қозғалған автомобиль 5 с кейін кенеттен тоқтады. Автомобильдің тежелу жолы
A)100 м.
B) 50 м.
C) 90 м.
D) 20 м.
E) 60 м.
$$$ 93
Ұзындығы 50 м таудан бала шанамен 20 с түсіп тоқтағанға дейін горизонталь жолмен 25 м жүргендегі шананың үдеуі
A) 0,1 мс2.
B) 0,2 мс2.
C) 0,5 мс2.
D) 2 мс2.
E) 10 мс2.

$$$94
Қозғалыстағы дененің жылдамдық проекциясының уақытқа тәуелділігі (мс). Осы дененің координатасының теңдеуі
A) (м).
B) (м).
C) (м).
D) (м).
E) (м).

$$$ 95 B
12 мc жылдамдықпен қозғалған автомобильдің тежелу уақыты 3 с болғанда, толық тоқтағанға дейінгі жүрген жолы
A) 20 м.
B) 18 м.
C) 25 м.
D) 10 м.
E) 15 м.

$$$ 96 A
0,5 мс2 тұрақты үдеумен қозғалған автомобильдің жылдамдығы белгілі бір уақыттан кейін 10 мс болады. Автомобильдің осы уақытта жүрген жолы
A) 100 м.
B) 200 м.
C) 500 м.
D) 300 м.
E) 50 м.

$$$ 97 A
Жылдамдығы 20 мс автомобиль 4 мс2 үдеумен тежеле бастады. Автомобильдің толық тоқтағанға дейінгі жолы
A) 50 м.
B) 60 м.
C) 40 м.
D) 25 м.
E) 100 м.

$$$ 98 A
Материалық нүктенің қозғалыс теңдеуі. 2 с-тан кейінгі нүктенің жылдамдығы мен орын ауыстыруы
A) υ = 12 мс, S = 12 м.
B) υ = 24 мс, S = 24 м.
C) υ = 10 мс, S = 6 м.
D) υ = 6 мс, S = 6 м.
E) υ = 6 мс, S = 12 м.

$$$ 99 B
Қозғалыстағы дененің жылдамдығы теңдеуімен берілген. Қозғалыс түрі және орын ауыстыру теңдеуі
A) , кемімелі.
B) , үдемелі.
C) , үдемелі.
D) , бірқалыпты.
E) , кемімелі.

$$$ 100 B
Жылдамдығы 36 кмсағ автобустың үдеуі 1 мс2 аспау үшін, автобустың аялдамаға дейінгі тежелу жолы
A) 30 м.
B) 50 м.
C) 60 м.
D) 70 м.
E) 100 м.

$$$ 101 A
72 кмсағ жылдамдықпен қозғалған поезд станцияға жете бере 1мс2 үдеумен тежеле бастады. Толық тоқтағанға дейін жүрген жолы
A) 200 м.
B) 400 м.
C) 300 м.
D) 500 м.
E) 600 м.

$$$ 102 B
Екі поезд бірдей уақыт аралығында бірдей жол жүрді. Бір поезд үдемелі қозғалып, жолды 0,03 мс2 үдеумен жолды жүріп өтсе, екіншісі 18 кмсағ жылдамдықпен бірінші жартысын және 54 кмсағ жылдамдықпен екінші жартысын жүреді. Әр поездің жүрген жолы
A) 3 км.
B) 3,75 км.
C) 4 км.
D) 3,2 км.
E) 3,3 км.

$$$ 103 B
Аялдамадан шыққан автобус үдемелі қозғала үшінші секундта 2,5 м жол жүрсе, оның бесінші секундтағы жүрген жолы
A) 4 м.
B) 4,5 м.
C) 5 м.
D) 5,5 м.
E) 3,5 м.

$$$ 104 D
6 кмсағ жылдамдықпен жүзген салда перпендикуляр бағытта 8 кмсағ жылдамдықпен адам жүріп келеді. Жағамен байланысқан жүйедегі адам жылдамдығы
A) 12 кмсағ.
B) 2 кмсағ.
C) 7 кмсағ.
D) 10 кмсағ.
E) 14 кмсағ.

$$$ 105 C
0,3 мс жылдамдықпен жүкті вертикаль жоғары көтерген кранның өзі рельспен бірқалыпты 0,4 мс жылдамдықпен қозғалады. Жермен байланыстырған жүйедегі жүктің жылдамдығы
A) 0,1 мс.
B) 0,35 мс.
C) 0,5 мс.
D) 0,7 мс.
E) 0,9 мс.

$$$ 106 D
Меншікті жылдамдығы 25 кмсағ катердің ағыс бағытымен 2 сағатта, ағысқа қарсы 3 сағатта жүріп өткен қашықтығы
A) 300 км.
B) 500 км.
C) 100 км.
D) 60 км.
E) 50 км.

$$$ 107 A
Велосипедшінің жылдамдығы 36 кмсағ, ал желдікі 5 мс. Велосипедшімен байланысқан санақ жүйесіндегі желдің қарсы және қуалай соққандағы жылдамдықтары
A) 15 мс, 5 мс.
B) 10 мс, 5мс.
C) 15 мс, 10мс.
D) 5 мс, 5 мс.
E) 20 мс, 5 мс.

$$$ 108 A
Қуалай соққан жел суға қатысты қайықтың жылдамдығын 8 кмсағ жеткізеді. 16 кмсағ жылдамдықпен соққан желдің қайыққа қатысты жылдамдығы
A) 8 кмсағ.
B) 16 кмсағ.
C) 6 кмсағ.
D) 10 кмсағ.
E) 24 кмсағ.

$$$ 109 A
Радиусы 0,5 м, 10 Гц жиілікпен қозғалған дененің сызықтық жылдамдығы
A) 31,4мс.
B) 34,5мс.
C) 30мс.
D) 35мс.
E) 15мс.

$$$ 110 B
Диаметрі 15 метр цирк аренасын мотоциклші тұрақты жылдамдықпен 15 мин жүріп өтеді. Мотоциклшінің центрге тартқыш үдеуі.
A) 6∙10-4 мс2.
B) 3,65∙10-4 мс2.
C) 5,7∙10-4 мс2.
D) 1∙10-4 мс2.
E) 4∙10-4 мс2.

$$$ 111 C
Катушкаға 10 секунд ішінде 6,28 м жіңішке сым оралды. Катушканың орташа айналу жиілігі 20 айнс болса, шеңбердің радиусы
A) 10 мм.
B) 1 мм.
C) 5 мм.
D) 15 мм.
E) 2 мм.

$$$ 112 C
Дене бірқалыпты шеңбер бойымен 2 с қозғалып 5 м жол жүреді. Айналым периоды 5 с болса, центрге тартқыш үдеу
A) 314 мс2.
B) 0,314 мс2.
C) 3,14 мс2.
D) 4 мс2.
E) 0,0314 мс2.

$$$ 113 D
Жердің жасанды серігінің орбитасының радиусын 2 есе арттырса айналым периоды 4 есе артады. Осы жағдайдағы жасанды серіктің жылдамдығының өзгерісі
A) 2 есе артады.
B) 4 есе артады.
C) 8 есе артады.
D) 2 есе кемиді.
E) 4 есе кемиді.

$$$ 114 A
5 с ішінде бір айналым жасаған нүктенің, шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалысындағы, бұрыштық жылдамдығы
A) ≈1,26 радс.
B) ≈2 радс.
C) ≈2,5 радс.
D) ≈3 радс.
E) ≈5 радс.

$$$ 115 C
Пойыз жолдағы t уақыттың жартысын 70 кмсағ жылдамдықпен, ал екінші жартысын 30 кмсағ жылдамдықпен жүріп өтті. Орташа жылдамдығы
A) 40 кмсағ
B) 60 кмсағ
C) 50 кмсағ
D) 42 кмсағ
E) 45кмсағ

$$$ 116 B
Еркін түскен дененің 6 с-тан кейінгі жылдамдығы (g = 10 мс2)
A) 3 мс
B) 60 мс
C) 45 мс
D) 15 мс
E) 30 мс

$$$ 117 A
Дене 20 мс жылдамдықпен вертикаль тік лақтырылды. Дененің құлау уақыты (g = 10 мс2)
A) 4 с
B) 5 с
C) 3 с
D) 2 с
E) 1 с

$$$ 118 A
Еркін түскен дене Жермен соғыларды жылдамдығы 30 мс болса, құлау биіктігі (g = 10 мс2)
A) 22,5 м
B) 45 м
C) 180 м
D) 60 м
E) 90 м

$$$ 119 A
Материалдық нүкте радиусы 2 м шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалғанда, айналымның бөлігінде жүретін жолы мен орны ауыстыруы
A) м, 2 м
B) 2 м, 2 м
C) 2 м, 4 м
D) м, 2 м
E) м, 2 м

$$$ 120 B
Автомобиль жолдың түзу сызықты бөлігінде тежеледі. Үдеу векторының бағыты
A) вертикаль төмен.
B) қозғалысқа қарсы.
C) жылдамдыққа перпендикуляр.
D) қозғалыспен бағыттас.
E) вертикаль жоғары.

$$$ 121 C
Орнынан қозғалған автомобиль 6 с ішінде жылдамдығын 36 мс-ке жеткізді. Автомобильдің үдеуі
A) 5 мс2
B) 36 мс2
C) 6 мс2
D) 0,1 мс2
E) 2 мс2

$$$ 122 A
Дене ОХ осіне қарама-қарсы 36 кмсағ жылдамдықпен бірқалыпты қозғалады. Бастапқы координатасы 20 м. Дененің 4 с-тан кейінгі координатасы және осы уақытта жүрген жолы
A) 20 м, 40 м
B) 60 м, 40 м
C) -60 м, 30 м
D) -20 м, 40 м
E) 40 м, 40 м

$$$ 123 B
Шығыны 20 лс болу үшін ,радиусы 15 см түтікшеде қозғалған сұйықтықтың жылдамдығы
A) 1 мс.
B) 28,3 смс.
C) 0,28 смс.
D) 0,5 мс.
E) 0,25 мс.

$$$ 124 B
Екі өзара перпендикуляр шоссе жолдарында жылдамдықтары 54 кмсағ және 72 кмсағ жүк және жеңіл автомашиналар бірқалыпты қозғалып келеді. Жол торабындағы кездесуден 10 мин өткен соң, олардың ара қашықтықтығы
A) 45 км.
B) 15 км.
C) 55 км.
D) 60 км.
E) 25 км.

$$$ 125 B
Поезд t уақытының жартысын υ1 = 72 кмсағ жылдамдықпен, ал екінші жартысын υ2 = 36 кмсағ жылдамдықпен жүрді. Поездің орташа жылдамдығы
A) 60 кмсағ.
B) 54 кмсағ.
C) 40 кмсағ.
D) 50 кмсағ.
E) 42 кмсағ.

$$$ 126 B
Автомобиль жолдың бірінші жартысында 72 кмсағ жылдамдықпен, ал екіншісінде 30 кмсағ жылдамдықпен қозғалды. Автомобильдің барлық жолдағы орташа жылдамдығы
A) 50,5 кмсағ.
B) 42,4 кмсағ.
C) 40,3 кмсағ.
D) 54 кмсағ.
E) 51 кмсағ.

$$$ 127 E
18 кмсағ жылдамдықпен келе жатқан велосипедші таудан түсе бастайды. Егер оның үдеуі 0,8 мс2 болса, 6 с-тан кейін велосипедшінің жылдамдығы
A) 86,4 мс.
B) 135 мс.
C) 24 мс.
D) 2,4 мс.
E) 9,8 мс.

$$$ 128 D
Автомобиль орнынан жылжып,үдемелі түзу сызықты қозғалады. Үдеу векторы
A) вертикаль жоғары.
B) автомобильдің қозғалысына қарсы бағытта.
C) автомобильдің қозғалысы бағытына перпендикуляр.
D) автомобильдің қозғалысымен бағыттас.
E) вертикаль төмен.

$$$ 129 A
Автомобильдің жылдамдығы 10 с уақытта 10-нан 6 мс-ке дейін кемиді. Жылдамдықтың уақытқа тәуелділік формуласы және 20 с кейінгі жылдамдығы
A) υх(t)=10-0,4t, υ=2 мс.
B) υх(t)=10+0,4t, υ=2 мс.
C) υх(t)=10-0,4t, υ=3 мс.
D) υх(t)=10+0,4t, υ=3 мс.
E) υх(t)=10-0,2t, υ=2 мс.

$$$ 130 B
Материялық нүктенің жылдамдық проекциясы мына түрде өзгеретіндей болып қозғалады: υx = 2 - 3t, оның үдеуі
A) 3 мс2.
B) -3 мс2.
C) -5 мс2.
D) 5 мс2.
E) 7 мс2.

$$$ 131 C
Материялық нүктенің жылдамдық проекциялары мына түрде өзгеретіндей болып қозғалады: υx = 3 + 3t; υy = 4 + 4t, оның үдеуі
A) 15 мс2.
B) 3 мс2.
C) 5 мс2.
D) 4 мс2.
E) 7 мс2.

$$$ 132 E
Дене кемімелі жылдамдықпен түзусызықты қозғалады. Үдеуі 4 мс2 .-қа тең. Уақыттың кейбір кезінде дененің жылдамдық модулі υ0=20 мс-ке тең. Дененің 4 с-тан кейінгі жылдамдығы және дененің тоқтаған кездегі уақыты...
A) 2 мс; 5 с.
B) 2,5 мс; 2,5 с.
C) 2 мс; 2,5 с.
D) 4 мс; 2,5 с.
E) 4 мс; 5 с.

$$$ 133 D
Вентилятор қалақшаларының бұрыштық айналу жылдамдығы 6,28 радс.
30 минуттағы айналым саны
A) 1600
B) 160
C) 300
D) 1800
E) 460

$$$ 134 B
8π с-1 бұрыштық жылдамдықпен айналған маховиктің 1000 айналымды жасайтын уақыты
A) 25 с.
B) 250 с.
C) 2,5 с.
D) 2 мин.
E) 12 мин.

$$$ 135 A
Радиусы 4 м бір қалыпты айналған дөңгелектің бетіндегі материялық нүкте
4 мс жылдамдықпен қозғалады. Материялық нүктенің үдеуі
A) 4 мс2.
B) 1 мс2.
C) 9,8 мс2.
D) 14 мс2.
E) 4,9 мс2.

$$$ 136 D
Санақ жүйесі лифтімен тығыз байланысты. Төменде келтірілген жағдайлардың ішіндегі инерциалды санақ жүйесі:
Лифт: 1) еркін құлайды; 2) бір қалыпты жоғары қозғалады; 3) үдемелі жоғары қозғалады; 4) баяу жоғары қозғалады; 5) бір қалыпты төмен қозғалады.
A) 1,2.
B) 1,3.
C) 2,4.
D) 2,5.
E) 1,2,3.

$$$ 137 D
Денедегі барлық күштер теңестірілген . Осы дененің қозғалыс траекториясы:
1) парабола; 2)түзу; 3) шеңбер; 4) эллипс; 5) винттік сызық .
A) 1.
B) 3.
C) 4.
D) 2.
E) 5.

$$$ 138 A
Жоғары лақтырылған тас 10 м биіктікке көтеріліп, лақтырылған жерден қайтадан сол нүктеге құлады. Тастың жүрген жолы мен орын ауыстыру
А) 20м, 0
В) 0 , 20 м
С) 10м, 10 м
D) 20м, 20 м
Е) 10м, 0

$$$ 139 C
Жүргізуші уақыттың бірінші жартысында 60 кмсағ жылдамдықпен жүреді. Барлық бөліктегі орташа жылдамдық 65 кмсағ. Жолдың екінші жарты бөлігіндегі орташа жылдамдығы
А) 125 кмсағ
В) 60,25 кмсағ
С) 70 кмсағ
D) 65 кмсағ
Е) 62,5 кмсағ

$$$ 140 A
Екі дененің теңдеулері х = 5 - t және х = -10 + 0,5t берілген. Денелердің кездесуге дейінгі координаты мен уақыты
А) -5м; 10с
В) 5м; 10с
С) 5см; 10с
D) 10м; 5с
Е) -10м; 5с

$$$ 141 E
Eкі дене бір түзу бойымен қозғалғанда олардың қозғалыс теңдеулері
х= 40 +10t және х =12 + 12t берілген. Денелердің кездесуге дейінгі орны мен уақыты
A) 14 с, 40 м.
B) 28 с, 320 м.
C) 7 с , 90 м.
D) 160 с, 14 м.
E) 14 с, 180 м.

$$$ 142 B
Автомобиль өз сапарында уақыттың төрттен бір бөлігі 36 кмсағ, ал қалған уақыт бөлігін 54 кмсағ жылдамдықпен қозғалса, оның орташа жылдамдығы
А) 50 кмсағ
В) 49,5 кмсағ
С) 45 кмсағ
D) 40 кмсағ
Е) 90 кмсағ

$$$ 143 D
Поезд бірінші 10 км-ді 36 кмсағ орташа жылдамдықпен, екінші 10 км-ді
40 кмсағ орташа жылдамдықпен, үшінші 10 км-ді 60 кмсағ орташа жылдамдықпен жүріп өтті. Жолдың барлық бөлігіндегі поездің орташа жылдамдығы
А) 10 кмсағ
В) 20 кмсағ
С) 30 кмсағ
D) 40 кмсағ
Е) 50 кмсағ

$$$ 144 A
Автомобиль жолдың бірінші жартысын 72 кмсағ жылдамдықпен, екінші жартысын 30 мс жылдамдықпен жүріп өтті. Барлық жолдағы автомобильдің орташа жылдамдығы
А) 24 мс
В) 50 кмсағ
С) 30 мс
D) 20 мс
Е) 25 мс

$$$ 145 C
Поезд жолдың бірінші ширегін 60 кмсағ жылдамдықпен жүріп өтті. Барлық жолдағы орташа жылдамдық 40 кмсағ. Жолдың қалған бөлігіндегі поездің жылдамдығы
А) 50 кмсағ
В) 40 кмсағ
С) 36 кмсағ
D) 45 кмсағ
Е) 46 кмсағ

$$$ 146 C
Поезд орнынан 0,75 мс2 үдеумен қозғалды. 15 км-ді жүріп өткен уақыты
А) 400 с В) 300 с С) 200 с D) 250 Е) 500 с

$$$ 147B
Дене қозғалыс басталғаннан соң сегізінші секундта 30 м жолды жүріп өтті. Дененің үдеуі
А) 2,5 мс2 В) 4 мс2 С) 3 мс2 D) 5 мс2 Е) 6 мс2

$$$ 148 D
Ғарыштық ракета ғарыш айлағынан 45 мс2 үдеумен ұшты. 1000 м ара қашықтықты ұшып өткен соң, оның жылдамдығы
А) 600 мс В) 500 мс С) 400 мс D) 300 мс Е) 700 мс

$$$ 149 E
Қозғалыстағы дене уақыт өтуіне қарай х = – 2 + 4t – 3t2 заңымен өзгереді. Бастапқы координатасы, бастапқы жылдамдық проекциясы мен үдеу проекциясы
А) 2м, 4мс, -6мс2
В) -2м, -4мс, 6мс2
С) 2м, 4мс, 6мс2
D) 2м, -4мс, -6 мс2
Е) -2м, 4мс, -6мс2

$$$ 150 D
Қозғалыстағы дененің координатасы уақыт өтуіне қарай х = –2 + 4t –3t2 Берілген дененің жылдамдық теңдеуін жазыңыз.
А) υ = 4 – 3t В) υ = 4 + 3t С) υ = 4 + 6t D) υ = 4 – 6t Е) υ = 3 – 4t

$$$ 151 D
Ұзындығы 30 м жүгіру алаңында спортшы 2,5 мс2 үдеумен жүгірді, содан соң бірқалыпты қозғалады. 100 м қашықтықтағы спортшының уақыты
А) 15 с
В) 8,6 с
С) 12 с
D) 10,6 с
Е) 14 с

$$$ 152 E
10 с ішінде автомобиль 400 м жол жүріп өткенде жылдамдығын 3 есе арттырды. Егер автомобильдің қозғалысы бірқалыпты үдемелі болса, онда оның үдеуі
А) 2 мс2 В) 5 мс2 С) 6 мс2 D) 4 мс2 Е) 8 мс2 {Дұрыс жауап}= D

$$$ 153 C
Қозғалыс басталғаннан 4 с өткендегі дененің орын ауыстыруы

A) 16м
B) 8м
C) 12м
D) 6м
E) 9м

$$$ 154 B
Шаңғышы тыныштық күйден 0,5 мс2 үдеумен таудан сырғанайды, 20с уақыт өткен соң 2 мс2 үдеумен тежеле бастайды. Толық тоқтағанда дейінгі шаңғышының тежелу қашықтығы
А) 20 мм В) 25 м С) 30 м D) 35 см Е) 20 м

$$$ 155 D
Автобус 20 мс жылдамдықпен бірқалыпты қозғала отырып тежеле бастайды, оның 5 с-тан кейінгі тежелу жолы
А) 25 м В) 60 м С) 40 м D) 50 м Е) 30 м

$$$ 156 B
Арбаша көлбеу жазықтықпен бірқалыпты үдемелі қозғалады. Арбашaның орын ауыстыру проекциясы Sx = 2t2 заңы бойынша өзгереді. Осы кезде
А) aрбашының жылдамдығы 2 мс-ке тең.
В) aрбашының үдеуі 4 мс2-қа тең.
С) aрбашының бастапқы жылдамдығы 2 мс.
D) aрбашының орын ауыстыруы 2 с ішінде 4 м.
Е) арбашаның үдеуі 2 мс2 –қа тең.

