Қатты денелердің жылу сыйымдылығы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты

Бекітемін
АрқМПИ ректоры б.ғ.д., прфессор
Ж. Қ. Шаймарданов
200__ж.

Кредиттік жүйе бойынша оқитын студенттерге арналған пәндік оқу- әдістемелік кешенді құрастыру мен рәсімдеудің
әдістемелік нұсқаулығы

АрқМПИ Ғылыми кеңесінің
отырысында қаралды
___ _________ 200___ж
Хаттама №___

Арқалық – 200__ж.

Кредиттік жүйе бойынша оқитын студенттерге арналған пәндік оқу- әдістемелік кешенді құрастыру мен рәсімдеудің әдістемелік нұсқасы
Құрастырған: - Арқалық: АрқМПИ баспасы, 200__ – бет

Бұл әдістемелік нұсқау кредиттік жүйедегі оқу үрдісін реттейтін негізгі құжат ретінде оқу-әдістемелік кешеннің мақсатын, міндеттері мен сипатын айқындайды.Пән бойынша оқу әдістемелік кешенді құрастыру мен рәсімдеудің бірыңғай талаптарын мазмұндайды.
Әдістемелік нұсқау мамандықтың оқу курсын әзірлейтін кафедра меңгерушілері мен оқытушыларға арналған.

Оқу-әдістемелік кешеннің мақсаты мен міндеті

Оқу-әдістемелік кешен – нақты курстың тұжырымдамасын айқындайтын құжат. ОӘК пәнді оқытудың әдістемесін қамтамасыз ету үшін және институттағы білім беру мазмұнының алдыңғы қатарлы тәжірибесін жүзеге асыру үшін дайындалады.
ОӘК-ді типтік бағдарлама негізінде тьютор әзірлейді, ол баспада шығарылады және кредиттік оқыту жүйесі бойынша оқитын студенттерге арналады.
ОӘК пәннің оқу типтік бағдарламасынан, жұмыс оқу бағдарламасынан және студент үшін пән бойынша оқыту бағдарламасынан (Syllabus), курстың тақырыптық жоспарынан, студенттердің өздік жұмысы тапсырмасының жүйесінен, пән бойынша жұмыстың орындалу кестесінен, өздік бақылаулардың тест тапсырмаларынан, жазба жұмысының тақырыптарынан және емтихан сұрақтарының тізбесінен тұрады.
ОӘК мазмұны кафедра отырысында талқыланады. Ғылыми тәжірибелік жетістіктерді есепке ала отырып толықтырылады және әр жылдың 1 шілдесіне дейін бекітіледі. ОӘК мамандық дайындайтын кафедралармен келісіледі. ОӘК-ді факультеттің оқу-әдістемелік комиссиясы қарайды және институттың Ғылыми әдістемелік Кеңесінде бекітіледі. Жұмыс бағдарламасын құрастыру және пайдалану төмендегі міндеттерді шешуге бағытталуы керек:
- нақты мамандықтың білім беру бағдарламасындағы пәннің орны мен рөлін айқындау;
- білім беру бағдарламасында пәнаралық логикалық байланысты жүзеге асыру;
- сабақ түрі мен тақырыбына қарай оқу уақытын бөлу;
- аудиториялық және аудиториядан тыс студенттердің өздік жұмыстарын ұйымдастыру;
- студенттердің танымдық және шығармашылық белсенділігін арттыру;
- оқу және зерттеу үрдістерінің өзара байланысын қамтамасыз ету.

ОӘК бөлімдері туралы жалпы мәлімет

ОӘК сыртқы беті институттың барлық кафедраларында нұсқауда көрсетілген талаптарға сай біркелкі рәсімделуі керек. Келесі бетте библиографиялық сипаттама мен құжат аңдатпасы (аннотация) беріледі. ОӘК-нің библиографиялық сипаттамасына құжаттың толық аты, құрастырушының аты-жөні, қаласы, құжаттың шығарылған баспасы және шығарылған жылы кіреді (беті баспадан шыққан кезде анықталады). Мысалы, Кредиттік жүйеде оқитын филология факультетінің студенттеріне арналған Қазақстан тарихы пәнінің оқу- әдістемелік кешені Құрастырған: Арқалық қаласы: АрқМПИ баспасы, 2007.- 45б.
ОӘК аңдатпасында құжаттың практикалық құндылығының қысқаша сипаттамасы беріледі. Аңдатпа бес сөйлемнен аспауы керек.

1 бөлім. Оқытылатын пәннің типтік бағдарламасынан, жұмыс оқу бағдарламасынан, оқытылатын пәннің оқу бағдарламасын сипаттайтын силлабустан (Syllabus) тұрады. Ол студенттің оқу курсының бағыты мен саясаты туралы жалпы мәлімет алуына мүмкіндік береді.
2-бөлім. Пән бойынша сабақ түрлері мен рейтингтік тапсырманы орындауды реттейтін оқу-әдістемелік материалдарды қамтиды.
2.1 бөлімшесі сабақ түрлерінің тақырыптық курсы мен көлемін сипаттайды.
2.2 бөлімшесі пәннің оқу- әдістемелік картасымен қамтамасыз етілуін сипаттайды.
2.3 бөлімшесі жұмыс оқу жоспарында қарастырылатын дәріс сабақтарының тезистерін қамтиды. Ұсынылған тезистер жоспарланған дәрістердің негізгі теориялық жағын толық ашу керек.
2.4, 2.5 бөлімшелерде семинар және зертханалық сабақтың жоспары, берілетін тапсырмалар, оларды орындаудың әдістемелік нұсқаулары мен ұсынылатын әдебиет тізімі беріледі. Ұсынылатын әдебиеттер тізімінде 1.7 бөлімшесінде баяндалған реттік нөмір көрсетіледі.
2.6, 2.7 бөлімшелері студенттердің аудиториялық (ОСӨЖ) және аудиториядан тыс (СӨЖ) өздік жұмыстарын ұйымдастыруды айқындайды. ОСӨЖ және СӨЖ өткізу жоспарының әзірлемесі Оқытудың кредиттік жүйесі ережелері мен Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты студенттерінің өздік жұмыстарын ұйымдастыру Ережесіне сәйкес болу керек.
2.8 бөлімшесінде жазба жұмыстарының, оның ішінде реферат, курстық бақылау жұмыстарының тақырыптары беріледі.
2.9 бөлімшесінде курс бойынша студенттің өзіндік бақылауына арналған 20-30 тест сұрағы қамтылған. Тест тапсырмаларымен қоса дұрыс жауаптар кілті төмендегідей рәсімделеді:

Сұрақ реті
Дұрыс жауабы (А,В,С,Д,Е)

С
...
...
20
Д

2.10 бөлімшесі студенттердің қорытынды аттестациясын шығаратын емтихан сұрақтар тізбесін мазмұндайды. Емтихан сұрақтарының мазмұны пәннің типтік және жұмыс бағдарламасына сәйкес болу керек.

