А. Бала бақшалық, мектептік, университеттікТЕСТТІК ТАПСЫРМА

“Педагогикалық мамандыққа кіріспе ” пәні
1 кредит
Педагогикалық факультет
Педагогикалық психология кафедрасы

Аға оқытушы Мухметова Р.Ж

&&&
@@@Модуль 1.Білім беру философиясы

$$$1A
Білім беру мазмұнын төрт аспектіде қарастыруға болады:
А. Білім беру құндылық, жүйе,процесс, нәтиже ретінде.
В. Білім беру мақсат, міндет, іс-әрекет, құрал ретінде.
C. Білім беру бала бақша, мектеп, колледж, жоғары оқу орындары.
D. Білім беру әлеуметтендіру, тәрбиелеу, дамыту, қалыптастыру ретінде.
Е. Білім беру тәрбиеші, ұстаз, педагог, оқытушы ретінде

$$$2В
Білім беру деңгейлері:
А.Бала бақшалық, мектептік, университеттік.
В.Мектепке дейінгі, орта білім беру, орта білімнен кейінгі кәсіптік,жоғарғы білім,жоғарғы оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім беру.
С.Төмен, орта, жоғарғы, магистратура, аспирантура,доктарантура.
D.Үздіксіз, кәсіптік, қосымша білім беру.
Е.Экономикалық, әлеуметтік, педагогикалық

$$$3В
Білім берудің нәтижесі ретінде қарастырылады:
А.Ғылым,саясат,өнер.
В.Сауаттылық, білімділік, кәсіби құзіреттілік, мәдениет, діл.
С.Оқулықтар,кітаптар, әдістемелік құралдар.
D.Білім беру мекемелері, қоғамдық ұйымдар,діни ұйымдар.
Е.Отбасы, мектеп, қоғам.

$$$4D
Педагогикалық парадигма-бұл:
А.Халықаралық қатынастарды жақсартуға бағытталған бұқаралық ақпараттық құралдар жұмысы, саяси қозғалыстар.
В.Саяси міндеттерді шешудегі Конституция, нормативті заңдар, тұжырымдамалар.
С.Білім беру әдістері, құралдары, формалары.
D.Нақты педагогикалық міндеттерді шешудегі үлгі, стандарт, өлшемдер, модель ретінде ұстанатын, негізгі қалыптасып қалған ғылыми жетістіктер, теориялар, қағидалар жүйесі.
Е.Адамның тәрбиесі, дамуы, қалыптасуы, әлеуметтенуі және оған әсер ететін факторлар.

$$$5A
Білім беру философиясының мәні:
А.Адам өміріндегі түрлі кезеңдердегі оқыту, тәрбиелеу, және дамытудағы құндылық-бағдарлық, мазмұндық-процессуалдық, нәтижелік компоненттері жайлы ғылым аралық білімдер жүйесі.
В.Барлық әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдарды ықпалдастырудағы философиялық мәселелердің жүйесі.
С. Білім беру саласында философиялық мәселелер.
D.Адамның дүниетанымын зерттеу.
Е.Жалпыадамзаттық құндылықтарды қалыптастыру мәселелері.

$$$6C
Білім беру саласындағы дағдарыстың мәні:
А.Құзіретті мамандардың жетіспеушілігі.
В.Мектептің материалдық базасының нашарлауы.
С.Білім беру саласындағы терең жатқан қарама-қайшылықтардың күшейген жағдайы.
D.Оқушылардың жалқаулығы.
Е.Ата-аналардың балалар тәрбиесіне дұрыс көңіл бөлмеуі,тәрбиені мектепке ысыруы.

$$$7A
Білім берудегі жеке тұлғалық-бағдарлық тұрғыдан қарау теориясының мәні:
А.Педагогтардың баланы жеке тұлға ретінде және тәрбиелік ықпалдың саналы, жауапты субъектісі ретінде қабылдайтын бірізді қатынасы.
В.Отбасында ата-аналардың бала тәрбиесіндегі қаталдығы.
С.Қоғамдағы әлеуметтік, экономикалық жағдайлардың жас өспірімдер санасына әсері.
D.Ұжымдық тәрбиенің қажеттілігі.
Е.Үнемі мұғалім-субъект, оқушы объект болып отыратын қарым-қатынас.

$$$8B
Іс-әрекеттің құрылымдық компоненттері:
А.Іскерлік, қабілеттілік, дағды.
В.Іс-әрекетке қызығушылық, ынта-ықылас, арман, мұрат.
С.Еңбек, өнер, Қарым-қатынас мәдениеті.
D.Білім, білік, дағды.
Е.Мақсат, мотив.әрекет немесе іс-қимыл, құрал, нәтиже, бағалау.

$$$9A
Білім берудегі іс-әрекеттік тұрғыдан қарау бағытының мәні:
А.Әр баланыың өзін-өзі іске асыра алу үшін саналы белсенді іс-әрекетке қатысуының қамтамасыз етілуі.
В.Әрбалаға жақсы білім беру үшін көрнекілік құралдардың көп қолданылуы.
С.Білім беру барысында балалардың өзара қарым-қатынастарының шектелуі.
D.Оқушылар үлгерімдерінің пайыздық көрсеткіштерінің жоғары болуы.
Е.Әр баланың үй тапсырмасын өз бетінше орындай алуы.

$$$10E
Аксиология дегеніміз-
А.Аксиома ретінде қабылданатын педагогикалық заңдар мен заңдылықтар.
В.Мұғалімнің оқушы еңбегін асыра бағалауы.
С. Білім беру мекемелерінің материалдық базасын күшейту.
D.Ғылымдағы зерттеу әдістері жайлы ілім.
Е.Құндылықтардың табиғаты жайлы және дүниедегі құндылықтар жүйесі туралы философиялық ілім.

$$$11A
Білім берудегі аксиологиялық тұрғыдан қараудың мәні:
А.Жас ұрпаққа ұлттық, жалпы адамзаттық құндылықтарды меңгерту, адамгершілік құндылықтар негізінде адам тұлғасын жетілдіру.
В. Жас ұрпаққа материалдық құндылықтарды игерту үшін экономикалық білімдерін жетілдіру.
С. Білім беру саласында оқушылар білімдерін тексеру жүйесін жетілдіру.
D.Оқушылар мен мұғалімдер арасындағы қарым-қатынасты жетілдіру.
Е. Білім беруде мұғалімдердің біліктілігін жетілдіру курстарының жұмыстарын дамыту.

$$$12E
Құзіреттілік (компетенттілік):
А. Білім мен тәрбие.
В.Басқарушылық қабілет.
С.Дағды.
D.Тәрбие.
Е.Білім мен іскерліктің бірлігі.