$$$ 157 D
Векторлық шаманы ата
А) масса В) тығыздық С) үдеу D) жол Е) температура {Дұрыс жауап}= С
100. Биіктігі 80 м мұнарадан денені 20 мс жылдамдықпен горизонталь лақтырды. Дененің мұнарадан Жерге құлау қашықтығы
А) 75 м В) 60 м С) 70 м D) 80 м Е) 85 м

$$$ 158 A
Белгісіз биіктіктен дене 10 мс бастапқы жылдамдықпен горизонталь лақтырды. Дененің жылдамдық векторы көкжиекке 450 бұрышпен бағытталатын уақыты
А) 1 с В) 2 с С) 3 с D) 4 с Е) 5 с

$$$ 159 A
Еркін түсу үдеуі дегеніміз –
А) тек қана ауырлық күшінің әсерінен дененің қозғалысы.
В) серпімділік күшінің әсерінен дененің қозғалысы.
С) ауа кедергісі әсерінен дененің қозғалысы.
D) үйкеліс күшінің әсерінен дененің қозғалысы.
Е) ауырлық күшін ескермегенде дененің қозғалысы.

$$$ 160 E
Шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалыс деп
А) дене тең уақыт аралығында бірдей арақашықтықта жүріп өтетін қозғалыс.
В) жылдамдық тең шамаға өзгеретін қозғалыс.
С) жылдамдықтың бағыты мен шамасы өзгермейтін қозғалыс.
D) жылдамдық модулі өзгермейтін, траекториясы түзу сызықты қозғалыс.
Е) жылдамдық модулі өзгермейтін, ал траекториясы шеңбер болатын қозғалыс.

$$$ 161 B
Жіпке ілінген жүктің айналу периоды 2 с. Егер жүк радиусы 40 см шеңбер бойымен айналса оның сызықтық жылдамдығы
А) = 0,8 мс В) = 1,3 мс, С) = 4 мс, D) = 0,2 мс Е) = 2 мс

$$$ 162 D
Жерден Күнге дейінгі орташа ара қашықтық 1,5∙108 км, айналу периоды 365 тәул. Жердің Күннің орбитасын айналу жылдамдығы
А) 30 мс В) 30 кмсағ С) 300 кмс В) 30 кмс Е) 40 кмс

$$$ 163 A
Шеңбердің радиусын 4 есе азайтып, сызықтық жылдамдығын 2 есе арттырса, онда оның центрге тартқыш үдеу
А) 16 есе артады В) 16 есе кемиді С) 8 есе артады D) 8 есе кемиді
Е) өзгермейді

$$$ 164 A
Диаметрі 16 см, 0,4 мс жылдамдықпен жүкті көтергендегі барабан білігінің айналу жиілігі
А) 0,8 Гц В) 0,8 с С) 8 Гц D) 8 с Е) 16 Гц

@@@ Молекулалық физика және термодинамика

$$$ 165 B
Газды идеал деп есептеу үшін қажетті шарттар:
A. Молекулаларының ара қашықтығы олардың өлшемдерімен салыстырғанда өте аз
B. газ молекулаларының арасындағы өзара әсерлесу күші өте аз
C. газ молекулаларының арасындағы тебілу күші басым
D. газ молекулаларының арасындағы тартылыс күші басым
E. молекулалар жылдамдықтары өте аз

$$$ 166
2г азот қысымда көлем алып тұрады. М=28 гмоль. Температурасы қандай:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 167 A

Берілген массалы газдың ең аз көлеміне сәйкес келетін изохорора сызығы:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. Т осі

$$$ 168 A
Идеал газ молекуласының энергиясы:
A. кинетикалық
B. потенциальдық
C. кинетикалық жәнепотенциальдық энергиялар қосындысы
D. механикалық
E. ішкі

$$$ 169 C
Сиымдылығы баллондағы азоттың қысымы және температурасынаБаллондағы азоттың массасы:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 170 B
Температурасы , қысымы мм. сын. бағ, 25 л көлемді алып тұрған күкіртті газдың массасы:
A.
B.
C.
D.
E. 0,3 кг

$$$ 171 C
Екі атомды газ молекуласының кеңістіктегі орнын анықтайтын тәуелсіз координаталар саны:
A. біреу
B. үшеу
C. бесеу
D. алтау
E. жетеу

$$$ 172 B
Сутегінің бір молекуласының ілгерілемелі қозғалысының энергиясы анықталады:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 173 C
Температурасы , қысымы мм.сын.бағ. тең сутегінің тығыздығы:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 174 C
Ең көп еркіндік дәрежесіне ие:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 175C
Суретте бірнеше изотерма берілген. Ең жоғары температураға сәйкес изотерма сызығы:

А. 3
B. 2
C. 4
D. 1
E. V өсі

$$$ 176 A
Газ молекуласының орташа еркін жол ұзындығының оның қысымына байланыстылығы:
A. кері пропорционал
B. сызықты
C. экспоненциалды
D. квадратты
E. кубты

$$$ 177A
Жылу өткуізгіштіктің механизмі:
A. молекулалардың хаосты қозғалысының нәтижесінде энергияның тасымалдануы
B. қозғалған ортамен жылу тасымалдану
C. электромагниттік толқындардың сәулеленуі
D. сәулелену
E. молекулалардың хаосты қозғалысының нәтижесінде импульстің тасымалдануы

$$$ 178 B
Температурасы артқанда газ молекуласының эффектілік диаметрі:
A. артады
B. кемиді
C. өзгермей қалады
D.2 есе артады
E. 2 есе кемиді

$$$ 179 D
Атмосфералық қысымнан аз айырмашылығы бар қысымдарды газдың ішкі кедергі күшіне әсері болмайды:
A. жылдамдық градиенті
B. жанасқан қабатты сұйықтың тұтқырлығы
C. қабаттасқан қабаттардың ауданы
D. газдың қысымы
Е. Сұйықтың тығыздығы

$$$ 180 B
Массасы , молярдық массасы ауаның температурадағы ішкі энергиясы:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 181 C
Диффузия механизмі:
A. молекулалардың хаосты қозғалысының нәтижесінде энергияның тасымалдануы
B. молекулалардың хаосты қозғалысының нәтижесінде қозғалыс мөлшерінің тасымалдануы
C. бейберекет қозғалған молекулалардың массаны тасымалдауы
D.бейберекет қозғалған молекулалардың күшті тасымалдауы
E. энергияның сәулеленуі

$$$ 182 A
Бір денеден басқа денеге жылудың молекулалардың бейберекет қозғалысы нәтижесінде берілу әдісін түсіндіретін құбылыс:
A. жылуөткізгіштік
B. конвекция
С.сәулелену
D. диффузия
E. тұтқырлық

$$$ 183 A
Температурасы , молярлық массасы ауаның орташа квадраттық жылдамдығы:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 184 A
Диффузия коэффициенті , тығыздығы азоттың қалыпты жағдайдағы тұтқырлығы:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 185 C
Жылдамдығы артқан кездегі газ молекуласының эффектілік диаметрі:
A. өзгеріссіз қалады
B. артады
C. кемиді
D. 3 есе артаты
Е. 2 есе кемиді

$$$186 B
температурадағы оттегінің орташа квадраттық жылдамдығы:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 187 A
Газ молекуласының орташа еркін жол ұзындығын анықтайтын қатынас:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 188 B
Сұйықтың екі қабатының арасындағы ішкі кедергіні анықтайтын қатынас:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 189 B
Изохоралық процесс кезінде газға жылу берілді. Ішкі энергияның өзгерісі:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$190 A
10 мөл идеал газдың ішкі энергиясы 623 Дж-ға азайды. Оның молярлық жылу сыйымдылығы
. Тұрақты қысымда газдың температурасы мына шамаға азайды:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 191 B
Газдың ішкі энергиясы өзгермей өтетін процесс
Процессом, при котором внутренняя энергия газа остается неизменной, является.
A. изохоралық
B. изотермиялық
C. изобаралық
D. адиабаталық
E. политроптық

$$$ 192 C
Суретте Карно циклі көрсетілген. Суытқышқа берілген энергияға сәйкес келетін фигураның ауданы:

A. АВСД
B. ЕВСЗ
C. ЖАДК
D. ЕВАЖ
E. ЗСДК

$$$ 193 A
Күй функциясы болып табылатын функция:
A. энтропия
B. жылу
C. жұмыс
D. энергия
Е. температура

$$$ 194 A
Қалыпты жағдайда аргон молекулалары орташа еркін жол ұзындығы болғанда секундына соқтығысуға ұшырайды. Аргон молекуласының ілгерілемелі қозғалысының орташа жылдамдығы:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 195 B
Жылу машинасының максимал ПӘК 35%.Суытқыштың температурасы 585 К. Жылытқыштың температурасы:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 196 C
Сырттан жұмыс істелмей идеал газ ұлғайғанда оның ішкі энергиясы:
A. артады
B. кемиді
C. өзгермейді
D. 2 есе кемиді
E. 4 есе артады

$$$ 197 B
Жылу машинасы үшін орындалатын қатынас:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 198 B
Газға берілген барлық жылу мөлшері тек оның ішкі энергиясының өзгерісіне кететін процесс:
A. изотермиялық
B. изохоралық
C. изобаралық
D. адиабаталық
E. изохоралық,адиабаталық

$$$ 199 A
Қайтымсыз процесс өтетін тұйық жүйенің энтропиясы:
A. артады
B. өзгермейді
C. кемиді
D. кез-келген өзгеріс болады
E. сызықты өзгеред.

$$$ 200 A
Суретте циклдік процесс көрсетілген. Осы циклдің істейтін жұмысын анықтайтын аудан әріппен белгіленген:

A.
B.
C.
D.
E. ЗДСК

$$$ 201 C
Идеал газдың ішкі энергиясы:
А. молекулардың өзараәсерлесу потенциалдық энергиясы
B. ыдыспен бірге газ қозғалысының кинетикалық энергиясы
C. газ молекулаларының бейберекет қозғалысының кинетикалық энергиясы
D. ішкі энергия
E. циклдегі жұмыс

$$$ 202 B
Жүйенің бастапқы және соңғы күйлері берілсе,есепті шешуге болады:
A. жүйе істеген жұмысты анықтауға
B. энтропия өзгерісін есептеуге
C. жүйеге берілген жылу мөлшерін есептеуге
D. жүйенің импульсінің өзгерісін есептеуге
E. жүйенің импульс моментінің өзгерісін есептеуге

$$$ 203 C
Қайтымды Карно циклі орындалатын тұйық жүйенің энтропиясы:
A. артады
B. кемиді
C. өзгермейді
D. кез-келген өзгеріс болуы мүмкін
E. экпоненциалды өзгереді

$$$ 204 C
Егер орташа жол жүгіру ұзындағы болса, қалыпты жағдайда сутегінің диффузия коэффициенті:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 205 B
Берілген массалы оттегін изобаралы қыздырғанда оның көлемін арттыру үшін жұмыс істелген. Оттегінің молярлық массасы мен универсал газ тұрақтысы . Оттегінің массасы тең:
A. 0,520 кг
B.
C.
D.
E.

$$$ 206 A
Қысымы газдың көлемі изобаралы 3 есе артты.Ол үшін жұмыс істелді. Газдың алғашқы көлемі тең:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 207 D
Нақты газдың молекулаларының арасында өзара әсерлесудің бар екендігін көрсететін процесс
A. жылуөткізгіштік
B. диффузия
C. конвекция
D. сыртқы күштер жұмыс істемей адиабаталық ұлғаю кезінде температураның өзгерісі:
E. тұтқырлық

$$$ 208 A
Ван дер Вальса теңдеуіндегі а және b тұрақтыларының өлшем бірлігі:
A. :
B. ,
C.
D.
E.

$$$ 209
Сабын көпіршігінің ішіндегі қосымша Лапластық қысымды мына формуламен есептейді:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 210 A
Заттың сұйық күйіне Ван дер Ваальса изотермасында нүкте сәйкес келеді:

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

$$$ 211 B
Сыртқы күштердің әсерінсіз газ ұлғайғанда оның температурасы:
A. артады
В. кемиді
C. өзгермейді
D. 2 есе кемиді
E. 2 есе артады

$$$212 D
Қаныққан булардың қысымы мына температурада ең үлкен болады:
A. балқу температурасында
B. қайнау температурасында
С. кристаллизациялану температурасында
D. критикалық температурада
E. төмен температурада

$$$ 213 B
Сұйықтың беттік керілу коэффициенті температура жоғарылағанда мынадай өзгеріске ұшырайды:
A. артады
B. кемиді
C. өзгермейді
D. экстремаль мәнін өтеді
E. экспоненциалды өзгереді

$$$ 214 C
Молекулалардың өзара әсерлесу потенциалдық энергиясының олардың арақашықтығына тәуелділік графигінде орнықты тепе-теңдікке сәйкес күй мына цифрмен белгіленген:

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. r әрпімен

$$$ 215 D
Беттік керілу коэффициенті мына жағдайда нөлге тең:
A. балқу температурасында
B. қайнау температурасында
С. кристаллизациялану температурасында
D. критикалық температурада
E. төмен температурада

$$$ 216 A
Ақырын қозғалып келе жатқан шарикке сұйық ағыны тарапынан әсер етуші кедергі күші:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 217 B
Нақты газдың ішкі энергиясы анықталатын формула:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 218 B
Жылу өткізгіштік үшін Фурье заңының түрі:
А. d= (n1 1 1-n222)dds
В. dQ=dsd
С. М=-Ddsd
D. F=-ds
Е. =Сv

$$$ 219 C
Диффузия құбылысы үшін Фука заңының түрі:
А. d= (n1 1 1-n222)dds
В. dQ=dsd
С. М=-Ddsd
D. F=-ds
Е. =Сv

$$$ 220 D
Тұтқырлық үшін Ньютон заңының түрі:
А. d= (n1 1 1-n222)dds
В. dQ=dsd
С. М=-Ddsd
D. F=-ds
Е. =Сv

$$$ 221 A
Тасымалдау құбылысының жалпы теңдеуінің түрі:
А. d= (n1 1 1-n222)dds
В. dQ=dsd
С. М=-Ddsd
D. F=-ds
Е. =Сv

$$$ 222 E
Жылуөткізгіштік пен тұтқырлық коэффициенттерінің байланыс формуласы:
А. d= (n1 1 1-n222)dds
В. dQ=dsd
С. М=-Ddsd
D. F=-ds
Е. =Сv

$$$ 223 B
Молекуланың ілгерілемелі қозғалысының еркіндік дәрежесінің саны:
А. 5
В. 3
С. 6
D. 7
Е. 2

$$$ 224 B
Бір атомды молекуланың еркіндік дәрежесінің саны:
А. 5
В. 3
С. 6
D. 7
Е. 2

$$$ 225 D
Идеал жылу машинасында қыздырғыштың абсолют температурасы салқындатқыш температурасынан 3 есе көп болса, онда оның ПӘК-і
A) 77%
B) 57%
C) 87%
D) 67%
E) 47%

$$$ 226 E
Идеал жылу машинасында қыздырғыштың абсолют температурасы салқындатқыш температурасынан 3 есе көп. Егер қыздырғыш 40 кДж жылу мөлшерін берсе, газдың жұмысын тап
A) ≈37кДж
B) ≈57кДж
C) ≈17кДж
D) ≈47кДж
E) ≈27кДж

$$$ 227 E
Ішкі энергияның өзгерісі 20 кДж, ал сыртқы күштерге қарсы газ 12 кДж жұмыс істесе, газға берілген жылу мөлшері
A) 20 кДж
B) 10 кДж
C) 6 кДж
D) 12 кДж
E) 32 кДж

$$$ 228 A
5,4·107 Дж жылу мөлшері бөліну үшін жағатын спирттің массасы
(gк= 26 МДжкг)
A) ≈ 2 кг
B) ≈ 0,5 кг
C) ≈ 140·1013 кг.
D) ≈ 20 кг
E) ≈ 25 кг

$$$ 229 C
0˚C температурадағы 6 кг мұзды 10 минутта балқыту үшін қажет қыздырғыштың қуаты. (λ=334 кДж)
A) 12024кВт
B) 200,4 кВт
C) 3340 Вт
D) 200,4 Вт
E) 3,34 Вт

$$$ 230 A
Массасы 0,75 кг суды 20˚С-тан 100˚-қа дейін қыздырып, одан кейін 250 г бу алу үшін қажет жылу мөлшері. (r=2,3∙106Джкг; c=4,2∙103ДжкгК)
A) 827 кДж
B) 252 кДж
C) 575 кДж
D) 443,5 кДж
E) 287,5 кДж

$$$ 231 B
Спирт 87˚С тұрақты температурада буланады. Булану кезінде энергия.
A) бөлінеді.
B) жұтылады.
C) жұтылмайды да, бөлінбейді де.
D) жұтылады да, бөлінеді.
E) басында бөлінеді, кейін жұтылады.