Оқу-әдістемелік кешенді техникалық рәсімдеудің жалпы талаптары
Беттің форматы –А4;
Беттің параметрлері – барлық жағынан 3см;
Негізгі мәтіннің шрифтісі - Times New Roman немесе Times New Roman KZ; азат жол -1,25 см; шрифт өлшемі – 14 кегль;
Тегістеу – формат бойынша
Жол аралық– бірлік;
Бетті нөмірлеу –араб цифрі бойынша, ортадан.
Қара сиямен немесе қара тушьпен түзетуге рұқсат етіледі. Бір бетте бес рет түзету енгізуге болады.

Сыртқы беті

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты

Факультет ___________________________________________
Кафедра ____________________________________

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

Пәннің атауы
Мамандығы__________________________________________________
Шифр, мамандық атауы

Арқалық, 200__

Сыртқы бетінің ішкі жағы

Құрастырушылар _____________________________________________
Фамилиясы, аты-жөні
_______________________________________________________
қызметі, ғылыми дәрежесі

ОӘК аңдатпасы ______________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оқу-әдістемелік кешен _______________________________________
Пәннің аты
__________________________________ факультетінің студенттеріне арналған Құраст. –Арқалық: АрқМПИ баспасы, 200__. – б.

Қазақстан Республикасы  Білім және  ғылым  министрлігі
Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық  институты

Жаратылыстану және ақпараттандыру факультеті
Математика, физика және информатика кафедрасы

жұмыс оқу бағдарламасы

Пәні:      Қатты дене физикасы (таңдау курсы)
                                              
 
                 

 
 
  
 

 

Арқалық , 200__
“Бекітемін”
ОжДж проректоры
Қ.Ғ.Даркенов
200_ ж. “___” _____________

Құрастырушы: аға оқытушы М.С.Қожахмет
Математика, физика және информатика кафедрасы
Мамандығы :         050110 – Физика 
Оқу нысаны күндізгі,жоғары кәсіби білім
Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру Мемлекеттік стандарты “Жоғары кәсіптік білімнің әлеуметтік –гуманитарлық және ғылыми жаратылыстану пәндері құрылымындағы білімдік-кәсіптік бағдарламасына” ҚР МЖМБС 05.03.007- 2006 сәйкес әзірленген.
Кафедра мәжілісінде ұсынылды 200__ ж. “___” _______№_____ хаттама
Кафедра меңгерушісі: _______________ Үмбетов Ә.Ү.

2008 ж. “____”_______ хаттама № ___ Жаратылыстану және ақпараттандыру факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде қабылданды
ОӘК төрайымы ___________________Алматова Ә.М.

КЕЛІСІЛДІ:
Жаратылыстану және ақпараттандыру факультетінің деканы ____________ г.ғ.к.,доцент Аяпбекова Ә.Е.

200__ ж. “___” _______ хаттама № ОӘК қабылданды
ОБ бастығы ______________  М.С.Қожахмет

Пәннің тақырыптық жоспары

Тақырыбы
Дәріс
Тәжі-рибе
СӨЖ
Оның ішінде ОСӨЖ
1
І модуль. Кристалдық күйлер
1.1
Кристал күйлерінің айрықша белгілері
1
2
4
2
1.2
Кристалдарды классификациялау
1
2
4
2
1.3
Кристалдық торлардың физикалық түрлері
1
1
4
2
1.4
Кристалдың ақаулары
1
0
4
2
1.5
Кристалдардың жылу сыйымдылығы. Энштейн теориясы
2
2
4
2
1.6
Фонондар
1
0
4
2
2
ІІ модуль.Кристалдық тордың элементтері және олардың теориясы
2.1
Электрондардың жылу сыйымдылығы
1
2
10
5
2.2
Ферми-Дирак тараулары
1
2
10
5
3
ІІІ модуль.Қатты денелердің зоналық теориясы
3.1
Кристалдың энергиялық зоналары
2
0
4
2
3.2
Жартылай өткізгіштер
1
1
4
2
3.3
Жартылай өткізгіштердің меншікті өткізгіштігі
2
2
4
2
3.4
Жартылай өткізгіштің қоспалы өткізгіштігі
1
1
4
2
Барлығы
15
15
60
30

Пәнді оқытудың мақсаты: Физикалық теорияны ғылымның қазіргі кезеңдегі жетілуінің, әртүрлі бақылаулар мен тәжірибелердің және орындалған эксперименттердің нәтижелерінің қорытындысы ретінде көрсету.Сонымен қатар, болашақ маманның негізгі физикалық құбылыстарды, заңдар мен үрдістерді айқын түсінуі, физикалық құбылыстар мен шамаларды математикалық әдістермен өрнектей білуі, физиканың негізгі заңдарын теориялық және практикалық есептерді шығаруда қолдана білуге үйрету.       Пәнді оқытудың міндеттері:Физикалық идеяларды дұрыс сипаттауда, физикалық есептерді талдап шығаруда физикалық заңдылықтарды қолдануды үйрету.
     Курс бойынша студенттер білімін бағалау мен тексеру.
Ағымдағы бақылау (1-5 және 6-10 апталарда өткізіледі):
1. Дәріске қатысуына байланысты конспектісіне 1 баллдан беріледі (барлығы- 15 дәріс) ең жоғарғы балл -15 - 100% -ға есептелініп, осыдан пайыздық көрсеткіші шығады.
3. Практикалық сабақтағы активтілігі, тапсырмаларды орындауына байланысты әрбір практикалық сабаққа 3 балл беріліп (15 практикалық сабақ), ол 100% -ға есептелініп, осыдан пайыздық көрсеткіші шығады.
4. СӨЖ бойынша тапсырмаларды орындау балдары кестедегі СӨЖ бағалары бойынша қойылады.
А. Студенттердің өзіндік жұмыстары үшін студенттердің өздері орындауға рефераттардың тақырыптары беріледі (әр рубежге 1 тақырып) Пәннің мазмұнына сәйкес, ең жоғарғы 5 балл , қорытынды жоғары 5 балды 100% деп белгілейміз.
В. Әрбір тақырыпты өткеннен кейін шығармашылық тапсырмалар беріледі. Егер студент тапсырманың барлық талаптарын орындаса СӨЖ-ге - 3 балл, жартылай орындаса – 2 балл, тапсырманың шарттарын құрып, бірақ орындамаса -1 балл жинақтайды. СӨЖ-дің барлық тапсырмалары үшін жиналған балдары 2-ге көбейтіліп, 100%-ға есептеледі. Пайыздық балл әр студентке жеке есептеледі.
СӨЖ-дің қортынды бағасы. СӨЖ = А+В
Жалпы ағымдық балл = (1+2+3+4)4.
Ағымдағы және қорытынды бақылау нәтижелері үшін рубеждік рейтингтің орташа мәні (Р1 – 1 аралық бақлаудағы рейтингі, Р2 – 2 аралық бақылаудағы рейтингі).
Рорташа = (Р1 + Р2) 2
Аралық бақылау ( 6, 10 апталарда өткізіледі):
Тест сұрақтары бойынша жауап алу арқылы білімі тексеріліп, жоғары жауапқа 30 балл беріліп 100% -ға есептелініп, осыдан пайыздық көрсеткіші шығады.
Ағымдағы мен аралық бақылаулардың қорытындысы шығарылып, орташа балл 50% -дан төмен болса, қорытынды тексеруге жіберілмейді.
Қорытынды бақылау триместрдің соңында жазбаша алынады. Жазба жұмысына 5 сұрақ беріледі, жоғары жауапқа 25 балл беріліп 100% -ға есептелініп, осыдан пайыздық көрсеткіші шығады.
Қорытынды бақылау мына формула бойынша есептелінеді:
Мұндағы: - бірінші рейтинг бағасының пайыздық мазмұны.
- екінші рейтинг бағасының пайыздық мазмұны.
Э- емтихан бағасының пайыздық мазмұны

