Экономика саласындағы әлеуметтік топтарға жатпайтыны қайсы

1 C
Бір әйел мен бір еркектен құралған неке әлеуметтануда қалай аталады:
A топтық неке
В полигамдық
C моногамдық
D инцест
Е пунуальдық

2 E
Нуклеарлы отбасы және олардың туысқандары бірге тұратын отбасы қалай аталады:
A қандастық
В полануальды
С жұптық жанұя
D патриархалды
E кеңейтілген жанұя

3 B
Жанұяның қай функциясында бала дүниеге келеді:
A экономикалық
B репродуктивті
С тәрбиелік
D эмоциональды
Е қорғанды

4 B
Саясаттық әлеуметтік институтты көрсетіңіз:
A меншіктік
B мемлекет
С театр
D нарық
Е еңбек

5 C
Ер адамның әке-шешесімен бірге тұратын отбасыны қалай атайды?
A матриолокальды
В моногамды
C патриолокальды
D полигамды
Е гетерогенды

6 B
Ата-ана, аға-қарындас, ата-апа, мұғалімдер - социализацияның ...
A көмекшілері
B агенттері
С объектісі
D субъектісі
Е пәні

7 B
Бір әйелмен бірнеше еркектің некесі:
A нуклеарлы
B полиандрия
С полигиния
D моногамия
Е репродуктивті

8 C.
Еңбек дегеніміз не?
A өндіріс құралдарымен табиғат заты
В адамдардың іс-әрекеті
C адамдардың өз қажеттерін қанағаттандыруға бағытталған қызмет жемісі
D Біреудің екіншіге үстемдік етуі
Е адам мінезінің іс-әрекеті

9 E.
Қазақстан Республикасының Еңбек туралы Заңы алғаш реет қашан қабылданды?
A 1997 жылы
В 1998 жылы
С 1993 жылы
D 1995 жылы
E 1999 жылы

10 A.
Еңбек өнімі дегеніміз:
A өндіріс құралдар көмегімен формасын өзгерткен табиғат заты
В Еңбек етудегі шаралар жүйесі
С адамдар қызметі
D еңбек мекемелеріндегі заңдар
Е адам қызметінің қалыптасуы

11 C.
Агломерация дегеніміз:
A шағын елді мекендер
В халықтың көшуі
C қала типтегі елді мекендердің шоғырлануы
D халықтың күшпен көшуі
Е эмиграциялық жолмен кетуі

12 A.
Мегаполис сөзінің мағынасы қалай?
A алып қала
В қала типтегі елді-мекен
С халықтың ерікті түрде көшуі
D халықтың ерікті түрде кетуі
Е миграциялық жол

13 E.
ҚР-да республикалық маңызы бар қалалар:
A (6) алтау
В (5 ) бесеу
С (4 ) төртеу
D (1 ) біреу
E (2 ) екеу

14 A.
Саяси әлеуметтанудағы маңызды мәселелер:
A саяси биліктер, саяси тәрбие, саяси іс-әрекеттер
В кәсіби қызметтер
С дау-жанжал мәселелері
D жауаптылық пен төзімділік
Е мәдени жіне рухани мәселелер

15 Е.
Оқу формасына байланысты білім беру қандай түрлерге бөлінеді?
A күндізгі
В сырттай
С жеделдетілген
D кешкі
Е жауаптардың барлығы да дұрыс

16 С.
Оқушының білімді ғана емес, сонымен қатар мәдениетті игеруін қалай айтамыз?
A интерпретативті
В плюралистік
С базалық
D категориялық
Е гегемонистік

17 D
Білім институттарына кіретін жүйелер:
A Отбасы, ғылым, кәсіп орын
В Нарық, жоғары оқу орны
С Ғылым және кәсіптік-техникалық училище
D Отбасы, мектеп, мәдениет орындары, БАҚ
Е Жауаптар дұрыс

18 Е
Отбасы әлеуметтік институт ретінде қай кезде пайда болды?
A Мемлекеттің шығу кезеңінде
В Ұлттардың қалыптасу кезеңінде
С Ұлыстың құрылу кезеңінде
D Феодалдық құрылыс кезеңінде
Е Алғашқы қауымдық құрылыс кезеңінде

19 Е
Биліктің салалары:
A Заң шығарушы және атқарушы
В Атқарушы, соттық
С Өндірістік, соттық
D Заң шығарушы ,өндірістік
Е Заң шығарушы , атқарушы, соттық

20 С.
Дін әлеументтануының баса назар аударар мәселесі:
A қоғамдық сана
В дүниетанымдылық
С қоғамның маңызды әлеуметтік құбылысы
D жауаптар дұрыс
Е адамзаттың рухани мәселелері

21 Е.
Дін элементтеріне не жатады?
A шындық
В дін формасы
С дүниені тану
D діни уағыздау
Е Діни сана мен діни салттар

22 А.
Діни салт дегеніміз:
A діни жүйенің нақты құрылымдық элементі
В дүниетанымдылық
С сана
D ақиқат
Е аталғандардың бәрі

23 С.
Теология, діни ілім, діни идеология қай ұғымдарға жатады?
A діни санаға
В діни салтқа
С діни дүние түсінігіне
D діни мейрамдарға
Е діни тәжірибеге

24 D
Дін әлеуметтануы нені зерттейді?
A діни сананың қоғамға таралуын
В діннің әлеуметке әсер етуін
С діни сананың қоғамда қалыптасуын
D аталғандардың бәрі дұрыс
Е конфессионалдық түрленуін

25 В.
Дінге сенетін адамдардың бірлестігі, шіркеу мен діни ұйымдар нені құрайды?
A діни сипаттарды
В дін институтын
С діни мейрамдарды
D діни көзқарастарды
Е діни бейімделуді

26 В.
Этностың негізгі құрамды элементтері:
A таптар, жіктер, топтар
В тайпалар, ұлыстар мен ұлттар
С қабат (страта), нәсіл, партия
D жауаптар дұрыс
Е қоғамдық қозғалыстар мен кәсіподақтар

27 С.
Тұлғаның әлеуметтік тұрғыда жетілуіне ықпал ететін Абай айтқан алғы шарттар:
A өсек, еріншектік
В саясат,дін, мектеп
С талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым
D өнеркәсіп пен еңбек
Е нарық, базар, ақша

28 C
Қазақ тіліне мәдениет ұғымы “маданият”-қала, қалалық деген сөзінен енген. Мәдениет маданият сөзі қай елден енген?
A грек
B түркі
C араб
D парсы
E латын

29 D
Отбасы әлеуметтануының эмоционалды функцияна қайысы жатады
A отбасындағы тәрбиеге сүйенетін
B отбасы мүшелерінің тұлға ретінде қалыптаса отырып, рухани даму немесе жетілу үрдісі.
C әлеуметтік құрылымның қайта өзгеруіне немесе құрылуы жағдайында отбасы мүшелеріне белгілі бір әлеуметтік дәреже берілуі.
D психологиялық тұрғыда қолдау көрсетіп, эмоционалды тұрақтандыруды қамтамасыз етеді.
E балаларды өмірге талпындыру

30 C
Отбасы әлеуметтануының әлеуметтік-дәрежелік функцияна қайысы жатады
A отбасындағы тәрбиеге сүйенетін
B отбасы мүшелерінің тұлға ретінде қалыптаса отырып, рухани даму немесе жетілу үрдісі.
C әлеуметтік құрылымның қайта өзгеруіне немесе құрылуы жағдайында отбасы мүшелеріне белгілі бір әлеуметтік дәреже берілуі.
D психологиялық тұрғыда қолдау көрсетіп, эмоционалды тұрақтандыруды қамтамасыз етеді.
E балаларды өмірге талпындыру

31 B
Отбасы әлеуметтануының рухани қатынастар функциясына қайысы жатады
A отбасындағы тәрбиеге сүйенетін
B отбасы мүшелерінің тұлға ретінде қалыптаса отырып, рухани даму немесе жетілу үрдісі.
C әлеуметтік құрылымның қайта өзгеруіне немесе құрылуы жағдайында отбасы мүшелеріне белгілі бір әлеуметтік дәреже берілуі.
D психологиялық тұрғыда қолдау көрсетіп, эмоционалды тұрақтандыруды қамтамасыз етеді.
E балаларды өмірге талпындыру

32 A
Әлеуметтанушы ғалымдар отбасылық тәрбиенің бірнеше стереотиптерін бөліп қарастырады. Төмендегілердің қайсы отбасылық тәрбиеге қатысты
A Детоцентризм
B Прагматизм
C Дуализм
D Герменевтика
E Антропоцентризм

33 D
Отбасы дегеніміз –ортақ жауапкершілікті мойнына алған индивидтердің туыстық немесе некелік міндеттерін негізге ала отырып, өзара бірігу, қосылу үрдісі, -деген анықтаманы ұсынған Ресей әлеуметтанушы ғалымы берген анықтамасы бойынша
A Ф.Г.Зиятдинова
B М.Х.Титма
C Л.Н.Лесохина
D А.Г.Харчевтің
E Л.Я.Рубина

34 B
Отбасы әлеуметтануының эмпирикалық зерттеулерінен ғсынған ғалымдар
A Д. Гелен мен Л.Бовьенің
B Рилз және Ле Пидің
C Дж.Бернард пен Л.Томпсон
D Г.Алмонд пен Д Истон
E О.Конт пен Л.Томпсон

35 D
Экономика саласындағы әлеуметтік топтарға жатпайтыны қайсы
A Үлкен кәсіпорындардың менеджерлері
B Орта деңгейлі техникалық мамандар
C Коммерциялық тап
D жұмысшылар
E Ұсақ меншік иесі.