$$$ 232 C
Температурасы 100˚С массасы 250 г буды суға айналдырғандағы бөлінетін жылу мөлшері. (r=2,3∙106Джкг)
A) 25 кДж
B) 375 кДж
C) 575 кДж
D) 475 кДж
E) 57,5 кДж

$$$ 233 B
127 C температурадағы массасы 4 г гелийдің ішкі энергиясы
(М(Не) = 4∙10-3 кгмоль, R = 8,31ДжК∙моль )
А) ≈ 1,5 кДж
B) ≈ 5 кДж
С) ≈ 50 Дж
D) ≈ 0,05Дж
E) ≈ 500 Дж

$$$ 234 A
27 С температурадағы 12 моль гелийдің ішкі энергиясы
(R = 8,31 ДжК∙моль )
А) ≈ 45 кДж
B) ≈ 0,45 кДж
С) ≈ 450 кДж
D) ≈ 0,045 Дж
E) ≈ 4500 кДж

$$$ 235 A
Бір атомды идеал газдың температурасы –73 -тан 127 С дейін артты. Газдағы молекулалар саны 10 28. Оның ішкі энергиясының өзгерісі
(NA = 6∙1023 моль-1, R = 8,31 ДжК∙моль )
А) 4,14∙107 Дж
B) 2,12 ∙107 Дж
С) 3,15 ∙107 Дж
D) 6,28 ∙107 Дж
E) 5,17 ∙107 Дж

$$$ 236 B
Газ адиабаталық жолмен ұлғайғанда 200 Дж тең жұмыс істеді. Оның ішкі энергиясының өзгерісі
А) – 20 Дж
B) 0,2 Дж
С) – 200 Дж
D) 0,02 Дж
E) 2000 Дж

$$$ 237 A
Баллонда температурасы 270 0С және қысымы 60 кПа газ бар. Температурасын-73 0С –қа дейін төмендетсе, газ қысымы
А) ≈ 40 кПа
B) ≈ 4 кПа
С) ≈ 400 кПа
D) ≈ 0,04 кПа
E) ≈ 0,4 кПа

$$$ 238 B
Қыздырғыштың температурасы 390 К, ал суытқыштың температурасы
300 К. Жұмыстық дене 1 сек-та қыздырғыштан 6∙104 Дж жылу алып отырса, жылу машинасының ПӘК-і және қыздырғыштың қуаты
А) 0,23; 1,4 кВт
B) 0,23; 14 кВт
С) 23; 14 кВт
D) 0,46; 28 кВт
E) 0,23; 28 кВт

$$$ 239
Жұмыстық дене қыздырғыштан алған әрбір килоджоуль энергияның арқасында 300 Дж жұмыс атқарады. Суытқыштың температурасы 290 К. Жылу машинасының ПӘК-і және қыздырғыштың температурасы
А) 0,3; 823 К
B) 0,03; 414 К
С) 0,3; 207 К
D) 0,3; 414 К
E) 0,03; 207 К

$$$ 240
Қыздырғыштың температурасы 800 К, ал суытқыштікі – 300К. Жылу двигателі ПӘК-нің мәні
А) ≈ 63 %
B) ≈ 56 %
С) ≈ 75 %
D) ≈ 43 %
E) ≈ 80 %

$$$ 241
Цилиндр поршені астында 1,25 кг ауа бар. Изобаралық жолмен оның температурасын 4К-ге жоғарлату үшін 5 кДж жылу мөлшері жұмсалады. Ауаның ішкі энергиясының өзгерісі
(Мауа = 0,029 кгмоль)
А) 1,5 кДж
B) 2,7 кДж
С) 3,6 кДж
D) 6,8 кДж
E) 5,7 кДж

$$$ 242 D
Жылу машинасының қыздырғышының температурасы 520 0С, ал суытқыштікі-20 0С. Қыздырғыштан10 7 Дж тең жылу мөлшері алынса, идеал машинаның жұмысы
А) 63 Дж
B) 630 кДж
С) 6300 Дж
D) 6300 кДж
E) 0,63 кДж

$$$ 243 C
0 0С температурадағы 10м 3 ауаның қысымы 2∙10 4Па қысымда тұр. Газды изобаралық жолмен 10 0С –ға дейін қыздырғанда істелетін жұмыс
А) 4,7 кДж
B) 2,5 кДж
С) 7,4 кДж
D) 5,3 кДж
E) 3,7 кДж

$$$ 244 A
Изотермиялық процесте газға Q жылу мөлшері берілсе газдың істейтін жұмысы
А) A = Q
В) Q A
С) Q A
D) A Q
E) A = 0

$$$ 245 E
Газ адиабаталық жолмен сығылғанда 750 Дж жұмыс жасалса, оның ішкі энергиясының өзгерісі
А) 375 Дж
B) 0
С) 605 Дж
D) 950 Дж
E) 750 Дж

$$$ 246 D
Изотермиялық ұлғаю кезінде газ 2,3 кДж жұмыс жасаған болса, оған берілетін жылу мөлшері
А) 4,6 кДж
B) 460 кДж
С) 0
D) 2,3 кДж
E) 230 кДж

$$$ 247 C
Карно циклымен жұмыс істейтін идеал машина бір циклда 735 кДж жұмыс жасады. Қыздырғыштың температурасы 100 0С, ал салқындатқыштікі-0 0С. Машинаның бір циклда қыздырғыштан алатын жылу мөлшері
А) ≈ 0,76 МДж
B) ≈ 6,83 МДж
С) ≈ 2,74 МДж
D) ≈ 3,14 МДж
E) ≈ 1,66 МДж

$$$ 248 B
Газ ұлғайып, жұмыс жасаса, оның ішкі энергиясының өзгерісі
А) U = Q
B) U = Q – PV
С) U = PV
D) Q = PV
E) U = Q + V

$$$ 249 C
Газ адиабаталық жолмен ұлғайғанда 200Дж жұмыс істеді. Оның ішкі энергиясының өзгерісі
А) 400 Дж
B) 200 Дж
С) – 200 Дж
D) 0
E) – 400 Дж

$$$ 250 A
Температурасы 150С, массасы 120 г шыны стақанға температурасы 1000С, массасы 200 г су құяды. Жылулық тепе-теңдік орнайтын температура
(сш = 800 Джкг∙К; ссу = 4200 Джкг∙К )
А) 92 0С
В) 74 0С
С) 98 0С
D) 67 0С
E) 23 0С

$$$ 251 E
Ванна дайындау үшін температурасы 110С салқын су мен температурасы 660С ыстық суды араластырды. Температурасы 360С болатын 110 л су алу үшін
А) 40 л суық, 70 л ыстық су алу керек.
В) 20 л суық, 90 л ыстық су алу керек.
С) 80 л суық, 30 л ыстық су алу керек.
D) 45 л суық, 65 л ыстық су алу керек.
E) 60 л суық, 50 л ыстық су алу керек.

$$$ 252 C
Ортақ температурасы 00С болатын 5 кг мұз бен 15 кг судан тұратын қоспаны 800С-қа дейін қыздыруға қажет температурасы 1000С болатын бу мөлшері
(λмұз= 3,4∙105 Джкг; ссу = 4200 Джкг∙К; r = 23∙105 Джкг)
А) 0,37 кг
В) 3700 кг
С) 3,7 кг
D) 370 кг
E) 37 кг

$$$ 253 D
Спиртовкада массасы 100 г суды 160С-тан 710С-қа дейін қыздырады. Осы кезде массасы 10 г спирт жағылған. Қондырғының ПӘК-і
(qспирт = 2,7∙107 Джкг; ссу = 4200 Джкг ∙ 0С)
А) 54 %
В) 61 %
С) 23 %
D) 8,6 %
E) 2,6 %

$$$ 254 E
Бала стаканның бөлігіне дейін қайнап жатқан су құйып, қалғанын салқын сумен толтырады. Егер салқын судың температурасы 200С болса, онда стақандағы судың температурасы
А) 70 0С
В) 45 0С
С) 30 0С
D) 60 0С
E) 80 0С

$$$ 255 B
Ыдысқа температурасы 100С салқын су құйып, оны плитаға қояды. 10 минуттан кейін су қайнады. Су толығымен буға айналатын уақыт (энергия шығыны жоқ, ссу = 4200 Джкг ∙ 0С; rсу = 23∙105 Джкг)
А) 708 мин
В) 70,8 мин
С) 7080 мин
D) 0,708 мин
E) 0,7 мин

$$$ 256 A
Мотороллер қозғалтқышының υ = 58 кмсағ жылдамдықтағы қуаты 3,31 кВт. Қозғалтқыштың ПӘК-і 20%. Егер мотороллердің бензобагында 3,2 л бензин болса, оның жүрген жолы (q б = 46∙106 Джкг; ρ б = 710 кгм3)
А) ≈ 100 км
В) ≈ 10 км
С) ≈ 1 км
D) ≈ 1000 км
E) ≈ 0,1 км

$$$ 257 E
100С температурадағы 500 г суы бар жылулық оқшауланған ыдысқа -100С-қа дейін салқындатылған 100 г мұз салынған. Ыдыста орныққан температура (λмұз = 3,4∙105Джкг; ссу = 4200 Джкг ∙ 0С)
А) 0,1 0С
В) 10 0С
С) 0,01 0С
D) 1 0С
E) 0 0С

$$$ 258 A
Егер 400 Дж жұмыс атқарылғанда сутек газының температурасы 250 К-нен 680 К-ге көтерілсе, цилиндр поршені астындағы сутек массасы
(М = 2∙10-3 кгмоль, R = 8,31 ДжК∙моль )
А) 0,23 г
В) 23 г
С) 0,023 г
D) 230 г
E) 2300 г

$$$ 259 A
t0 = 270C температурада алынған оттекті изобаралық түрде сығып, оның көлемін бастапқымен салыстырғанда 5 есе азайтады. Егер газдың массасы m =160 г болса, сығу кезінде атқарылған жұмыс
(М = 32∙10-3 кгмоль, R = 8,31 ДжК∙моль )
А) ≈ 104 Дж.
B) ≈ 105 Дж.
C) ≈ 103Дж.
D) ≈ 102 Дж.
E) ≈ 10 Дж

$$$ 260 A
Газдың бір киломолі изобаралық ұлғайып 831 кДж жұмыс атқарады. Бастапқыда газ температурасы Т1= 300 К болса, ұлғаюдан кейін газдың температурасы (R = 8,31 ДжК∙моль )
А) 400 K.
B) 300 К.
C) 200 К.
D) 100 К.
E) 500 К.

$$$ 261 A
200C температурадан 500C-қа дейін изобаралық қыздырғанда газ 2,5 кДж жұмыс атқарады. Осы процеске қатысқан молекулалар саны
(NA = 6∙1023 моль-1; R = 8,31 ДжК∙моль )
А) 6∙1024
B) 6∙1021
C) 6∙1020
D) 6∙1025
E) 6∙1022

$$$ 262 A
Идеал газды поршенмен сығады әрі қыздырады. Егер газдың көлемі 5 есе азайып, ал қысымы 7 есе артса, оның ішкі энергиясы
А) 1,4 есе артады.
B) 0,14 есе артады.
C) 0,014 есе артады.
D) 14 есе артады.
E) 140 есе артады.

$$$ 263 A
10 моль біратомды идеал газдың 270C температурадағы ішкі энергиясы
(R = 8,31 ДжК∙моль )
А) 37,4 кДж ;
B) 374 кДж;
C) 0,374 кДж;
D) 0 ;
E) 0,0374 кДж

$$$ 264 A
Баллонда 300 К температурада 4 моль бір атомды газ бар. Қыздырған кезде газ молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы 1,3 есе артады. Газға берілген жылу мөлшері
А) ≈ 10 кДж
B) ≈ 100 кДж;
C) ≈ 1кДж;
D) ≈ 0 ;
E) ≈ 1000 кДж

@@@ Электр және магнетизм

$$$ 265 A
Төменгi келтiрiлген ойлардың қайсысы ”Электр заряды” ұғымын анықтайды:
A. Денелердiң өзара электрлiк әсер қабілетiн сипаттайтын физикалық шама.
B. Материяның бiр түрi, оның басты қасиетi массалы дененiң күштiк әсерi болатын
C. Материяның бiр түрi, оның басты қасиетi массалы электр заряды бар дененiң күштiк әсерi болатын
D. Электр өрiсiнiң бiр нүктесiнде 1кл зарядқа электр өрiсiнiң әсер күшiн сипаттайтын физикалық шама.
E. Электр өрiсiнiң бiр нүктесiнен екiншi нүктесiне 1кл зарядын орын ауыстыруының күштiк электр өрiсiнiң әсерiн сипаттайтын шама.

$$$ 266 B
Тұрақты жылдамдықпен қозғалатын электрон бiртектi электр өрiсiне оның күш сызықтарынына перпендикуляр бағытта келіп енеді қозғалады. Электронның қозғалыс сипаттамасы өзгередi:
A. Қозғалысы тоқтайды.
B. Жылдамдығы артады.
C. Жылдамдығы кемидi.
D. Қозғалуында өзгерiс болмайды.
E. Қозғалыс сипаттамасын тағайындау мүмкiн емес.

$$$ 267 A
Бастапқы тыныштық күйiнен а үдеумен кернеулiгi 3Е болатын бiртектi электр өрiсiнде қозғалған заряды -2е болатын бөлшектiң массасын анықтау керек:
А.
B.
C.
D.
Е. 2а

$$$ 268 B
Остроградский-Гаусс теориясы бойынша тұйықталған беттен өтетiн электр өрiсiнiң
ығысу векторы неге тең.
A. Электр өрiсiн туғызатын зарядтардың алгебралық қосындысы.
B. Тұйықталған беттiң көлемiнде болатын зарядтардың алгебралық қосындысы.
C. Денелердiң тұйықталған жүйесiндегi зарядтардың алгебралық қосындысы.
D. Қарастырылып отырылған бетке жақын орналасқан заряд.
E. Жоғарыдағы жауаптардың бiреуi де дұрыс емес.

$$$ 269 C
Конденсатор сыртында 100 мкф, 200В ден жазылған. Осындай конденсаторға максималь энергия беруге болады:
A. 3 Дж
B. 2 Дж
C. 2,25 Дж
D. 20 Дж
E. 5 Дж

$$$ 270 C
V жылдамдықпен ұшып келе жатқан электрон тоқтап қалу үшiн қандай тежеушi потенциалдар айырмасын туғызу керек?
A.
B.
C.
D.
E. 1,6 10-19 кл

$$$ 271 B
Егерде екі нүктелік зарядты керосиннен алып суға орналастырғанда зарядтардың өзара әсер энергисы бұрынғы бетiндегiдей қалу үшiн олардың арақашықтығын өзгерту керек. (керосин үшiн =2 ):
A. 3 есе кемiту керек
B. 2 есе арттыру керек
C. 1,5 есе азаяды
D. 2 есе азаяды
E. Арақашықтықтары өзгермейдi

$$$ 272 D
Екi нүктелiк зарядтың 6q және 2q өзара әсерлесу күшi 0,3 Н. Зарядтарды бiр-бiрiне тиiстiрiп содан кейiн бұрынғы арақашықтығына дейiн апарғанда өзара әсер күшi болады:
A. 0,1Н
B. 0,2 Н
C. 0,3 Н
D. 0,4 Н
E. 0,5 Н

$$$ 273 A
Бiрқалыпты зарядталған ұзын жiңiшке сымның өрiсiнiң кернеулiгi оған дейiнгi арақашықтыққа тәуелді:
A. E ~ 1r
B. E ~ 1r2
C. E ~ 1r3
D. E ~ r
E. өрiс кернулiгi арақашықтыққа тәуелдi болмайды

$$$ 274 C
Екi нүктелiк зарядтардың арақашықтығын өзгертпей глицириннен (e = 31) керосинге (e = 2) ауыстырғанда арасындағы өзара әсер күшi өзгередi:
A. 2 есе артады
B.2 есе кемидi
C. 15,5 есе артады
D. 15,5 есе кемидi
E. өзгермейдi

$$$ 275 B
Бiртектi электр өрiсiнiң кернеулiгiне қатысты тыныштықта тыныштықта тұрған электрон қозғалады:
A. өрiс кернеулiгiне бағыттас
B. өрiс кернеулiгiне қарсы
C. өрiс кернеулiгiне перендикуляр бағытта
D. қозғалмайды
E. қозғалыс бағыт анықтау мүмкiн емес

$$$ 276 B
Остроградуский – Гаусс теоремасының математикалық өрнегi:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 277 D
Егерде массасы m болатын бөлшекті потенциалдар айырмасы болатын электр өрiсiнде тыныштықта тұрған күйiнен V жылдамдыққа дейiн қозғалтса, онда оның заряды тең:
A.
B.
C.
D.
E. 2а

$$$ 278 C
Егер ауада орналасқан екi нүктелiк зарядтың арақашықтығын екi есе кемiтiп және диэлектрлiгi ε = 3 тең ортаға орналастырса, онда олардың өзара әсер энергиясы өзгередi:
A. 3 есе азаяды
B. 2 есе артады
C. 1,5 есе кемидi
D. 2 есе кемидi
E. өзгермейдi

$$$ 279
Төмендегi келтiрiлген өрнектердiң қайсысы электр өрiсiндегi зарядты ауыстыру жұмысына сәйкес:
A.
B.
C.
D.
E. q•E

$$$ 280
Электр өрiсiнде заряды тұйықталған траектория мен орын ауыстырғандағы нольге тең екендiгi белгiлi. Бұл өрiсi:
A. Индукциялық
B. Электростатикалық
C. Бұл өрiс индукциялық және электростатикалық болуы мүмкiн
D. Мұндай қасиет бiрде – бiр электр өрiсiнде болмайды
E. құйынды

$$$ 281D
Төменгi ойлардың қайсысы электр өрiсiнiң кернеулiгi ұғымын анықтайды.
А. Денелердiң өзара әсер электр қаблеттерiн сипаттайтын физикалық шама
B. Материяның бiр түрi, оның басты қасиетi массасы бар денеге күштiк әсер жасай алады
C. Материяның бiр түрi, оның басты қасиетi зарята денеге күштiк әсер жасай алады
D. Электр өрiсiнiң бiр нүктесiндегi 1Кл зарядқа әсер ететiн күш сипатталатын физикалық шама
E. Электр өрiсiнiң бiр нүктесiнен екiншi нүктесiне 1Кл зарядты орын ауыстырғандағы жұмысты орындай алатын қаблетiн сипаттайтын физикалық шама

$$$ 282 B
Электрлiк заряды:
A. Әртүрлi мөлшерде ұсақталынып бөлiнуi мүмкiн
B. 1,6 10-19 кл заряд еселiгi
C. 1 кл еселiгi
D. Белгiлi бөлшекке тәуелдi еселiк шама
E. Бөлшектердiң массасына байланысты

$$$ 283 B
Егер шамасы (-2е) және массасы 4m заряд бiртектi электр өрiсiнде үдеумен қозғалса өріс кернеулiгiн анықтаңдар:
A.
B.
C.
D.
E. 2а

$$$ 284 C
Күш сызықтары көрсетiлген суреттен мынаны бiлуге болады:
A. Электр өрiсiнiң тек қана бағытын
B. өрiс кернеулiгiнiң тек қана шамасын
C. Электр өрiсiнiң кернеулiктерiнiң бағыты және шамасын
D. Электр өрiсiнiң көзi туралы
E. Мұндай суреттен ешқандай тұжырым жасауға болмайды

$$$ 285 E
Ом заңының диференциалды түрде математикалық жазылымы:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 286 A
Өткiзгiш кедергiсiн сипаттайтын өрнектер:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 287 B
А және В нүктелерi аралығындағы электр тiзбегiнiң толық кедергiсi:

A. 1 Ом
B. 2 Ом
C. 3 Ом
D. 4 Ом
Е. 5 Ом

$$$ 288 A
Берiлген детальды гальваникалық никельдеуге электр тогының әсерi пайдаланылады:
A. Химиялық
B. Дыбыстық
C. Жарықтық
D. Жылулық
E. Магниттiк

$$$ 289 A
Егерде ток көзiнiң ЭҚК 4В болса, бөгде күштер 5Кл және -5Кл зарядтарды бөлу үшiн жұмыс iстейді:
A. 20 Дж
B. 2 Дж
C. 1.25 Дж
D. 40 Дж
E. 0 Дж

$$$ 290 B
Мына қойылған сұраққа: электролиттерде электр тогын өткiзетiн қандай бөлшектер болады, толық жауапты таңдап берiндер:
A. электрондар
B. он және терiс иондар
C. электрондар, он және терiс иондар
D. молекулалар,электрондар, он және терiс иондар
E. молекулалар,электрондар

$$$291 A
Донарлық қоспасы бар шалаөткiзгiш материалда қандай типтi тоқ өткiзгiштiк болады?
A. негiзiне электронды
B. негiзiне кемтiктiк
C. бiрдей мөлшерде электронды және кемтiктiк
D. иондық
E. мұндай материалдар тоқ өткiзбейдi

$$$ 292 D
Төмендегi келтiрiлген анықтамалардың қайсысы электр тогы ұғымына сәйкес келедi:
A. бөлшектердiң бағытталған қозғалысы
B. бөлшектердiң хаосты қозғалысы
C. бiр түрлi бөлшектердiң басқа бөлшектерге қарағанда орын ауыстыру өзгерiстерi
D..зарядталған бөлшектердiң бағытталған қозғалысы
E. электр өрiсiнiң зарядталған бөлшектерге кез-келген әсерi

$$$293 E
Радиолампада электрондар 500эВ энергияға дейін үдетіледі.Олардың анодтағы жылдамдығы:
A. 107 мс
B. 3*107 мс
С. 1,5*107 мс
D. 2,35*107 мс
E. 1,33*107 мс

$$$ 294 D
Сегiз параллель қосылған кедергiлерден тұратын электр тiзбек бөлiгiнiң жалпы кедергiсiн тап, егер олардың әрбiреуiнiң кедергiсi 2 Ом болса:
A. 16 Ом
B.2 Ом
C. 4 Ом
D. 0,25 Ом
E. 0,5 Ом

$$$ 295 B
Электр қыздырғыш ЭҚК Е және iшкi кедергiсi r болатың тоқ көзiне қосылған. Сыртқы едергiнiң қандай R мәнiнде пайдалы қуат максимум болады, осы жағдайда қыздырғыштың ПӘК тап: Ескерту мұндағы R қыздырғыш кедергiсi.
A. r = R; 100%
B. r = R; 50%
C. ; 50%
D. ; 100%
E. ; 100%

$$$ 296 A
Металдардың кедергiлерiң ұғымын әрiқарай жалғастыратың фазаларды дәл таңдап анықтандар
A. температура жоғарлаған сайын артады
B. температура жоғарлаған сайын артады
C. жарықтың әсерiнен кемидi
D. жарықтың әсерiнен артады
E. температура жоғарлағанда артады және жарықтың әсерiнен кемидi

$$$ 297 C
Джоуль-Ленц заңының математикалық өрнегi:
A.
B.
C.
D.
E.
$$$ 298 B
Кез-келген тұйықталған контурды айналып шығатын бағытқа бағыты сәйкес келетiн ток:
A. нольге тең ток
B. оң таңбалы
C. терiс таңбалы
D. белгiсiз (анықталмаған)
E. кез-келген
$$$ 299 A
Металдарда тоқты тасымалдайтындар ңқандай бөлшектерң деген сұраққа толық жауапты таңдап берiңдер:
A. электрондар
B. он және терiс иондар
C. электрондар, он және терiс иондар
D. молекулалар,электрондар, он және терiс иондар
E. дұрыс жауап жоқ

$$$ 300 B
Металдардың меншiктi кедергiсiнiң температураға тәуелдiлiгiнiң математикалық формуласы:
A.
B.
C.
D.
Е. бұл байланысты формуламен өрнектеуге болмайды

$$$ 301
Термоэлектрондық эмиссия құбылысының мағынасы:
A. металдарды қыздыруда
B. металдарды қыздырған кезде электрондардың энергиясы артады
C. металдарды қыздырған кезде электрондардың сыртқа бөлiнiп шығуы
D. металдардың контактысы кезiнде потенциалдар айырмасының пайда болуы
E. металдарды қыздырған кезде кедергiнiң артуы

$$$ 302
Өткiзгiштiң көлденен қимасынан өтетіе q зарядтың t заряд өтетiн уақытқа қатынасымен анықталатың физикалық шама:
A. ток күшi
B. кернеу
C. электр кедергiсi
D. меншiктi электр кедергiсi
E. электр қозғаушы күш

$$$ 303 C
бөгде күштiң зарядты орын ауыстырғандағы жұмысының сол заряд шамасының қатынасымен анықталатын физикалық шама:
A. ток күшi
B. кернеу
C. электр кедергiсi
D. меншiктi электр кедергiсi
E. электр қозғаушы күш

$$$ 304 E
Электр тiзбегiнiң кернеуiнiң сол тiзбектегi тоққа қатынасымен анықталатын физикалық шама:
А. ток күшi
B. кернеу
C. электр кедергiсi
D. меншiктi электр кедергiсi
E. электр қозғаушы күш

$$$ 305 B
Зарядталған конденсатор энергиясының формуласы
A) CU
B) CU22
C) qU
D) qU
E) Uq.

