Соттардың қызметін қамтамасыз етуді ұйымдастыру ұғымы және қағидаттары

Соттардың қызметін қамтамасыз етуді ұйымдастыру ретінде соттардың қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті жағдайлар жасау, оларды кадрлық, қаржылық, материалдық-техникалық және өзге де ресурстармен қамтамасыз ету ұғынылады. Мемлекеттің кез келген органының қызметі сияқты сот органдарының қалыпты жұмысын қамтамасыз ету міндеті осындай қызметтің негіздерін басшылыққа алатын негізгі идеяларда көрінетін белгілі бір қағидаттардан жасалады.
Соттардың қызметін қамтамасыз етуді ұйымдастыру қагидаттары. Бірінші кезекте заңдылық қағидаты сияқты негізгі қағидатты, яғни соттардың қызметін қамтамасыз етуді ұйымдастыруды ҚР заңнамасында белгіленген шеңберде және тәртіпте қатаң жүзеге асыруда атап өту қажет. Сондай-ақ барлық соттар мен судьялар үшін ортақ және біртұтас Конституцияда, сот жүйесі туралы конституциялық заңда, іс жүргізу және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында белгіленген сот төрелігі қағидаттары басшылыққа алынуға тиіс. Р.А. Беленков мынадай 3 қағидатты бөліп көрсетеді:
1) соттардың кадрлық, қаржылық және өзге ресурстарда мүқтаждықтарын толық қанағаттандыру;
2) соттардың сот төрелігін жүзеге асыру кезінде араласпау және судьялардың тәуелсіздігі қағидаттарын қатаң сақтау;
3) соттардың қызметін ұйымдық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын органдар нақты істі қарау кезінде соттарға қандай да бір нұсқаулар беруге құқығы жоқ, ал соттар, егер олар берілсе, осы нұсқаларды орындауға міндетті емес (әрі құқығы жоқ).
Соттардың қызметін ұйымдық қамтамасыз етудің негізгі бағыттарын осындай қамтамасыз ету субъектілері бойынша бөлуге болады:
1. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Сот әкімшілігі жөніндегі комитет:
1) соттардың қызметін материалдық-техникалық, қаржылық және өзге де қамтамасыз ету (қаржыландыру, сот ғимараттарын техникалық жарақтандыру, кеңсе құралдарымен қамтамасыз ету және т.б.);
2) тиісті органдарға соттарды ұйымдастыру мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілердің жобаларын енгізу;
3) судьялардың жүктемесінің нормативтерін әзірлеу;
4) сот статистикасы мен соттардың мұрағатының жұмысын жүргізуді ұйымдастыру;
5) соттарды қүқықтық сипаттағы түрлі ақпараттармен қамтамасыз ету (заңды және заңға тәуелді нормативтік актілер, арнайы әдебиеттер, анықтама материалдары және т.б.);
6) жекелеген өңірлер немесе барлық ел шеңберінде сотардың жұмысындағы сот тәжірибесін жинақтау, соттарды ұйымдастыру және олардың қызметі мәселелері бойынша ғылыми зерттеулер ұйымдастыру;
7) соттардың штат санын белгілеу;
8) соттардың қызметін ұйымдық қамтамасыз ету мәселелері бойынша халықаралық тәжірибені зерделеу, сот қызметіне байланысты құқықтық көмсек мәселелері мен өзге де мәселелер бойынша халықаралық шарттарды әзірлеу;
9)судьялардың және сот қызметкерлерінің біліктілігін арттыту жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру;
10) оларға ҚР заңнамасында жүктелген өзге де функциялар.
2. Сот орындаушылары:
соттарға сот шешімдерінің орындалу мәселелері бойынша көмек көрсету:
5. Сот приставтары:
соттардың ғимараттарын күзетуді, судьяларды күзетуді және басқаларын қамтамасыз ету,
4. Қазақстан Республикасының Жоғары Сот Кеңесі және Әділет біліктілік алқасы:
1) судьялыққа үміткерлерді іріктеу, олардың кәсіптік біліктілігін және судияларға қажетті қасиеттерін тексеру, судьялыққа үміткерлердің біліктілік емтихандарын өткізу жөніндегі комиссияларды құру және оның қызметін қамтамасыз ету, судьялыққа үміткерді тағайындау мүмкіндігі туралы ұсынымдар беру;
2) ҚР заңнамасында көзделген өзге де өкілеттіктер.