36 D
Экономика әлеуметтануы қай ғасырда және қай мемлекетте пайда болды
A. ХХІ ғасырдың басында АҚШ-та
B. ХІV ғасырдың ортасында АҚШ-та
C. ХХ ғасырдың ортасында Ресейде
D. ХХ ғасырдың ортасында АҚШ-та
E. ХХ ғасырдың ортасында Батыста

37 D
Экономика әлеуметтану-...?
A. экономикалық институттардың (жеке меншіктің, айырбастың, келісім-шарт қатынастарының, ақшаның, қаржы нарығының) эволюциясы
B. жалпы қоғамның экономикалық өмірін зерттейтін әлеуметтану ғылымының зерттеу саласы
C. оғамның экономикалық және кәсіби жіктелуі мен мобильдігі, экономикалық теңсіздік, кедейшілік және байлық проблемалары
D. адамдардың еңбек нарығындағы әрекеті, өндіріс және формальді емес экономика саласындағы еңбек әрекеті
E. кәсіпкерлік және бизнес формасының әлеуметтануы.

38. В
Ұлттық экономика...
A. экономикалық сана мен ойдың дамуы
B. елдің экономикалық аумағында жүзеге асырылатын шаруашылық бірліктердің жиынтығы
C. экономикалық ұйымдардың құрылымы
D. кәсіпкерлік пен бизнес формасы
E. өндірістің, бөліп берудің, айырбас пен тұтынудың және т.б. әлеуметтік-экономикалық механизмдері

39 D
Саясат әлеуметтануы қай ғасырда және қайда пайда болды
A. XІX ғасырдың 90-жылдарында
B. XX ғасырдың 35-жылдарында
C. XX ғасырдың 30-жылдарында
D. XX ғасырдың 20-жылдарында
E. XX ғасырдың 50-жылдарында

40 А
Эгалитарлы (тең) отбасына тән қасиеті ата?
A. отағасы формальді түрде басшы
B. ер адам еден жуса, жұбайы тамақ істейді
C. киноға бірге барады, саябақа бірігіп қыдырады
D. той –жиында сыйлықты бір ауыздан атайды
E. шешімді әулет шешеді

41 В
Отбасының қызметі, оны ішіндегі тәрбие қызметі әлеуметтану ғылымында нешеге бөлінеді?
A.2
B.3
C.5
D.4
E. 8

42 С
Отбасы әлеуметтану қай ғасырда пайда болды
A. ХХ ғасырдың ортасында
B. ХІХ ғасырдың басында
C. ХІХ ғасырдың аяғында
D. ХІХ ғасырдың ортасында
E. ХХ ғасырдың басында

43. A
Құжаттарды талдаудың заңдылығы:
А. ресми және ресми емес
В. статистикалық, вербальды
С. зерттеуші, сауалнама қағазы, респондент
D. экстенсивті және интенсивті
Е. еркін және апереотипті

44. A
Ақпараттардың түрлері:
А. қолжазба, баспа, кинографиялық, статистикалық, фонетикалық құжаттар
В. ресми және ресми емес, вербальды
С. зерттеуші, сауалнама қағазы, респондент
D. экстенсивті және интенсивті
Е. еркін және апереотипті

45. A
Респонденттер құрамы тұрақты болып табылатын зерттеу түрі:
А. мониторинг
В. панелді
С. пилотанды
D. статистикалық
Е. бақылау

46. A
Эмпирикалық зерттеудің түрлері:
А. фундаментальды және қолданбалы
В. ресми және ресми емес
С. статистикалық, вербальды
D. зерттеуші, сауалнама қағазы, респондент
Е. экстенсивті және интенсивті

47. A
Әлеуметтік зерттеу объектісі дегеніміз:
А. қоғамдағы зерттелінетін әлеуметтік кұбылыстар мен процестер
В. әлеуметтанудың түсіндірмелі аппараты
С. әлеуметтік зерттеулердегі пайдаланылатын өлшем бірліктері
D. ) әлеуметтік өңдеу мәліметтерін өңдеу үшін пайдаланатын ЭЕМ-дағы табиғи үрдістер
Е. математика-статистикалык бағдарламалар

48. A
Әлеуметтанудағы гипотеза дегеніміз -бұл...
А. әлеуметтік кұбылыстар арасындағы байланыстардың сипатымен мәні туралы ғылыми болжам
В. сандык ауыспалы белгілерге әсер етуін бағалауға арналған статистикалык анализ әдісі
С. әлеуметтік зерттеуді іске асырудың әдістемелік және техникалык әдістерінің жүйесі
D. акпараттык барлык түрлерін өндіру, өңдеу, сактау және тарату
Е. методологиялык бағалауға бөлінетін әдіс

49. A
Пилотаждык зерттеу дегеніміз-бұл...
А. барлау әдісі
В. толыққанды зерттеу әдісі
С. талдау әдісі
D. мәліметтерді өңдеу әдісі
Е. зерттеуді өңдеу әдісі

50. A
Социологиялық зерттеудің мақсаты:
А. зерттеушінің алуы тиіс накты нәтижесі
В. әлеуметтік зерттеулердің интегративті нәтижелілігі
С. әлеуметтанушылардың кәсіби кызмет мәселесін талкылау
D. нәтиже алу үшін билік, материалдык және адам ресурстарына, ғылыми біліміне катысты баскару субъектілерін саналы түрде пайдалану
Е. әлеуметтік даму кызметінің жұмысын ұйымдастыру

51. A
Социологиялық зерттеудің міндеттері:
А. зерттеудің ең басты мәселесіне жауап беру үшін талкылауға кажет мәселелер шеңбері
В. ғылыми-негізделген практикалык ұсыныстарды жариялау
С. әлеуметтік зерттеулер объектісінің негізгі жактары
D. түрлі аспектілер мен түрлі тәсілдер аркылы іске асырылатын статус пен орналасуын өзгерту
Е. стихиялык және бакыланбайтын үрдістердің күшеюі аркылы қоғамдык катынастардың дамуы.

52.A
Социометрия әдісінің негізін салушы ойшыл:
А. Дж.Морено
В. Дж. Мид
С. Р.Мертон
D. Г.Спенсер
Е. О.Конт

53. A
Фундаментальды әлеуметтану нені зерттейді ?
А. ғылымның теориясы мен методологиясын
В. әлеуметтік өмірдің практикалык мәселелерін
С. бакылау, сауалнама әдістерін
D. эмпирикалык материалдык сипаттайды
Е. тұлға типологиясын

54. A
Қалалардың, кала тұрғындарының өсуі, олардың коғамдағы ролінің артуы калай аталады?
А. урбанизация
В. орталыктандыру
С. миграция
D. дифференциация
Е. интеграция

55 A
Социологиялық зерттеу жүргізу құралдарына не жатады:
А. мәлімет жинау үшін сауалнама жүргізу тәсілдері, техника, лабораториялық эксперименттер, математикалық-статистикалық таңдау әдісі, мәліметтерді өңдеу, талдау, зерттеу нәтижелерін қорытындылау және ұсыныс жасау
В. тапсырушы мен тапсырыс беруші арасындағы келісім мен ұйымдастырушылық жұмыстары, оның қаржылық, материалдық қамтамасыз етілуі
С. бағдарлама, зерттеу жоспары, мәліметтерді жинау, талдау, сұрыптау, қорытындылау
D. бақылау, байқау, сауалнама, сұхбат, құжаттарды талдау, контент-анализ
Е. эмпирикалық әлеуметтану әдістері

56.A
Әлеуметтік институттардың интегративті қызметі нені қамтамасыз етеді?
А. консолидация, әлеуметтік топтарды біріктіру және ұйымдастыру
В. қоғам мүшелері арасындағы қатынастарды ретке келтіру
С. әлеуметтік тәжірибе алмасу, жариялау
D. институт ішінде және институт арасында ақпараттардың таралуы
Е. сауда орталықтары, өндірістер мен кәсіпорындар, банктер

57. A
Әлеуметтік институттардың трансляциялаушы қызметі:
А. әлеуметтік тәжірибе алмасу, жариялау
В. тұлғаны әлеуметтендіру
С. қоғам мүшелері арасындағы қатынастарды ретке келтіру
D. консолидация, әлеуметтік топтарды біріктіру және ұйымдастыру
Е. институт ішінде және институт арасында ақпараттардың таралуы

58. A
Әлеуметтік институттардың өзара қарым-қатынас қызметі:
А. институт ішінде және институт арасында ақпараттардың таралуы
В. тұлғаны әлеуметтендіру
С. қоғам мүшелері арасындағы қатынастарды ретке келтіру
D. консолидация, әлеуметтік топтарды біріктіру және ұйымдастыру
Е. әлеуметтік тәжірибе алмасу, жариялау

59.A
Отбасы дегеніміз не?
А. тұрмыс ортақтығы мен өзара міндеттемелермен байланысқан адамдардың некелік және қандас-туыстық негіздегі бірлестігі
В. ер мен әйелдің арасындағы қатынастардың тарихи анықталған формасы, өзара жауапкершіліктер, міндеттемелер мен туыстық құқықтарының заңдық реттелуі
С. бала туылу, тәрбиелеу ұяшығы
D. бірге өмір сүру қағидасы
Е. салт-дәстүрлер жиынтығы