$$$ 306 B
10 және 16 нКл зарядтар бір-бірінен 10 мм қашықтықта орналасқан. Олардың әсерлесу күші (k = 9·109 Н·м2 Кл2)
A) 2,9·10-3
B) 14·10-3
C) 7·10-3D) 3·10- 3
E) 2·10-3

$$$ 307 E
Әрқайсысы 20 нКл төрт бірдей нүктелік зарядтардың екеуі -оң, екеуі -теріс зарядталған және қабырғасы а= 20 см шаршының төбелерінде орналастырылған. Осы шаршының ортасында орналасқан 20 нКл оң нүктелік зарядқа әсер ететін күш

A) 505 мкН
B) 506 мкН
C) 507 мкН
D) 508 мкН
E) 509мкН

$$$ 308 C
Сыйымдылықтары С1= 1 мкФ, С2= 2 мкФ, С3= 3 мкФ үш конденсатор берілген. Осыларды қосып алуға болатын ең аз сыйымдылық
A) мкФ
B) мкФ
C) мкФ
D) мкФ
E) мкФ

$$$ 309 B
Радиусы 30см металл шарикке 6 нКл заряд берілген. Шар бетіндегі электр өрісінің кернеулігі
A) 500 НКл
B) 600 НКл
C) 700 НКл
D) 800 НКл
E) 900 НКл

$$$ 310 B
10-7 Кл заряд тұрған нүктедегі электр өрісінің кернеулігі 5 Вм. Зарядқа әсер ететін күш
A) 10-8 Н
B) 5·10-7 Н
C) 5·107 Н
D) 6·107 Н
E) 2·108 Н

$$$ 311 C
Электр заряды +2е су тамшысынан, заряды -3е кішкентай тамшы бөлінді. Тамшының қалған бөлігіндегі электр заряды
A) -е.
B) -5е.
C) +5е.
D) +3е.
E) +е.

$$$ 311 E
Заряды +q сынап тамшысы заряды –q басқа тамшымен қосылды. Пайда болған тамшының заряды
A) q.
B) –q.
C) 2q.
D) –2q.
E) 0.

$$$ 312 D
1 Кл зарядты элементар зарядпен салыстар (е =1,6·10-19Кл)
A) 5·1018.
B) 4·1017.
C) 4,2·1019.
D) 6,25·1018.
E) 1,2·1018.

$$$ 313 D
Сутегі атомындағы электрон мен ядронның ара қашықтығы см.
Электрон мен ядроның өзара әсерлесу күші ... (е =Кл; )
A) Н.
B) Н.
C) Н.
D) Н.
E) Н.

$$$ 314 A
Суретте оң q1 электр зарядымен q2 электр зарядының өзара әсерлесу күші көрсетілген. q1 ;және q2 зарядтарының таңбасы.

A) q1 0; q2 0
B) q1 0; q2 0
C) q1 0; q2 = 0
D) q1 0; q2 0
E) q1 = 0; q2 0

$$$ 315 D
+q және +q зарядтары бар бірдей металл шарларды бір біріне тиістіріп, бұрынғы орнына қайта қойса,олардың өзара әсерлесу күші...
A) кемиді.
B) артады.
C) 0-ге тең болады.
D) өзгермейді.
E) басында артады, сосын кемиді

$$$ 316 E
Егер зарядтар массалары өзгермесе, онда екі бірдей оң зарядтың арасында, бірдей ара қашықтықта орналастырылған заряд бағыты
A) төмен.
B) жоғары.
C) оңға.
D) солға.
E) тыныштықта тұрады.

$$$ 317 B
Егер өзара әсерлескен зарядтардың бірінің мәні 2 есе артса, ал әсерлесу күші өзгеріссіз қалса, онда олардың әсерлесу қашықтығы
A) өзгертпеу керек.
B) есе арттыру керек.
C) 2 есе арттыру керек.
D) 2 есе кеміту керек.
E) есе кеміту керек.

$$$ 318 B
Екінші шардың заряды оң болатын жағдай:

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
E) 1, 3.

$$$ 319 E
А нүктесінде орналасқан q зарядтың электр өріс кернеулігі (сурет) мына
вектор бойымен бағытталған

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
E) 5.

$$$ 320 D
А нүктесінде орналасқан q зарядтың электр өріс кернеулігі (сурет)мына вектор бойымен бағытталған.

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 5.
E) 4.

$$$ 321 A
Біртекті электр өрісі электронның қозғалыс бағытына сәйкес келетін бағыт.

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

$$$ 322 D
Кернеулігі 200 Вм біртекті электр өрісінде орналасқан, 2·10-5 Кл нүктелік зарядқа әсер ететін күш
A) 1 мН.
B) 2 мН.
C) 3 мН.
D) 4 мН.
E) 5 мН.

$$$ 323 A
Кернеулігі 2,5 кВм біртекті электр өрісі 10-5 Кл зарядпен 10 мДж жұмыс жасағанда,оның орын ауыстыратын ара қашықтығы ...
A) 0,4 м.
B) 2,5 м.
C) 2,5·106 м.
D) 400 м.
E) 40 м.

$$$ 324 A
Потенциалы 20 В нүктеден потенциалы 0 В нүктеге 2 Кл заряд орын ауыстырғандағы электр өріс күштерінің жұмысы.
A) 40 Дж.
B) 30 Дж.
C) 20 Дж.
D) 10 Дж.
E) 0 Дж.

$$$ 325 A
Екі нүктенің потенциал айырмасы ∆φ = 25 В. Осы нүктелер арасында q = 10 Кл зарядтың орын ауыстыру жұмысы...
A) 250 Дж.
B) 150 Дж.
C) 0,25 Дж.
D) 2,5 Дж.
E) 250 кДж.

$$$ 326 D
Нүктелер арасындағы потенциалдар айырмасы ∆φ = 100 В, А =400 Дж энергия жұмсағанда, осы нүктелер арасында орын ауыстыратын заряд
A) 5 Кл.
B) 50 Кл.
C) 15 Кл.
D) 4 Кл.
E) 150 Кл.

$$$ 327 C
Біртекті электр өрісінің кернеулігі Е = 30 кВм.Осы кернеуліктің бір сызығында d ≈ 0,3 м кашықтықта орналасқан электр өрісі нүктелерінің арасындағы кернеу ...
A) 9 В.
B) 90 В.
C) 9 кВ.
D) 900 В.
E) 100 В.

$$$ 328 A
Электр өрісінің оң заряд орын ауыстырғанда жасаған жұмысының зарядқа қатынасы...
A) Электр өрісінің потенциалы.
B) Электр өрісінің кернеулігі.
C) Электр кернеуі.
D) Электр сыйымдылығы.
E) Ток күші.

$$$ 329 C
Потенциал айырмасы 1 В болатын нүктелер арасында ұшып өткен электронның жылдамдығы. (е=1,6∙10-19 Кл; m=9,1∙10-31 кг)
A) ≈1·105 мс.
B) ≈2,2·103 мс.
C) ≈6·105 мс.
D) ≈3,2·106 мс.
E) ≈9,8·107 мс.

$$$ 330 C
Электрленген өткізгіште еркін зарядтардың орналасуы...
1) Өткізгіштің бетінде.
2) Өткізгіштің центрінде.
3) Өткізгіштің барлық жерінде бір қалыпты бөлінген.
A) 1,2,3.
B) 1,2.
C) 1.
D) 2.
E) 3.

$$$ 331 C
Еркін электр зарядтары жоқ материалдар- ... ..
A) өткізгіштер.
B) парамагнетиктер.
C) диэлектриктер.
D) диамагнетиктер.
E) ферромагнетиктер.
$$$ 332 E
Тізбектей қосылған 12 мкФ және 40 мкФ екі конденсатордың жалпы сыйымдылығы ...
A) 52 мкФ.
B) 12 мкФ.
C) 40 мкФ.
D) 28 мкФ.
E) 9,2 мкФ.

$$$ 333 D
Жазық конденсатордың пластиналар арасына қалыңдығы d=0,1 мм слюда қабаты орналастырылады. Электр сыйымдылығы 1 мкФ болғанда,оның пластиналарының ауданы.
A) 2 м2.
B) 2 см2.
C) 19 см2.
D) 1,9 м2.
E) 0,19 м2.

$$$ 334 A
Егер С1=2 мкФ, С2=4 мкФ, С3=1 мкФ, С4=2 мкФ, С5=6 мкФ болса, суретте көрсетілген конденсатор батареясының электр сыйымдылығын анықта.

A) 1,5 мкФ.
B) 1 мкФ.
C) 2,5 мкФ.
D) 0,5 мкФ.
E) 5 мкФ.

$$$ 335 C
Егер С1=С2=С3=С4 болса, суретте көрсетілген конденсатор батареясының электр сыйымдылығын анықта.

A) 4С.
B) 2С.
C) 0,75С.
D) 0,25С.
E) 0,5С.

$$$ 336 E
Тізбектей қосылған 12 мкФ және 40 мкФ екі конденсатордың жалпы сыйымдылығы ...
A) 52 мкФ.
B) 12 мкФ.
C) 40 мкФ.
D) 28 мкФ.
E) 9,2 мкФ.

$$$ 337 D
Жазық конденсатордың пластиналар арасына қалыңдығы d=0,1 мм слюда қабаты орналастырылады. Электр сыйымдылығы 1 мкФ болғанда,оның пластиналарының ауданы.
A) 2 м2.
B) 2 см2.
C) 19 см2.
D) 1,9 м2.
E) 0,19 м2.

$$$ 338 A
Егер С1=2 мкФ, С2=4 мкФ, С3=1 мкФ, С4=2 мкФ, С5=6 мкФ болса, суретте көрсетілген конденсатор батареясының электр сыйымдылығын анықта.

A) 1,5 мкФ.
B) 1 мкФ.
C) 2,5 мкФ.
D) 0,5 мкФ.
E) 5 мкФ.

$$$ 339 C
Егер С1=С2=С3=С4 болса, суретте көрсетілген конденсатор батареясының электр сыйымдылығын анықта.

A) 4С.
B) 2С.
C) 0,75С.
D) 0,25С.
E) 0,5С.

$$$ 340 B
Конденсаторға 5·10-6 Кл заряд берсек,оның энергиясы 0,01 Дж-ге тең болады.Осы кезде конденсатор астарындағы кернеу...
A) 4·102 В.
B) 4·103 В.
C) 4·104 В.
D) 4·105 В.
E) 4·106 В.

$$$ 341 D
Электр сыйымдылығы 0,8 мкФ конденсатордың электр өріс кернеулігі
1000 Вм. Егер оның астарларының арасындағы ара қашықтық 1 мм болса,онда конденсатордың электр өріс энергиясы ...
A) 4·10-9 Дж.
B) 4·10-5 Дж.
C) 4·10-3 дж.
D) 4·10-7 Дж.
E) 4·10-6 Дж.

$$$ 342 A
Егер пластиналарды алшақтатсақ,онда зарядталған ауа конденсаторының энергиясы ... .
A) артады.
B) кемиді.
C) өзгермейді.
D) алғашында артады,сосын кемиді.
E) алғашында кемиді, сосын артады.

$$$ 343 A
Электр сыйымдылығы 250 пФ ауа конденсаторы, кернеуі 100 В тұрақты ток көзіне қосылған. Егер пластиналар арасындағы кеңістікті диэлектрлік өтімділігі ε=20 затпен толтырсақ,онда конденсатор энергиясы ...
A) 20 есе өседі.
B) 20 есе кемиді.
C) 40 есе өседі.
D) 40 есе кемиді.
E) 10 есе өседі.

$$$ 344 D
Электр сыйымдылығы С=10 мкФ, U=10 В кернеуге дейін зарядталған конденсатордың электр өрісінің энергиясы.
A) 5 Дж.
B) 5 МДж.
C) 5 мДж.
D) 0,5 мДж.
E) 15 Дж.

$$$ 345
Электр өрісінің күштік сипаттамасы:
A) электр заряды.
B) ара қашықтық.
C) кернеулік .
D) электр сыйымдылығы.
E) электр кернеуі.

$$$ 346 D
Егер конденсатордың кернеуін 4 есе арттырса, онда конденсатордың энергиясы A) 5 есе азаяды.
B) 4 есе артады.
C) 6 есе азаяды.
D) 16 есе артады.
E) 2 есе артады.

$$$ 347 A
Бір конденсатордың сыйымдылығы екіншісінің сыйымдылығынан 9 есе артық. Бұл конденсаторда энергиялар тен болу үшін
A) сыйымдылығы аз конденсаторға 3 есе көп кернеу беру керек.
B) сыйымдылығы көп конденсаторға 2 есе аз кернеу беру керек.
C) екеуіне бірдей кернеу беру керек.
D) біріншісіне 4 есе артық кернеу беру керек.
E) екіншісіне 2 есе көп кернеу беру керек.

$$$ 348 C
Сыйымдылығы 10 мкФ конденсаторға 4 мкКл заряд берген. Зарядталған конденсатордың энергиясы
A) 500 Дж.
B) 60 Дж.
C) 8∙10-7 Дж.
D) 40 мкДж.
E) 60 кДж.

$$$ 349 A
Ауданы 200 см2, ара қашықтығы 1см жазық конденсатордың өріс кернеулігі
500 кВм, өрістің энергиясы
A) 2,2∙10-4 Дж.
B) 440 Дж.
C) 60 кДж.
D) 30∙10-3 Дж.
E) 80 Дж.

$$$ 350 E
Заряды 8 мкКл конденсатордың энергиясы 600 кДж. Сыйымдылығын анықтаңдар.
A) 200 Ф.
B) 40 Ф.
C) 5,2∙10-7 мкФ.
D) 80 мкФ.
E) 5,3∙10-17 Ф.

$$$ 351 A
Сыйымдылығы 5 пФ тең конденсатордың энергиясы 64 кДж. Конденсатор заряды.
A) 8∙10-4 Кл
B) 10∙10-4 Кл
C) 4∙10-4 Кл
D) 6∙10-4 Кл
E) 7∙10-4 Кл

$$$ 352 C
Кернеулігі 60 Вм майға әсер етуші конденсатор энергиясының тығыздығы:
A) ≈2∙10-8 Джм3
B) ≈3∙10-8 Джм3
C) ≈4∙10-8 Джм3
D) ≈5∙10-8 Джм3
E) ≈6∙10-8 Джм3

$$$ 353 B
Оңашаланған өткізгішті 100 В потенциалға дейін зарядтап, 1,109 Кл электр зарядын жіберген өткізгіштің электр сыйымдылығы
A) 0,2 Ф.
B) 0,011 Ф.
C) 2 мкФ.
D) 24 Ф.
E) 40 Ф.

$$$ 354 B
Егер конденсатор астарларының арасы диэлектрик тұрақтысы диэлектрикпен толтырылған болса, зарядталып, ток көзінен ажыратылған конденсатордың энергиясы
A) 3 есе артады.
B) 3 есе кемиді.
C) 9 есе артады.
D) 9 есе азаяды.
E) 2 есе артады.

$$$ 355 A
Потенциалдар айырымы 1000В, конденсатордың заряды 5∙10-9 Кл. Осы конденсатордың электр сыйымдылығы.
A) 5∙10-12 Ф.
B) 8∙103 Ф.
C) 3∙102 Ф.
D) 4∙102 Ф.
E) 5 Ф.

$$$ 356 B
Сыйымдылығы бірдей екі конденсатор параллель жалғанған. Кернеуі 2 В әрбір конденсатордың заряды 10-4 Кл болса, батареяның сыйымдылығы
A) 20 Ф.
B) 10-4 Ф.
C) 10-2 Ф.
D) 50 Ф.
E) 8∙10-2 Ф.

$$$ 357 D
Электр өтімділігі 1,5 ортадағы электр өрісінің кернеулігі 2∙103 Вм нүктедегі электр өрісі энергиясының тығыздығы
A) 7,5∙1013 Джм3.
B) 1,2∙1013 Джм3.
C) 4,72∙10-5 Джм3.
D) 2,65∙10-5 Джм3.
E) 1,2∙107 Джм3.

$$$ 358 B
Егер жазық конденсатор астарларының арасына салынған слюданы () балауызбен () алмастыратын болсақ, онда оның электр сыйымдылығы
A) Өзгермейді.
B) 3 есе азаяды.
C) 3 есе көбейеді.
D) 4 есе азаяды.
E) 12 есе азаяды.

$$$ 359 B
Жазық конденсатордың ауданы 520 см2. Конденсатордың сыйымдылығы 46 пФ болу үшін пластина қашықтықтығы
A) 0,02 м.
B) 0,01 м.
C) 100 м.
D) 4,1 м.
E) 5,1 м.

$$$ 360 C
Зарядтары q және -2q болатын нүктелік зарядтардың арақашықтығы 6а. Зарядтарды қосатын түзу бойында өріс потенциалы нольге тең болатын нүктенің q зарядтан қашықтығы (k = 9∙109 Н∙кг2Кл2)
А) 4а
В) 3а
С) 2а
D) 2,5а
Е) 5а

@@@ Электромагниттік құбылыстар

$$$ 361 B
Магнит өрiсiнiң күштiк әсерi болады... деген ойды ары қарай жалғастыратын сөйлемдi таңдаңдар:
А.Тек тыныштықтағы электрзарядына ғана
В.Тек қозғалыстағы электр зарядына болады
С. Тыныштықтағы сол сияқты қозғалыстағы
D. Тек қана магниттiк зарядтарына ғана болады
Е. Массасы болатын кез-келген денелерге

$$$ 362 B
Суретте келтiрiлген паралель токтардың өара әсерлесуi анықта. Егерде А және D бастары ток көiнiң (+) полюсiмен қосылса, ал В және C, ток көзiнiң (-) полюсiмен қосылса.