Әріп жүйесі бойынша
Балдың сандық эквивалент
Проценттік мазмұны
Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау
А
4,0
95-100
өте жақсы
А-
3,67
90-94

В+
3,33
85-89
Жақсы
В
3
80-84

В-
2,67
75-79

С+
2,33
70-74
қанағаттанарлық
С
2,0
65-69

С-
1,67
60-64

D+
1,33
55-59

D
1,0
50-54

F
0
0-49
қанағаттанғысыз

Дәріс сабақтарының мазмұны
І модуль. Кристалдық күйлер
Дәріс – 7 сағат, практикалық сабақ – 7 сағаат, сөж – 20 сағат.
Тақырыбы: Кристалдық күйлерідің айрықша белгілері
Жоспары:
1.Кристалдық күйлердің айрықша белгілері
2.Монокристалдар мен поликристалдар
3.Кристалл атомдарының орналасуы

Тақырыбы: Кристалдарды классификациялау
Жоспары:
1.Кристалдық тордың симметриясы
2.Триклиндық  және моноклиндік жүйе
3.Ромб жүйесі және тетрагонольдық жүйе

Тақырыбы : Кристалдық торлардың физикалық түрлері
Жоспары:
1.Иондық кристалдар
2.Атомдық және молекулалық кристалдар
3.Металдық кристалдар

Тақырыбы: Кристалдың ақаулары
Жоспары:
1.Нүктелік ақау
2.Шектік және бұрандалық дислокация
3.Жазық ақулар

Тақырыбы: Кристалдардың жылу сыйымдылығы. Энштейн теориясы (2 сағ.)
Жоспары:
1.Кристалдардың жылу сыйымдылығы
2.Дюлонг және Пти заңы
3.Гармониялық осциллятор

Тақырыбы:  Фонондар
Жоспары:
1.     Фонондар
2.     Квазибөлшектер
3.     Бозондар

ІІ модуль. Кристалдық тордың элементтері және оның теориясы
Дәріс -2 сағат, практика -4 сағат, сөж -20 сағат.
Тақырыбы: Электронның жылу сыйымдылығы
Жоспары:
1.Өткізгіштіктің электрондары
2.Абсолют нөлдегі Ферми деңгейі
3.Ферми температурасы

Тақырыбы: Ферми-Дирак таралулары
Жоспары:
1.Ферми-Дирак таралулары
2.Ферми энергиясы
                       
ІІІ модуль.Қатты денелердің зоналық теориясы
Дәріс -6 сағат, практика -4 сағат,сөж – 20 сағат.
Тақырыбы:Кристалдардың энергиялық зоналары (2 сағ.)
Жоспары:
1.Кристалдардың энергиялық зоналары
2.Бриллюэна зонасы
3.Валенттік зона
4.Электрондық жартылай өткізгіш

Тақырыбы:Жартылай өткізгіштер
Жоспары:
1.Жартылай өткізгіштер
2.Меншікті және қоспалы өткізгіштер

Тақырыбы:Жартылай өткізгіштердің меншікті өткізгіштігі (2 сағ.)
Жоспары:
1.Жартылай өткізгіштің меншікті өткізгіштігі
2.Рекомбинация

Тақырыбы:Жартылай өткізгіштердің қоспалы өткізгіштігі
Жоспары:
1.Жартылай өткізгіштің қоспалы өткізгіштігі
2.Донорлық және қоспалық деңгейлер

Практикалық сабақтардың тақырыптары
Практикалық сабақ тақырыбы:Кристалдық күйлерідің айрықша
белгілері
Жоспары: (2 сағ.)
№ 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8  [И]
 
Практикалық  сабақ тақырыбы: Кристалдарды классификациялау
Жоспары: (2сағ.)
№ 8.9, 8.10, 8.11, 8.12 , 8.13, 8.14, 8.15 [И]

Практикалық сабақ тақырыбы: Кристалдық торлардың физикалық
түрлері
Жоспары:(1 сағ.)
№ 8.16,8.17, 8.18, 8.19,8.20 [И]

Практикалық сабақ тақырыбы: Кристалдардың жылу
сыйымдылығы. Энштейн теориясы (2 сағ.)
Жоспары:
№ 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27 8.28, 8.29, 8.30 [И]

Практикалық сабақ тақырыбы: Электронның жылу сыйымдылығы
Кристалдардың энергиялық зоналары (2 сағ.)
Жоспары:
№ 8.31, 8.32, 8.33, 8.34,8.35, 8.36 [И]      

Практикалық сабақ тақырыбы: Ферми – Дирак таралулары (2 сағ.)
Жоспары:
№ 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 [И]

Практикалық сабақ тақырыбы: Жартылай өткізгіштер (1 сағ.)
Жоспары:
№  9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15 [И]