60.A
Неке дегеніміз не?
А. ер мен әйелдің арасындағы қатынастардың тарихи анықталған формасы, өзара жауапкершіліктер, міндеттемелер мен туыстық құқықтарының заңдық реттелуі
В. тұрмыс ортақтығы мен өзара міндеттемелермен байланысқан адамдардың некелік және қандас-туыстық негіздегі бірлестігі
С. бала туылу, тәрбиелеу ұяшығы
D. бірге өмір сүру қағидасы
Е. салт-дәстүрлер жиынтығы

61. A
Некеге тұрудың маңызды қағидалары:
А. жар таңдау еркіндігі, сүйіспеншілік, өзара сыйластық
В. бала туу, тәрбиелеу
С. әдет-ғұрыптарға сәйкес болу
D. бірге өмір сүру қағидасы
Е. салт-дәстүрлер жиынтығы

62. A
Некенің негізгі белгілері:
А. барлық жауаптары дұрыс
В. некеге тұру, оның барлық мүшелерінің қандық-туыстық байланысы болуы
С. таңдау еркіндігі, сүйіспеншілік, өзара сыйластық
D. ортақ отбасылық бюджет
Е. бірге өмір сүру қағидасы

63. A
Қазіргі заманда кең таралған неке түрі:
А. азаматтық және заңды неке
В. бір жыныстылар некесі
С. есеппен неке құру
D. мәжбүрлі неке
Е. салт-дәстүрге негізделген неке

64.A
Отбасының негізгі қызметтері:
А. репродуктивтік, тәрбиелік, экономикалық, әлеуметтік, рухани, эмоционалдық, мәдени, жыныстық, қарым-қатынастық, шаруашылық-тұрмыстық
В. некеге тұру, оның барлық мүшелерінің қандық-туыстық байланысы болуы
С. таңдау еркіндігі, сүйіспеншілік, өзара сыйластық
D. ортақ отбасылық бюджет
Е. бірге өмір сүру қағидасы

65. A
Отбасы әлеуметтануы нені зерттейді?
А. неке-отбасылық қатынастардың қалыптасуы, дамуы мен қызметі, олардың арасындағы түрлі әлеуметтік мәселелерді зерттейді
В. отбасына, отбасы мүшелерінің билікке қол жеткізу мақсаты туралы заңдылыктары, формалары мен әдістерін зерттейді
С. коғамдык-еңбектік және отбасы-тұрмыстык кызметтің әр түрінде ерлер мен әйелдердің рөлдерін дифференциялау заңдылыктарын зерттейді
D. отбасы мүшелерінің бірге өмір сүру қағидасын
Е. отбасы мүшелері мен әлеуметтік топтардың жас ерекшілігін сипаттамасын, отбасы жиынтығының жас ерекшелігі кұрылымын және олардың даму заңдылыктарын зерттейді

66.A
Жанұя әлеуметтік институт ретінде қандай сатылардан өтеді?
А. некеге тұру, бала туылудың басталуы, туудың аяқталуы, соңғы баланы ұядан шығару, жұбайлардың бірінің өлімі
В. некеге тұру, оның барлық мүшелерінің қандық-туыстық байланысы болуы
C. таңдау еркіндігі, сүйіспеншілік, өзара сыйластық
D. ортақ отбасылық бюджет
E. бірге өмір сүру қағидасы

67. A
Отбасылық-некелік қатынастардың даму тенденциялары:
A. әйел адамның рөлінің көтерілуі, ажырасу санының көбеюі, некеге кеш тұру, бала санының азаюы
B.некеге тұру, бала туылудың басталуы, туудың аяқталуы, соңғы баланы ұядан шығару, жұбайлардың бірінің өлімі
C. некеге тұру, оның барлық мүшелерінің қандық-туыстық байланысы болуы
D.таңдау еркіндігі, сүйіспеншілік, өзара сыйластық
E. ортақ отбасылық бюджет

68. A
Отбасының тәрбиелеу функциясы:
A. жас ұрпақты әлеуметтендіру
B. индивидтің қажеттіліктерін қамтамасыз ету
C. билікті бөлісу, реттеу
D. мүшелері арасында құндылықтармен алмасу
E. психологиялық қорғаныс пен көңіл-күйді көтермелеуге ықпал ету

69. A
Отбасының әлеуметтік бақылау функциясы:
A. билікті бөлісу, реттеу
B. жас ұрпақты әлеуметтендіру
C. индивидтің қажеттіліктерін қамтамасыз ету
D. мүшелері арасында құндылықтармен алмасу
E. психологиялық қорғаныс пен көңіл-күйді көтермелеуге ықпал ету

70. A
Отбасының эмоционалдық функциясы:
A. психологиялық қорғаныс пен көңіл-күйді көтермелеуге ықпал ету
B. жас ұрпақты әлеуметтендіру
D. индивидтің қажеттіліктерін қамтамасыз ету
C. билікті бөлісу, реттеу
E. мүшелері арасында құндылықтармен алмасу

71. A
Экзогамиялық неке дегеніміз:
A. қандас-туыстық негізі жоқ, бөтен адаммен неке құру
B. тек қандас-туыстар арасында үйленуге рұқсат берілетін неке түрі
C. әлеуметтік жағдайы әртүрлі адамдардың некелесуі
D. әлеуметтік жағдайы тең адамдардың некеленуі
E. бір еркектің бірнеше әйелі болуы

72.A
Эндогамиялық неке дегеніміз:
A. тек қандас-туыстар арасында үйленуге рұқсат берілетін неке түрі
B. қандас-туыстық негізі жоқ, бөтен адаммен неке құру
C. әлеуметтік жағдайы әртүрлі адамдардың некелесуі
D. әлеуметтік жағдайы тең адамдардың некеленуі
E. бір еркектің бірнеше әйелі болуы

73. A
Отбасыдағы билік түрлері:
A. дәстүрлі немесе авторитарлық, эгалитарлы немесе демократиялық
B. бір күйеуі және бірнеше әйелі болуы
C. экзогамия және эндогамия, ролдерді бөлу
D. гемогенді және гетерогенді кұрылымдағы отбасы
E. бір әйелдің бірнеше күйеуінің болуы

74. A
Нуклеарлық отбасы дегеніміз:
A. ата-аналары мен олардың отбасылы балаларынан кұралған үлкен отбасы
B. балаларсыз жалғыз отбасы
C. ата-аналардан, балалардан, немерелер мен жақын туыс-ағайындарынан кұралатын отбасы.
D. ата-анасының біреуі жок толык емес отбасы
E. немерелерімен бірге өмір сүретін ата-әже

75. A
Эгалитарлық отбасы:
A. отбасыдағы міндеттер оның мүшелері арасында тең бөлінуі, бірлесе шешім қабылдануы
B. бір күйеуі және бірнеше әйелі болуы
C. экзогамия және эндогамия, ролдерді бөлу
D. гемогенді және гетерогенді кұрылымдағы отбасы
E. бір әйелдің бірнеше күйеуінің болуы

76. A
Жеке тұлға дегеніміз:
A. қоғамға пайдалы қызмет етуге, қоғам мен заң алдында жауап беруге қабілетті, ақыл-ой, сана-сезімі толық қалыптасқан адам
B. биологиялық, психологиялық, физиологиялық, әлеуметтік ерекше қайталанбас тұлға
C. қоғам және әлеуметтік институттардың жеке мүшесі
E. экономикалық белсенді емес тұрғын
E. жеке дарынды тұлға

77. A
Индивидуалдылық түсінігі:
А. биологиялық, психологиялық, физиологиялық, әлеуметтік ерекше қайталанбас тұлға
B. қоғам мен жеке тұлға арасындағы байланысқа жауапты беделді тұлға
C. қоғам және әлеуметтік институттардың жеке мүшесі
D. экономикалық белсенді емес тұрғын
E. қоғам мен заң алдында жауап беретін, сана-сезімі толық қалыптасқан тұлға

78. A
Латын тілінен аударғанда индивид сөзінің мағынасы:
A. ерекше, дара, қайталанбас, бөлінбес, бүтін
B. субьективизм
C. идеализм
D. органицизм
E. марксизм

79. A
Әлеуметтену дегеніміз:
A. адамның туылғаннан бастап өмірден өткенше қоғаммен тығыз байланыс жасауы
B. ұйым құрылымын бекітеді
C. ұйымдардың құлдырау кезеңін анықтайды
D. барлық жауаптары дұрыс
E. адамның күйзеліске ұшырауы

80. A
Жеке тұлғаның әлеуметтенуі дегеніміз не ?
А. әлеуметтік рөлдеріне сәйкес индивидтердің тәжірибе жинақтауы, дамуы
B. әлеуметтік коғамдык кұру жоклдарының бірі
C. әлеуметтік өндірістерге кедергі жасайтын ұйымдаскан ұжымдык әрекеттер
D. әлеуметтік стратификаттау жүйесіндегі әлеуметтік топ жағдайының өзгеруі
E. әлеуметтік топ ішінде кері жағдай тудырады коздыру

81. A
Жеке тұлғаның әлеуметтену кезеңдері:
A. сәбилік, балалық, жасөспірімдік, жастық, ес тоқтату, есею, қартаю шағы
B жеке тұлға, индивид болу кезеңдері
C. жеке тұлға ретінде мектепке бару
D. жеке тұлғаның жоғарғы оқу орындарына түсу кезеңі
E. индивид ретінде бала-бақша барудан басталады