A. өткiзгiштер тартылады
B. өткiзгiште тебiледi
C. өзара әсер болмайды
D. өзара әсерлерi болмайды
E. (А- D) жауаптарының арасында дұрысы жоқ

$$$ 363 A
Тоғы бар проводник маңындағы магнитiк индукция векторының бағының анықта: (Ток бақылаушыға бағытталған)

A. Жоғары
B.Төмен
C. Солға
D. Оңға
E. Бақылаушыға

$$$ 364 A
Индуктивтiлiгi 1 генри катушкада ток күшi 1 А дан 2 А дейiн көбейсе, магнит ағыны өзгереді:
A. 1 Вб -ға артады
B. 2 Вб -ға кемидi
C. 2 Вб -ға артады
D. 1 Вб - ға кемидi
E. Өзгермейдi

$$$ 365 B
Тоғы бар өткiзгiш 3 Вб магнит ағынды өткен кезде 12 Дж жұмыс атқарады. Өткiзгiштегi токтың мәнiн анықта:
A. 3 А
B. 4 А
C. 0,25 А
D. 5 А
E. 36 А

$$$ 366 C
Парамагнетиктердiң магнитiк өтiмдiлiгi ...
A. Бiрден кiшi
B. Бiрден кiшi немесе тең
C. Бiрден үлкен
D. Бiрден көп есе үлкен
E. Бiрден кiшi немесе үлкен шама бола алады

$$$ 367 A
Бiртектi магнит өрiсте зарядталған бөлшектiң айналу периодының оның массасына тәуелдiлігі:
A. Тура пропорционал
B. Керi пропорционал
C. Тәуелдi емес
D. массаның квадратына тура пропорционал
E. барлығы бөлшектiң зарядына тәуелдi

$$$ 368 A
Электромагниттiк құблыстың мағнасын толығырақ сипатайтын тұжырымың жалғасын таыңдар: ңтұйықталған контурда магнит индукциясы сызықтары өткенде онда электр тоғы пайда болады, егерде ...
А. Бұл магнит өрiсi айналмалы болса
В. Бұл магнит өрiсi айналмалы және контур тыныштықта
С. Бұл магнит өрiсi айналмалы және контур iлгермелi қозғалады
D. Бұл магнит өрiсi айналмалы жәнеконтур айналады
Е. Бұл магнит өрiсi бiртектi және тұрақты

$$$ 369 A
Кедергiде өткiзгiштiк ток ығысу тоғымен толықтырылады, егерде тiзбегi мынандай болса ...
А.Тiзбекткгi қосылған кедергiлер және коденсатор
В.Паралель қосылған кедергiлер және конденсаторлар
С. Тiзбектей қосылған кедергiлер және айнымалы ток көзi
D. Айнымалы және тұрақты ток көздерi болса
Е. Физикада “ығысу тоғы” деген ұғым жоқ

$$$ 370 C
Үш бiрдей катушкалар тұрақты ток көзiне тiзбектей қосылған: 1- катушкада өзекше жоқ, 2-катушкада темiр өзекше бар, 3-катушкада алюмини өзекше бар. Қай катушкада максимум магнит ағыны пайда болады:
А. 3
В. 1
С. 2
D. 2,3
Е. барлығы бiрдей

$$$ 371 D
Максвелл теңдеулерiнiң жүйелерiнде Фарадейдiң электромагниттiк индукция заңының өрнегi :
A.
B.
C.
D.
E. Дұрыс жауабы жоқ.

$$$ 372 D
Магниттiк гистерезис құбылысы тек ... тән.
А. парамагнетиктерге
B. парамагнетик пен ферромагнетиктерге
С. тек диамагнетиктерге
D. әртүрлi ферромагнетиктерге
Е. әртүрлi магнетиктерге

$$$ 373 D
“Магнит өрiсi ...әсерінен пайда болады” ары қарай жалғастыратын сөйлемдi таңдаңдар.
А. Темiр атомдарымен
В. электрлiк зарядтармен
С. магнитттiк зарядтармен
D.Тек қана магниттiк зарядтарына ғана болады
Е. Массасы болатын кез-келген денелерге

$$$ 374 C
Био-Савер-Лаплас заңының матеметикалық түрi:
A.
B.
C.
D.
E. 1

$$$ 375 C
Соленоидтағы орам саны 100, одан өтетiн ток 10 А, соленоид ұзындығы 15,7 см, осы соленоид осiндегi магнит индукциясын анықтаңдар:
A. 2 мТл
B. 4 мТл
C. 8 мТл
D. 3,14·10-4 Тл
E. 6,28·10-5 Тл

$$$ 376 D
Шексiз ұзын түзу өткiзгiш ауада ораласқан. Одан өтетiн ток 10 А. Осы өткiзгiштен 20 см жердегi магнит өрiсiнiң магнит индукциясы:
A. 10-2 Тл
B. 10-3 Тл
C. 10-4 Тл
D. 10-5 Тл
E. 2 мТл

$$$ 377 C
Максвелл теңдеулерiнiң жүйесiнде Фарадейдiң электромагнитiк индукция занының математикалық өрнегi:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 378 B
Максвелл теңдеулерiнiң жүйесiнде толық тоқ занының математикалық өрнегi:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 379
Бiртектi магнит өрiсiнiң магнит индукция векторы жоғары қарай бағытталған. Жылдамдық векторы магнит индукция векторына перпендикуляр болса, вакуумда электронның қозғалысы: ( Ауырлық күшiнiң әсерi ескерiлмейдi.)
A. Бiрқалыпты түзу сызықты
B. Горизонталь жазықтықта бiрқалыпты шеңбер бойымен сағат тiлiне қарсы магнит индукция векторы бағытымен бақылағанда
C. Горизонталь жазықтықта бiрқалыпты шеңбер бойымен сағат тiлiмен магнит индукция векторы бағытымен бақылағанда
D. Горизонталь жазықтықта спираль бойымен центрге қарай
E. Горизонталь жазықтықта спираль бойымен центрден тысқары1

$$ 380 C
Бiртектi магнит өрiсiнiң магнит индукция векторы жоғары қарай бағытталған. Тыныштықтағы электрон алғашқы кезде қозғалады: (Ауырлық күшiнiң әсерi ескерiлмейдi)
A. Жоғары бiр қалыпты
B. Төмен бiр қалыпты
C. Жоғары бiр қалыпты үдей
D. Төмен бiр қалыпты үдей
E. Қозғалмай қалады
$$$ 381
Магнит ағынының анықтамасына сәйкес өрнек
A) Φ = BS
B) Φ = BS cos α
C) Φ = BI cos α
D) Φ = IS cos α
E) Φ = BS sin α

$$$ 382 B
Магнит ағынының өлшем бірлігі
A) Н· м· А
B) Н· м· А-1
C)
D)
E)

$$$ 383 B
Контурды тесіп өтетін магнит ағыны 0,5с ішінде 2 Вб –ден 10 Вб аралығында біркелкі артқандағы контурдың индукциялық ЭҚК-і
A) 1 В
B) 16 В
C) 5 В
D) 4 В
E) 20 В

$$$ 384 B
Индукция ЭҚК-і 16 В болып контурды тесіп өткен магнит ағынының 8 Вб-ге өзгергендегі уақыты
A) 5 с
B) 0,5 с
C) 0,4 с
D) 3 с
E) 4 с
$$$ 385 B
Контурды тесіп өтетін магнит ағыны 0,5 с ішінде 3 Вб –ге 1 Вб-ге дейін біркелкі кемиді.Осы контурдың индукциялық ЭҚК-і
A) 6 В
B) 4 В
C) 5 В
D) 8 В
E) 1 В

$$$ 386 B
Ток күші 2 А, магнит ағыны 4 Вб контурдың индуктивтілігі
A) 3 Гн
B) 2 Гн
C) 8 Гн
D) 0,5 Гн
E) 1 Гн

$$$ 387 B
Контурды тесіп өтетін магнит ағыны 2с ішінде 8 Вб –ден 2Вб-ге дейін біркелкі кемиді. Контурдағы индукция ЭҚК-і
A) 2 В
B) 3 В
C) 4 В
D) 16 В
E) 5 В

$$$ 388 B
Магнит ағыны 6 мс ішінде 18 мВб-ге өзгереді.Осы контурдағы индукциялық ЭҚК
A) 4 В
B) 3 В
C) 2 В
D) 5 В
E) 7 В

$$$ 389 B
Ішкі магнит ағыны ∆Φ = 12 мВб-ге дейін кемігенде, кедергісі 0,03 Ом болатын орамның көлденең қимасы арқылы өтетін зарядтың шамасы
A) 400 Кл
B) 400 мКл
C) 40 мКл
D) 40 мкКл
E) 400 кКл

$$$ 390 B
Магнит ағыны 5мс ішінде 9 мВб -ден 4мВб-ге дейін кемитін контурдағы индукцияның ЭҚК-і
A) 2В
B) 1В
C) 3В
D) 4В
E) 5В

$$$ 391 E
Индукция ЭҚК-і 120В, 200 орамды соленоидтағы магнит ағынының өзгеріс жылдамдығы
A) 600 Вбс
B) 6 10-2 Вбс
C) 6 103 Вбс
D) 60 Вбс
E) 0,6 Вбс

$$$ 392 B
Индукция ЭҚК-і 120В магнит ағынының өзгеріс жылдамдығы 60мВбс соленоидтың орам саны
A) 1000
B) 2000
C) 3000
D) 100
E) 300

$$$ 393 B
Магнит индукциясы 2 мс ішінде 0,2 Тл –дан 0,3Тл-ға дейін өзгергенде 10 В индукция ЭҚК-і қозу үшін, көлденең қимасының ауданы 50 см2 катушкадағы орам саны
A) 100
B) 40
C) 70
D) 60
E) 150

$$$ 394 B
Актив бөлігінің ұзындығы 0,25 м, индукциясы 8 мТл біртекті магнит өрісінде магнит индукциясының векторына 300 бұрыш жасай 5 мс жылдамдықпен орын ауыстырған өткізгіштің индукция ЭҚК-і
A) 6 мВ
B) 5 мВ
C) 5,9 мВ
D) 5,5 мВ
E) 6,5 мВ

$$$ 395 B
Контурдан өтетін магнит ағынының өзгерісі 10 мВб болса 0,5 мс ішінде туатын индукция ЭҚК-і
A) 10 В
B) 20 В
C) 30 В
D) 40 В
E) 50 В

$$$ 396 B
0,5 мс уақыт ішінде 20 В индукция ЭҚК-і тудырған контурды тесіп өткен магнит ағынының өзгерісі
A) 10 Вб
B) 10 мВб
C) 20 мВб
D) 20 Вб
E) 100 Вб

$$$ 397 B
Контурды тесіп өтетін магнит ағыны 10 мс ішінде 20 мВб -ден 10 мВб-ге дейін кемігендегі контурдағы индукцияның ЭҚК-і
A) 2 В
B) 1 В
C) 3 В
D) 10 В
E) 20 В

$$$ 398 B
Контурды тесіп өтетін магнит ағыны 1 мс ішінде 0,2 мВб -ден – 0,3 мВб-ге дейін артқандағы индукцияның ЭҚК-і
A) 0,2 В
B) 0,1 В
C) 0,3 В
D) 0,5 В
E) 0,4 В

$$$ 399 B
Индукцияның ЭҚК-і 0,1 В контурды 1мс ішінде тесіп өтетін магнит ағынының өзгерісі
A) 1мВб
B) 0,1мВб
C) 0,2 мВб
D) 0,3 мВб
E) 0,4 мВб

$$$ 400 B
Контурды тесіп өтетін магнит ағыны 100 мс ішінде 40 мВб -ден – 30 мВб-ге дейін кемісе, ондағы индукцияның ЭҚК-і
A) 0,2 В
B) 0,1 В
C) 1 В
D) 0,3 В
E) 0,4 В

$$$ 401 B
Индукция ЭҚК-і 0,1 В,тұйық контурды тесіп өткен магнит ағынының өзгерісі 10 мВб-ге артатын уақыты
A) 100 с
B) 0,1 с
C) 10 с
D) 10 мс
E) 1 мс

$$$ 402 B
Контурды тесіп өтетін магнит ағынының өзгеріс уақыты 3 есе артса индукцияның ЭҚК-і
A) 3 есе артады
B) 3 есе кемиді
C) өзгермейді
D) 9 есе артады
E) 9 есе кемиді

$$$ 403 B
Контурдан өтетін магниттік ағын және ток күші арасындағы пропорционалдық коэффициенті
A) контурдың индукциясы.
B) контурдың индуктивтілігі.
C) контурдың ЭҚК-і.
D) контурдың кернеуі.
E) контурдың өрісі.

$$$ 404 B
Индуктивтіліктің өлшем бірлігі
A) 1Вб
B) 1 Гн
C)
D)
E) 1Вб·м2

$$$ 405 B
Ток күші 4 есе артса контурдың магнит өрісінің энергиясы
A) 4 есе артады.
B) 16 есе артады.
C) 4 есе кемиді.
D) 16 есе кемиді.
E) өзгермейді.

$$$ 406 B
Ток күші 5 есе артса, контурдың магнит өрісінің энергиясы
A) 5 есе артады.
B) 25 есе артады.
C) 5 есе кемиді.
D) 25 есе кемиді.
E) өзгермейді.

$$$ 407 B
Контурдың индуктивтілігі 4 есе артса,магнит өрісінің энергиясы
A) 4 есе кемиді.
B) 4 есе артады.
C) 16 есе кемиді.
D) 16 есе артады.
E) өзгермейді.

$$$ 408 B
Контурдың индуктивтілігі 5 есе кемігенде,магнит өрісінің энергиясы
A) 5есе артады.
B) 5 есе кемиді.
C) 25 есе артады.
D) 25 есе кемиді.
E) өзгермейді.

$$$ 409 B
Магнит өрісінің энергиясы 3 есе артқанда,осы контурдағы тоқ күші
A) 3 есе артады.
B) есе артады.
C) 9 есе артады.
D) өзгермейді.
E) 3 есе кемиді.

$$$ 410 B
Магнит өрісінің энергиясы 4 есе кемігенде,осы контурдағы тоқ күші
A) 4 есе кемиді.
B) 2 есе кемиді.
C) есе кемиді.
D) 4 есе артады.
E) өзгермейді.

$$$ 411 B
Магнит өрісінің энергиясын өзгертпей, контурдың индуктивтілігін 2 есе арттырса,ондағы ток күші
A) 2 есе артады.
B) есе кемиді.
C) 2 есе кемиді.
D) 2 есе артады.
E) өзгермейді.

$$$ 412 B
Индуктивтілігі 2Гн контурдағы ағын 4 Вб болғанда ондағы тоқ күші
A) 4 А.
B) 2 А.
C) 8 А.
D) 0,5 А.
E) 3 А.

$$$ 413 B
Ток күші 3 А,индуктивтілігі 4 Гн контур арқылы өтетін магнит индукциясының ағыны
A) 0,75 Вб.
B) 12 Вб.
C) 3 Вб.
D) 4 Вб.
E) 1,3 Вб.

$$$ 414 C
Магнит энергиясының өрнегі
A) W =
B) W =
C) W =
D) W =
E) W =

$$$ 415 B
Магнит энергиясының көлемдік тығыздығын анықтайтын формула
A) ω =
B) ω =
C) ω =
D) ω =
E) ω =

$$$ 416 B
Катушкадағы өздік индукция ЭҚК-інің өрнегі
A) ε =
B) ε = –
C) ε =
D) ε = –
E) ε =

$$$ 417 B
Магнит ағыны 0,02 Вб 100 орамнан тұратын катушканы ажыратқанда ондағы индукцияның ЭҚК-і 4 В болса,магнит ағынының жоғалу уақыты
A) 1 с
B) 0,5 с
C) 2 с
D) 2,5 с
E) 1,5 с

$$$ 418 B
500 орам сымы бар соленоидта 4 мс уақыт ішінде магнит ағыны 77 мВб-ден 5 мВб-ге дейін бірқалыпты кемиді. Соленоидтағы индукцияның ЭҚК-і
A) 10 кВ
B) 9 кВ
C) 2 кВ
D) 5 кВ
E) 7 кВ

$$$ 419
Біртекті магнит өрісінде орналасқан 100 орам сымнан тұратын соленоидтың индукциясы 2мТлс жылдамдықпен өзгереді. Радиусы 0,2 м осы соленоидтың осі магнит өрісі индукциясының векторымен 600 бұрыш жасағанда, пайда болған индукцияның ЭҚК-і
A) 1 мВ
B) 12,5 мВ
C) 14,7 мВ
D) 9,27 мВ
E) 0,5 мВ

$$$ 420
Индукциясы 0,05 Тл магнит өрісінде ұзындығы 1 м стержень 20 радс бұрыштық жылдамдықпен айналады. Егер айналу осі стерженнің ұшы арқылы магнит өрісіне параллель өтсе, онда стержень ұштарында пайда болған индукцияның ЭҚК-і
A) 2 В
B) 0,5 В
C) 3 В
D) 5 В
E) 4 В

$$$ 421 B
120 орамы бар катушкадан 7,5 А тоқ өткенде,оның магниттік ағыны 2,3 мВб болса, катушкадағы магнит өрісінің энергиясы
A) 0,5 Дж
B) 1 Дж
C) 2 Дж
D) 3 Дж
E) 2,5 Дж

$$$ 422 C
Катушкаға тұрақты магнит таяқшасын енгізгенде, онда электр тогы пайда болды. Бұл құбылыс –
A) электростатикалық индукция.
B) магниттік индукция.
C) электромагниттік индукция.
D) өздік индукция.
E) индуктивтілік.

$$$ 423 A
Магнит ағынының өлшем бірлігі
A) Ф = Гн·А
B) Ф = Тл ·Гн
C) Ф = В·с
D) Ф = Тл
E) Ф = Тл ·с

$$$ 424 B
Ауданы S тұйықталған жазық өткізгішті (контурды) индукциясы B біртекті магнит өрісіне орналастырған. В векторы мен контур жазықтығының n нормалі арасындағы бұрыш болса, контур арқылы өтетін магнит ағыны
A) BS
B) BS cos
C) BS sin
D) BS cos .
E) BS sin .

$$$ 425 C
Контурдағы ток күші 2 А, магнит ағыны 4 Вб-ге тең болса индуктивтілігі
A) 0,5 Гн
B) 1 Гн
C) 2 Гн
D) 18 Гн
E) 9 Гн

$$$ 426 A
Магнит өрісінің күш сызықтары
A) тұйықталған.
B) электр зарядтардан басталып электр зарядтарында аяқталады.
C) тогы бар өткізгіштерден басталып өткізгіштерден аяқталады.
D) жоқ.
E) тұйықталмаған.

$$$ 427 A
Магнит индукция векторына перпендикуляр орналасқан контурды 2 Вб магнит ағыны кесіп өтеді. Контур ауданы 4 м2 болса, магнит өрісінің индукциясы
A) 0,5 Тл
B) 1 Тл
C) 2 Тл
D) 8 Тл
E) 6 Тл
$$$ 428 B
Индуктивтілігі 2 Гн контурды тесіп өтетін магинт ағыны 4 Вб болса, контурдағы ток күші
A) 0,5 А
B) 2 А
C) 4 А
D) 8 А
E) 10 А

$$$ 429 A
Магнит өрісінің энергиясы
A) W =
B) W =
C) W =
D) W =
E) W = mgh

$$$ 430 D
Ұзындығы , массасы m, горизонталь бағыттағы жіңішке екі жіпке ілінген өткізгіш, индукциясы вертикаль төмен бағытталған магнит өрісінде орналасқан.
Өткізгіш бойынан I ток өткенде, жіп вертикаль жағдайдан бұрышқа ауытқиды. Магнит өрісінің индукциясын анықтайтын формула
A)
B)
C)
D)
E)

$$$ 431 B
Салмақсыз екі жіпке ілінген, ұзындығы 50 см, массасы 20 г өткізгіш, бағыты горизонталь, ал индукциясы 0,4 Тл магнит өрісінде орналасқан. Жіптің созылуы тоқтайтын ток күшінің мәні
()
A) 4 А.
B) 1 А.
C) 5 А.
D) 2 А.
E) 0,5 А.

$$$ 432 A
Бойынан 3 А ток өтетін, ұзындығы 30 см өткізгішке индукциясы 20 мТл магнит өрісінде 9 мН күшпен әсер етеді. Магнит индукция векторы мен ток бағыты арасындағы бұрыш
A) 300.
B) 450.
C) 600.
D) 900.
E) 0.