$$$13B
Білім берудегі құзіреттілік тұрғыдан қараудың мәні:
А.Оқушы мен мұғалім арасындағы сыйласымды қарым-қатынас.
В.Теориялық білімдердің практикада қолданыс таба алмауы.
С. Отбасы мен мектептің бірлігін күшейту.
D. Теориялық білімдердің іс жүзінде қолданылып, табысты нәтиже көрсету.
Е. Білім беру саласындағы құзырлы органдардың жұмысын жетілдіру.

$$$14C
Әлеуметтендіру дегеніміз-
А. Әлеуметтану ғылымы мен педагогика ғылымының ықпалдастығы.
В. Әлеуметтік мәселелердің күрделенуі.
С.Жеке тұлғаның қоғамдық қатынастарға бейімделуі.
D.Қоғамдағы әлеуметтік жағдайлардың өзгеруіне байланысты тәрбие мақсатының өзгеруі.
Е. Білім берудегімұғалімдердің педагогикалық білімдері мен қатар әлеуметтану бойынша білімдерінің тереңдігі.

$$$15A
Білім берудегі әлеуметтік-гуманитарлық тұрғыдан қараудың мәні:
А.Тұлғаның әлеуметтенуіне бағытталған гуманитарлық іс-шаралардың іске асырылуы.
В.Гуманитарлық ғылымдар ықпалының балаға әсері.
С. Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдарының дамуы.
D.Балаларда табиғатты қорғау, аялау сезімдерін ояту.
Е. Әлеуметтік мәселелерді шешудегі компьютерлік білімнің қажеттілігі.

$$$16C
Гуманизм-
А.Адамдар арасындағы авторитарлық қарым-қатынас.
В.Бәсекеге қабілеттілік.
С.Адам тұлғасын ең жоғарғы құндылық ретінде қабылдауға негізделген көзқарастар жиынтығы.
D.Маманның құзіреттілігі.
Е. Білім мен біліктіліктің бірлігі.

$$$17D
Мәдениет-
А. Адамдардың жағымды және жағымсыз мінез-құлықтар жиынтығы.
В.Ұлттық тарих, саясат.
С.Барлық ғылымдардың жеткен жетістіктері.
D.Адамзаттың қоғамдық-тарихи тәжірибесі процесінде қалыптасатын материалдық және рухани құндылықтар жиынтығы.
Е. Білім мен біліктіліктің бірлігі.

$$$18C
Білім беру философиясын терең зерттеумен айналысқан:
А.Т.Тажибаев
В.М.Жұмабаев
С.Б.С.Гершунский
D.Г.А.Уманов
Е.Н.Д.Хмель

$$$19D
Діл (менталитет)-
А. Білім мен біліктіліктің бірлігі.
В. Адамдардың білімділігі не білімсіздігін көрсететін ұғым.
С. Адамдардың тәрбиелілігін не тәрбиесіздігін көрсететін ұғым.
D.Адамдардың дүниетанымының және мінез-құлықтарының терең жатқан негіздері болып табылатын мәдениеттің мазмұны.
Е.Теория мен практиканың байланысы.

$$$20A
Әлеуметтік фрустрация:
А. Адамдардың мақсатқа жете алмауындағы торығып күйзелуі, жеке тұлғаның өзін дәрменсіз, ешкімге қажетсіз сезінуі.
В. Адамның бір мақсатқа қол жеткізуі.
С. Адамдардың өзара жағымды қарым-қатынас орната алу қабілеттері.
D.Әлеуметтік қатынастарға бейімделу.
Е. Әлеуметтік, экономикалық, саяси жағдайдың жақсаруы.

$$$21А
Грек тілінен аударғанда баланы жетектеу (paida gogos, paida - бала, gogos- жетектеу) түсінігін береді
А.Педагогика
В.Психология
С.Философия
D.Этика
E.Әлеуметтану

$$$22В
Тәрбие жөніндегі ғылымның әсер ету ауқымын ең дәл анықтайтын термин
А.Антрогогика (грек сөзі андрос- ер адам және аго- жетелеу)
В.Педагогика (грек сөзі пайдос- бала және аго- жетелеу)
С.Антропология (грек сөзі антрпос- адам және логос- ғылым)
D.Антропедогика (грек сөзі антрпос- адам және логос- ғылым)
E.Педология (грек сөзі пайдос- бала және логос- ғылым)

$$$23D
Педагогиканың негізгі түсініктеріне жатады:
A.Тәрбие, оқыту, іс-әрекет
B.Тәрбие, тұлға, іс-әрекет
C.Тұлға, іс-әрекет, оқыту
D.Тәрбие, білім беру, оқыту
E.Тәрбие, оқыту, дамыту

$$$24B
Педагогика ғылымдарының мақсаттары:
A.Жас ұрпақтарды оқыту, тәрбиелеу
B.Тәрбиенің заңдарын тану, практик педагогтарды оқу тәрбие процесінің теориялық білімдерімен қаруландыру
C.Тәрбиені адамдардың рухани дамуының факторы ретінде зерттеу
D.Қазіргі әлемде адамдарға білім беру және оқыту мәселелерін зерттеу
E.Адам табиғатын зерттеу

$$$25C
Тұлға:
A.Тұтас, қайталанбас тектің өкілі
B.Өзін-өзі тануға және өзін-өзі жүзеге асыруға қабілетті қатынастар мен саналы іс-әрекеттің субъектісі
C.Адам
D.Жеке адамның өзіне тән психологиясы мен тұлғасы оның қайталанбастығы
E.Ойлау дарының, сөйлеу дарының, еңбек құралдарын жасау және оларды пайдалану қабілетін меңгерген тіршілік иесі

$$$26A
Термин неміс тілді, франкотілді, скандинавиялық және батыс-европалық мемлекеттерде қолданыста. Ағылшын тілді мемлекеттерде ол қолданыста жоқ, аталған мемлекеттерде бұл ұғымның орнына білім беру туралы ғылым термині қолданылады.
A.Педагогика
B.Психология
C.Философия
D.Этика
E.Әлеуметтану

$$$27B
Педагогика ғылымының пайда болған жері:
A.Австралия
B.Греция
C.Франция
D.Египет
E.Италия

$$$28B
Педагогика пәні неше бөлімнен тұрады?
A.2
B.4
C.5
D.7
E.3

$$$29C
Жеке адамның арнайы ұйымдастырылған тәрбие жағдайында дамуы және қалыптасуының мән-мағынасы мен заңдылықтарын зерттеу; тәрбиенің мақсатын анықтау, мазмұнын белгілеу; тәсілдерін зерттеу; оқыту мен тәрбиелеудің өзара байланысы мәселелері:
A.Психология ғылымының зерттейтін мәселелері
B.Философия ғылымының зерттейтін мәселелері
C.Педагогика ғылымының зерттейтін мәселелері
D.Тарих ғылымының зерттейтін мәселелері
E.Акмеология ғылымының зерттейтін мәселелері

$$$30E
Педагогиканың объектісі –...
A.Тәрбие
B.Оқыту
C.Даму
D.Әлеуметтендіру
E.Педагогикалық іс-әрекет