Практикалық сабақ тақырыбы: Жартылай өткізгіштердің меншікті
өткізгіштігі (2 сағ.)
Жоспары:
№ 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26 [И]

Практикалық сабақ тақырыбы: Жартылай өткізгіштердің қоспалы
өткізгіштігі (1 сағ.)
Жоспары:
№ 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35 [И]

Студенттің өзіндік жұмысы

СӨЖ тақырыбы
Мазмұны
Тексеру түрлері және орындалу мерзімі
1
Қатты денені материалдық нүктелер жүйесі ретінде қарастыру
Атомдар мен молекулалардың өзара әрекеттесуі. Абсолют қатты дене.
Мәнжазба, тірек сызбалар. 1-апта
2
Қатты дененің ілгерілмелі және айналмалы қозғалысы
Қатты денеде ойша жүргізілген түзудің өзіне - өзі параллель орын ауыстырдың ілгерілемелі қозғалыс деп түсіну керек
Венн диаграммасы, оқулықпен жұмыс.
2-апта
3
Қатты дененің инерция моменті мен импульс моменті
Күш моменті күш пен иіннің көбейтіндісіне тең болады
Конспект. Ұғымдарды баяндау мен талдау.
2-апта
4
Қатты дене үшін Ньютонның екінші заңы
Кристал денелер сыртқы күштің әсерінен көлемін де пішінінде өзгертеді.
Бес жолды өлең құрастыру. 3-апта
5
Қатты дененің тепе-теңдік шарты
Түсірілген күштің көптігіне немесе аздығына сәйкес кристалдардағы деформациялар серпімді және пластикалық бола алады.
Слайд дайындау.
4-апта
6
Тепе теңдіктің түрлері
Қатты денелер нақты температуралар мен қысымдарда өзінің буымен тепе-тең күйде бола алады.
Слайд дайындау.
4-апта

7
Заттардың кристалдық және аморфтық құрылымдары
Кристалдық денелерді ғана қатты денелер деп атайды. Аморф денелердің кристалдық құрылымы болмайды.

Мәнжазба. Слайд дайындау. 5-апта
8
Кристалдардың симметриялық элементтері
Кристалдардың атомдары мен молекулалары кеңістікте белгілі бір реттілікпен орналасады.
Тірек сызбалар. Ассоциациялық топтастыру. 6-апта
9
Кристалдардың классификациясы және кристографиялық жүйелер
Кристалдар монокристалдар және поликрис- талдар болып екіге бөлінеді.
Конспект. Венн диаграммасы. 7-апта
10
Қатты денелердің жылу сыйымдылығы
Кристалдар қызғанда көлемін ұлғайтады. Оны жылулық ұлғаю деп атайды.
Слайд дайындау.
8-апта.
11
Қатты денелердің механикалық және жылулық қасиеттері
Кристалдың сұйық күйге айналу процесі балқу деп аталады. Сұйық күйден қатты күйге өтуін кристалдану деп атайды.
Оқулықпен жұмыс. Мәнжазба. 8-апта
12
Қатты денелердің жылу сыйымдылығы Дюлонг-Пти заңы
Қыздырған кезде қатты дененің көлемі аз өзгеретіндіктен олардың тұрақты көлемдегі жылу сыйымдылығы тұрақты қысымдағы жылу сыйымдылықтан өзгешелігі шамалы болады.
Тірек сызбалар, слайд дайындау. 9-апта
13
Қатты денелердің жылу сыйымдылығының кванттық ұғымдары

Пікірталас. Слайд дайындау. 10-апта
14
Сұйық кристалдар
Сұйық кристалл сияқты анизотропиялық қасиетке ие сұйық сияқты тамшылар түзе алатын күйдегі қатты денелер сұйық кристалдар деп аталады.
Мәнжаэба. Оқулықпен жұмыс. Пікірталас.
10-апта

Мәнжазба тақырыптары
1 Кристалл және аморф денелер
2 Кристалдық тордың түрлері
3 Кристалдардың механикалық қасиеттері
4 Полимерлер
5 Күй диаграммасы
6 Сұйық кристалдар

Әдебиеттер тізімі
1.  Негізгі әдебиеттер тізімі
1.Ахметов А.Қ.Физика. Алматы, 2000 жыл
2.Сивухин Д.В.Общий курс физики.-М.:Наука,1990
3.Савельев И.И.Жалпы физика курсы:Алматы,Мектеп,1989
4.Савельев И.В. Курс общей физики.- М.:Наука, 1990
5.Фриш С.Э., Тиморева А.В. Жалпы физика курсы: - Алматы, Мектеп, 1971
2. Қосымша әдебиеттер тізімі
1.Құлбеков М. Жалпы физика курсы.Алматы, АлМУ, 1993
2.Кикоин А.К., Кикоин И.К. Молекулярная физика: Учебное пособие для вузов.- М: Наука, 1990
3.Жұманов К.Б. Атомдық физика негіздері: Оқу құралы.Алматы, Қазақ  Университеті, 2000
4.Павлов П.В., Хохлов А.Ф. Физика твердого тела.М.:ВШ., 2000
5.Киттель Ч.Введение в физику твердого тела.М.: Наука, 1978
6.Иродов И.Е. задачи по общей физике.М.:Наука,1988
7.Иродов И.Е. Сборник задач по атомной и ядерной физике.
М.: Энергоатомиздат , 1984
8.С.П.Мясников,Т.Н.Осанова Пособие по физике ВШ., 1988
9.Абдуллаев Ж.Механикаға кіріспе.Алматы,Мектеп,1988

І аралық бақылау сұрақтары
1.Кристал күйлерінің айрықша белгілері
2.Кристалдарды классификациялау
3.Кристалдық торлардың физикалық түрлері
4.Кристалдың ақаулары
5.Кристалдардың жылу сыйымдылығы. Энштейн теориясы
6.Фонондар
7.Қатты денені материалдық нүктелер жүйесі ретінде қарастыру
8.Қатты дененің ілгерілмелі және айналмалы қозғалысы
9.Қатты дененің инерция моменті мен импульс моменті
10.Қатты дене үшін Ньютонның екінші заңы
11.Қатты дененің тепе-теңдік шарты
12.Тепе теңдіктің түрлері
ІІ аралық бақылау сұрақтары
1.Электрондардың жылу сыйымдылығы
2.Ферми-Дирак тараулары
3.Заттардың кристалдық және аморфтық құрылымдары
4.Кристалдардың симметриялық элементтері
5.Кристалдардың классифика циясы және кристографиялық жүйелер
6.Қатты денелердің жылу сыйымдылығы
7.Қатты денелердің механика лық және жылулық қасиеттері
8.Кристалдың энергиялық зоналары
9.Жартылай өткізгіштер
10.Жартылай өткізгіштердің меншікті өткізгіштігі Жартылай өткізгіштердің меншікті өткізгіштігі
11.Жартылай өткізгіштің қоспалы өткізгіштігі Жартылай өткізгіштің қоспалы өткізгіштігі
12.Қатты денелердің жылу сыйымдылығы .Дюлонг-Пти заңы
13.Қатты денелердің жылу сыйымдылығының кванттық ұғымдары
14.Сұйық кристалдар  