$$$ 433
Индукциясы 28,2 мТл магнит өрісінде электрон 107 мс жылдамдығымен қозғалады. Оның айналып ұшу орбитасының радиусы
(; )
A) 2,8 см.
B) 0,2 см.
C) 4,8 см.
D) 3 см.
E) 5 см.

$$$ 434
Индукциясы 10,4 мТл магнит өрісінде радиусы 10 см орбита бойымен, протон қозғалады. Протонның магнит өрісіндегі қозғалыс жылдамдығы
(; )
A) ≈ мс.
B) ≈ мс.
C) ≈ мс.
D) ≈ мс.
E) ≈ мс.

$$$ 435 A
Магнит өрісінде, қисықтық радиусы 1,038 м болатын трактория бойымен бөлшегі 106 мс жылдамдығымен ұшады. Магнит өрісінің индукция векторы
( кг; Кл)
A) 20 мТл.
B) 10 мТл.
C) 5 мТл.
D) 0,4 Тл.
E) 2,5 мТл.

$$$ 436 B
Индукциясы 2 мТл магнит өрісінде электрон 107 мс жылдамдығымен ұшады.
Электронның айналу периоды
(; )
A) с.
B) с.
C) с.
D) с.
E) с.

$$$ 437 E
Индукциясы 0,5 Тл магнит өрісінде протон қозғалады. Протонның айналу жиілігі
(; )
A) c-1.
B) c-1.
C) c-1.
D) c-1.
E) c-1.

$$$ 438 A
0,5 Тл магнит индукция векторы, ауданы 25 см2 контур жазықтықына тұрқызылқан нормальмен 600 бұрыш жасайды. Контурды тесіп өтетін магнит ақыны (cos600= 0,5)
A) 6,25·10-4 Вб.
B) 75 ·10-6 Вб.
C) 50 ·10-3 Вб.
D) Вб.
E) Вб.

$$$ 439 B
2 сек-та индукциясы 0,4 Тл өзгеретін, айнымалы магнит өрісінде, диаметрі 40 см катушка орналасқан . ЭҚК 251,2 В-қа тең. Катушканың орам саны
A) 100.
B) 10000.
C) 1000.
D) 800.
E) 160.

$$$ 440 D
Катушкада 50 Ас тоқтың өзгеру жылдамдықы, онда 25 В ЭҚК-ін тудырады. Катушканың индуктивтілігі
A) 2 мГн.
B) 75 Гн.
C) 2 Гн.
D) 0,5 Гн.
E) 7,5 мГн.

$$$ 441 C
Кедергісі 0,2 Ом контур арқылы өтетін магнит ақыны, онда 4 А ток тудырады. Егер магнит ақынының өзгерісі 0,4 Вб болса, онда оқан кеткен уақыт
A) 1,6 с.
B) 0,8 с.
C) 0,5 с.
D) 1 с.
E) 2 с.

$$$ 442 E
Орам саны 800, катушкада магнит өрісі 0,5 с ішінде бір қалыпты кемігенде ЭҚК-і 40 В тең болады. Магнит ақынының алқашқы мәні
A) 4 Вб.
B) 2 мВб.
C) 0,32 Вб
D) 0,5 Вб.
E) 25 мВб.

$$$ 443 D
2000 орамды соленоидта 120 В индукция ЭҚК-і қоздыратын болса, магнит ақынының өзгеру жылдамдықы
A) 6 мВбс.
B) 600 мВбс.
C) 360 мВбс.
D) 60 мВбс.
E) 36 мВбс.

$$$ 444 B
Магнит индукциясы 4 мс ішінде 0,2-ден 0,3 Тл –қа дейін өзгергенде 10 В индукция ЭҚК-і қозу үшін, көлденең қимасының ауданы 50 см2 катушканың орам саны
A) 90.
B) 80.
C) 100.
D) 70.
E) 60.

$$$ 445 D
Ұзындықы 50 см өткізгіш, индукциясы 0,4 Тл магнит өрісінде, магнит индукция векторымен 300 бұрыш жасай, 18 кмсақ жылдамдықпен қозқалады. Өткізгіштегі индукцияның ЭҚК-і
A) 2,5 В.
B) 2 В.
C) 5 В.
D) 0,5 В.
E) 0,9 В.

$$$ 446 C
Ұзындықы 40 см өткізгіш, индукциясы 0,5 Тл магнит өрісінде, магнит индукция векторымен 600 бұрыш жасай қозқалады. ЭҚК-і 1,732 В болса, өткізгіштің жылдамдықы
()
A) 5 кмсақ.
B) 20 кмсақ.
C) 36 кмсақ.
D) 18 кмсақ.
E) 60 кмсақ.

$$$ 447 A
Ұзындықы 25 см өткізгіш, 5 мс жылдамдықымен магнит өрісінде, магнит индукция векторына перпендикуляр бақытта қозқалады. Өткізгіштегі магнит индукциясының ЭҚК-і 1,5 В болса, өріс индукциясының мәні ()
A) 1,2 Тл.
B) 7,5 Тл.
C) 0,37 Тл.
D) 15 мТл.
E) 5 мТл.

$$$ 448 C
Индукциясы 0,2 Тл магнит өрісінде, өткізгіш индукция векторына 450 бұрыш жасай 10 мс жылдамдықпен қозқалады. Өткізгіштегі индукцияның ЭҚК –і
1,4 В, болса, оның ұзындықы
()
A) 70 см.
B) 28 см.
C) 1 м.
D) 0,5 м.
E) 10 см.

$$$ 449 A
Ұзындықы 0,2 м өткізгіш, индукциясы 0,6 Тл магнит өрісінде 15 мс жылдамдықымен орын ауыстырады. Өткізгіштегі магнит индукциясының ЭҚК-і 0,9 В болса, оның жылдамдықы мен магнит индукциясы арасындақы бұрышы
A) 300.
B) 600.
C) 450.
D) 900.
E) 0.

$$$ 450 C
Ауданы 400 см2 контурда 0,04 с уақыт ішінде магнит индукциясы 0,2 Тл-қа дейін бір қалыпты кемігенде, 0,6 В ЭҚК-ін тудырады. Магнит индукциясының бастапқы мәні
A) 12 мТл.
B) 0,6 Тл.
C) 0,8 Тл.
D) 24 мТл.
E) 0,2 Тл.

$$$ 451 B
Контур жазықтықына жүргізілген нормалмен 600 бұрыш жасайтын, индукция векторы 5 Тл болатын магнит өрісі, контурда 40 мВб магнит ақынын тудырады.
Контурдың жазық бетінің ауданы ()
A) 80 см2.
B) 160 см2.
C) 200 см2.
D) 400 см2.
E) 150 см2.

$$$ 452 E
Ауданы 400 см2 контурда, индукциясы 0,5 Тл магнит өрісі 0,01 Вб магнит ақынын тудырады. Контур жазықтықының нормалі мен магнит индукция векторының арасындағы бұрыш
A) 450.
B) 900.
C) 0.
D) 300.
E) 600.

$$$ 453 C
Бойынан 10 А ток өтетін өткізгішті ампер күші 0,38 Дж жұмыс жасай отыра 25 см қашықтыққа орын ауыстырды. Шамасы 1,5 Тл магнит индукция векторы мен ток бағыты арасындағы бұрыш 300 болғанда, өткізгіштің ұзындығы
(sin300 = 0,5)
A) 40 см.
B) 25 см.
C) 20 см.
D) 50 см.
E) 30 см.

@@@ Оптика

$$$ 454 A
Жарықтың сыну заңының теңдеуі:
A.
B.
C.
D. , где
E.

$$$ 455
Нүктелік жарық көзінен шыққан сәулеге перпендикуляр беттің жарықталынуының олардың ара қашықтығын екі есе арттырғандағы шамасы:
өзгермейді
A. 2 есе артады
B. 2 есе кемиді
C. 4 есе кемиді
D. 4 есе артады

$$$ 456
Жарық сәулесі ортаға 600 бұрышпен түсіп, 300- сынады. Ортаның сыну көрсеткішін анықта:
A. 0,5
B.
C. 3
D. 6
E. 2

$$$ 457 B
Егер анализатор өзіне поляризатордан түскен сәуленің интенсивтігін 2 есе азайтатын болса, онда олардың сәулені бұру бұрыштарының айырмасын анықта :
A. 00
B. 300
C. 90
D. 50
E. 600

$$$ 458 A
Жарық сәулесі ортаға 300 –пен түсіп, 60 0-қа сынды. Ортаның сыну көрсеткішін анықта:
A.
B.
C.
D. 2
E.

$$$ 459 D
Жарық сәулесі сыну көрсеткіші ортадан сыну көрсеткіші n2 ортаға өткенде толық шағылады. Осы заңдылық:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 460 B
Жинағыш линза арқылы одан 1м қашықтықтағы нүктенің кескіні одан 2 м қашықтықта алынған. Линзаның фокус аралығы:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 461 C
Шашыратқыш линзаның фокус аралығы 20 см болса, оның оптикалық күші:
A. дптр
B. дптр
C. дптр
D. дптр
E. дптр

$$$ 462 A
Жарық сәулесінің түсу бұрышы 00 ден 600 –қа шейін өзгергенде, оның түскен жазықтығының жарықталынуның өзгерісі:
A. 2 есе кемиді
B. 4 есе кемиды
C. 4 есе артады
D. 2 есе артады
E. түсу бұрышына тәуелді емес

$$$ 463 A
Егер түскен сәуленің түсу бұрашын 200 өзгерткенд онымен шағылған сәуленің арасындағы бұрыш:
A. 400 артады.
B. 200 артады.
C. 100 артады.
D. өзгермейді.
E. 50 кемиді.

$$$ 464 C
Жазық айнаның алдында 1 м қашықтықта адам тұр. Онымен айдағы кескіннің арасындағы қашықтық:
A. 0,5м
B. 1м
C. 2м
D. 4м
E. 3м

$$$ 465 D
Ауадан сыну көрсеткіші n ортаға альфа бұрышымен түскен сәуленің түсу бұрышын 3 есе азайтқанда ондағы өзгерісі тең:
A. .
B.
C.
D.
E.

$$$ 466 C
Жинағыш линзаның көмегімен нүктинің кескіні алынған. Ондағы болғанда линзаның фокус аралығын анықта:
A. 5 м
B. 3 м
C. 0,8 м
D. 1,25м
E. 1 м

$$$ 467 В
Оптикалық күші 4 дптр болатын линзаның фокус аралығы:
A. 0,25 см
B. 0, 25 м
C. 4см
D. 4м
E. 50 см

$$$ 468 C
Егер сәуленің түсу бұрышын 100 азайтса онда түскен және шағылған сәулелердің арасындағы бұрыштың өзгерісі:
A. 50 кемимді
B. 100 кемимді
C. 200 кемимді
D. өзгермейді
E. 150 артады

$$$ 469 A
Ауадан сыну көрсеткіші ортаға альфа бұрышымен түскен сәуленің түсу бұрышын 2 есе азайтқанда ондағы өзгерісі тең:
A. n2
B. n
C. 2n
D. n
E.

$$$ 470 А
Сәуле судан (n=1.33) ауаға өткенде жарықтың толқын ұзындығының өзгерісі:
A. 1,33 артады
B. 1,33 кемиді
C. өзгермейді
D. 1,56 өседі
E. 1,56 кемиді

$$$ 471 В
Сәуле судан (n = 43) белгілі бір ортаға 450 түсіп 300 сынады осы ортаның сыну көрсеткіші:
A. 1,85
B. 1,41
C. 1,06
D. 1,23
E. 1,56

$$$ 472 B
Толық ішкі шағылу болатын шарт:
A. егер түсу бұрышы толық шағылу бұрышынан көп болатындай ортадан екінші ортаға өтеді
B. егер сәуле оптикалық тығыз ортадан тығыздығы кем ортаға өтсе, онда түсу бұрышы толық шағылу бұрышына тең немесе одан көп болады
C. егер сәуле оптикалық тығыз ортадан тығыздығы кем ортаға өтсе, онда түсу бұрышының шамасы кез келген мәнді болады
D. сәуле вакумнан белгілі бір ортаға өтуі керек
E. егер сәуле оптикалық тығыздығы аз ортадан көп ортаға өтеді

$$$ 473 D
Дисперсия деп:
A. Жарық толқының түзу сызықты таралудан ауытқуы
B. Заттың iшiне енгенде жарық энергияның азаиуы
C. Когеренттi толқындарының қосылуынан қайта бөлiну
D. Жарық толқындарының қосылуынан қайта бөлiну
E. Сыну көрсеткiшiнiң толқын ұзындығына байланыстылығы

$$$ 474 A
Периоды , бұрылу бұрышы болатын дифракциялық решетканың бас максимум шарты:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 475 С
Жарықтың вакуумнан абсолютті сыну көрсеткіші болатын мөлдір ортаға өткендегі таралу жылдамдығының өзгерісі:
A. 2 есе артады
B. өзгермейді
C. 2 есе кемиді
D. өзгеріс түсу бұрышына байланысты
E. өзгеріс шағылу бұрышына байланысты

$$$ 476 С
Жарық дисперсиясы дегеніміз:
A. жарықтың түзу сызық бойымен таралуынан ауытқуы
B. Интенсивтілігінің кемуі
C. Сыну көрсеткішінің толқын ұзындығына байланыстылығы
D. жарықтың жарықталынуы
E. жарықталынуы

$$$ 477 B
Жарықтың оптикалық жол ұзындығын анықтайтын теңдеу:
A.
B. мұндағы – жолдың геометриялық ұзындығы
C.
D.
E. , мұндағы – бір-бірінен ара қашықтықта орналасқан жарық көздерінен экранға дейінгі ара қашықтық

$$$ 478 В
Сақина анықтауға арналған қондырғыға ақ жарық түсірілді. Центрінен бастап спектр мынандай ретпен орналасады::
A. көк, қызыл, сары
B. көк, сары, қызыл
C. қызыл, сары, көк
D. сары, көк, қызыл
E. сары, қызыл, көк

$$$ 479
Интерференцияланушы толқын фазаларының айырмасын өрнектейтін формула::
A.
B. , мұндағы – жолдың геометриялық ұзындығы
C.
D.
E. , мұндағы – бір-бірінен ара қашықтықта орналасқан жарық көздерінен экранға дейінгі ара қашықтық

$$$ 480
Интерференциялық жолақтың енін анықтайтын теңдеу:
A.
B. , мұндағы – жолдың геометриялық ұзындығы
C.
D. , мұндағы – бір-бірінен ара қашықтықта орналасқан жарық көздерінен экранға дейінгі ара қашықтық
E.

$$$ 481 A
Жарықтың абсолюттік сыну көрсеткішінің теңдеуі:
A.
B. , мұндағы – жолдың геометриялық ұзындығы
C.
D.
E. , мұндағы – бір-бірінен ара қашықтықта орналасқан жарық көздерінен экранға дейінгі ара қашықтық

$$$ 482 В
Интерференцияланушы сәулелердің оптикалық жол айырмасының теңдеуі:
A.
B.
C.
D. , мұндағы
E.

$$$ 483 B
Қалыпты дисперсия деймiз, егер...
A. Бөгеттердiң мөлшерiн түскен жарық толқын ұзындығымен шамалас
B. Толқын ұзындығы қысқараған сайын ортаның сыну көрсеткiшi артады
C.
D. Толқын ұзындығы кiшiрейген сайын сыну көрсеткiшi де кiшiрейедi:
E. Толқын жеткен кеңiстiктiң әр нүктесi екiншi когеренттiк толқындардың центрi болады

$$$ 484 C
Аномалды дисперсия деймiз егер:
A. Бөгеттiң мөлшерi түскен жарық толқын ұзындығымен шамалас
B. Толқын ұзындығы кiшiрейген сайын ортаның сыну көрсеткiшi артады:
C. Толқын ұзындығы кiшiрейгенде ортаның сыну көрсеткiшi де кiшiрейедi:
D. Толқын ұзындығы артады, ортаның сыну көрсткіші де артады:
E. Дұрыс жауап жоқ.

$$$ 485 B
Электромагниттік толқындардың ортадағы фазалық жылдамдығының формуласы:
A. ;
B. ;
C. ;
D. ;
E. E*H ;

$$$ 486 A
Электромагниттік толқындардың вакуумдегі фазалық жылдамдығының формуласы:
A. ;
B. ;
C. ;
D. ;
E. E*H ;

$$$ 487 C
Брюстер формуласы:
A. I=I0*l-
B. I=I02
C. tg=n
D. =d
E. =[ ]*c*d

$$$ 488 D
Оптикалық актив кристалдар мен таза сұйықтар үшін поляризация жазықтығының бұрылу бұрышы тең:
A. I=I0*l-
B. I=I02
C. tg=n
D. =d
E. =[ ]*c*d

$$$ 489 E
Оптикалық актив ерітінділер үшін поляризация жазықтығының бұрылу бұрышы тең:
A. I=I0*l-
B. I=I02
C. tg=n
D. =d
E. =[ ]*c*d

$$$ 490 B
Сұр денені көрсет:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 491 A
Абсолют қара денені көрсет:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 492 C
Энергетикалық жарқыраудың формуласы:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 493 D
Вина екінші заңының формуласы:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 494 D
Жарық сәулесінің формуласы:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 495 E
Комптон эффектінің формуласы:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 496 D
Абсолют қара дененің спектрінде энергияның максимум шамасы 0,6 мкм толқын ұзындығына сәйкес келеді. Температура 960К –ге артса оның ығысатын толқын ұзындығы: b=2,9*103 м .
A. 0,2 мкм
B. 0,3 мкм
C. 0,4 мкм
D. 0,5 мкм
E. 0,7 мкм

$$$ 497 C
Абсолют температура 10 % - ке артты. Осы кезде энергетикалық жарқыраудың арту проценті:
A. 20%
B. 30%
C. 46%
D. 25%
E. 55%

$$$ 498 E
Абсолют қара дененің температурасы 6000 К. Дененің максимум сәуле шығарғыштық қабілеттілігі сәйкес келетін толқын ұзындығы:
A. 0,38 мкм
B. 0,26 мкм
C. 0,58 мкм
D. 0,7 мкм
E. 0,48 мкм

$$$ 499 C
Тантал үшін фотоэффектінің қызыл шекарасы 0,2974мкм. Электронның шығу жұмысы:
A. 2,9 эВ
B. 3,8 эВ
C. 4,7 эВ
D. 6,0 эВ
E. 3,2 эВ

$$$ 500 B
Натрий нм ұзындықтағы жарықпен жарықтандырылады. Натрийден электронның шығу жұмысы 2,5 эВ. Фототок тоқтау үшін фотоэлементке түсірілетін ең аз тежегіш потенциалдың шамасы:
A. 2 В
B. 3,14 В
C. 4,15 В
D. 2,85 В
E. 2,5 В

$$$ 501
Шашыраған сәуленің ұзындығы максимал болу үшін рентген сәулесі түсетін шашырау бұрышының шамасы:
A. 300
B. 1800
C. 600
D. 900
E. 450

$$$ 502 A
Қанығу фототоғының формуласы:
A. en
B. e U=mv2
C. hmc
D. dWdν
E. r=r*λc

$$$ 503 B
Тежеуші потенциалдар айырымының формуласы:
A. en
B. e U=mv2
C. hmc
D. dWdν
E. r=r*λc

$$$ 504 C
Комптондық толқын ұзындығының формуласы:
A. en
B. e U=mv2
C. hmc
D. dWdν
E. r=r*λc

$$$ 505 A
Виннің ығысу заңының формуласы:
A. =сT
B. R=T4
C. Е=hv
D. m=hvc
E. E=hvc2

$$$ 506 A
Сыртқы фотоэффект дегеніміз:
A. Металдың бетінен жарықтың әсерінен электрондардың ыршып шығуы.
B. Атом ядроларының гамма кванттарын жұту кезіндегі нуклиндардың бөліп шығаруы.тәуелділігі.
C. Жартылай өткізгішке жарық түскенде оның ұштарында потенциал айырымы пайда болуы.
D. Қатты денеге жарық түскенде оның электр өткізгіштігінің өзгерісі
E. Дененің сәуле шығарғыштық қасиетінің температураға тәуелділігі.