$$$31A
Педагогика пәні көбінекей ... категориясының көмегімен анықталады
A.Тәрбие
B.Оқыту
C.Оқу
D.Әлеуметтендіру
E.Педагогикалық іс-әрекет

$$$32E
Педагогика пәні – индивидтің өткен ұрпақтардың әлеуметтік тәжірибені меңгеруі, оқу және оқудан тыс уақыт бірлігіндегі ... болып табылады
A.Тәрбие
B.Оқыту
C.Оқу
D.Әлеуметтендіру
E.Біртұтас педагогикалық процесс

$$$33E
Жалпы педагогиканың құрылымы (артығын алып таста):
A.Педагогиканың жалпы негіздері
B.Тәрбие теориясы
C.Дидактика
D.Мектептану
E.Ұстаз психологиясы

$$$34C
Педагогика қандай ғылымға жатады?
A.Жаратылыстану
B.Медицина
C.Гуманитарлық
D.Әлеуметтік
E.Техникалық

$$$35A
Педагогиканың білім беру және оқыту мәселелерімен айналысатын бөлімі:
A.Дидактика
B.Педагогиканың жалпы негіздері
C.Мектептану
D.Тәрбие теориясы
E.Барлығы дұрыс

$$$36D
Педагогиканың тәрбие мәселелерімен айналысатын бөлімі:
A.Дидактика
B.Педагогиканың жалпы негіздері
C.Мектептану
D.Тәрбие теориясы
E.Барлығы дұрыс

$$$37C
Мектептегі басқару ісінің мазмұнын және әдісін, тәсілін зерттейтін, мектеп жұмысын ұйымдастыру жүйесінің ерекшеліктерін анықтап, саралайтын педагогика бөлімі:
A.Дидактика
B.Педагогиканың жалпы негіздері
C.Мектептану
D.Тәрбие теориясы
E.Барлығы дұрыс

$$$38C
Тәрбиенің мазмұны, процесі, әдістері, түрлері, заңдылықтары, принциптері және т.б.
A.Дидактика бөлімінде қарастырылатын мәселелер
B.Педагогиканың жалпы негіздері бөлімінде қарастырылатын мәселелер
C.Тәрбие теориясы бөлімінде қарастырылатын мәселелер
D.Мектептану бөлімінде қарастырылатын мәселелер
E.Педагогика тарихында қарастырылатын мәселелер

$$$39D
Педагогика ғылымының салалары:
A.Анатомия, физиология, гигиена
B.Тарих, этнография, этнология
C.Педагогика тарихы, әлеуметтану, философия
D.Жалпы педагогика, жас ерекшелігі педагогикасы, арнайы педагогика, педагогика тарихы, әлеуметтік педагогика, этнопедагогика
E.Педагогиканың жалпы негіздері, тәрбие теориясы, дидактика, мектептану

$$$40B
Мектепке дейінгі балалардың жеке тұлғасының даму мен қалыптасу заңдылықтары туралы ғылым:
A.Мектеп педагогикасы
B.Мектепке дейінгі педагогика
C.Кәсіби педагогика
D.Өндірістік педагогика
E.Жоғары мектеп педагогикасы

$$$41A
Мектептегі балалардың жеке тұлғасының даму мен қалыптасу заңдылықтары туралы ғылым:
A.Мектеп педагогикасы
B.Мектепке дейінгі педагогика
C.Кәсіби педагогика
D.Өндірістік педагогика
E.Жоғары мектеп педагогикасы

$$$42C
Жеке тұлғаға кәсіп пен кәсіби біліктілік қалыптастыратын заңдылықтарды зерттейтін, әлеуметтік сұранысты қанағаттандыратын педагогика ғылымының негізгі саласының бірі:
A.Мектеп педагогикасы
B.Мектепке дейінгі педагогика
C.Кәсіби педагогика
D.Өндірістік педагогика
E.Жоғары мектеп педагогикасы

$$$43D
Жұмысшыларды оқыту заңдылықтарын; өнеркәсіптің жаңа құрал-жабдықтарына қайта бейімдеу; жұмысшылардың біліктілігін көтеру; жаңа мамандыққа қайта бейімдеуді қарастырады:
A.Мектеп педагогикасы
B.Мектепке дейінгі педагогика
C.Кәсіби педагогика
D.Өндірістік педагогика
E.Жоғары мектеп педагогикасы

$$$44E
Ғылыми потенциал факторымен түсіндіріледі. Болашақ мамандарды жоғары біліктілігі бар мамандар даярлап шығарады:
A.Мектеп педагогикасы
B.Мектепке дейінгі педагогика
C.Кәсіби педагогика
D.Өндірістік педагогика
E.Жоғары мектеп педагогикасы

$$$45C
Жеке тұлғаны немесе кейде әлеуметтік зардап шегіп реабилитацияны немесе емдеуді қажет ететін адамдар тобын оқыту мен тәрбиелеудің теориясы мен практикасы, оларды әлеуметтендірумен айналысатын ғылым саласы:
A.Мектеп педагогикасы
B.Мектепке дейінгі педагогика
C.Әлеуметтік педагогика
D.Өндірістік педагогика
E.Жоғары мектеп педагогикасы

$$$46D
Әр түрлі мемлекеттердегі оқу-тәрбие жүйесінің жүзеге асырылу мен даму заңдылықтарын ұқсастығы мен салыстыра айырмашылығын отырып зерттейді:
A.Мектеп педагогикасы
B.Мектепке дейінгі педагогика
C.Әлеуметтік педагогика
D.Салыстырмалы педагогика
E.Жоғары мектеп педагогикасы

$$$47E
Адамзаттың жалпы ортақ тарихын, тәрбие мен оқытудың теориясы мен тәжірибесінің өзіндік қалыптасуын қарастыратын ғылым саласы:
A.Мектеп педагогикасы
B.Мeктепке дейінгі педагогика
C.Әлеуметтік педагогика
D.Салыстырмалы педагогика
E.Педагогика тарихы

$$$48E
Дене және психикалық дамуында ауытқушылығы бар балалар мен ересектерді оқыту мен тәрбиелеудің теориялық негіздерін, принциптерін, әдіс-тәсілдерін, құралдарын қарастырады:
A.Мектеп педагогикасы
B.Мектепке дейінгі педагогика
C.Әлеуметтік педагогика
D.Салыстырмалы педагогика
E.Арнайы педагогика

$$$49C
Кез келген ғылымда қолданылатын зерттеу тәсілдерінің жүйесі, дүниені ғылыми тану мен түрлендіру әдістері жөніндегі ілім:
A.Метод
B.Методика
C.Методология
D.Принцип
E.Заңдылық

$$$50A
Жалпыадамзаттық, мәңгілік категориялар құрамына енген, материалдық емес, рухани мәнге ие:
A.Тәрбие
B.Оқыту
C.Оқу
D.Әлеуметтендіру
E.Педагогикалық іс-әрекет