82. A
Жеке тұлғаның әлеуметтенуіне әсер етуші факторлар:
A. әлеуметтік институттар, БАҚ, отбасы, оқу және жұмыс орындары, т.б.
B. сәбилік, балалық, жасөспірімдік, жастық, есею қартаю, т.б.
C. БАҚ, жеке тұлғалар мен индивидтер
D. дамушы елдер саясаты
E. ұлттар, ұйымдар, бірлестіктер

83. A
Әлеуметтік статус дегеніміз не?
A. қоғамдағы әрбір адамның әлеуметтік жүйедегі нақты орны, позициясы
B. коғамдык жарғылар
C. тәртіп типті суреттеу
D. жеке әрекеттер жиынтығы
E. әлеуметтік катынастар жиынтығы

84.A
Әлеуметтік рөл дегеніміз не?
A. әлеуметтік статустарға сәйкес топтың индивидке қояр талабы, қалауы
B. рөлдік жанжал
C. ерікті немесе еріксіз
D. көзкарастар кикілжіңі
E. ролдік міндеттемелерді орныдаудан бас тарту

85. A
З.Фрейдтің еңбегі қалай аталады?
A. Мен концепциясы
B. Айнадағы Мен концепциясы
C. Тобыр психологиясы
D. Еліктеу теориясы
E. Жанжал теориясы

86.A
Ч.Кулидің Айнадағы Мен концепциясының мәні:
A. адамның өзіндік менімен қоғамдық менінің өзара қайшылығынан туындайды
B. адамның психикалық ауруға ұшырауынан туындайды
C. адамның түр келбеті қылмыскерлікке бейім болады
D. халыктардың орнығуы үрдісі
E. коғамдык өмірдің жылдам, түпкілікті, сапалы өзгеруі

87.A
Әлеуметтік статустардың түрлері:
A. ерікті және еріксіз
B. тұлға және индивид
C. дара және бірлескен
D. қабілетті және қабілетсіз
E. қарапайым және күрделі

88 A
Әлеуметтік статустың ерікті түрі:
A. үйленуі, білімі, кәсібі, қызметі, билікке араласуы, т.б.
B. жасы, жынысы, тегі, ұлты, нәсілі, т.б.
C. әлеуметтік, саяси, экономикалық, мәдени жағдайы, т.б.
D. қабілетсіздігі, еріншектігі, денсаулығы, селқостығы, т.б.
E. есте сақтау қабілетінің төмен болуы, ұялшақтығы, т.б.

89.A
Әлеуметтік статустың еріксіз түрі:
A. жасы, жынысы, тегі, ұлты, нәсілі, т.б.
B. үйленуі, білімі, кәсібі, қызметі, билікке араласуы, т.б.
C. әлеуметтік, саяси, экономикалық, мәдени жағдайы, т.б.
D. қабілетсіздігі, еріншектігі, денсаулығы, селқостығы, т.б.
E. есте сақтау қабілетінің төмен болуы, ұялшақтығы, т.б.

90. A
Ид, Эго және Суперэго тұжырымдамасының авторы кім?
А. Дж.Мид
B. Г.Спенсер
C. Г.Тард
D. О.Конт
E. К.Маркс

91. A
Индивидтің өзінен ересек адамдардың іс-әрекетін қайталауы:
A. имитация
B. индивидуализация
C Мен концепциясы
D. Айнадағы Мен концепциясы
E. еліктеу

92.A
Жеке тұлғаның дамуына және топтық іс-әрекетіне әсер етуші факторлар:
A. биологиялық тұқым қуалаушылық, қоршаған ортасы мен географиялық аумағы, мәдениет, топтық тәжірибе, жеке тәжірибе
B. тамақ, ұйқы, су, қауіпсіздік, денсаулық
C. ауа-райы, топырағы, территориясы, климаттық ерекшелігі
D. жеке тәжірибе жинақтауы, мектеп, бала-бақша
E. жоғарғы оқу орындары мен кәсіби мамандығы

93. A
Девиациялық іс-әрекет дегеніміз:
А. қоғам қалыптастырған нормалардан ауытқу
B. қарама-қайшылық
C. жанжал теориясы
D. әлеуметтік іс-әрекет
E. қылмыскерлік

94. A
Девиациялық іс-әрекетті зерттеуші социологиялық бағыт өкілдері:
А. Э. Дюркгейм, Р.Парк, Р. Мертон
В. Ч. Ламброзо, С.Харчев, П. Сорокин
C. З. Фрейд, Г. Ананьева, О. Шпенглер
D. О. Конт, М. Вебер, К.У. Биекенов
E. барлық жауаптары дұрыс

95.A
Әлеуметтік норма деген не?
A. коғамның қалыптастырған ережелер, тәртіптер мен іс-шаралар жиынтығы
B. кәсіби-лауазымдық бұйрықтар мен іс-әрекеттер жиынтығы
C. салт-дәстүрлер мен әдет ұқрыптар жиынтығы
D. қызметтік жоғарылау
E. тыйымдар мен ырымдар жиынтығы

96. A
Девиациялық құбылыс дегеніміз:
A. саяси, экономикалық, әлеуметтік, мәдени, діни, құқықтық т.б. сипаттағы мәселелер
B. кәсіби-лауазымдық бұйрықтар мен іс-әрекеттер жиынтығы
C. салт-дәстүрлер мен әдет ғұрыптар жиынтығы
D. қызметтік жоғарылау
E. тыйымдар мен ырымдар жиынтығы

97. A
Девиациялық іс-әрекеттердің түрлері:
A. жағымды, жағымсыз,нейтралды
B. революциялар, қылмыскерлік, нашақорлық
C. бұзақылық, қарақшылық, өз-өзін өлтіру
D. зорлық-зомбылық, ұрлық, ішкілікке салыну
E. сыбайластық жемқорлық, сатқындық

98.A
Девиант деген кім?
A. сол ортаның қалыптастырған нормасынан ауытқыған адам
B. үйленбеген кәрі бойдақтар, ішкілікке салынғандар
C. панктер, эмолар, металлистер, байкерлер
D. нашақорлар, қылмыскерлер, жезөкшелер
E. террористер, діни экстремистер

99. A
Делинквенттік іс-әрекет дегеніміз не?
А. заңға қайшы келетін девиациялық іс-әрекет
B. әлеуметтенбеген адам
C. ерсі киінген адам
D. заңға сәйкес іс-әрекет
E. құқықтық, саяси, экономикалық іс-әрекет

100.A
Кез-келген девиациялық іс-әрекет делинквенттік іс-әрекет болып табылады ма?
A. жоқ
B. иә
C. олардың айырмашылығы жоқ
D. екі ұғым ұқсас, синоним ұғымдар
E. барлық жауап дұрыс емес

101. A
Жарнаманың әлеуметтік мәні:
А. ақпараттағы бәсекелесті және тәуелсіз таңдаудың жағымды бейнесін қалыптастыруға бағытталған, қажетті сүйенішке қол жеткізу үшін сол тауарды барынша жарнамалау
B. ақпараттарды жасанды жолмен құрастыру, шатастыру, жалған ақпарат беру
C. дұрыс мәліметтерге сүйену, ақиқатты көрсету
D. саяси субъектілердің капиталының негізгі формасы және оны көбейтудің механизмі
E. ақпараттың ашықтығы, комуникатор мен реципиенттің өзара пайдасы, қоғамдық ойға сүйену, құрметпен қарау

102. A
Тобыр психологиясы еңбегінің авторы:
A. Г. Тард
B. О.Конт
C. А. Құнанбаев
D. К. Маркс
E. М.Вебер

103. A
Кейбір адамдар девиант деген атты иеленіп өздерін солай ұстай бастайды, бұл түсінік қай теорияға тиесілі?
A. стигматизация теориясы
B. диференциалды ассоциация теориясы
C. еліктеу теориясы
D. мәдени ауысу теориясы
Е. қақтығыстар теориясы

104. A
Девиациялық іс-әрекетті зерттеудің биологиялық түсіндірмесі:
A. генетикалық ерекшеліктерінің болуы
B. қоршаған орта мен тәрбиеге байланысты
C. әлеуметтік ортада бейімделе алмау
D. әлеуметтік теңсіздіктен
E. қоршаған орта оларға девиант ретінде қарауынан өзін солай ұстау

105. A
Девиациялық іс-әрекетті зерттеудің психологиялық түсіндірмесі:
A. итермелеуші факторлар мен индивидтің тәлім-тәрбиесі, қалыптасуы мен дамуы
B. қоршаған орта мен климатқа байланысты
C. әлеуметтік ортада бейімделе алмау себебі
D. әлеуметтік теңсіздіктен
E. билікке наразылық, мәжбүрліктен

106.A
Девиациялық іс-әрекетті зерттеудің социологиялық түсіндірмесі:
A. дағдарыс кезеңдерде әлеуметтік өмірге бейімделе алмау, әлеуметтік байланыстардың үзілуі
B. психологиялық ауытқушылыққа ұшырау, орта мен тәрбиеге байланысты
C. байлар мен кедейлерге бөліну саясаты
D. әлеуметтік теңсіздік
E. қоршаған орта оларға девиант ретінде қарауынан өзін солай ұстау

107. A
Бір қоғам үшін ерсі көрінетін іс-әрекет басқа қоғам үшін қалыпты болуы мүмкін деген көзқарас:
A. девиациялық құбылыс:
B. делинквенттік құбылыс
C. стигматизация телриясы
D. конформизм көзқарасы
E. аномия теориясы