Қорытынды бақылауға дайындық сұрақтары (емтихан).
1.Кристал күйлерінің айрықша белгілері
2.Кристалдарды классификациялау
3.Кристалдық торлардың физикалық түрлері
4.Кристалдың ақаулары
5.Кристалдардың жылу сыйымдылығы. Энштейн теориясы
6.Фонондар
7.Қатты денені материалдық нүктелер жүйесі ретінде қарастыру
8.Қатты дененің ілгерілмелі және айналмалы қозғалысы
9.Қатты дененің инерция моменті мен импульс моменті
10.Қатты дене үшін Ньютонның екінші заңы
11.Қатты дененің тепе-теңдік шарты
12.Тепе теңдіктің түрлері
13.Электрондардың жылу сыйымдылығы
14.Ферми-Дирак тараулары
15.Заттардың кристалдық және аморфтық құрылымдары
16.Кристалдардың симметриялық элементтері
17.Кристалдардың классифика циясы және кристографиялық жүйелер
18.Қатты денелердің жылу сыйымдылығы
19.Қатты денелердің механика лық және жылулық қасиеттері
20.Кристалдың энергиялық зоналары
21.Жартылай өткізгіштер
22.Жартылай өткізгіштердің меншікті өткізгіштігі Жартылай өткізгіштердің меншікті өткізгіштігі
23.Жартылай өткізгіштің қоспалы өткізгіштігі Жартылай өткізгіштің қоспалы өткізгіштігі
24.Қатты денелердің жылу сыйымдылығы .Дюлонг-Пти заңы
25.Қатты денелердің жылу сыйымдылығының кванттық ұғымдары
26.Сұйық кристалдар Сұйық кристалдар
 
Тест тапсырмалары
1.Атомдары мен молекулалары кеңістікте белгілі ретттілікпен орналасып, құрылым түзетін қатты денелер
а) кристалдар, в) монокристалдар, с) аморф денелер, д) иондық кристалдар, е)металдық кристалдар
2. Кристалдар өздерін құрайтын бөлшектердің табиғатына және өзара әсерлесу сипатына байланысты мына түрлерге бөлінеді:
а) иондық, металдық, атомдық, молекулалық; в) иондық, аморфтық, молекулалық; с) атомдық, монокристалдық, поликристалды; д) иондық, атомдық, аморфтық; е) иондық, металдық, деформациялық, молекулалық.
3.Механикалық сыртқы әсердің нәтижесінде, денені құрайтын бөлшектердің ара қашықтығының өзгеруі және олардың өзара реттілігінің, тәртіптерінің бұзылуы
а) деформациялану, в) ығысу, с) созылу, д) кристалдық ақаулар, е)жылулық ұлғаю
4.Кеңістіктік торларында бөлшектердің ретсіз, периодты емес орналасуы олардың жетіспеушілігі немесе артып кетуі бір-бірімен салыстырғанда ығыса орналасуы
а) кристалдық ақаулар, в)деформациялану, с) ығысу, д) созылу, е) жылулық ұлғаю
5. Кристалдардың қызғандағы көлемінің ұлғаюы
а)жылулық ұлғаю, в)кристалдық ақаулар,с)деформациялану, д)ығысу, е) созылу
6.Барлық бағыттары бойынша қасиеттері бірдей болатын денелер
а) изотропты, в) монокристал, с) поликристал, д) иондық кристал, е)металдық кристал
7.Қалай болса солай орналасқан көптеген ұсақ кристалдардан тұратын және осы ұсақ кристалдардан бір-біріне жабысып өскен денені
а) поликристал, в) монокристал, с) изотропты д) иондық кристал, е)металдық кристал
8. Кристалдық торлардың түйіндерінде оң иондар орналасады да, осы иондар арасындағы бос кеңістікте еркін электрондар қозғалып жүреді. Мұндай кристалдар
а) металдық кристал, в) поликристал, с)монокристал, д)изотропты е) иондық кристал
9.Кристалдардың классификациясы
а)триклиндық жүйе, моноклиндық, ромб жүйесі, тетрагонольдық жүйе, текшелік жүйе;в) иондық, атомдық, металдық, молекулалық; с) нүктелік, дислокация, жазық, текшелік жүйе; д) триклиндық жүйе, моноклиндық, ромб жүйесі, иондық жүйе; е) тетрагонольдық жүйе, текшелік жүйе, металдық, молекулалық;
10. Кристалдық торлардың физикалық түрлері
а) иондық, атомдық, металдық, молекулалық; в) нүктелік, дислокация, жазық, текшелік жүйе; с) тетрагонольдық жүйе, текшелік жүйе, металдық, молекулалық; д) триклиндық жүйе, моноклиндық, ромб жүйесі, тетрагонольдық жүйе, текшелік жүйе; е) триклиндық жүйе, моноклиндық, ромб жүйесі, иондық жүйе;
11. Кристалдардың ақауы деп онық құрылымының дұрыстығының түрліше текте бұзылуын айтады. Ақаулардың мынадай түрлері бар:
а) нүктелік, дислокация, жазық; в) иондық, атомдық, металдық; с) нүктелік, дислокация, текшелік жүйе; д) бұрандалық, шектік, нолдік; е) триклиндық жүйе, моноклиндық, ромб , иондық жүйе;
12. Кристалдың сұйық күйге айналу процесі
а) балқу, в) кристалдану, с) қайнау, д) булану, е) қанығу.
13. Кристалдардың сұйық күйден қатты күйге өту процесі
а) кристалдану, в) сублимация, с) булану, д) қанығу, е) балқу
14. Заттың қатты фазадан бірден газ тәрізді фазаға ауысу құбылысы
а) сублимация, , в)қайнау, с) қанығу, д) балқу, е) кристалдану;
15.Дюлонг және Пти заңы
а)Cv = 3R в) F= -kx с) P= hk д) El= hw е)Tf = Wf (0) k
16. Фононның импульсі
а) P= hk в) F= -kx с) Cv = 3R д) El= hw е)Tf = Wf (0) k
17.Ферми темтературасы
а)Tf = Wf (0) k в) F= -kx с) Cv = 3R д) El= hw е) P= hk
18.Атомның негізгі күйінде валенттік электрондары орналасқан деңгейден пайда болған рұқсат етілген зона
а) валенттік , в) диэлектрик, с) жартылай өткізгіш, д) рекомбинация, е)донорлар
19. Валентік зоналары электорндар мен толығымен толған тиым салынған зонасының ені үлкен емес кристалдық заттар
а) жартылай өткізгіштер, в) ) валенттік , с) диэлектрик, д) рекомбинация, е)донорлар
20. Еркін электрон мен тесік кездескен жағдайда олар:
а) рекомбинацияланады, в) электрондық жартылай өткізгіш, с) меншікті өткізгіш, д) қоспалық өткізгіш, е)донорлар
21. Өткізгіштік электрондарын тудыратын қоспа атомдарын
а) донорлар, в) тесіктік, с) акцептрлік, д) қоспалық, е) валенттік.
22.Атомдар, молекулалар, иондар орналасатын параллелепипедтің шыңдары
а) кристалдық кеңістіктік тордың түйіндері, в) элементар ұя, с) қарапайым ұяшық, д) ауысу векторлары, е)трансляция
23.Механикалық сыртқы әсердің нәтижесінде денені құрайтын бөлшектердің ара қашықтығының өзгеруі және олардың өзара реттілігінің, тәртіптерінің бұзылуы
а) деформациялану, в) сығылу, с) созылу, д) тебілу, е) жылулық ұлғаю.
24. Қысым мен температураның белгілі мәндерінде заттар бір уақытта қатты, сұйық және газ тәрізді фазаларда
а) тепе-теңдік күйде бола алады, в) сұйық күйде бола алады, с) қатты күйде бола алады, д) газ тәрізді күйде бола алады, е) конденсацияланады
25.Кристалдардың жылулық ұлғаюы
а) сызықтық және көлемдік ұлғаю коэффициенттерімен сипатталады, в)сызықтық және беттік ұлғаю коэффициенттерімен сипатталады, с) беттік және көлемдік ұлғаю коэффициенттерімен сипатталады, д)жылулық және көлемдік ұлғаю коэффициенттерімен сипатталады, е) жылулық және деформациялық ұлғаю коэффициенттерімен сипатталады
26. Кристалдың ішкі энергиясы үшін Эйнштейін өрнегі
А) U = В) C =
С) C эл классик Д)
Е)