$$$51A
Латын тілінде - жаңару, жаңалық, өзгеріс деген түсінікті береді:
A.Инновация
B.Акмеология
C.Парадигма
D.Оқыту технологиясы
E.Тәрбие технологиясы

$$$52B
Әртүрлі тәрбие функцияларын орындайтын әлеуметтік топтар мен институттардың
әрекет мазмұны мен құрылымын қарастырады
A.Философия
B.Әлеуметтану
C.Педагогика
D.Психология
E.Тарих

$$$53A
Қоғамның, яғни адамның қалыптасу кезеңіндегі тәрбие мен оның білім беру жүйесіндегі орнын қарастырады
A.Философия
B.Әлеуметтану
C.Педагогика
D.Психология
E.Тарих

$$$54C
Тәрбие мақсатын, міндеттерін, құралдарын, мазмұнын және практикаға оны енгізу жолдарын қарастырады:
A.Философия
B.Әлеуметтану
C.Педагогика
D.Психология
E.Тарих

$$$55D
Тәрбиені психикалық дамудың жалпы формасы ретінде қарастырады
A.Философия
B.Әлеуметтану
C.Педагогика
D.Психология
E.Тарих

$$$56E
Тарихи кезеңдердегі тәрбие мақсаты, мазмұны, әдістерін, сондай-ақ оқу-тәрбие институттарының қалыптасуын қарастырады
A.Философия
B.Әлеуметтану
C.Педагогика
D.Психология
E.Тарих

$$$57A
A.А.Н.Леонтьев бойынша мамандықтардың еңбек пәні бойынша бөлінуі
B.Е.А.Климов бойынша кәсіби іс-әрекеттің схемасы
C.М. Таленнің кәсіби позиция типологиясы
D.Роджерс бойынша кәсіби позиция типологиясы
E.Каптеревтің кәсіби позициясы

$$$58A
Дамыған қиял, көрнекі-образдық ойлау, жоғары деңгейдегі көру есі, байқағыштық, өзгермелі табиғи факторларды көре білу және бағалау қабілеті; маман шыдамды, табанды болуы керек; ұжымнан тыс жұмыс жасауға әзір, кейде қолайсыз табиғат жағдайларында да, т.б.
A.Адам-Табиғат мамандық типінің адамға қоятын психологиялық талаптары;
B.Адам –Техника мамандық типінің адамға қоятын психологиялық талаптары;
C.Адам-Адам мамандық типінің адамға қоятын психологиялық талаптары
D.Адам–Белгі жүйесі мамандық типінің адамға қоятын психологиялық талаптары;
E.Адам-Көркемдік бейне мамандық типінің адамға қоятын психологиялық талаптары;

$$$59B
Адам–Табиғат, Адам–Техника,Адам-Белгі, Адам-Көркемдік бейне, Адам–Адам:
A.А.Н.Леонтьев бойынша мамандықтардың еңбек пәні бойынша бөлінуі
B.Е.А.Климов бойынша кәсіби іс-әрекеттің схемасы
C.М. Таленнің кәсіби позиция типологиясы
D.Роджерс бойынша кәсіби позиция типологиясы
E.Каптеревтің кәсіби позициясы

$$$60E
Танымайтын адамдармен контактіге жеңіл түсу іскерлігі, адамдармен жұмыс барысында өзін тұрақты түрде жақсы сезіну; жақсылық тілеуші, елгезек; шыдамдылық; эмоциясын тежей алу шеберлігі; адамдардың және өзінің мінез-құлқын саралау қабілеттілігі, басқа адамдардың ой-ниеттерін және көңіл-күйлерін түсіну, кикілжіңді шеше білу іскерлігі, ойша өзін басқа адамның орнына қоя білу қабілеттілігі; басқа адамды тыңдай алу, оның ой-пікірімен санасу іскерлігі; сөз, мимика, жестті орынды қолдану, әр түрлі адамдардың тілін табу; адамдарды сендіре білу; жинақылық, тиянақтылық, дәлдік, нақтылық, адамдар психологиясы туралы білім.
A.Адам-Табиғат мамандық типінің адамға қоятын психологиялық талаптары
B.Адам –Техника мамандық типінің адамға қоятын психологиялық талаптары;
C.Адам –Белгі жүйесі мамандық типінің адамға қоятын психологиялық талаптары;
D.Адам-Көркемдік бейне мамандық типінің адамға қоятын психологиялық талаптары;
E.Адам-Адам мамандық типінің адамға қоятын психологиялық талаптары

$$$61B
Қозғалыстың жақсы координациясы (үйлесімділігі), нақты көру, есту, вибрациялық және кинестезиялық қабылдау, дамыған техникалық және шығармашылық ойлау мен қиял; зейіннің бөлінушілігі мен шоғырлануы, байқағыштық.
A.Адам-Табиғат мамандық типінің адамға қоятын психологиялық талаптары;
B.Адам –Техника мамандық типінің адамға қоятын психологиялық талаптары;
C.Адам –Белгі жүйесі мамандық типінің адамға қоятын психологиялық талаптары;
D.Адам-Көркемдік бейне мамандық типінің адамға қоятын психологиялық талаптары;
E.Адам-Адам мамандық типінің адамға қоятын психологиялық талаптары

$$$62C
Жақсы оперативті және механикалық ес; зейінді ұзақ уақыт шоғырландыру қабілеті; зейінді бөлу және ауыстыру, қабылдаудың нақтылығы, шартты белгілер астарын көре білу іскерлігі, ынталық, шыдамдылық; логикалық ойлау.
A.Адам-Табиғат мамандық типінің адамға қоятын психологиялық талаптары;
B.Адам –Техника мамандық типінің адамға қоятын психологиялық талаптары;
C.Адам –Белгі жүйесі мамандық типінің адамға қоятын психологиялық талаптары;
D.Адам-Көркемдік бейне мамандық типінің адамға қоятын психологиялық талаптары;
E.Адам-Адам мамандық типінің адамға қоятын психологиялық талаптары

$$$63D
Көркемдік қабілеттер; көру есі, дамыған көре отырып қабылдау, көрнекі-образдық ойлау; шығармашылық ойлау; шығармашылық қиял: адамға эмоционалды әсер етудің психологиялық заңдары туралы білім.
A.Адам-Табиғат мамандық типінің адамға қоятын психологиялық талаптары;
B.Адам –Техника мамандық типінің адамға қоятын психологиялық талаптары;
C.Адам –Белгі жүйесі мамандық типінің адамға қоятын психологиялық талаптары;
D.Адам-Көркемдік бейне мамандық типінің адамға қоятын психологиялық талаптары;
E.Адам-Адам мамандық типінің адамға қоятын психологиялық талаптары