108. A
Делинквенттік іс-әрекет дегеніміз нені білдіреді:
A. құқық бұзушылық, заңға қайшы, қоғамға қарсы іс-әрекет
B. кез-келген девиациялық іс-әрекетті айтамыз
C. аса дарынды ойшылдар, ғалымдар, күйші-әншілер
D. қоғам қабылдайтын жағымды іс-әрекет
E. барлық әлеуметтік нормаларға сай іс-әрекет

109. A
Қай елдерде саяси әлеуметтануға аса мән беріліп, жиі қолданылады?
A. Батыс Еуропа елдерінде
B. АҚШ елдерінде
C. Ресейде
D.Қазақстанда
E. Оңтүстік Америкада

110. A
Саяси әлеуметтануы нені зертейді?
A. қоғамның саяси өмірін, саяси қатынастарды, факторлар мен себептерді
B. экономиканың және халықтың өмір деңгейіне қатысты мәселелерді
C. саяси өмірдің тарихын, мемлекетті басқарудың түрі мен мазмұнын
D. саяси мәдениет, халықтың белсенділігіне қатысты мәселелерді
E. барлық жауабы дұрыс емес

111. A
Саяси әлеуметтанудың зерттеу объектісі?
A. мемлекеттік-әкімшілік билікке қол жеткізу, ұстап тұру, қолдану мәселесі
B. қоғам, әлеуметтік институттар, жеке тұлғалар, индивидтер мәселесі
C. әлеуметтік топтар, саяси қатынастар, саяси партиялар мәселесі
D. әлеуметтік теңсіздік, әділетсіздік, жанжалдар мәселесі
E. саяси сана, саяси мәдениеттің қалыптасуы мәселелері

112. A
Саяси әлеуметтанудың пәні:
A. қоғамның саяси өмірі, әлеуметтік-саяси қажеттіліктер, мүдделер, ұлттар мен этностар, саяси институттар мен саяси қозғалыстардың қызметі
B. өмір сүру заңдылықтары, өмір үшін күресті зерттейді
C. биліктің жүзеге асуын талдайды
D. биліктің ұйымдастырылуын зерттейді
E. саяси процесс, саяси қызмет, саяси мәдениет, саяси сана, саяси партиялар, реформалар, билік үшін күрес, жариялылық, көппікірлік т.б. мәселелерді зерттейді

113. A
Саяси жүйе дегеніміз не?
A. саяси институттар, саяси бірлестіктер, саяси ұйымдар, саяси қозғалыстар, саяси партиялар, т.б. жиынтығы
B. қоғамдык ұйымдар, ассоциациялар, корпорациялар, қауымдастықтар жиынтығы
C. әлеуметтік институттар, әлеуметтік топтар, әлеуметтік қабаттар, жеке тұлғалар мен индивидтер жиынтығы
D. қоғамды ұйымдастыру жүйелерінің жиынтығы
E. экономикалық қарым-қатынастар жүйесі

114. A
Сайлау алдында және саяси болжамдар жасауда жиі қолданылатын социологиялық әдіс:
A. сауалнама жүргізу
B. эксперимент әдісі
C. контент-анализ
D. мониторинг әдісі
E. консалтинг әдісі

115. A
Саяси жүйе терминін ғылымға енгізген ойшылдар:
A. Д.Истон, Г.Альмонд
B. Г.Спенсер, Н.Смелзер
C. О.Конт, Э.Дюркгейм
D. М.Вебер, К.Маркс
E. Э. Дюркгейм, Д Дешам

116. A
М.Вебер теориясындағы биліктің түрлері:
A. легальды, дәстүрлі, харизматикалық
B. идеалды типтер теориясы
C. әлеуметтік іс-әрекеттер теориясы
D. Протестанттық этика және капитализм рухы еңбегі
E. түсінуші әлеуметтануы

117. A
ҚР мемлекеттік жастар саясаты туралы Заң қашан қабылданды?
А. 2004ж. 7 шілдеде
B. 1994ж. 17 маусымда
C. 2007ж. 27 қаңтарда
D. 2001ж. 11 мамырда
E. 2006ж. 15 ақпан

118.A
Қайта өрлеу заманының тамаша саяси ойшылдарын атаңыз:
А. Ш.Монтескье, Ж.Ж.Руссо, А.Августин, Ф.Аквинский
B. О.Конт, Г.Спенсер, К.Маркс
C. Т.Парсонс, Р.Мертон, Ч.Кули
D. Г.Мид, З.Фрейд, Дж. Морено
E. Аристотель, Платон

119. A
Қоғамның ең ірі саяси институты:
А. мемлекет
B. адамзат кауымдастығы
C. бейресмтоптар
D. бюрократизм
E. таптар

120.A
Кәсіподақтар мен партиялар қандай топтарға жатады?
A. ресми топтарға
B. шағын топтарға
C. әлеуметтік топтарға
D. ірі топтарға
E. бейресми топтарға

121. A
Биліктің легитимділігі теориясын негізін салған ойшыл:
A. М.Вебер
B. Г.Спенсер
C. О.Конт
D. К.Маркс
E. Г.Смелзер

122. A
Сайлау алдындағы қоғамдық пікірді талдаушы әлемге танымал институт қалай аталады?
A. Геллап институты
B. Чикаго мектебі
C. Колумбия институты
D. Оксфорд университеті
E. Гарвард университеті

123.A
Қоғамды демократияландырудың мәні неде?
A. түрлі әлеуметтік топтар, ұлттық қауымдастықтардың саяси мүдделеріне нұқсан келмеуі мақсатында
B. депутаттардың қабылдаған заңдарын халық қатаң сынға алуы
C. түрлі ұлттардың ұлттық қатынастарын реттеу мақсатында
D. көпұлтты қоғамда тәртіп орнату мақсатында
E. мемлекетте саяси тәртіп орнату мақсатында

124. A
Мәдениет әлеуметтануы нені зерттейді:
A. адамдардың өзара іс-әрекеті мен түсінісуінде мәдениет күрделі динамикалық құрылым ретінде қарастырылады
B. статустар мен рөлдер қақтығысын реттеу мақсатында туындайтын мәселелерді зерттейді
C. рухани және материалдық мәдениетті, құндылықтарды зерттейді
D. демократиялық қоғамды орнату мақсатында рухани мәдениетті дамыту басты мәселе болып отыр
E. әлеуметтік қатынастар, идеялар, құндылықтарды зерттейді

125.A
Американдық әлеуметтанушы Дж.Мердок мәдениеттің қанша түрін анықтады:
A. 60-тан астам
B. 100-ден астам
C. 50-ден астам
D. 150-ден астам
E. 10-нан астам

126.A
Этноцентризм дегеніміз не?
A. өз дінін, тілін, мәдениетін өзіне бағынышты ұлттарға мойындату, күштеп енгізу саясаты
B. әлемдік мәдениетті мойындау, халықаралық мәдениетке мән беру, дамыту
C. дүниежүзілік мәдениетке мойынсыну
D. барлық елдерде тіл мәдениетін дамыту саясаты
E. мемлекеттік тіл саясатын дамыту саясаты

127. A
Мәдениеттің негізгі элементтеріне не жатады?
A. тіл, сенім, білім, құндылықтар, әдет-ғұрыптар, салт-дәстүрлер, мінез-құлық үлгілері, әлеуметтік және мәдени мұралар
B. діні, саясаты, экономикасы, мекемелер, идеялар, саяси партиялар, ескерткіштер мен тарихи орындар, мұражайлар
C. мемлекет, әкімшіліктер, саяси ұйымдар, саяси бірлестіктер, ассоциациялар
D. жеке тұлғалар, индивидтер, әлеуметтік топтар, әлеуметтік қабаттар
E. өз дінін, тілін, мәдениетін өзіне бағынышты ұлттарға мойындату, күштеп енгізу саясаты

128. A
Субмәдениет деген не?
A. қоғамдағы жалпы қалыптасқан мәдениеттен бөлек кейбір әлеуметтік топтардың символдар, кұндылыктар, нормалар, тәртіп үлгілері бойынша ерекшеленуі
B. қоғамда қалыптасқан тәртіптің жазылмаған ережелері
C. ұрпақтан-ұрпақка берілетін және белгілі бір қауымда сақталатын әлеуметтік және мәдени мұралар элементтері
D. белгілі бір кауымда немесе әлеуметтік топты іске асатын өткен өмірден алынған әлеуметтік реттеушіліктер
E. адамдардың ара-қатынасын реттеу формалары

129. A
Әлеуметтік интеракционизм (өзара іс-әрекет) теориясының авторы:
A. Дж. Г. Мид
B. Р. Мертон
C. А. К. Гастев
D. О. Конт
E. М. Вебер

130.A
Өзгенің өмір салтына, әдеп-ғұрпына, сеніміне, идеясына сеніміне шыдамдылық пен төзімділік көрсету дегеніміз не?
A. толеранттылық
B. конформизм
C. эмпатия
D. адаптация
E. идентификация

131. A
Этнос дегеніміз – бұл:
А. туыстық негізі бар, мәдениеті, тілі, салт-дәстүрі т.б. ортақ топтар жиынтығы
B. кұрамының бір тектілігінен көрінетін әлеуметтік топ
C. тұрмыстың жалпылығы және өзара жауапкершілікпен байланысты, неке немесе туыстық кандастыққа негізделген адамдар бірлестілігі
D. ежелден келе жатқан барлық ұлттар жиынтығы
E. бұл өзге елде өмір сүріп жатқан ұлттар