5. Судьялардың тәртіптік-біліктілік алқалары:
Судьяларға біліктілік сыныптарын беру, судьялардың тәртіптік жауапкершілігі, судьялардың өкілеттігін тоқтату туралы мәселені шешу және басқалары.

Соттардың қызметін қамтамасыз етуді ұйымдастыру нысандары
Қазақстанда сот жүйесінің тәуелсіздігін күшейту, сот-қүқықтық реформасының қарқынын жеделдету мақсатында Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 1 қыркүйектегі Жарлығымен Қазақстан Республикасы Жогаргы Сотының жа-нындагы Сот әкімшілігі жөніндегі комитеті қүрылды.
1995 жылғы 30 тамыздағы ҚР Конституциясының, ҚР Прези-дентінің "ҚР-Дағы сот жүйесі және судьялардың мәртебесі ту-ралы" 1995 жылғы 20 желтоқсандағы Конституциялық заң күші бар Жарлығының түжырымды ережелерін іске асыру барысын талдау тәуелсіз және дербес сотты бекітуге бағытталған шара-лар кешенін қабылдау қажеттігін айқын көрсетті. Конституция-да жария етілген мемлекеттік билікті атқарушылық, заң шығару-шылық және сот тармағына бөлу қағидаты атқарушылық билік болып табылатын орган Әділет министрлігімен қаржылық, ма-териалдық-техникалық және өзге де үйымдастыру мәселелері шешілетіндіктен сақталған жоқ. Қазақстан Республикасында қүқықтық және демократиялық мемлекет қүру, тиімді және адал сот төрелігінің жүмыс істеуі үшін осы кемшіліктерді жою қажет.
87
Сондықтан да 2000 жылы қыркүйекте республика Прези-денті елімізде сот-қүқықтық реформаны іске асыру үшін жаңа серпін берген "Қазақстан Республикасы сот жүйесінің тәу-елсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі шаралар туралы" Жар-лыққа қол қойды. Әділет министрлігінің соттардың қызметін қамтамасыз ету жөніндегі функциялары берілген Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Сот әкімшілігі жөніндегі комитеті қүрылды. Осыдан кейін ҚР Президентінің 2001 жылғы 22 қаңтардағы № 536 Жарлығымен Әділет ми-нистрлігінің Сот қаулыларын атқару жөніндегі комитеті тара-тылды. Оның сот актілерін орындау жөніндегі функциялары Сот әкімшілігі жөніндегі комитетке берілді.
Қазіргі кезде Комитет ҚР Президентінің 2000 жылғы 12 қазандағы № 471 Жарлығымен бекітілген ережеге сәйкес об-лыстық, аудандық және оларға теңестірілген соттардың қызметін материалдық-техникалық және өзге де қамтамасыз ету, сондай-ақ атқарушылық қүжаттардың уақытында орын-далуын қамтамасыз ету жөніндегі уәкілетті орган болып та-былады.
Комитет пен оның аумақтық органдары - облыстардағы және Астана мен Алматы қалаларындағы сот әкімшілері жергілікті сот-тардың қызметін қамтамасыз ету жөніндегі органдардың біртүтас жүйесін қүрайды.
Комитеттің цүрылымы:
1. Комитет басшылығы.
2. Қаржы және материалдық-техникалық қамтамасыз ету департаменті. >
3. Соттардың және облыстардағы сот әкімшілерінің кызметін үйымдастыру департаменті.
4. Аткарушылық іс жүргізуді үйымдастыру жөніндегі де-партамент.
5. Облыстардағы және Астана мен Алматы қалаларындағы сот әкімшілері.