$$$64D
Қоғамдық өмір аумағындағы жаңалықтарға оқушыларды бағыттау, әлемді дұрыс қабылдатуда оқу пәнінің практикамен байланысын көрсету; оқу пәні аумағы деңгейінің қозғалмалылығы мен оқу материалының эмоционалды түсіндірілуі, оқушылардың бейнелі-сезімдік сферасына иек арту
A.Конструктивті функция
B.Ұйымдастырушылық функция
C.Коммуникативті-стимулдандыру функциясы
D.Ақпараттық-білім берушілік функциясы
E.Эмоционалдық-түзетушілік функциясы

$$$65A
Білім мазмұны мен пәннің практикалық мәнін талдау мен түсіндірудегі оқытушы мен оқушының педагогикалық әрекеттері:
A.Конструктивті функция
B.Ұйымдастырушылық функция
C.Коммуникативті-стимулдандыру функциясы
D.Ақпараттық-білім берушілік функциясы
E.Эмоционалдық-түзетушілік функциясы

$$$66B
Бірлесе мағмұматтандыру мен оқу-тәрбиелік әрекет нәтижесіне жауапкершілікпен жетудегі оқытушы мен оқушылардың біріккен оқу іс-әрекетін ұйымдастыру.
A.Конструктивті функция
B.Ұйымдастырушылық функция
C.Коммуникативті-стимулдандыру функциясы
D.Ақпараттық-білім берушілік функциясы
E.Эмоционалдық-түзетушілік функциясы

$$$67C
Оқу-танымдық іс-әрекеттің әр түрлі формаларының үйлесімі, педагогикалық ынтымақтасу мақсатында өзара көмек көрсетуді ұйымдастыру; оқушыларға нені білуі, түсінуі, үйренуі керектігі жөнінде түсінік беру
A.Конструктивті функция
B.Ұйымдастырушылық функция
C.Коммуникативті-стимулдандыру функциясы
D.Ақпараттық-білім берушілік функциясы
E.Эмоционалдық-түзетушілік функциясы

$$$68E
A.Конструктивті функция
B.Ұйымдастырушылық функция
C.Коммуникативті-стимулдандыру функциясы
D.Ақпараттық-білім берушілік функциясы
E.Бақылау-бағалау функциясы

$$$69D
Мұғалімнің түрлі әрекеттерінің жиынтығы, олар, ең алдымен, педагогикалық іс-әрекет функцияларымен теңестіріледі, елеулі мөлшерде мұғалімнің даралық-психологиялық ерекшеліктерін айқындап, оның пәндік-кәсіби құзырлығы жөнінде дәлел келтіреді
A.Нышан
B.Дарын
C.Кемеңгерлік
D.Педагогикалық іскерлік
E.Педагогикалық қабілеттілік

$$$70E
Оқыту процесінде оқу іс-әрекеті түрлерін ауыстыру барысында, оқытушы мен оқушылардың сенімділік қатынасында ашық перспектива және жеңіске жету принциптерін жүзеге асыру
A.Конструктивті функция
B.Ұйымдастырушылық функция
C.Коммуникативті-стимулдандыру функциясы
D.Ақпараттық-білім берушілік функция
E.Эмоционалдық-түзетушілік функция

$$$71B
Педагогикалық мамандықтың еңбек пәні
A.Табиғат (жануар, өсімдік), дайындалған материалдар
B.Балалар, Ата-аналар
C. Техника
D.Бейне
E.Белгі жүйесі (мәтіндер, компьютер туралы мәлімет т.б.)

$$$72A
Педагогикалық мамандықтың еңбек мақсаты
A.Білім беру, тәрбиелеу
B.Зерттеу
C.Бір-жерден екінші жерге жеткізу
D.Өзін-өзі дамыту
E.Коррекциялау (түзету)

$$$73D
Педагогикалық мамандықтың еңбек құралы
A.қол еңбегі құралы, қарапайым құралдар
B.механикалық
C.автоматтық
D.функционалдық (сөз, мимика, көру, есту), теориялық (білім, ойлау тәсілдері)
E.көшіріліп жүретін немесе стационарлық құралдар

$$$74E
Психологиялық және психофизиологиялық іс-әрекетті белсендіретін және оны орындауды қамтамасыз ететін кәсіби маңызды сапалардан тұратын нақты еңбек әрекетін психологиялық талдау негізінде құрылған мамандық портреті.
A.Акмеограмма
B.Гистограмма
C.Диаграмма
D.Профессиограмма
E.Психограмма

$$$75D
Қоғамның мүддесіне жауап беретін маманның кәсіби іс-әрекеті мен жеке тұлғасына қойылатын талаптары беріледі. Онда кәсіби міндеттер, құралдар, тәсілдер сондай-ақ, кәсіби іс-әрекет нәтижесі қарастырылады.
A.Акмеограмма
B.Гистограмма
C.Диаграмма
D.Профессиограмма
E.Психограмма

$$$76B
Мұғалім профессиограммасының келесідей құрылымын ұсынған: а) педагог жеке тұлғасының қасиеттері мен сипаттамасы: кәсіби-педагогикалық және танымдық бағыттылық; б)психологиялық-педагогикалық даярлық: білім, іскерлік, дағды; в) арнайы пәндік даярлық көлемі мен жағдайы; г) мамандық бойынша әдістемелік даярлық мазмұны.
A.О.А.Абдуллина
B.В.А.Сластенин
C.М.И.Дьяченко
D.Л.Ф.Спирин
E.Ю.С.Алферов және Е.Г.Осовский

$$$77B
Оқуға, жазуға, санауға үйретті
A.Кифарист мектебі
B.Грамматист мектебі
C.Палестра мектебі
D.Риторикалық мектептер
E.Монастрлік мектептер

$$$78C
Дене тәрбиесіне жаттықтырды. Күресу, секіру, жүгіру диск лақтыруға үйретті
A.Кифарист мектебі
B.Грамматист мектебі
C.Палестра мектебі
D.Риторикалық мектептер
E.Монастрлік мектептер

$$$79A
Музыка, ән айту, мәнерлеп оқу
A.Кифарист мектебі
B.Грамматист мектебі
C.Палестра мектебі
D.Риторикалық мектептер
E.Монастрлік мектептер

$$$80 B
Педагог сөзінің мағынасы:
А.мүғалім
В. бала жетектеуші
С. оратор
D. ритор
E. тәрбиеші

$$$81 B
Ежелгі Грецияда білім берудің 2 жүйесі болған:
A.Құл иеленушілер және құлдар
B.Спарталық және афиналық
C.Жазушылар және қызметкерлер
D.Әйелдер және ерлер
E. Әскери және гуманитарлық

$$$82 A
Отбасылық тәрбие пайда болды:
A.Құл иеленушілік қоғамда;
B. І-ІІІ ғғ. б.ғ..
C.Алғашқы қауымдық қоғамда
D.Феодалдық қоғамда
E.Моногамиялық отбасында

$$$83 E
Педагогика:
A.Баланың даму заңдылығы оқытады және оны тәрбиелеу жолдарын айқындайды.
B.Тұлғаның кәсіби қалыптасу проблемасын қарастырады.
C.Бұл тәрбиешінің тәрбиеленушіге дүниетану көзқарасына қалыптастыру мақсатындағы өнері.
Dеткіншек ұрпақты дамытуға байланысты сұрақтарды оқытумен айналысады;
E.Адамды тәрбиелеу туралы ұғым