27 Кристалдардың жылу сыйымдылығы
А) U = В) C =
С) C эл классик Д)
Е)

28 Электрондардың жылу сыйымдылығы
А) U = В) C =
С) C эл классик Д)
Е)

29 Ферми – Дирактың таралу фукциясы
А) U = В) C =
С) C эл классик Д)
Е)

30. Ферми – Дирак статистикасы
А) U = В) C =
С) C эл классик Д)
Е)
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты

Жаратылыстану және ақпараттандыру факультеті

Математика, физика және информатика кафедрасы

ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ – SYLLABUS

Пәні: Қатты дене физикасы (таңдау курсы)

Мамандығы : 050110 – Физика

Арқалық , 200__

“Бекітемін”
ОжДж проректоры
Қ.Ғ.Даркенов
200_ ж. “___” _____________

Құрастырушы: аға оқытушы М.С.Қожахмет
Математика, физика және информатика кафедрасы

Кафедра мәжілісінде 200__ ж. “___” __________________
№_____ хаттамамен бекітілді
Кафедра менгерушісі: _______________ Үмбетов Ә.Ү.

Жаратылыстану және ақпараттандыру факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды

200__ ж. “____”_________________ № ___ хаттама.

ОӘК төрайымы ___________________Алматова Ә.М.

КЕЛІСІЛДІ:
Жаратылыстану және ақпараттандыру
факультетінің деканы ____________ г.ғ.к.,доцент Аяпбекова Ә.Е.

200_ ж. “______” _______

Мақұлданды:

ОБ бастығы ______________ М.С.Қожахмет

200_ ж. “______” __________

1. Оқытушы туралы мәліметтер
Қожахмет Манат Сейдалықызы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институтының математика, физика және информатика кафедрасында 1996 жылдан жұмыс істейді. Арқалық мемлекеттік педагогикалық институтының аға оқытушысы. Физика, теориялық физика, физиканы оқыту әдістемесі пәндерінен лекция оқып практикалық және лабораториялық сабақтар өткізеді.
Мекен жайы: Арқалық қаласы, Ш.Жанібек көшесі, 93 үй 43 пәтер. Байланыс телефоны: (871430)75263 Байланыс ақпараты және кафедраға келген уақыты.

2. Пән туралы мәліметтер
аталымы: қатты дене физикасы (таңдау курсы)
кредит саны: 2
өткізу орны: 517 дәрісхана

Курс
Триместр
Кредит
саны
Дәріс ағат
саны
Практикалық сағат саны
СОӨЖ
СӨЖ
Барлығы
Бақылау түрі
4
12
2
15

15

30
60
90
Тест немесе билетпен

3. Пререквезиттері: жалпы физика курсы, теориялық физика курсы.

4. Постреквезиттер: теориялық физика курсынан таңдау пәндері

5. Қатты дене физикасы (таңдау курсы). Қатты денелердің қозғалысын қарастырғанда абсолют қатты дене ұғымын енгізіп, оны түсірілген күштер әсерінен мүлде деформацияланбайтын жорамал дене деп ұғыну керек. Қатты дененің жазықтықтағы қозғалысын екі қарапайым ілгерілмелі және айналмалы қозғалыстың қосындысы деп қарастыруға болады.Қатты дене физикасын қарастырғанда кристалдық күйлер, кристалдық тордың элементтері және олардың теориясы, қатты денелердің зоналық теориясы туралы мағлұматтар беріледі.