$$$ 507 C
Фотоэлектрондардың максимал бастапқы жылдамдығын анықтайтын формула:
A.
B.
C.
D.
E. E=mc2

$$$ 508 A
Фотоэффектінің қызыл шекарасын анықтайтын формуланы көрсет:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 509 B
Фотон деп...
A. кеңістікте когеренттік жарық толқындарының қабаттасуы кезінде энергияның бөлініп таралуы
B. материалдық микрообьект, корпускулярлық және толқындық қасиетке ие болатын, бірақ классикалық тұрғыдан бөлшектерге де толқындарға ұқсас емес бөлшек
C. ортаның сыну көрсеткішінің геометриялық жол ұзындығына көбейтіндісі
D. фототоктың жарық интенсивтілігіне байланыстылығы
E. жарық интенсивтілігін өлшеу үшін

$$$ 510 B
Фотонның массасы анықталатын формула:
A. m = m0
B. m = hc2
C. m = h
D. m = h
E. фотон массасы анықталмайды

$$$ 511 C
Фотонның импульсінің формуласы:
A. m = m0
B. Е=hv
C. р = mc
D. m = h
E. E=hvc2

$$$ 512 D
Квант энергиясының формуласы:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 513 A
Толқын ұзындығы 0,020 мкм фотонның энергиясы:
A. 62 эВ
B. 52 эВ
C. 42 эВ
D. 32 эВ
E. 22 эВ

$$$ 514 B
Біртекті оптикалық ортадағы жарық
A) сынады
B) түзу бойымен таралады
C) қисықсызық бойымен таралады
D) таралмайды
E) шағылады

$$$ 515 A
Көлеңкенің пайда болуын дәлелдейтін заң
A) жарықтың түзу сызық бойымен таралуы
B) жарықтың сынуы
C) жарықтың шағылуы
D) жарықтың сынуы жєне шағылуы
E) жарықтың дифракциясы

$$$ 516 B
Сәуленің түсу бұрышы 300 . Жарық сәулесінің шағылу бұрышы
A) 0.
B) 30º.
C) 60º.
D) 90º.
E) -30º.

$$$ 517 B
Көз бұршағының көмегімен торламада алынған кескін бейнесі
A) нақты, кішірейген.
B) жалған, кішірейген.
C) нақты, үлкейген.
D) жалған, үлкейген.
E) үлкейген.

$$$ 518 D
Линза арқылы экранда электр шамының нақты кескіні алынған. Линзаның төменгі бөлігін жапқанда кескіннің өзгерісі
A) кескіннің төменгі бөлігі жоғалады.
B) кескіннің жоғары бөлігі жоғалады.
C) кескін жоғары қарай жылжиды.
D) кескін орнында қалады, бірақ жарықтылығы азаяды.
E) кескін төмен қарай жылжиды.

$$$ 519 E
Екі ортаны бөліп тұрған шекараға сәуле 600 бұрышпен түседі. Сынған сәуле мен шағылған сәуле арасындағы бұрыш 900 болса, сыну көрсеткіші
A) 1,41
B) 0,71
C) 0,87
D) 2
E) 1,73

$$$ 520 A
Жарық сәулесінің түсу бұрышын 200 - қа арттырғанда түскен сәуле мен шағылған сәуленің арасындағы бұрыш
A) 400-қа артады
B) 200-қа артады
C) 100-қа артады
D) Өзгермейді
E) 150-қа артады

$$$ 521 B
Шағылған сәуле түскен сәулемен 500 бұрыш жасау үшін сәуленің түсу бұрышы
A) 200
B) 250
C) 400
D) 500
E) 1000

$$$ 522 C
Айналық бетке жарық сәулесінің түсу бұрышы 200 . Шағылған сәулемен айна жазықтығы арасындағы бұрыш:
A) 900
B) 400
C) 700
D) 200
E) 800

$$$ 523 E
Сәуленің түсу бұрышы 100 -қа азайғанда түскен сәуле мен шағылған сәуленің арасындағы бұрыш
A) 150-қа азаяды
B) 100-қа азаяды
C) 50-қа азаяды
D) өзгермейді
E) 200-қа азаяды

$$$ 524 C
Вакууммен абсолют сыну көрсеткіші n 1,6 мөлдір ортаға өткен кезде жарықтың таралу жылдамдығы (вакуумдегі абсолют сыну көрсеткіші nв =1)
A) 1,6 есе артады
B) 3,2 есе кемиді
C) 1,6 есе кемиді
D) 3,2 есе кемиді
E) Өзгермейді

$$$ 525 E
Салыстырмалы сыну көрсеткіші 2-ге тең екі ортаның шекарасына түсетін сәуленің ішкі толық шағылу бұрышы
A) 450
B) 500
C) 700
D) 600
E) 300

$$$ 526 C
Жинағыш линзаның фокус аралығы 0,2 м. Дененің кескіні өзінің биіктігіндей болу үшін дененің линзадан ара қашықтығы
A) 0,1 м
B) 0,2 м
C) 0,4 м
D) 0,8 м
E) Мұндай жағдай болмайды

$$$ 527 D
Лупаның үлкейту шамасы 10 есе болса, нәрсені орналастыру қашықтығы
A) 25 см
B) 0,1 см
C) 10 см
D) 2,5 см
E) 2,5 мм

$$$ 528 B
Қос ойыс линзаның фокус аралығы 10 см. Нәрсені 12 см ара қашықтыққа орналастырса, нәрсе кескіні линзадан орналасу қашықтығы
A) 65 см
B) 60 см
C) 45 см
D) 50 см
E) 55 см

$$$ 529 B
Астронавтардың Жердегі өлшемдері бойынша жұлдыздық кеменің жүрген жолының шамасы 2 есе азайған болса, кеменің жылдамдығы
А) 2,6·106 кмс
В) 2,6·105 кмс
С) 2,6·103 кмс
D) 2,6·104 кмс
E) 2,6·107 кмс

$$$ 530 D
Cәуленің шағылу бұрышы -қа тең болса, онда жазық айнамен түскен сәуле арасындағы бұрыш
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .

$$$ 531 E
Солтүстік шұғыла мен газ разрядындағы жарқырау құбылысы
A) люминесценция.
B) фотолюминесценция.
C) хемилюминесценция.
D) катодолюминесценция.
E) электролюминесценция.

$$$ 532 D
Электрондармен атқылағанда қатты денелердің жарық шығару құбылысы
A) люминесценция.
B) фотолюминесценция.
C) хемилюминесценция.
D) катодолюминесценция.
E) электролюминесценция.

$$$ 533 C
Энергияны бөліп шығару арқылы жүретін кейбір химиялық реакцияларда осы энергияның бір бөлігі тікелей жарық энергиясына айналатын құбылыс
A) люминесценция.
B) фотолюминесценция.
C) хемилюминесценция.
D) катодолюминесценция.
E) электролюминесценция.

$$$ 534 B
Затқа түскен жарықтың біразы шағылады, ал біразы жұтылады. Бірақ кейбір денелер түскен жарықтың әсерінен өздері тікелей жарық шығара бастайтын құбылыс
A) люминесценция.
B) фотолюминесценция.
C) хемилюминесценция.
D) катодолюминесценция.
E) электролюминесценция.

$$$ 535 D
Абсолют қара дененің сәуле шығаруының қуаттылығы 17,3 Вт-қа тең. Осы дененің бет ауданын 3,05 -ге тең деп алсақ, онда кезіндегі температураның мәні
A) 5670 К.
B) 567 К.
C) 950 К.
D) 1000 К.
E) 1100 К.

$$$ 536 A
Ең жақсы көру қашықтығы 25 см-ге тең қалыпты көз үшін фокус аралығы -ге тең лупаның беретін үлкейтуі
A) 6,25 есе.
B) 6 есе.
C) 5,25 есе.
D) 4,25 есе.
E) 0,16 есе.

$$$ 537
Ең жақсы көру қашықтығы 18 см-ге тең жақыннан көргіш көз үшін фокус аралығы -ге тең лупаның беретін үлкейтуі
A) 6,25 есе.
B) 6 есе.
C) 5,25 есе.
D) 0,5 есе.
E) 0,16 есе.

@@@ Атомдық, ядролық физика элементтерi, қатты дене физикасы

$$$ 538
Де – Бройля формуласын көрсет:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 539 A
Кванттық механика тұжырымдарына қайшы келеді:
A. Материалдық нүктенің күйі координата, импульс және энергияның меншікті мәндерімен сипатталады.
B. Екі айнымалының анықталмаушылықтарының көбейтіндісі шама жағынан Планк тұрақтысынан кем болмауы тиіс.
C. Микробөлшектің қозғалысы толқын ұзындығы де Бройль формуласымен анықталатын толқындық процеспен байланысты.
D. Кез келген микробөлшек бір мезетте Х координата мен Рх импульстің мәнін қабылдай алмайды.
E. Бір күйде кванттық сандар жиындығы бірдей екі электронның болуы мүмкін емес.

$$$ 540 C
Стационар күйлер үшін Шредингер теңдеулерін көрсетіңіз:
A.
B. -
C.
D.
E. A=N+Z

$$$ 541 A
Массасы еркін болшек үшін Шредингер теңдеуін көрсетіңіз:
A. -
B.
C. -
D. -
E. A=N - Z

$$$ 541 C
Сутегі атомындағы электронның потенциалдық энергиясы:
A.
B. U=0
C.
D.
E.

$$$ 542 C
Біртекті тікбұрышты “потенциалдық шұңқырдағы” бөлшектің энергетикалық спектрі мынандай:
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 543 A
Металдардағы электрондық газ ... бағынады:
A. Ферми-Дирак таралуына
B. Бозе –Эйнштейн таралуына
C. Максвелла-Больцман таралуына
D. Бозе-Эйнштейн таралуына
E. Гаусс таралуына

$$$ 544 D
Бозондарға жататын бөлшектер:
A. Электрон
B. Протон
C. Нейтрон
D. Фотон
E. Заряд

$$$ 545 C
Бөлшектің екі жақтылық корпускулалық-толқындық табиғатымен байланысты жағдайды көрсет:
A. газ молекулалары классикалық механика заңдылығына бағынады
B. газ молекулалары бір-бірінен ажыратуға мүмкіндік беретін қасиетке ие
C. өлшемі кем емес фазалық кеңістіктің элементар ұяшықтары физикалық мағынаға ие
D. жүйелердің барлық микрокүйлері тең ықтималды
E. электрондар Паули принципіне бағынады

$$$ 546 A
Бір электронды атомдағы мүмкін болатын энергетикалық денгейлер анықталады ...
A. бас кванттық сан арқылы
B. орбитальдық кванттық сан арқылы
C. магниттық кванттық сан арқылы
D. спиндік кванттық сан арқылы
E. Дұрыс жауап жоқ

$$$ 547 C
Паули принципі бойынша ...
A. кеңістікте бөлшектердің табылу аймағы азайған сайын, оның импульсінің анықталмаушылығы артады және керісінше.
B. шекте физикалық объектілердің квантомеханикалық сипатталуы классикалық сипаттауға сәйкес болуы керек.
C. бір күйде квантық сандар жиынтығы бірдей екі электронның болуы мүмкін емес.
D. тербеліс жиілігі энергияның өзгере алатын максимал мәні тең.
E. Дұрыс жауап жоқ

$$$ 548 B
Атомдық сутегi спектрiнiң көрiнетiн бөлiгiнде ...
A. Лайман сериясы бақыланады
B. Бальмер сериясы бақыланады
C. Пашен сериясы бақыланады
D. Брэкет сериясы бақыланады
E. дұрыс жауап жоқ

$$$ 549 A
Қандай серияда сутегi спектрiнiң сызықтарының толқын ұзындығы ең аз:
A. Лайман сериясында
B. Пашен сериясында
C. Бальмер сериясында
D. Брэкет сериясында
E. дұрыс жауап жоқ

$$$ 550 C
Атом спектрi...
A. жолақ спектр болады
B. тұтас спектр болады
C. сызықтық спектр болады
D. Бальмер сериясы
E. Пашен сериясы

$$$ 551 D
Дұрыс емес тұжырымды көрсетiңiз: лазерлiк сәуле шығару ...
A. монохроматты болады
B. когеренттi болады
C. қуаты үлкен болады
D. поляризацияланбаған болады
E. дұрыс жауап жоқ

$$$ 552 A
Бозе-Эйнштейн статистикасына сәйкес келетін таралу:
A.
B.
C. f(
D. f(E)=const
E.

$$$ 553 C
Паули принципіне бағынатын бөлшектер ... сипатталады:
A. Максвелла-Больцман статистикасымен
B. Бозе-Эйнштейн статистикасымен
C. Ферми-Дирак статистикасымен
D. Гаусс статистикасымен
E. Максвелла-Больцман таралуымен

$$$ 554 A
Металлдардағы электронды газ бағынады:
A. Ферми-Дирак таралуы
B. Бозе-Эйнштейн таралуы
C. Максвелл-Больцман таралуы
D. Бозе-Эйнштейн статистикасы
E. Гауус таралуы

$$$ 555 D
Фермиондарға және бозондарға жататын бөлшектерді анықтайтын шамалар:
A. заряд
B. масса
C. импульс
D. спин
E. фотон

$$$ 556
Максвелл-Больцманнның классикалық статистика негізіне жататын жағдайды көрсет:
A. бөлшектің күйі тек х,у,z координаталары мен импульсінің құраушыларымен анықталады
B. Электрон энергиясы мен қозғалыс сипаттамалары тек белгілі бір мәндерді қабылдайды
C. 6 өлшемді, кем емес фазалық кеңістіктің элементар ұяшықтары физикалық мағынаға ие
D. Электрондар Паули принципіне бағынады
E. жүйелердің барлық микрокүйлері өзара тең ықтималды

$$$ 557
Металдардағы электрондардың абсолют нөл температурада энергиялары бойынша таралуы, ( -Ферми энергиясы):
A. , егер
B. егер , , егер
C.
D.
E.

$$$ 558
Жартылай өткізгіштердің меншікті өткізгіштігі ... . қозғалысымен байланысты:
A. электрондардың
B. кемтіктердің
C. электрондар мен кемтіктердің
D. иондардың
E. зарядтардың

$$$ 559 B
Заряд +е, массасы 938,28 МэВ , спинi 12 және өзiндiк магниттiк моментi +2,79 болаты бөлшектi көрсетiңiз:
A. нейтрон
B. протон
C. Электрон
D. бөлшек
E. пи-мезон

$$$ 560 A
Заряды нөл массасы 939,57 МэВ , спинi , өзiндiк магниттiк моментi – 1,91 болатын бөлшектi көрсетiңiз
A. нейтрон
B. протон
C. Электрон
D. бөлшек
E. пи-мезон

$$$ 561C
Z =1, N = 2 тең изотоп:
A. кәдiмгi сутегi, немесе протий
B. ауыр сутегi, немесе дейтерий
C. тритий
D. гелий
E. литий

$$$ 562 C
2Не4 ядросындағы нуклондардың меншiктi байланыс энергиясы...
A. 7,5 МэВ болады
B. 8,5 МэВ болады
C. 7,1 МэВ болады
D. 13,6 МэВ болады.
E. 14 МэВ болады

$$$ 563 B
Мына ядролардың қайсысы екi реттi магиялық ядроға жатады
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 564C
Ядролық күштер мына қасиеттерге ие болмайды:
A. қысқа әрекеттi күштер
B. күштердiң зарядтық тәуелсiздiгi
C. орталық күштер
D. күштердiң қанығуы
E. спиндiк байланыс

$$$ 565B
Күштi әсерлесудiң пайда болуына ...
A. нуклондардың бозондармен виртуальдық алмасуы себепшi болады
B. нуклондардың фотондармен виртуальдық алмасуы себепшi болады
C. нуклондардың мезондармен виртуальдық алмасуы себепшi болады
D. нуклондардың лептондармен виртуальдық алмасуы себепшi болады
E. нуклондардың нейтрондармен виртуальдық алмасуы себепшi болады

$$$ 566 C
Ядроның бөлшекке ыдырауының өту схемасын көрсет:
A.
B. Z
C.
D.
E.

$$$ 567 B
Мына радиоактивтi ыдырау кезiнде бөлшектер бөлiнiп шығады:
A. альфа- бөлшек және электрон
B. альфа бөлшек
C. электрон
D. Екi электрон
E. нейтрондар.

$$$ 568 A
Мына радиоактивтi ыдырау кезiнде бөлшектер бөлiнiп шығады:
A. альфа – бөлшек және электрон
B. электрон
C. екi электрон
D. альфа-бөлшек
E. нейтрон

$$$ 569 A
Ядролық күштердiң қасиеттерiн көрсет:
A. Зарядқа байланыссыздық, қысқа әсерлесу, қанығу, центрлiк емес, спин бағытына байланыстылық, тартылу
B. Зарядқа байланыстылық, центрлiк, қысқа әсерлесу, қанығу, спин бағытына байланыстылық, тартылу
C. Зарядқа байланыссыздық, алыстан әсерлесу, қанығу, центрлiк , спин бағытына байланыссыздық, тартылу
D. тебiлiс, зарядқа байланыссыздық, қанығу, центрлiк емес, спин бағытына байланыстылық, алыстан әсерлесу
E. термоядролық

$$$ 570 D
Тарихтағы бiрiншi термоядролық реакцияны көрсет
A. 49Be + 24He612C + 01n

B. 12D + 12D13H + 11P

C. 714N + 01n612C + 11P

D. 714N + 24He( 418F )817O + 11P

E. Pn ++ e

$$$ 571 D
Ядролық реактордың отындарын көрсет:
A. 92235U, 94239Pu, 92233U, 92238U, 90232Th, 49Be, 612C
B. ауа, су, су буы,гелий
C. органикалық сұйықтарк He, Co2, 612C, 49Be
D. 92235U, 94239Pu, 92233U, 92238U, 90232Th
E. нейтрон, протон

$$$ 572 A
Атом ядросы тұрады:
A. протон мен нейтроннан
B. нейтроннан
C. протоннан
D. электроннан
E. нейтрон мен электроннан

$$$ 573 C
Заряды нөлге тең бөлшекті көрсет:
A. нейтрон
B. фотон
C. протон
D. нейтрино.
E. пи-ноль-мезон.

$$$ 574 A
Ядроның массалық саны анықталады:
A. ядродағы нуклон санымен
B. ядродағы протон санымен
C. ядродағы нейтрон санымен
D. альфа-бөлшек санымен
E. пи-мезон санымен

$$$ 575 B
Z бірдей ,бірақ әртүрлі A –ге ие ядро ... аталады:
A. Изотондар.
B. изотоптар.
C. изобаралар.
D. Изомералар
E. айналы

$$$ 576 B
Атом ядроларының өлшемдері жуық:
A. 10-10 м
B. 10-15м
C. 10-17м
D. 1 мм
E. 1А

$$$ 577 B
Ядро құрамына кіретін протондар саны оның ... анықтайды:
A. массалық санын
B. зарядын
C. спин.
D. магниттік моментін
E. квадрупольдық моментін

$$$ 578 C
Ядродағы нуклондардың байланыс энергиясы:
A. бір нуклонға келетін байланыс энергиясы
B. ядролық реакция кезінде бөлінетін энергия мөлшері
C. ядроны оны құрайтын нуклондарға бөлуге қажетті жұмыс мөлшері
D. берілген изотоп массасы мен оның массалық саны арасындағы айырма,яғни ядродағы нкулондар саны
E. протон мен нейтронның массалар айырымы

$$$ 579 B
Масса деффектісі анықталатын формула:
A.
B.
C.
D.
E. Pn ++ e

$$$ 580 A
Табиғи радиоактивтiк деп ...
A. бiр атом ядросының екiншi атом ядросына өздiгiнентүрленуi жэне сонымен қатар элементар бөлшектердiң бөлiнiп шығуы.
B. ядролық реакцияны тудыратын бөлшектер осы реакцияның нәтижесi түрiнде пайда болады
C. өте жоғары температурада өтетiн жеңiл атом ядролары арасындағы реакция
D. бөлшектермен немесе бiр-бiрiмен әсерлескенде атом ядроларының бiр-бiрiне түрлену процесi
E. химиялық элементтердiң әсерлесуi

$$$ 581 A
Радиоактивтілік түрлену заңын көрсет:
A.
B.
C. E=
D.
E.