$$$84 C
Педагогиканың даму тарихы қай кезеңнен бастау алды?
A.қауымдық қоғамнан
B.құлдық қоғамнан
C.Алғашқы қоғамнан
D.ХХ ғасырда
E.ХІХ ғасырда

$$$84 B
Педагогика ғылымының пайда болу себебі:
A.тәрбие мақсатының өзгеруі
B.адамды өмірге дайындау қажеттілігі
C.ғылыми-техникалық прогресс
D.ғылымның дамуы
E.тәрбие маңызының артуы

$$$84 E
Ертеден келе жатқан,мәні өзгермеген,тәрбиенің идеал-мақсаты:
A.Қызығушылықтарын тәрбиелеу
B.Тұлғаның жас ерекшеліктерін ескере отырып дамыту,дербестігін,шығармашылық мүмкіндіктерін дамыту
C.Жалпы адами құндылықтарды қалыптастыру
D.Мырзаны тәрбиелеу
E.Тұлғаны жан-жақты және үйлесімді дамыту

$$$ 85 A
Адамды тұлға ретінде қалыптастыру үшін қоғамға қойылатын талаптар:
A) Рухани дамыған көпмәдени тұлғаны қалыптастыру
B) Адамгершілігі жоғары тұлғаны қалыптастыру
C) Өздігінен ойлауға тәрбиелеу
D) Ойлау қабілетін дамыту
E) Обьективті заңдылыққа негізделген тәрбие процесін ұйымдастыру

$$$ 86 D
Педагогикалық мамандықты таңдау байланысты:
A) Адамның денсаулығына
B) Адамның еңбексүйгіштігіне
C) Адамның шыдамдылығына
D) Адамның қызығушылығы мен қабілеттілігіне
E) Қоршаған адамдардың көзқарастарына

$$$ 87 B
Педагогикалық іс-әрекеттің негізгі айрықша ерекшеліктері:
A) Тарихи, философиялық сипаты
B) Саяси, қоғамдық, әлеуметтік сипаты
C) Ұжымдық, гуманистік, шығармашылық сипаты
D) Психологиялық, физиологиялық сипаты
E) Бақылаушылық, басқарушылық, бағалаушылық сипаты

$$$ 88 E
Мұғалімнің педагогикалық қабілеті – бұл:
A) Мұғалімнің тұлғалық дамуы
B) Кәсіпкерлігі
C) Эмпирикалық тәжірибесі
D) Педагогикалық пәндерді білуі
E) Педагогтың кәсіби-педагогикалық іс-әрекетті жүзеге асыруға бағытталған тұлғалық сапаларының кешені

$$$ 89 C
Педагогикалық іс-әрекеттің мәні:
A) Балалар мен оқушылар ұжымы іс-әрекетін басқару
B) Оқушыларға білім беру
C) Әлеуметтік тәжірибені беру, бала тұлғасын дамыту және өмірге дайындау
D) Әлеуметтік тапсырысты орындау
E) Үздіксіз оқу-танымдық іс-әрекет

$$$ 90 A
Мұғалімнің кәсіби іс-әрекетінің айрықша ерекшеліктері:
A) Негізгі ақпарат көзі, оқушылардың танымдық іс-әрекетіне басшылық
B) Ата-аналармен байланыс
C) Үнемі өзін-өзі жетілдіру
D) Өзін-өзі тәрбиелеу, өзін-өзі дамыту
E) Тексерушілік, бақылаушылық іс-әрекет

$$$ 91 C
Мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетке кәсіби даярлығы - бұл:
A) Психология-педагогика пәндерін білуі
B) Педагогика ғылымының негізгі даму тенденциясын білуі
C) Мұғалімнің негізделген кәсіби талаптардың жиынтығына сәйкестігі
D) Мектеп әкімшілігінің талаптарын орындауға дайындығы
E) Проблемалы жағдаяттарда шешім қабылдауға дайындығы

$$$ 92 B
Жаңа формация мүғалімін дайындаудың негізгі ережелері көрсетілген құжат:
A) ҚР-да этномәдени білім беру тұжырымдамасы
B) ҚР үздіксіз педагогикалық білім беру тұжырымдамасы, ҚР жоғары педагогикалық білім беру тұжырымдамасы
C) Балалар құқығы декларациясы, БҰҰ балалар құқығы жөніндегі Конвенциясы
D) ҚР Ата Заңы
E) ҚР Білім туралы Заңы

$$$ 93 A
Педагог – бұл:
A) Білім беру мекемелерінде тәрбиелеу мен оқыту саласында тәжірибелік жұмысты жүргізетін адам
B) Адам – техника жүйесінде қызмет ететін адам
C) Бақылаушылық, тексерушілік қызметтер атқаратын адам
D) Ақпараттар беруші адам
E) Қоғамдық қайраткер

$$$ 94 C
Мұғалімнің кәсіби маңызды қасиеттері:
A) Мұғалімнің бағалаушылық-тексерушілік қызметтері
B) Мұғалімнің бақылаушылық, басқарушылық қызметтері
C) Оқушыларға сүйіспеншілік, педагогикалық процесті жүйелі жүргізу, бақылағыштық, қарым-қатынас жасай алу, ұжымшылдық, шығармашылық
D) Өзі оқытатын пән саласындағы терең білімдері
E) Мұғалімнің авторитарлық қарым-қатынас стилі

$$$ 95 E
Мұғалім іс-әрекетінің обьектісі:
A) Педагогикалық ұжым
B) Оқушылар ұжымы
C) Сабақ
D) Оқушылардың білімі, білігі, дағдысы
E) Тұтас педагогикалық процесс

Модуль 2.Мұғалім және оның қазіргі қоғамдағы орны
$$$80A
Маман профессиограммасында педагогтың қызметін, оған қойылатын талапты, теориялық білім аумағын, іскерлік пен дағдыларды, кәсіби жеке тұлғалық сапаларды берген және профессиграмма жоғарғы оқу орны студенттердің оқыту процесінде жетуге тиіс нәтижелерін қамтымақ деген ой айтқан.
A.О.А.Абдуллина
B.В.А.Сластенин
C.М.И.Дьяченко
D.Л.Ф.Спирин
E.Ю.С.Алферов және Е.Г.Осовский

$$$81C
Жоғары білімді маман профессиграммасының құрылымын төмендегідей берген:: 1) мамандыққа жалпы сипаттама; 2) болашақ кәсіби іс-әрекеттің негізгі ерекшеліктері; 3) маманның бағыттылық қасиеттері; 4) жалпы білімділікке даярлық және жалпы ақыл-ойлық-әлеуметтік даму; 5) спецификалық қасиеттер мен қабілеттер.
A.О.А.Абдуллина
B.В.А.Сластенин
C.М.И.Дьяченко
D.Л.Ф.Спирин
E.Ю.С.Алферов және Е.Г.Осовский