132. A
Жастар субмәдениеті дегеніміз:
А. жастардың ешкімге ұқсамайтын тәртіп-ережелері, құндылықтары, мінез-құлықтары, мәдени белгілермен ерекшеленуі
B. қоғамның жастардан құралған саяси ұйымдары
C. әлеуметтанудың зерттеу объектісі
D. жастардан құралған әлеуметтік қабаттар
E. жастардың ерекше өмір бейнесі

133. A
Әлеуметтену дегеніміз бұл:
А. топтық, мәдени тәжірибені игеру үрдісі
B. әлеуметтік өзара әрекет
C. рөлдерді реттестіру
D. көзқарастар кикілжіңі
E. топтық қысым

134. A
Рухани мәдениеттің негізгі элементтері:
A. адамгершілік, білім, әдет-ғұрыптар, заңдар, құндылықтар
B. оқулықтар, ескерткіштер, мұражайлар
C. мәдени мұралар, саясат, экономика, дін
D. мемлекет, саяси ұйымдар, саяси партиялар, идеялар
E. әлеуметтік топтар, таптар, әлеуметтік қабаттар, жеке тұлғалар, индивидтер

135. A
Әлеуметтанушылар мәдениеттің қандай даму заңдылықтарын атап көрсетті:
A. мәдениет біркелкі дамымайды және басқа салалардың гүлденуі мен құлдырауына сәйкес келмейді, дегенмен ықпалы болады
B. мәдениет бұл ұрпақтар сабақтастығы,ол үнемі жасарып, өзгеріп отырады
C. мәдениет ешқашанда өзгермейді, бұл атам заманнан келе жатқан мәдени мұралар жиынтығы
D. мәдениет бұл рухани және материалдық болып екіге бөлінеді
E. өз дінін, тілін, мәдениетін өзіне бағынышты ұлттарға мойындату, күштеп енгізу саясаты

136. A
Мәдениеттің түрлері:
A рухани, материалдық, шынайы, бұқаралық, субмәдениет, контрмәдениет
B. этика, эстетика, педагогика, өнер
C. сұлулық, көркемөнер шеберліктері
D. ескерткіштер, мұражайлар, ерекше киім үлгілері
E. топтық тәжірибелер жиынтығы

137.A
Жастар арасындағы мәдени аномалия, ауытқушылық дегеніміз не?
A. ерсі іс-әрекеттерге бой алдыру, мыс: шылым, анаша, насыбай тарту, есірткіге салыну, маскүнемдік, т.б.
B. батысқа еліктеушілік
C. этикаға лайық болмау
D. эстетикаға қарама-қайшы іс-әрекет жиынтығы
E. субмәдениет, контрмәдениет

138. A
Контрмәдениет дегеніміз не?
A. Әлеуметтік құндылықтан, моральді нормалар және тұтынушылық қоғамның құлықтық идеалдары, стандарттары мен жалпы мәдениет стереотиптері, өмір салтынан ашық бас тарту
B. үстемдік етуші мәдениеттің ішіндегі мәдениеттің бір түрі
C. үстемдік етуші мәдениетпен қатар жүретін әлеуметтік ауытқушылықтар
D. әлеуметтік аномалия
E. үстемдік етуші мәдениет

139. A
Жастар дегеніміз кімдер?
A. әлеуметтік-демографиялык топтар
B. қоғамның экономикалық белсенді топтары
C. жеке тұлғалар
D. субмәдениет өкілдері
E. ұлттық этникалық қауым

140. A
“Мен егер заң қуаты қолымда бар кісі болсам, адамның мінез-құлқын түзеуге болмайды деген кісінің тілін кесер едім”, - деген пікір кімге тиесілі:
A. А.Құнанбаев
B. Ш.Уәлиханов
C. Т.Молдағалиев
D. Ы.Алтынсарин
E. барлық жауаптары дұрыс

141. A
Ұлттық мәдениетке не жатады?
A. тіл, білім, ғылым ,салт-дәстүрлер, әдет-ғұрыптар, құндылықтар, идеология, сенімдер, ырымдар, әлеуметтік және мәдени мұралар, заңдар
B. мінез-құлықтар, ережелер, құқықтар, тәртіптер, дін, ұстанымдар, міндеттер, мақсаттар, идеялар, ескерткіштер
C. әлеуметтік қызметтер, топтар, әлеуметтік қабаттар, саяси ұйымдар, саяси тәртіптер
D ұлттық идеология, ойлар, көзқарастар, пікірлер
E. адамзат бостандығы, ұлт тәуелсіздігі, конституция, жарғылар, бұйрықтар, таңбалар

142. A
Құндылықтар дегеніміз не?
A. қоғамның даму ынтасы мен мүддесін қанағаттандыратын заттық және рухани қажеттіліктер жиынтығы
B. әлеуметтік субъектілер жиынтығы
C. қоғамға қажетті күнделікті заттар жиынтығы
D. күнделікті өмірде пайдаланатын тұрмыс заттары
E. эмоционалдық-психологиялық шабыт тудыратын құнды заттар жиынтығы

143 A
Ұрпақтан ұрпаққа берілетін, ұзақ уақыт бойы сақталатын әлеуметтік және мәдени мұраға не жатады?
A. салт-дәстүрлер мен әдет ғұрыптар
B. идеялар, идеология, көзқарастар
C. өлеңдер, жырлар, дастандар
D. шешендік сөздер, өсиеттер, күйлер
E. ауыз әдебиеті шығармалары, жазбалар

144. A
Экономикалық әлеуметтану нені зерттейді?
A. қоғамның әлеуметтік -экономикалық дамуына қатысты мәселелер, еңбек бөлінісі, жұмыссыздық, басшы мен бағынушылар қарым-қатынастары, кәсіпкерлік, т.б.
B. халықтың тұрмыс деңгейіне қатысты мәселелерді
C. еңбек және халықтың еңбек етуге белсенділігіне қатысты мәселелерді
D. әлеуметтік теңсіздік мәселелерін
E. халықтың экономикалық әл-ауқатына қатысты мәселелерді

145. A
Абай атамыз өз сөзінде:
А. баянды еңбек – бұл материалдық игіліктерді өндірудің және адамның мұқтажын қанағаттандырудың көзі деп түсінді
B. өндірістерді дамыту инновациялық экономиканы дамыту жолы деп түсінді
C. құндылықтар бұл әлеуметтілікті шешу жолы деп ұғынды
D білімнен асқан байлық жоқ
E. басты байлық - денсаулық

146. A
Әлеуметтанудағы экономикалық инновация, бұл:
A. еңбек жағдайындағы шығармашылық
B. бұл технологиялық жетістік
C. адамнан өндіріс тәуелсіздігі
D. қоғам мен адам үндестігі
E. адамдардың бірігіп өмір сүруін қамту

147. A
Қандай әлеуметтік жағдайды коғамның дамуына дұрыс әсерін тигізеді деугеболады?
A. өндіріс күштерінің даму деңгейінің өндіріс қатынастарының сипатына сәйкестігі
B. өмір сүру жағдайынан шыкпайтын, әлеуметтік организмнің барлык колданымы, тұтынымы
C. жаңа нормалардың әлі де болса жок болуы немесе толык орнатылмауы
D. демократиялык баскару формасы
E. тоталитарлык баскару формасы

148. A
Жұмыссыздық дегеніміз не?
A. бұл әлеуметтік-экономикалық құбылыс, яғни экономикалық белсенді тұрғындардың уақытша немес үнемі жұмыс істемеуі
B. статустардың бірі, жұмыс істеуге ықыластың болмауы
C. табыс мөлшеріне байланысты туындайтын құбылыс
D. әлеуметтік қайшылық
E. жоспарланған тәртіп

149. A
Жұмыссыздықтың түрлері:
A. фрикционды, құрылымдық, циклдік
B. әлеуметтік, жеке тұлғалық, өзара әрекет
C. ролдердің бөлінісі, ауытқушылық, нормалық
D. жалпы кабылданған, қысқарту, нормалардың бұзылуы
E әлеуметтік қайшылық, ролдердің бөлінісі ролдердің бөлінісі

150. A
Халықтың табысы мен әлеуметтік құрылымын анықтайтын көрсеткіштер:
А. орташа еңбек ақы, халықтың нақты табысы
В. жан табысына шаққандағы жалпы өнім
С. өмір сүруді бағалау индексі
D. еңбек ақының сатып алу мүмкіндігі
E. білім алу шығыны

151.A
Кәсіпкерлік терминін ғылымға енгізген кім:
A. Р.Кантильон
B. М.Вебер
C. И.Шумпетер
D. К.Маркс
E. П.Сорокин

152. A
Кәсіпкердің бойындағы міндетті қасиеттер:
A. барлық жауаптар дұрыс
B. шығармашылық, мақсатшылдық, бірбеткейлік, тәуекелділік
C. ақшақұмарлық, табандылық, сыпайылық
D. капиталының болуы, жан-жақтылық, ізденімпаздық
Е. білімділік пен өжеттілік, ұйымдастырушылық

153. A
Ұйымды жапондық үлгіде басқару дегеніміз:
A. тәжірибе мен дәстүрге көңіл бөлу
B. жас кадрлар барлығын шешеді
C. жаңа технология даму құралы
D. фатализм
E. прагматизм