Соттардын кызметін қамтамасыз етуді үйымдастыру жөніндегі мәселелерді шешу үшін Комитет:
1) Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Төрағасымен келісе отырып:
- жергілікті соттарды қүру, қайта үйымдастыру не тарату, судьялардың жалпы штат саны бойынша үсыныстарды түжы-рымдап, оларды Қазақстан Республикасы Президентінің қара-уына енгізеді;
- жергілікті соттарды, Комитетті және әкімшілерді қаржы-ландыру туралы үсыныстар әзірлеп, Үкіметке табыс етеді;
2) сот төрағаларының үсынуы бойынша жергілікті соттар судья-ларының штат санын белгілейді;
3) судьялар мен жергілікті соттар аппаратының біліктілігін арт-тыру жөнінде шаралар қолданады, сот қызметі саласындағы ғылы-ми зерттеулерді үйымдастырады және қаржыландырады, жергілікті соттардың кадрларға мүқтажын айқындайды, оларға тағылымдама үйымдастырады;
4) азаматтар мен үйымдардың жергілікті соттар судьялары-ның іс-әрекетіне арыздарын қарауда сот төрағаларына жәрдемдеседі;
5) судьялар мен жергілікті соттар аппараттарының, атқарушы-лық өндіріс органдары қызметкерлері жүктемелерінің нормативтерін әзірлейді;
6) заңнаманы жүйелеу жөніндегі жүмысты жүзеге асырады және соттарды нормативтік қүқықтық актілермен қамтамасыз етеді;
7) жергілікті соттар аппаратын қүру жөніндегі жүмысты жүзеге асырады;
8) судьялар мен жергілікті соттар қызметкерлерінің, сон-дай-ақ Комитет қызметкерлерінің дербес есебін жүргізеді;
9) сот статистикасын жүргізу мәселелері бойынша статио тика және ақпарат органдарымен өзара іс-қимыл жасайды, іс жүргізуді және жергілікті соттар мүрағаттарының жүмысын үйымдастырады;
10) азаматтар мен үйымдардың өтініштерін қарайды;
11) әкімшілердің қызметін материалдык-техникалық және өзгедей қамтамасыз етуді жүзеге асырады;
12) жергілікті соттардың ғимараттары мен үй-жайларын
89және соттар мен Комитетке ведомстволық қарасты басқа да объектілердің құрылысын, жөндеуін және техникалық жарақ-тануын ұйымдастырады;
13) жергілікті соттар мен әкімшілердің бюджет қаражатын жұмсауын бақылайды, олардың қаржы-шаруашылық қызметіне тексеру жүргізеді;
14) заңнамаға сәйкес соттардың, әкімшілердің және әділет біліктілік алқасының қызметін қаржылық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету жөніндегі өзге де шараларды жүзеге асырады.
15) заңнамаға сәйкес атқарушылық құжаттардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етеді.
Заңнамаға сәйкес жергілікті соттардың сот приставтарының жұмысын ұйымдастырады.
Комитет орталық аппараттан және оньщ әкімшілерінен тұрады.
Комитетті төраға басқарады, оны Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Төрағасының ұсынуы бойынша Қазақстан Рес-публикасының Президенті лауазымға тағайындайды және ла-уазымнан босатады. Комитет төрағасының мәртебесі Үкімет құрамына кірмейтін орталық атқарушы органның басшысы мәртебесіне теңестіріледі.
Комитет төрағасының орынбасарлары болады, оларды Ко-митет төрағасы Жоғарғы Сот Төрағасының келісімімен тағай-ындайды және босатады.
Комитет төрағасы орынбасарларының мәртебесі Үкімет кұрамына кірмейтін орталық атқарушы органдар басшыла-рының орынбасарлары мәртебесіне теңестіріледі.
Комитет төрағасы Комитет пен әкімшілердің қызметін ұйымдастырады және басшылық етеді, Комитетке жүктелген міндеттердің орындалуы және оның өз функцияларын жүзеге асыруы үшін дербес жауап береді.Ұқсас жұмыстар

Соттардың қызметін қамтамасыз етуді ұйымдастыру ұғымы және қағидаттары
«Қазақстан Республикасындағы құқық қорғау органдары» пәнінен дәрістер
Құқық қорғау органдары туралы
Сот билігінің тәуелсіздігі
Әкімшілік құқық бұзушылық және әкімшілік жауапкершілік
Азаматтық іс-жүргізу
Дауды шешудің консультативті жолы
Еңбек құқығы қағндаттарының ұғымы және оны топтастыру
Мемлекет механизмінің ерекшеліктері, қызметі
Сот билігі
Тасымалдау шаруашылығын ұйымдастыру
Аурудың тұрақтылығы және даму себебі
Коммерциялық ақпарат пен коммерциялық кұпия мәні және оны қорғау
Жазаның жүйелерінің және түрлерінің жалпы сипаттамасы
Аудиттің мәні және оның нарықтық экономика жағдайындағы ролі
Адамдар арасындағы қарым-қатынас және іс-әрекет психологиясы
Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс,бұлардың кейнстік үлгісі
Қазақстан Республикасының заңдарын сақтауын тексерулерді ұйымдастыру мен жүргiзу ережесi
Агробизнес және агроөнеркәсіп интеграциясының арасындағы байланыс
Ақшаның маңызы, қызметтері және оның ерекшеліктері