$$$82E
Педагог профессиограммасының төмендегідей құрылымын ұсынған: нақты адресі (қандай мамандыққа құрылғандығы); педагогикалық іс-әрекеттің негізгі түрлерін сипаттау (оқыту, білім беру, тәрбиелеу және т.б.); педагогтың білім, іскерлік, дағды аумағы (көлемі); психофизиологиялық талаптар және процеске қарама-қайшылықтар; кәсіби зияндылық; біліктілігін көтеру мүмкіндігі; педагогикалық еңбектің моральдық стимулдар тізбегі; Мамандықтар бойынша дайындайтын оқу орындары.
A.О.А.Абдуллина
B.В.А.Сластенин
C.М.И.Дьяченко
D.Л.Ф.Спирин
E.Ю.С.Алферов және Е.Г.Осовский

$$$83D
Педагогтың кәсіби іс-әрекетін жүзеге асыруға қажетті маңызды сапаларын жалпылайтын педагог тұлғасының жоғары деңгейдегі моделі деп түсіндіреді. Оның профессиограммасы 4 блоктан тұрады: 1) мұғалім жеке тұлғасының ерекшеліктері; 2) кәсіби-педагогикалық білім; 3) жалпы педагогикалық дағдылар; 4) жалпы педагогикалық іскерліктер.
A.О.А.Абдуллина
B.В.А.Сластенин
C.М.И.Дьяченко
D.Л.Ф.Спирин
E. Ю.С.Алферов және Е.Г.Осовский

$$$84A
Оқыту дамудың соңында қалмайды, керісінше, дамуды жетектейді деген қазіргі оқытудың концептуалды принципін енгізген
A.Л.С.Выготский
B.Б.Скиннер
C.Н.А. Менчинская
D.Д.Б. Эльконин
E.П.Я. Гальперин

$$$85D
Оқудың, оқу іс-әрекетінің нәтижесі:
A.Іс-әрекет
B.Үйренуге жарамдылық
C.Іскерлік
D.Меңгеру
E.Дағды

$$$86A
Оқу материалын оқушыға нақты, түсінікті етіп бере білу; пәнге қызығушылық тудыру; белсенді өзбеттілік ой тудыру. Қиын материалды жеңіл, түсініксізді-түсінікті қылып бере білу қабілеттілігі
A.Дидактикалық қабілеттілік
B.Академиялық қабілеттілік
C.Перцептивті қабілеттілік
D.Сөйлей алу қабілеттілігі
E.Ұйымдастырушылық қабілеттілігі

$$$87B
Мұғалімнің өз пәнін терең де ауқымды түрде меңгеруі, ғылыми жаңалықтарды үнемі бақылап отыру, шағын болса да ғылыми жұмыс атқару
A.Дидактикалық қабілеттілік
B.Академиялық қабілеттілік
C.Перцептивті қабілеттілік
D.Сөйлей алу қабілеттілігі
E.Ұйымдастырушылық қабілеттілігі

$$$88C
Оқушының ішкі жан дүниесіне үңіле білу қабілеттілігі; психологиялық байқағыштық, түсіну, талдау
A.Дидактикалық қабілеттілік
B.Академиялық қабілеттілік
C.Перцептивті қабілеттілік
D.Сөйлей алу қабілеттілігі
E.Ұйымдастырушылық қабілеттілігі

$$$89D
Ойды нақты, анық, түсінікті түрде жеткізе алу қабілеттілігі, мимика, пантомимиканы қолдану. Ұстаз сөзі үнемі оқушыларға арналуы
A.Дидактикалық қабілеттілік
B.Академиялық қабілеттілік
C.Перцептивті қабілеттілік
D.Сөйлей алу қабілеттілігі
E.Ұйымдастырушылық қабілеттілігі

$$$90E
Оқушы ұжымын ұйымдастыру; өзінің ұйымдастыру жұмысын дұрыс жүргізу. Дұрыс жоспарлау, бақылау
A.Дидактикалық қабілеттілік
B.Академиялық қабілеттілік
C.Перцептивті қабілеттілік
D.Сөйлей алу қабілеттілігі
E.Ұйымдастырушылық қабілеттілігі

$$$91A
Дамудың негізі және шарты ретінде қабылданатын заттық әлеуметтік- мәдени тәжірибені меңгеруге бағытталған оқушылардың оқу іс-әрекетін ұйымдастыру –

A.Педагогикалық іс-әрекет пәні
B.Педагогикалық іс-әрекет мазмұны
C.Педагогикалық іс-әрекет құралы
D.Педагогикалық іс-әрекет әдістері
E.Педагогикалық іс-әрекет мінездемесі

$$$92C
Педагогикалық іс-әрекеттің қандай компоненті мұғалімнің білімін көрсетеді:
A.Проективті компонент
B.Конструктивті компонент
C.Гностикалық компонент
D.Ұйымдастырушы компонент
E.Коммуникативті компонент

$$$93C
Оқыту әдістерін тез және шығармашылықпен игеру, оқытудың әр түрлі тәсілдерін шығармашылық пен қолдануы педагогикалық қабілеттің қай түрін білдіреді:
A.Гностикалық компонент
B.Проективті компонент
C.Конструктивті компонент
D.Коммуникативті компонент
E.Функционалды компонент

$$$94A
Оқыту мен тәрбиелеудің перспективалық мақсаты және оларға қол жеткізу стратегиялары, тәсілдері -бұл:
A.Проективті компонент
B.Конструктивті компонент
C.Коммуникативті компонент
D.Гностикалық компонент
E.Ұйымдастырушылық компонент

$$$95A
Басқару стильдерін алғашқы рет эксперименталды түрде зерттеген:
A.К.Левин
B.Маслоу
C.А.П.Нечаев
D.А.А.Реан
E.А.Лазурский

$$$96D
Ұжымдағы басшылардың дұрыс емес әрекеті неге әкеледі:
A.Үйлесімділікке
B.Бірігушілікке
C.Келесімге келуге
D.Кикілжіңге
E.Ынтымақтастыққа

$$$97C
Педагогикалық қабілеттерді жалпылау түрінде көрсеткен:
A.Н.Д.Левитов
B.Ф.Н.Гоноболин
C.В.А.Крутецкий
D.Е.Д.Хмель
E.Л.М.Митина

$$$98A
Мұғалім іс-әрекетінің объектісі:
A.Педагогикалық процесс
B.Мұғалімнің кәсіби шеберлігі
C.Еңбек саймандары
D.Педагогикалық технологиялар
E.Педагогикалық шеберлік

$$$99B
Тәрбиенің негізгі принципі:
A.Әңгімелесу
B.Оқушылардың жағымды сапаларына сүйену
C.Ұжымның дамуы
D.Жүйелілік, бірізділік
E.Жеке тұлға дамуы

