Әдіс сипаттамасы


Сала бойынша технологиялық процестерді бақылау және талдау әдістері

2 межелік бақылау сұрақтары

1. Флуоресценциялық талдауда қолданылатын реагенттер мен құрылғылар. Әдіс шегі.
2. Маститпен ауыратын жануарлардың сүтін бақылауда флуореметрияны қолдану.
3. Зертханалық – өндірістік бақылауда кондуктометриялық зерттеу әдісін қолдану.
4. Азықтық өнімдерде рН, Na+ ,K+, ауыр металдарды, нитрат пен нитриттерді анықтау үшін потенциометрияны қолдану.
5. Полярографияда қолданылатын құрылғылар. Тағамдық өнімдерде токсикалық металдарды және қосындыларды анықтау үшін полярографиялық талдау әдісін қолдану.
6. Бұзылмайтын тағам өнімдеріне ЯМР және ЭПР әдісін қолдану.
7. Хроматографиялық талдау әдістерінің классификациясы. Хроматография теориясы.
8. Газдық және газ-сұйықтық хроматография. Қолдану аймағы. Құрылғы сипаттамасы.
9. Сұйықтық және ионалмасулық хроматография. Тәсілдің аппараттық сипаттамасының конструктивті ерекшеліктері.
10. Тағам өнімдерінде және шикізаттардың құрамының сапасын бақылау үшін ульрадыбысты қолдану.
11. Реологиялық талдау әдістері.
12. Тағамдық өнімдердің құрылымдық-механикалық қасиеттері.
13. Құрылымдық-механикалық сипаттаманы анықтау үшін қолданылатын аппаратуралар мен құрылғылар.
14. Тағам өнімдерін зерттеудегі негізгі аналитикалық талдаулар.
15. Тағам өнімдеріндегі құрғақ және ылғалды заттарды анықтау әдісі. Режимдердің негізделуі.
16. Ақуызды Къелдаль, Кофрани, колориметрия, Лоури, формальді титрлеу, УФ-спектромфотометрия әдістері бойынша анықтау; әдіс сипаттамасы, қолданылатын құралдар.
17. Көмірсуларды йодометриялық, Бертран перманганаты бойыншаанықтау әдістері. Әдіс сипаттамасы.
18. Майды Розеготлиб гравиметриялығы, Гербер қышқылдылығы, турбометрия бойыншаанықтау әдістері. Әдіс сипаттамасы.


Ұқсас жұмыстар
Жазаның жүйелерінің және түрлерінің жалпы сипаттамасы
Қазақ тiлiн оқытудың, ұйымдастырудың әдiстемелiк ерекшелiктерi
Пайда, оның экономикалық мазмұны, түрлері және анықтау әдістері «Қостанай минералдары»
Негізгі қорлардың амортизациясын анықтау әдістері және олардың кәсіпорынның негізгі капиталын жаңартудағы ролі
Валюта нарығындағы валюталық реттеудің нысаны мен әдістері
Желілік жоспарлау мен басқару әдісін қолданғандағы экономикалық талдаудың және бизнес жоспарлаудың стратегиясы және тактикасы
Шетел мемлекеттері экономикасының мемлекеттік реттелуінің мәні мен әдістері
Жоғары оқу орындарының экология бөлім студенттеріне қазақ тiлiн дамыта оқытудың әдiстемесі
ТӘРБИЕНІҢ ӘДІСТЕРІ
Дыбыс үндестігі арқылы орыс бөлімі студенттерін қазақша сөйлеуге үйрету әдістемесі