6. Пәнді оқытудың мақсаты: Физикалық теорияны ғылымның қазіргі кезеңдегі жетілуінің, әртүрлі бақылаулар мен тәжірибелердің және орындалған эксперименттердің нәтижелерінің қорытындысы ретінде көрсету.Сонымен қатар, болашақ маманның негізгі физикалық құбылыстарды, заңдар мен үрдістерді айқын түсінуі, физикалық құбылыстар мен шамаларды математикалық әдістермен өрнектей білуі, физиканың негізгі заңдарын теориялық және практикалық есептерді шығаруда қолдана білуге үйрету.
Пәнді оқытудың міндеттері:
Физикалық идеяларды дұрыс сипаттауда, физикалық есептерді талдап шығаруда физикалық заңдылықтарды қолдануды үйрету.
Пәнді меңгеру үшін студенттер:
- физикалық құбылыстар мен олардың жүру ерекшеліктерін білу;
- физика есептерін шығаруда негізгі формулаларды білу және оларды қолдану
-білім беруде ақпараттық технологияларды қолдана білу.

7. Пән мазмұны:
Кристалдық күйлердің айрықша белгілері. Кристалдарды классификациялау. Кристалдық торлардың физикалық түрлері. Кристалдардың ақаулары,жылу сыйымдылығы. Энштейн теориясы. Фонондар.Электрондардың жылу сыйымдылығы. Ферми-Дирак тараулары.Кристалдардың энергиялық зоналары.Жартылай өткізгіштер, олардың меншікті өткізгіштігі мен қоспалы өткізгіштігі.

8. Тақырыптар, олардың ұзақтығы


Тақырыбы
Лекция
Тәжірибе
СӨЖ
Оның ішінде ОСӨЖ
1
І модуль. Кристалдық күйлер
1.1
Кристал күйлерінің айрықша белгілері
1
2
0
0
1.2
Кристалдарды классификациялау
1
2
0
0
1.3
Кристалдық торлардың физикалық түрлері
1
1
0
0
1.4
Кристалдың ақаулары
1
0
0
0
1.5
Кристалдардың жылу сыйымдылығы. Энштейн теориясы
2
2
0
0
1.6
Фонондар
1
0
0
0
2
ІІ модуль.Кристалдық тордың элементтері және олардың теориясы
2.1
Электрондардың жылу сыйымдылығы
1
2
0
0
2.2
Ферми-Дирак тараулары
1
2
0
0
3
ІІІ модуль.Қатты денелердің зоналық теориясы
3.1
Кристалдың энергиялық зоналары
2
0
0
0
3.2
Жартылай өткізгіштер
1
1
0
0
3.3
Жартылай өткізгіштердің меншікті өткізгіштігі
2
2
0
0
3.4
Жартылай өткізгіштің қоспалы өткізгіштігі
1
1
0
0
Барлығы
15
15
60
30

8.1. Студенттердің өзіндік жұмысын орындау кестесі


СӨЖ тақырыбы
Бақылау түрі
Орындау мерзімі
1
Қатты денені материалдық нүктелер жүйесі ретінде қарастыру
Мәнжазба, тірек сызбалар
1 апта
2
Қатты дененің ілгерілмелі және айналмалы қозғалысы
Конспект жазу, тірек сызбалар дайындау
2 апта
3
Қатты дененің инерция моменті мен импульс моменті
Мәнжазба, тірек сызбалар
3 апта
4
Қатты дене үшін Ньютонның екінші заңы
Пікір алмасу, конспект жазу
4 апта
5
Қатты дененің тепе-теңдік шарты
Тірек сызбалар, слайдтар дайындау
5 апта
6
Тепе теңдіктің түрлері
Тірек сызбалар, слайдтар дайындау
6 апта

7
Заттардың кристалдық және аморфтық құрылымдары
Мәнжазба, тірек сызбалар
7 апта
8
Кристалдардың симметриялық элементтері
Конспект жазу, тірек сызбалар дайындау
8 апта
9
Кристалдардың классифика циясы және кристографиялық жүйелер
Мәнжазба, тірек сызбалар
9 апта
10
Қатты денелердің жылу сыйымдылығы
Конспект жазу, тірек сызбалар дайындау
10 апта
11
Қатты денелердің механика лық және жылулық қасиеттері
Тірек сызбалар, слайдтар дайындау
11 апта
12
Қатты денелердің жылу сыйымдылығы .Дюлонг-Пти заңы
Мәнжазба, тірек сызбалар
12 апта
13
Қатты денелердің жылу сыйымдылығының кванттық ұғымдары
Конспект жазу, тірек сызбалар дайындау
13 апта
14
Сұйық кристалдар
Мәнжазба, тірек сызбалар
14-15 апта

9. Әдебиеттер.
1. Негізгі әдебиеттер тізімі
1.Ахметов А.Қ.Физика. Алматы, 2000 жыл
2.Сивухин Д.В.Общий курс физики.-М.:Наука,1990
3.Савельев И.И.Жалпы физика курсы:Алматы,Мектеп,1989
4.Савельев И.В. Курс общей физики.- М.:Наука, 1990

2. Қосымша әдебиеттер тізімі
1.Құлбеков М. Жалпы физика курсы.Алматы, АлМУ, 1993
2.Кикоин А.К., Кикоин И.К. Молекулярная физика: Учебное пособие для вузов.- М: Наука, 1990
3.Жұманов К.Б. Атомдық физика негіздері: Оқу құралы.Алматы, Қазақ Университеті, 2000
4.Павлов П.В., Хохлов А.Ф. Физика твердого тела.М.:ВШ., 2000
5.Киттель Ч.Введение в физику твердого тела.М.: Наука, 1978
6.Иродов И.Е. задачи по общей физике.М.:Наука,1988
7.Иродов И.Е. Сборник задач по атомной и ядерной физике.
М.: Энергоатомиздат , 1984
8.С.П.Мясников,Т.Н.Осанова Пособие по физике ВШ., 1988
9.Абдуллаев Ж.Механикаға кіріспе.Алматы,Мектеп,1988

10.Бақылау өткізуге арналған сұрақтар
10.1. І модуль бойынша бақылау сұрақтары
1-5 апта
1.Кристал күйлерінің айрықша белгілері
2.Кристалдарды классификациялау
3.Кристалдық торлардың физикалық түрлері
4.Кристалдың ақаулары
5.Кристалдардың жылу сыйымдылығы. Энштейн теориясы
6.Фонондар
7.Қатты денені материалдық нүктелер жүйесі ретінде қарастыру
8.Қатты дененің ілгерілмелі және айналмалы қозғалысы
9.Қатты дененің инерция моменті мен импульс моменті
10.Қатты дене үшін Ньютонның екінші заңы
11.Қатты дененің тепе-теңдік шарты
12.Тепе теңдіктің түрлері