154. A
Ғылыми менеджмент еңбегінің авторы:
A. Ф.Тейлор
B. Г.Спенсер
C. Г.Тард
D. О.Конт
E. Э.Дюркгейм

155. A
Капитал еңбегінің авторы:
A К.Маркс
B. Г.Беккер
C. А.Смит
D. М.Вебер
E. Г.Спенсер

156. A
Адамзат капиталы еңбегінің авторы:
A. Г.Беккер
B. К.Маркс
C. А.Смит
D. М.Вебер
E. Г.Спенсер

157. A
Ф.Тейлордың еңбекті ғылыми ұйымдастыру әдісін іс жүзінде қолданған адам кім?
A. Г.Форд Автомобиль К компаниясында
B. Э.Мэйо Хоторн экспериментінде
C. Э.Торндаик әлеуметтік зерттеулерінде
D. Дж.Геллап Институтында
E. А.Маслоу Адамдар қарым-қатынасы еңбегінде

158. A
Чикаго мектебінің социологтары жүргізген Хоторн экспериментінің негізгі мақсаты:
А. өндірістің өнімділігі мен сапасын арттыру, жұмысшылардың жұмысқа деген қызығушылығын ынталандыру
B. басқару парадигмасын дамыту
C. жұмысшыларды тексеру
D. әлеуметтік бақылау жасау
E. жұмыссыздықты жою

159. A
Саяси экономия еңбегінің авторы:
А. А.Смит
B. Г.Спенсер
C. Н.Смелзер
D. Р. Кантильон
E. М.Вебер

160. A
Жеке меншік ұйымдардың қандай түрлері болады:
A. ассоциация, корпорация, қауымдастық
B. патернализм, фратернализм, бюрократизм, серіктестік
C. бизнес адамгершілік қағидаларына сүйенбейді
D. әлеуметтік кауымдастыктар жеке адамдардың тұракты, әдеттегі, институаизмденген байланыстары мен өзара әректтері ретінде алынып, карастырылады
E. жауапкершілігі шектеулі серіктестік

161. A
Ұйымдағы құрылымдарды жасақтау кезеңі:
A. ұйым қызмет көрсету мен тауар өндірісімен айналысады
B. бәсекелестікті негіздейді
C. ережелер бекітеді
D. статустық рөльдік ережелер
E. барлық жауаптары дұрыс

162. A
Экономикалық мәдениет - бұл құндылықтар мен білімдерді илену арқылы шаруашылық істерін жүргізу тәсілі, - тұжырымдамасының авторы:
A. В.В. Радаев
B. Г.Н. Соколова
C. Н.Смелзер
D. И. Шумпетер
E. К.У. Биекенов

163.A
Социологиялықтұрғыда индустриалды қоғам үшін не маңызды:
A. еңбек бөлінісінің дамуы, өндірістің нақты салаларының мамандандырылуы
B. адамның әдет ғұрып негіздерімен өмір сүруі
C. жаңа технологиялардың кеңінен дамытылуы
D. авторитарлық биліктің қызметтілігі
E. барлық жауаптары дұрыс

164. A
Экологияның нашарлауы көп жағдайда неге байланысты болады?
A. адам еңбегін ұтымды ұйымдастыра алмаушылық
B. техникаға
C. климатқа
D. демографиялык жағдайға
E. индустриалды даму деңгейіне

165.A
Білім дегеніміз:
A. қоғамның ұрпақтан ұрпаққа берілетін кұндылыктар, тәжірибелер жиынтығы, институттандыру үрдісі
B. өмірдің әр кезеңінде жаңа ролдер, құндылыктар, білімдерді игеру үрдісі.
C. ақыл-ой қызметін қалыптастыру үрдісі
D. белгіленген білімдерді қалыптастыру жүйесі
E. белгіленген білімдерді қалыптастыру саласы

166. A
Білім берудің әлеуметтік функциялары:
А. әлеуметтік байланыс, әлеуметтік бақылау, трансляциялау, қоғам жетістігін генерациялау және сақтау
B. ұйымдаскан баскаруда, шешуді калыптастыруда көрінеді
C. карым-катынастағы, мойындау, әлеуметтік кажеттіліктерді канағаттандыру
D. механикалык, статистикалык, жүйелі әлеуметтік детерминизм
E. тұрактылыкты нығайту және сактау, әлеуметтік жүйелердің катысты тепе-теңдігі

167. A
ҚР мемлекеттік жастар саясаты туралы Заңда көрсетілгендей, жастар дегеніміз:
A. 14 пен 29 жас аралығындағы азаматтар:
B. 16 мен 25 аралығындағы азаматтар
C. 18 бен 29 жас аралығындағы азаматтар
D. 16 мен 30 жас аралығындағы азаматтар
E. 16 мен 35 жас аралығындағы жастар

168. A
Аристотельден кейін Екінші ұстаз атағын алған атақты шығыс ойшылы кім?
A. Әл-Фараби
B. Ибн-Халдун
C. Омар Хайям
D. М.Қашқари
E. Қ.А.Ясауи

169. A
Әлеуметтанудағы социал-дарвинизм бағытының негізін салушы, О.Конттың ұстазы:
A. А.Сен-Симон
B. К.Маркс
C. Платон
D. Г.Спенсер
E. Т.Парсонс

170.A
Әлеуметтік жобалау деп нені айтамыз?
A. жаңа әлеуметтік процестер мен құбылыстардың даму нұсқаларының ғылыми түрде анықталуын
мақсатқа бағытталған қызметі
B. әлеуметтік процестердің нұсқаларын үлгілеуде
C. өмірімен байланыстылық
D. әлеуметтік жүйенің түрлі даму нұсқаларын қарастыруды
E. қоғам дамуының объективтілік заңдылықтарымен

171. A
Абай қазақ қоғамын дамыту құралы ретінде:
A. халыққа білім беру, оларды ғылымға тарту керек
B. өндірістерді дамыту инновациялық экономиканы дамыту жолы деп түсінді
C. құндылықтар бұл әлеуметтілікті шешу жолы деп ұғынды
D. халыққа ақшалай көмек беру
E. халықты қолдау

172. A
“Адамның ғылымы, білімі хақиқатқа, растыққа құмар болып, әр нәрсенің түбін, хикметін білмекке ынтық бір мән табылады”,-деген ой кімге тиесілі:
A. А.Құнанбаев
B. Ы. Алтынсарин
C. Ш.Уәлиханов
D. Ә.Бөкейханов
E. М.Жұмабеав

173.A
ҚР Президенті Қазақстан - 2050 бағдарламасындағы жастарға қатысты мәселелер:
A. барлық жауаптар дұрыс
B. постиндустриалды саясат құру, әлемдік өркениеттілікке жету
C. жастарды өндіріске тарту, өндіріс саласын дамыту
D. жастарды жұмыспен қамту, жастарды ауылға тарту бағдарламасы
E. Болашақ бағдарламасымен жастардың шет елде білім алуына жол ашу

174. A
Әлеуметтік процестерді зерттеу барысында қандай қағида қолданылады?
А. идеялық
B. тәжірибелік
C. өмірімен байланыстылық
D. партиялық
E. коммуникативтік

175.A
Білім әлеуметтануы нені зерттейді?
A. қоғамдық білім орнының жаңаруы, ғылым мен білімнің адамзат дамуы үшін маңыздылығын арттыру, келеңсіз жайттарды қарастыру, зерттеу б.т.
B. білімді ұрпақтан ұрпаққа жеткізу мәселесін қарастырады
C. алған білім бойынша жұмысқа орналасу
D. білім саласындағы әділетсіздіктерді
E. нарықтық қатынасқа өтудегі білімнің маңыздылығын қарастырады

176. A
Білім дегеніміз бұл:
A. қоғамды дамытатын, индивидтер мен жеке тұлғалардың әлеуметтенуіне ықпал ететін, ұрпақтар сабақтастығын жалғастырушы, еңбек ету үшін қажетті құрал
B. жұмысқа орналасу үшін қажетті құрал
C. әлеуметтік бейімделуге көмектесуші құрал
D. халықтың көзі, құлағы, ақыл-ойы
E. аса маңызды емес, ең бастысы байлық

177. A
Білімнің әлеуметтік қызметі:
A. адамзат жинақтаған білімдерін келесі ұрпаққа жеткізу, әлеуметтік тәжірибе алмасу, тұлғаны әлеуметтендіру, адамгершілікке тәрбиелеу, еңбекке орналасу
B. жұмыссыз қалмас үшін міндетті түрде білім алу
C. шығармашылықты дамыту
D. ақыл-ойды дамыту
E. білімсіздік қоғамды артқа тартады

178. A
Білім құрылымы қандай жиынтықтардан тұрады:
A оқу және тәрбие
B. үздік және нашар оқу
C. үздіксіз оқыту
D. кәсіби және орта білім
E. жалпы және арнаулы білім

179. A
Білімнің негізгі қызметтері:
A. тәрбие, ағарту, әлеуметтік байланыс, генератор, мәдени жетістіктерді сақтау, халық шаруашылығы мен рухани салаларды кадрлармен қамтамасыз ету
B. балаларды оқыту, барлық пәндер бойынша терең білім беру, жетілдіру
C. демократиялық қоғамды дамыту
D. саяси сананы жетілдіру
E. жоғарғы білімді жаңарту

180.A
Білім берудің мақсаттары:
A. интенсивті, экстенсивті, продуктивті
B. тәрбие, ағарту, әлеуметтік байланыс, генератор, мәдени жетістіктерді сақтау, халық шаруашылығы мен рухани салаларды кадрлармен қамтамасыз ету
C. балаларды оқыту, барлық пәндер бойынша терең білім беру, жетілдіру
D. демократиялық қоғамды дамыту
E. жоғарғы білімді жаңарту