$$$ 582 C
Ядроның бастапқы мөлшерінің жартысы ыдырайтын уақытты... айтады:
A. ыдырау тұрақтысы
B. орташа өмір сүру уақыты
C. жартылай ыдырау периоды
D. ядролық уакыт
E. активтілік

$$$ 583 B
Қандай радиоактивтілік сәулеленуге үздіксіз энегетикалық спектр береді:
A. альфа-бөлшектері
B. бета-бөлшектері
C. гамма-бөлшектері
D. рентген сәулелері
E. ультра күлгін сәулелер

$$$ 584 B
Мына радиоактивтi ыдырау кезiнде бөлшектер бөлiнiп шығады:

A. альфа-бөлшек
B. екі электрон
C. электрон
D. альфа-бөлшек пен электрон
E. нейтрон

$$$ 585 A
Мына радиоактивтi ыдырау кезiнде бөлшектер бөлiнiп шығады:

A. екi альфа-бөлшек және электрон
B. электрон және альфа бөлшек
C. альфа бөлшек
D. екi электрон
E. нейтрон

$$$ 586 C
Лептондарға жататын бөлшек:
A. протон
B. нейтрон
C. электрон
D. фотон
E. пион

$$$ 587 D
Мезондарға жататын бөлшек:
A. нейтрино
B. нейтрон
C. мюон
D. пион
E. фотон

$$$ 588 C
Бариондарға жататын бөлшек:
A. фотон
B. электрон
C. нейтрон
D. мюон
E. атом

$$$ 589 A
Ядролық реакция анықтамасын көрсетiңiз:
A. Атом ядросының түрленуiне әкелетiн атом ядросында күштi әсерлесу процесi
B. элементар бөлшектермен не басқа ядролармен атом ядросының электромагниттiк әсерлесу процесi нәтижесiнде ядроның түрленуi
C. элементар бөлшектер тудыратын атом ядросының гравитациялық әсерлесу процесi
D. элементар бөлшектердiң әлсiз әсерлесуi нәтижесiнде ядролар тудыратын процесс
E. ионизациялық камера, Гейгер санағышы, көпiршiк камера

$$$ 590 B
Орнықты бөлшектерді көрсет:
A. Протондар, нейтрондар, электрондар, мезондар.
B. Протондар, электрондар, нейтрино.
C. Нейтрондар, нейтрино, антинейтрино, электрондар.
D. Протондар, нейтрондар, нейтрино, антинейтрино.
E. Пиондар, каондар, мюондар.

$$$ 591 B
Энергия бөлінуімен жүретін ядролық реакциялар ... деп аталады:
А) эндотермиялық
В) экзотермиялық
С) термоядролық
D) ядроның бөліну реакциясы
Е) фотоэффект.

$$$ 592 A
Ядролық күштер қасиеті:
A. Зарядтық тәуелсіздік, қысқа әсерлесу, қанығу,орталықсыз, спиннің бағытына байланыстылық, тартылу
B. Зарядтық тәуелділік, центрлік, қысқа әсерлесу, спинге байланыстылық,
C. тартылу
D. Зарядтық тәуелсіздік, алыстан әсерлесу, қанығу,орталық, спиннің бағытына байланыссыздық, тартылу
E. Тебілу, зарядтық тәуелсіздік, алыстан әсерлесу, қанығу, орталықсыз, спинге байланыстылық, тартылу, термоядрлолық

$$$ 593 D
Тарихи алғашқы ядролық реакция:
A. 49Be + 24He612C + 01n

B. 12D + 12D13H + 11P

C. 714N + 01n612C + 11P

D. 714N + 24He( 418F )817O + 11P

E. Pn ++ e

$$$ 594 A
Ядролық реакциядағы жетiспейтiн бөлшектi көрсет: 715N + 11P612C + ?
A. He
B. e+
C. P
D. n
E. пион

$$$ 595 C
Термоядролық реакция:
A. уран ядросының бөлiну реакциясы
B. уран ядросының синтездiк реакциясы
C. жеңiл ядролардың синтездiк реакциясы
D. жеңiл ядролардың бөлiну реакциясы
E. үзiлу реакциясы

$$$ 596 A
Уран ядросының бөлiнуiн ядроның қандай моделi түсiндiредi:
A. Тамшылық
B. қабықшалық
C. оптикалық
D. ферми-газ
E. жалпыланған
$$$ 597С
А бірдей, Z әртүрлі ядролар ... аталады ?
А. изотондар
В.изотоптар
С. изобаралар
Д.изомерлер
Е. зеркальными

$$$ 598 А
Z=1, N=2 тең сутегі изотопты ата:
А. кәдімгі сутегі, немесе протий.
В. Ауыр сутегі, немесе дейтерий.
С. тритий.
Д. гелий.
Е. литий.

$$$ 599А
Өлшемдері 10-10 м болып келетін жүйені ата:
A. Атом
B. ядро
C. молекула
D. протон
E. мезон

$$$ 600 A
Ядро құрамына кіретін нуклондар саның нені анықтайды:
А. Массалық сан.
В. заряд.
С. спин.
Д.магнит моменті.
Е.квадрупольный момент.

$$$ 601С
Магиялық ядроны көрсет:
A.
B.
C.
D.
E. 13Al27

$$$ 602 В
N бірдей, А әртүрлі ядролар аталады:
A. изотоптар
B. изотондар
C .изобаралар
D изомерлер
E. айналық
$$$ 603 Е
Z пен N кері болып келетін ядролар аталады:
A. изотоптар
B. изотондар
C .изобаралар
D изомерлер
E. айналық
$$$ 604 D
A, Z және N бірдей, бірақ жартылай ыдырау периодтары әртүрлі ядролар қалай аталады:
A. изотоптар
B. изотондар
C .изобаралар
D изомерлер
E. айналық
$$$ 605 D
Атом ядросы тұрады...
A протондар мен электрондар
B. нейтрондар мен электрондар
C .нейтрондар мен позитрондар
D. протондар мен нейтрондар
E. протондар, нейтрондар және электрондар
$$$ 606 D
Ядродағы нейтрондар саны ... тең
A Z
B A
C A + Z
D A - Z
E A + N
$$$ 607 C
Нуклондардың сипаттамаларын ата:
A Масса, спин, оғаштық
B Масса, электр заряды, оғаштық
C Масса, электр заряды, спин
D Масса, спин, ғажаптық
E Дұрыс жауабы жоқ
$$$ 608 C
ядролық магнетон мен Бор магнетоның салыстыр:
A ядерлық магнетон Бор магнетонынан көбірек
B ядерлық магнетон Бор магнетонынан өте көп
C ядерлық магнетон Бор магнетонынан азырақ
D Бор магнетоны ядерлық магнетоннан азырақ
E екеуі бірдей
$$$ 609 A
Нейтрон мен протонның тыныштық массаларын салыстыр?
A массалары бірдей
B протонның тыныштық массасы нейтронның тыныштық массасынан көбірек
C нейтронның тыныштық массасы протонның тыныштық массасынан көбірек
D Дұрыс жауабы жоқ
E нейтронның тыныштық массасы протонның тыныштық массасынан азырақ
$$$ 610 D
Дейтонның спині неге тең ?
A 12
B 32
C дейтон ядросының байланысты
D 0
E 1

$$$ 611 A
Ядролардың спинін анықтау бойынша экспериментті ата
A Атомдардың спектрлік сызықтарының нәзік түзілісінің сызықтар санын есептеу бойынша
B Резерфорд тәжірибелері бойынша
C Чедвик тәжірибелері бойынша
D Андерсон тәжірибелері бойынша
E Пауэлл тәжірибелері бойынша

$$$ 612 С
Литий ядросының радиусы ...
A 28 10-15 м
B 2,8 10 -15 м
C 1.5 фемтометр
D 28 фемтометр
E 15 фемтометр

$$$ 613А
Нөлдік заряды бар бөлшек:
А нейтрон
В электрон
С . протон
D.альфа-частиц.
Е. пи-мезон.

$$$ 614 В
Ядро-изотоптарды көрсет
A 6C13 7N13
B 8 O16 8O17

C 11 Na22 5B10
D Cu64 1H2
E 13 Al27 2He4

$$$ 615В
A. Ядро-изобараларды көрсет
A
B
C
D
E
$$$ 400 а
Ядролық уақыт неге тең
A 10-23 c
B 60 c
C 60 мин
D 10-7 с
E 109 лет

$$$ 616 В
Масса ақауы мынаған тең ...
A.
B.
C.
D.
Е. А-D жауаптар аралығында дұрысы жоқ

$$$ 617 А
Ядролардың меншікті байланыс энергияларының реті ...
A.( 1-10) МэВ
B. 10 -1 МэВ
C. 10эВ
D. 13.6 эВ
Е. А-D жауаптар аралығында дұрысы жоқ

$$$ 618 А
Ядроның байланыс энергиясы анықталады ...
A. протондар мен нейтрондардың және ядролардың массаларының санының әртүрлілігімен
B. протондар мен нейтрондар массаларының санымен
C. ядро массасымен
D. протондар мен нейтрондардың қосынды массасының айырмасымен
Е. А-Е жауаптар аралығында дұрысы жоқ

$$$ 619 С
Ең нық ядролар ...
A. нейтрондар саны тақ және протондар саны жұп
B. нейтрондар саны жұп және протондар саны тақ
C. протондар саны жұп және тақ нейтрондар
D. протондар саны тақ және нейтрондар саны тақ
Е. нуклондар тақ санымен

$$$ 620 С
Массалық сан артқан сайын ядролық байланыс энергиясы...
A. өзгермейді
B. артады
C. азаяды
D.. Максимумнан асады
Е. Екі максимумнан атық өтеді

$$$ 621В
Ядроның байланыс энергиясы формуласын көрсет

A
B
C
D
E

$$$ 622 В
Ядроның байланыс энергиясын есептеуге ең қолайлы формула
A Дж
B Дж
C 931 Мэв
D 931 Мэв
E

$$$ 623 С
Қай элементтің ядро байланыс энергиясы көп
A. 31Н
B. 32Не
C. 94Ве
D. 63Li
E. 21Н

$$$ 624C
Ядролардың жартылай ыдырау периоды дегеніміз не ?
A. ыдырау тұрақтысы
B. орташа өмір сүру уақыты
C. жартылай ыдырау периоды
D. ядролық уақыт
E. активтілігі
$$$ 625 В
Энергетикалық спектрі тұтас болып келетін бөлшектер
A. альфа-сәулелер
B. бета-сәулелер
C. гамма-сәулелер
D. рентген сәулелері
E. ультракүлгін

$$$ 626 D
Радиоактивті препараттың активтілігі аталады ...
A бірлік уақыттағы ыдырау саны
B ыдырамай қалған ядролар саны
C жеке ыдырау уақыты
D бірлік уақыттағы ыдыраудың салыстырмалы саны
E препараттың өмір сүру уақыты

$$$ 627
Радиоавтивті изотопы бір бета және бір альфа ыдыраудан кейін қандай элементке айналады ?
A.
B.
C.
D.
E.

$$$ 628
ядросы бірнеше радиоактивтік түрленуден кейін ядросына айналады. Қанша альфа және бета – ыдырау болған ?
А B. C. D. Е.
Альфа- ыдырау 3 6 12 3 1
бета- ыдырау 6 3 3 12 1

$$$ 629С
Ядролардың альфа-ыдырауы қандай процесс арқылы жүреді?
A электронның пайда болуы
B гамма әулелену
C протонның пайда болуы
D ядроның бөлінуі
E нейтронның пайда болуы

$$$ 630 С
Альфа-бөлшектің құрамы
A 2 нейтрон және 2 электрон
B 2 нейтрон және 2 позитрон
C 2 нейтрон және 2 протон
D 1 протон, 1 электрон және 2 нейтрон
E 1 протон и 1 нейтрон

$$$ 631В
Радиоактивті заттардың ыдырауы қандай заң бойынша жүреді?
A сызықтық
B Экспоненциалдық
C Квадраттық
D Өте қиынырақ
E Гармоникалық

$$$ 632 В
Радиоактивті заттардың жартылау ыдырау периодтары тәуелді...
A Берілген уақыт мезетіндегі зат мөлшеріне
B радиоактивті ядролардың алғашқы санына
C радиоактивті ядролардың қалған санына
D ядролық түрленулердің күрделі қасиеттеріне
E заттың активтілігіне

$$$ 633Е
Радиоактивті ыдырау қандай жағдайда өтеді?
А. белгілі температурада
B При определенном давлении белгілі қысымда
C При определенном объеме белгілі көлем
D Не зависит от температура қысым көлемге тәуелсізт
E При определенной энергии белгілі энергияда

$$$ 634 D
Бета-бөлшектердің энергетикалық спектрі радиоактивных веществ?
A Монохроматты
B сызықтық(дискретный)
C тұтас (граничный)
D тұтас асимптоталық
E күрделі

$$$ 635 С
Гамма-кванттардың энергетикалық спектрі
A Монохроматты
B сызықтық(дискретный)
C жолақты
D тұтас асимптоталық
E күрделі

$$$ 636 А
Ядролардың бета-ыдырау схемасы?
А
В
С
D
E Z XZ-2У+?

$$$ 637 В
Ядролардың альфа-ыдырау схемасы
А
В

С
D
E Z XZ-2У+?

$$$ 638 А
Альфа-бөлшектер затпен әсерлескен кездегі ең ықтимал процесс
A тежелу сәулеленуі
B серпінді шашырау
C ядролық реакциялар
D орта атомдарының ионизациясы
E ядролардың бөлінуі

$$$ 639 С
Гамма-кванттардың қандай энергиясында кинетикалық энергиясы нөлге тең электрон-позитрон жұбы пайда болады
A
B c2
C
D
E при любой энергии

$$$ 640 А
Ядролық процесстердің микроскопиялық эффективті қимасының өлшем бірлігі
A аудан бірлігі
B ұзындық бірлігі
C көлем бірлігі
D өлшемсіз шама
E МэВ

$$$ 641C
Радиоактивті заттардың активтілігі өлшенеді
A Джоуль
B Ватт
C Кюри
D Рентген
E Грей

$$$ 642 В
Егер ыдырау уақыты жартылай ыдырау периоды Т-дан өте аз болған жағдайда ыдыраған радиоактивті ядролар санын анықтайтын формула
A
B
C
D
E

$$$ 643 С
Екі альфа ыдырау және бір бета ыдыраудан кейін элементтің массалық саны қанша бірлікке өзгереді?
A өзгермейді
B төртке
C сегізге
D басқа санға
E анықталмайды

$$$ 644 А
Ядроның потенциалдық шұңқыр биіктігі U мен ұшып шыққан альфа-бөлшек энергиясы W арасындағы қатынас
A
B
C
D
Е салыстырылмайды

$$$ 645 А
Табалдырық энергиясы қандай реакцияны сипаттайды
A Экзотермиялық
B Термоядролық
C Эндотермиялық
D үзілу реакциясы
E ядроның бөліну реакциясы

$$$ 646 E
Электрон мен нейтронның заряд таңбалары
A) электрон — теріс, нейтрон — оң.
B) электрон — оң, нейтрон — теріс.
C) электрон және нейтрон — оң.
D) электрон және нейтрон — теріс
E) электрон — теріс, нейтрон бейтарап.

$$$ 647 B Атомдық ядросында 3 протон мен 4 нейтроны бар бейтарап атомның электрондық қабықшасындағы электрондар саны
A) 1
B) 3 .
C) 4.
D) 7
E) 6.

$$$ 648 B
Ядролық реакцияның энергетикалық шығуы дегеніміз
A) ядроның байланыс энергиясы.
B) ядролар мен бөлшектердің реакцияға дейінгі және реакциядан кейінгі тыныштық энергияның айырмашылығы.
C) бір нуклонға келетін байланыс энергиясы.
D) ядроның тыныштық энергиясы
E) ядроның байланыс және тыныштық энергиялары.

$$$ 649 A
Бір электронын жоғалтқан гелийдің бейтарап атомы
A) оң ионға айналады.
B) теріс ион айналады.
C) молекула түзеді.
D) атом ядросы деп аталады.
E) дене деп аталады.

$$$ 650 B
Протон – бұл
А) -1,6·1019 Кл теріс зарядты, элементар бөлшек
В) +1,6·1019Кл оң зарядты, элементар бөлшек
С) сутек ионы
D) гелий ионы
Е) неон ионы

$$$ 651 A
Ядроның байланыс энергиясы дегеніміз
A) ядроны түгелімен жеке нуклондарға ыдырату үшін қажет энергия.
B) ядродағы протондар мен нейтрондар санының қосындысы.
C) ядроны түгелімен жеке протондарға ыдырату үшін қажет энергия.
D) ядроны түгелімен жеке нейтрондарға ыдырату үшін қажет энергия.
E) ядроның аз мөлшерін жеке нейтрондарға ыдырату үшін қажет энергия.

$$$ 652 E
Ядролар мен бөлшектердің реакцияға түскенге дейінгі және реакциядан кейінгі тыныштық энергияларының айырымы
A) ядролық реакция деп аталады.
B) жарық энергиясы деп аталады.
C) нейтрондағы ядролық реакциялар деп аталады.
D) ядролық реакцияның энергетикалық кіруі деп аталады.
E) ядролық реакцияның энергетикалық шығуы деп аталады.

$$$ 653 C
Егер уран ядросы бөлінгенде 200 Мэв энергия шығатын болса, 1 кг уранда бар ядролар толық ыдырағанда бөлінетін энергия
(M(U) = 235∙10-3 кгмоль; NA = 6∙1023 моль-1; 1эв = 1,6∙10-19 Дж)
A) ≈ 8,3 ∙1011Дж.
B) ≈ 6,5 ∙1011Дж.
C) ≈ 8,3 ∙1013Дж.
D) ≈ 6,5 ∙1013Дж.
E) ≈ 8,3 ∙109Дж.

$$$ 654 E
Тізбекті реакция бірқалыпты жүру үшін нейтрондардың көбею коэффициентінің шамасы
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .

$$$ 655 E
Элементар бөлшектер арасындағы реакциялар кезінде бөлшектердің жоғалып, түрленуінің аты
A) антигелий.
B) антинейтрон.
C) антипротон.
D) антибөлшек.
E) аннигиляция.
$$$ 656 B
Антипротонның заряды
A) оң.
B) теріс.
C) оң және теріс.
D) анықталмаған.
E) нөлге тең.

$$$ 657 D
– квант қорғасын пластинкасынан өткен кезде пайда болатын кері процесті жұп-
A) электрон – нейтрон.
B) электрон – лептон.
C) электрон – протон.
D) электрон – позитрон.
E) электрон – электрон.

$$$ 658 C
Антизат пен заттың аннигиляциясы кезінде заттың тыныштық энергиясы түзілетін – кванттардың
A) ішкі энергиясына түрленеді.
B) потенциалдық энергиясына түрленеді.
C) кинетикалық энергиясына түрленеді.
D) жылулық энергиясына түрленеді.
E) квазимеханикалық энергиясына түрленеді.

Бөлiмдер
Сұрақтар саны
Таңдау
Әр бiр сұрақ салмағы
1. Механика
60
10
1
2. Молекулалық физика и термодинамика
60
10
1
3. Электр және магнетизм
40
7
2
4.Электрмагниттік құбылыстар
20
3

4. Оптика
60
5
2
5. Атомдық және ядролық физика элементтерi, қатты дене физикасы
60
5
2

300
40Ұқсас жұмыстар

Конденсаторлар, олардың түрлері және сыйымдылықтары
Әр түрлі геометриялық пішіндегі конденсаторлардың сиымдылығы
Электр өрiсi
Конденсатор және оның түрлері мен қолданулары
Электр және магнетизм
Квазистационар айнымалы ток тізбектері
Конденсатор
Қорғасын аккумуляторының электрлік параметрлері
Физикадан дәрістер
Айнымалы ток тізбегіндегі индуктивтілік
Электрлік оптикалық аспаптардың конструкциялық элементінің параметрлерін жобалау
Екі жақтан қоректенетін машина негізіндегі электржетегінің математикалық сипатталуы
ҚТС жалпы номерлік сыйымдылығы және минималды материалды шығынға сай РАТС-тың оптималды сыйымдылығы таңдалын
Электрондық кестенің көмегімен мектеп информатика курсы бойынша көпнұсқалы тестер жасау әдісі
Қарапайым электр тізбегі
Электрондық үкімет
Максвеллдің электромагниттік өріс теориясын жасауы
Электромагниттік индукция туралы
Жалпы және медициналық электроника
Электр тогы. Ток күші.