10.2. ІІ, ІІІ модуль бойынша бақылау сұрақтары
6-10 апта
1.Электрондардың жылу сыйымдылығы
2.Ферми-Дирак тараулары
3.Заттардың кристалдық және аморфтық құрылымдары
4.Кристалдардың симметриялық элементтері
5.Кристалдардың классифика циясы және кристографиялық жүйелер
6.Қатты денелердің жылу сыйымдылығы
7.Қатты денелердің механика лық және жылулық қасиеттері
8.Кристалдың энергиялық зоналары
9.Жартылай өткізгіштер
10.Жартылай өткізгіштердің меншікті өткізгіштігі
11.Жартылай өткізгіштің қоспалы өткізгіштігі
12.Қатты денелердің жылу сыйымдылығы .Дюлонг-Пти заңы
13.Қатты денелердің жылу сыйымдылығының кванттық ұғымдары
14.Сұйық кристалдар

10.3.Қорытынды бақылауға дайындық сұрақтары (емтихан).
1. Кристал күйлерінің айрықша белгілері
2. Кристалдарды классификациялау
3. Кристалдық торлардың физикалық түрлері
4. Кристалдың ақаулары
5. Кристалдардың жылу сыйымдылығы.
6. Энштейн теориясы
7. Фонондар
8. Қатты денені материалдық нүктелер жүйесі ретінде қарастыру
9. Қатты дененің ілгерілмелі қозғалысы
10. Қатты дененің айналмалы қозғалысы
11. Қатты дененің инерция моменті мен импульс моменті
12. Қатты дене үшін Ньютонның екінші заңы
13. Қатты дененің тепе-теңдік шарты
14. Тепе теңдіктің түрлері
15. Электрондардың жылу сыйымдылығы
16. Ферми-Дирак тараулары
17. Заттардың кристалдық құрылымдары
18. Заттардың аморфтық құрылымдары
19. Кристалдардың симметриялық элементтері
20. Кристалдардың классификациясы және кристографиялық жүйелер
21. Қатты денелердің жылу сыйымдылығы
22. Қатты денелердің механикалық
23. Қатты денелердің жылулық қасиеттері
24. Кристалдың энергиялық зоналары
25. Жартылай өткізгіштер
26. Жартылай өткізгіштердің меншікті өткізгіштігі
27. Жартылай өткізгіштің қоспалы өткізгіштігі
28. Қатты денелердің жылу сыйымдылығы .
29. Дюлонг-Пти заңы
30. Қатты денелердің жылу сыйымдылығының кванттық ұғымдары
31. Сұйық кристалдар

2. ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІНІҢ МАЗМҰНЫ МЕН ТІЗБЕСІ

2.1. Пән бойынша тапсырмалардың тапсыруы және кестенің орындалуы


Жұмыс түрлері
Есептің мазмұны және мақсаты
Қолданылатын әдебиеттер
Тапсырманы орындау уақыты
Ұпайлар
Бақылау түрі
Аптаның рет саны№
1
2
3
4
5
6
7
8

1.

Реферат
Теория негіздерімен танысу
Н. ә: [1-5]
Қ. ә: [1-2]

2

4

А

1

Барлығы

2.2 Пәннің оқу әдістемелік картасымен қамтамасыз етілуі


Дәріс тақырыбы
Қолданылатын әдебиеттер
Кинофильм, диафильм
плакаттар
слайдтар
электронды оқулық
1
Кристал
дардың құрылысы
Ахметов А.Қ.Физика. Алматы, 2000 жыл
2.Сивухин Д.В.Общий курс физики.-М.:Наука,1990

+
+

2

2.3 Дәрістердің тезистері
Дәріс тақырыбы1
Дәріс сабақтарының мазмұны
І модуль. Кристалдық күйлер
Дәріс – 7 сағат, практикалық сабақ – 7 сағаат, сөж – 20 сағат.
Тақырыбы: Кристалдық күйлерідің айрықша белгілері
Жоспары:
1.Кристалдық күйлердің айрықша белгілері
2.Монокристалдар мен поликристалдар
3.Кристалл атомдарының орналасуы

Дәрістер тезистері
Иллюстративтік және таратылым материалдар
Негізгі әдебиеттер
Қосымша әдебиеттер
2.4 Практикалық сабақтарының жоспарлары
Жоспар – сұрақ
Тапсырмалар
Негізгі әдебиеттер
Қосымша әдебиеттер
Әдістемелік нұсқаулар
2.5 Зертханалық сабақтың жоспарлары
Әдістемелік нұсқаулар
Жоспар – сұрақ
Тапсырмалар
Негізгі әдебиеттер
Қосымша әдебиеттер
2.6 Оқытушы басшылығымен жүргізілетін студенттің өздік жұмыс сабақтарының жоспарлары
Тапсырма
Тапсырма орындаудың әдістемелік нұсқаулары
Пайдаланылатын әдебиеттер
2.7 Студенттің өздік жұмыс сабақтарының жоспарлары
Тапсырма
ОСӨЖ өткізудің түрі
Тапсырма орындаудың әдістемелік нұсқаулары
Пайдаланылатын әдебиеттер
2.8 Оқу, өндірістік және диплом алды практикаларына әдістемелік нұсқау
2.9. Курстың жазба жұмыстар тақырыптары
Мәнжазба тақырыптары

Курс жұмысы тақырыптары
Бақылау жұмыстарының тақырыптары
Пайдаланылатын әдебиеттер
2.10 Өздік бақылаудың тестік тапсырмалары
2.11 Курс бойынша емтихан сұрақтары

МазмұныҰқсас жұмыстар

Қатты денелердің жылу сыйымдылығы
Жылу құбылыстары
Жылу мөлшерін есептеу
Газдардың жылу сыйымдылығы. Сипаттамалық температуралар
Физикадан дәрістер
Кристалдық торлар
Физика заңдары
Термодинамика және динамика
Қатты денелердің жылуөткізгіштігі және жылудан ұлғаюы
Жылу сыйымдылық
ҚТС жалпы номерлік сыйымдылығы және минималды материалды шығынға сай РАТС-тың оптималды сыйымдылығы таңдалын
ҚАТТЫ ДЕНЕ КИНЕМАТИКАСЫ
Отынды ұсатып жануға дайындау жүйесінің жылу есебі
Бұрғы қондырғыларының қозғалтқыштарының қазымдалған газдарының жылуын кәдеге асыру
Жылумен өңдеген кезде Жылқы еті қалай өзгереді?
 Отан оттан да ыстық демекші мен өз елімді қатты жақсы көремін
Бiр кедей күнi бойы жұмыс iстеп, қатты шаршайды
Күйеу қатты ренжіді
Аңшылық алқаптардың сыйымдылығы жайлы түсінік
Жылу энергетикалық қондырғылар