181. A
Білім беру субъектісі:
A. педагог
B. оқушы
C. студент
D. тыңдаушы
E. саясаткер

182.A
Білім беру объектісі:
A. оқушы
B. педагог
C. студент
D. тыңдаушы
E. саясаткер

183. A
Жастар дегеніміз:
A. өтпелі сатыдан бастап, есейіп, отбасылық немесе отбасы құрмаған, әлеуметтену кезеңдерінен өтіп жатқан әлеуметтік-демографиялық топ
B. қоғамдағы орны мен рөлін, кәсіби өсу, үйлену, жұмысқа орналасу, статустарды жинақтау, білім алу, т.б. әлеуметтік қажеттіліктермен қамтылғандар
C. шағын әлеуметтік топ
D. әлеуметтік қабаттар
E. қоғамның негізгі құрамдас бөлігі

184.A
Жастар әлеуметтануы нені зерттейді?
A. қоғамдағы орны мен рөлін, кәсіби өсу, үйлену, жұмысқа орналасу, статустарды жинақтау, білім алу, әлеуметтік қажеттіліктермен қамтылу, т.б. мәселелерді
B. өтпелі сатыдан бастап, есейіп, отбасылық немесе отбасы құрмаған, әлеуметтену кезеңдерінен өтіп жатқан әлеуметтік-демографиялық топ болуын зерттейді
C. шағын әлеуметтік топ ретінде
D. әлеуметтік қабаттар ретінде
E. қоғамның негізгі құрамдас бөлігі ретінде

185. A
Коммуникация бұл:
A. қарым-қатынас, тіл, ой, пікір, өзара түсіністік
B. құндылықтар, пікір-талас, дау-жанжал
C. дискуссия, талқылау, зерттеу, сұхбат
D. әлеуметтік зерттеулер, анкеталау
E. құжаттарды талдау, деректемелер

186. A
Әлеуметтендіру агенттері дегеніміз -бұл...
A. институттар, адамдар және әлеуметтік топтар
B. ғимараттар, аудиториялар, мектеп пен университеттің оку инвенторлары
C. бұкаралык акпарат кұралдары, хабар тарату кұралдары
D. завод және фабрикалардың старок парктері
E. армия мен флоттың әскери техникасы

187.A
Бұқаралық коммуникация әлеуметтануы нені зерттейді:
A. коммуникацияның әлеуметтік-мәдени рөлін, жеке тұлғаның дамуына әсерін
B. әлемнің коммуникация шеңберінде айналуын зерттейді
C. тіршіліктің жеделдеуін, халықтың үлгірмеуін зерттейді
D. психологиялық стресстерді зерттейді
E. уақыт жылдамдығы мен әлемдік жаңалықтарды зерттейді

188. A
Алғаш рет тарихи даму толқындарының қысқаруы туралы идеяның авторы:
A. Ф.Бродель
B. О.Конт
C. К.Маркс
D. М.Вебер
E. Г.Спенсер

189. A
Ақпарат тасымалдау кезеңіндегі өзгерістерді мәдениетпен байланыстыратын ғалымдар:
A. М.Маклюэн, Дж.Хофстед
B. О.Конт, Г.Спенсер
C. Ф.Бродель, К.Маркс
D. М.Вебер, П.Сорокин
E. Г.Спенсер, Э.Дюркгейм

190. A
Бар мәселе – БАҚ-да! деп аталатын танымал еңбектің авторын атаңыз:
A. М.Маклюэн
B. О.Конт
C. К.Маркс
D. М.Вебер
E. Г.Спенсер

191. A
БАҚ адамзат қоғамына әсері туралы алғаш зерттеу жасаған, коммуникатологиялық дискурсты қалыптастырушы ғалым:
A. М.Маклюэн
B. Дж.Хофстед
C. К.Маркс
D. М.Вебер
E. Г.Спенсер

192. A
Торонтодан шыққан пайғамбар - электрондық дәуірдің ізашары және жаршысы атағына ие болған ойшыл:
A. М.Маклюэн
B. Дж.Хофстед
C. К.Маркс
D. М.Вебер
E. Г.Спенсер

193. A
Паблик Рилейшнз технологиясы дегеніміз не?
A. реципиенттің ойын құрметтеу қағидасына негізделген, саяси мақсатты жүзеге асыруға пайдаланатын ақпараттың таңдаулы іс-әрекеттер жүйесі
B. саяси проблемаларды түсіндіруші, үгіттеуші жүйе
C. мемлекет, қоғамдық ұйымдар мен әлеуметтік құрылымдар арасындағы қарым-қатынастар жүйесі
D. қоғам мен басшы арасындағы жүйе
E. халыққа ақпарат таратушы жүйе

194. A
Ғылыми-техникалық революцияны ақпараттық бағыт ретінде қарастырған ғалым:
A. А.Ли
B. М.Маклюэн
C. Дж.Хофстед
D. М.Вебер
E. Г.Спенсер

195. A
ХХғ. басында коммуникациялар жөнінде тәуелсіз сарапшы болған тұлға:
A. А.Ли
B. М.Маклюэн
C. Дж.Хофстед
D. М.Вебер
E. Г.Спенсер

196. A
Имидж жасаудың ақпараттық технологиясы дегеніміз не?
A. субъектіні қоғам үшін тартымды етіп көрсету, оның қатысуымен саяси міндеттерді шешуге болатындай етіп сатылармен құрастыру
B. ақпараттың ашықтығы, комуникатор мен реципиенттің өзара пайдасы, қоғамдық ойға сүйену, құрметпен қарау
C. саяси проблемаларды жан-жақты түсіндіру, комуникатордың бейнесін оңды етіп көрсету
D. комуникатордың мінез-құлықтарды айқындау
E. реципиентке бөгет жасау

197. A
Имидж дегеніміз не?
A саяси субъектілердің капиталының негізгі формасы және оны көбейтудің механизмі
B. өнер ретiнде мақсатты түрде адамның өзiн, не бұқаралық ақпарат арқылы белгiлi бiр зат немесе адам жөнiндегi керек мәлiметтi бейнелеп керсету.
C. саяси проблемаларды жан-жақты түсіндіру, комуникатордың бейнесін оңды етіп көрсету
D. комуникатордың мінез-құлықтарды айқындау
E. реципиентке бөгет жасау

198. A
Адамгершілік қарым-қатынасы теориясының авторы:
A. Э.Мэйо
B. Т.Гоббс
C. К.Маркс
D. П.Сорокин
E. О.Конт

199. A
Үгіт-насихат түріндегі ақпараттық технологиялар дегеніміз не?
A. қоғамдық ойды ақпараттандыру технологиясы көмегімен байланыстыру, нәтижесінде саяси реакцияларды, тұрғындар қорын жасанды жолмен қарастыру
B. саяси субъектілердің капиталының негізгі формасы және оны көбейтудің механизмі
C. ақпараттың ашықтығы, комуникатор мен реципиенттің өзара пайдасы, қоғамдық ойға сүйену, құрметпен қарау
D. саяси проблемаларды жан-жақты түсіндіру, комуникатордың бейнесін оңды етіп көрсету
E. комуникатордың мінез-құлықтарды айқындау

200. A
Дезинформация дегеніміз не?
A. ақпараттарды жасанды жолмен құрастыру, шатастыру, жалған ақпарат беру
B. дұрыс мәліметтерге сүйену, ақиқатты көрсету
C. саяси субъектілердің капиталының негізгі формасы және оны көбейтудің механизмі
D. ақпараттың ашықтығы, комуникатор мен реципиенттің өзара пайдасы, қоғамдық ойға сүйену, құрметпен қарау
E. саяси проблемаларды жан-жақты түсіндіру, комуникатордың бейнесін оңды етіп көрсетуҰқсас жұмыстар

ТУРИЗМДЕГІ КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗДЕРІ ПӘНІНЕН ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
Экономикалық саласындағы нобель ,сыйлығының лауреаты
Ғылым философиясы мен методологиясы философиялық білімнің саласы ретінде
Әлеуметтану және саясаттану
Бір сөзінде
Саяси технологияның адам өміріне маңызы
Статистикалық мәліметтерді жинақтау
Қазақ тілі сабағында есімдіктерді оқыту әдістері
Ұйым персоналының мотивациясын басқарудың және оның ролін кәсіпорын қызметінің тиімділігіне ықпалын тигізуін қарастыру
Азаматтардың құқығы (европамен салыстыру)
Аудиттің мәні және оның нарықтық экономика жағдайындағы ролі
Батыс Еуропа елдері экономикалық интеграциясының ерекшеліктері
Қазақстанның халықаралық экономикалық қатынастардағы орны
Қаржы-несие мекемелері рыноктық экономиканың негізгі элементі ретінде
Мемлекеттік бюджет жүйесінің экономикалық мазмұны
Экономикадағы дағдарыстық жағдайдағы мемлекеттік бюджеттің ерекшеліктері
Социум және әлеуметтік қатынастарды әлеуметтік жұмыс өрісінің объектісі ретінде қарастыру
Инвестициялық жобаларды дайындау және экономикалық дәлелдеу ЖШС «Тамир»
АРАЛАС ЭКОНОМИКА
Пайда, оның экономикалық мазмұны, түрлері және анықтау әдістері «Қостанай минералдары»