$$$100A
Педагогикалық іс-әрекеттің субъектісі:
A.Оқушы
B.Мұғалім
C.Ересек адам
D.Меңгеруші
E.Ата-ана

$$$101D
Оқушыларға мемлекет пен құқылық білімді меңгерту, жас ұрпақ тәрбиесінде оның қай ұлт баласы екендігіне қарамастан өзі құрметпен қарау сезімдерін қалыптастыру, жас ұрпақтың мінез-құлқын, жүріс-тұрыстарын, мемлекет талабына сай қалыптастыру:
A.Дене тәрбиесі
B.Экологиялық тәрбие
C.Ақыл-ой тәрбиесі
D.Құқықтық тәрбие
E.Эстетикалық тәрбие

$$$102A
Педагогикалық еңбектерде, еңбектің субъектісі:
A.Оқушы
B.Мұғалім
C.Ересек адам
D.Меңгеруші
E.Ата-ана

$$$103B
Мұғалім іс-әрекетінің объектісі:
A.Оқушы
B.Педагогикалық процесс
C.Құрал-жабдық
D.Оқулық
E.Мектеп

$$$104C
Сыныптағы негізгі қызмет жүктеледі
A.Мектеп директорына
B.Пән мұғаліміне
C.Сынып жетекшісіне
D.Сынып старостасына
E.Мектеп оқу- тәрбие меңгерушілеріне

$$$105C
Педагогикалық іс- әрекеттің нәтижелері:
A.Жақсы психологиялық ахуалы
B.Үздік бағалар
C.Жеке тұлғаның жан- жақты дамуы, білімділігі, тәрбиелігі
D.Жақсы денсаулығы
E.Дене бітімінің дамуы

$$$106D
Ата-анадан балаға тұқымқуалаушылық арқылы беріледі:
A.Ойлау қабілеті
B.Мінез- құлық сапалары белгілері
C.Әртүрлі іс- әрекетке қабілеті
D.Нышан, адамның жеке қабілетін дамытудың қызметі
E.Адамдарға қарым- қатынас

$$$107D
В.А. Крутецкий бойынша педагогикалық қабілет . Артығын көрсет:
A.Дидактикалық қабілет
B.Перцептивтік қабілет
C.Сөйлеу қабілеті
D.Зерттеу қабілеті
E.Академиялық қабілет

$$$108B
Оқыту және нақтылы іс-әрекетті ұйымдастырумен байланысты арнайы іскерліктер ... жатады:
A.Психологиялық-педагогикалық іскерлікке
B.Жекелей әдістемелік
C.Арнайы іскерлік
D.Дидактикалық іскерлік
E.Жекелей индивидуалдық іскерлік

$$$109C
Сократ, Генерал, Менеджер, Топ дискуссиясының жетекшісі, Шебер, Жаттықтырушы, Гид
A. А.К.Маркованың кәсіби позиция типологиясы
B.К. Левиннің кәсіби позиция типологиясы
C. М. Таленнің кәсіби позиция типологиясы
D. К.Роджерс бойынша кәсіби позиция типологиясы
E. П.Ф.Каптеревтің кәсіби позициясы

$$$110D
Ұстаз әрекетінің ұжым өмірімен, өзінің әріптестерімен қатынас жасауға негізделуі (Роджерс бойынша):
A. Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушы гуманистік бағыт
B. Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушы эгоцентрлік бағыт
C. Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушыбюрократтық бағыт
D. Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушыконформистік бағыт
E. Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушыавторитеттікбағыт

$$$111A
Мұғалімнің кәсіптік ортаға енуі; педагогикалық тәжірибені меңгеруі, педагогтар қауымдастығының стандарты мен құндылықтарын игеруі, жинақталған тәжірибені белсенділікпен жүзеге асыруы
A.Мұғалімнің кәсіптік әлеуметтендірілуі
B.Педагогикалық ұжым
C.Педагогикалық шеберлік
D.Педагогикалық ықпал
E.Рефлексия

$$$112A
Педагогикалық іс-әрекет барысында аяқ астынан кездескен өзгеше қиындықтардан туындайтын жағдай.
A.Мұғалім стресі
B.Педаг$$$90D огикалық ұжым
C.Педагогикалық шеберлік
D.Педагогикалық ықпал
E.Рефлексия

$$$113C
Ұстаздың әкімшіліктің нұсқауларын, жоғарыдан келген құжаттарды өзіне бағыт етуі (Роджерс бойынша):
A.Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушы гуманистік бағыт
B.Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушы эгоцентрлік бағыт
C.Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушыбюрократтық бағыт
D.Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушыконформистік бағыт
E.Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушыавторитеттікбағыт

$$$114E
Ұстаздың оқушының ата-аналарына, олардың қоғамдағы орнына сүйенуі (Роджерс бойынша):
A.Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушы гуманистік бағыт
B.Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушы эгоцентрлік бағыт
C.Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушыбюрократтық бағыт
D.Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушыконформистік бағыт
E.Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушыавторитеттікбағыт

$$$115B
Ұстаздың тек өзіне, өз қызығушылығына, қажеттілігіне назар аударуы (Роджерс бойынша):
A.Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушы гуманистік бағыт
B.Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушы эгоцентрлік бағыт
C.Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушыбюрократтық бағыт
D.Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушыконформистік бағыт
E.Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушыавторитеттікбағыт

$$$116A
Ұстаздың оқушының мұқтаждығы мен қажеттілігіне көңіл аударуы (Роджерс бойынша):
A.Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушы гуманистік бағыт
B.Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушы эгоцентрлік бағыт
C.Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушыбюрократтық бағыт
D.Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушыконформистік бағыт
E.Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушыавторитеттікбағыт

$$$117C
Жауапкершілік, ұйымшылдық, оптимизм, бақылағыштық, ойдың өзбеттілігі, шығармашылық, мінез-құлықтың өзгермелігі, рефлексия.
A.Педагогтың коммуникативтік сапалары
B.Педагогтың еріктік сапалары
C.Жеке тұлғалық сапалар
D.Кәсіби маңызды жеке тұлғалық сапалар
E.Эмоционалдық сапалары
E.Психограмма

$$$118C
Ізгілік, адамдарға деген құрмет, сезімталдық, елгезектік, альтрузм, гумандылық, интелегенттік
A.Педагогтың коммуникативтік сапалары
B.Педагогтың еріктік сапалары
C.Адами маңызды жеке тұлғалық сапалар
D.Кәсіби маңызды жеке тұлғалық сапалар
E.Эмоционалдық сапалары

$$$119A
Педагогикалық эрудиция; ғылым салаларын терең меңгеру; педагогикалық мақсат қоя білушілік; педагогикалық ойлау; педагогикалық интуиция, Педагогикалық импровизиация, педагогикалық байқағыштық; Педагогикалық көрегендік.
A.Маркова А.К. бойынша педагогқа қажет сапалар
B.К.А.Рамуль бойынша педагогқа қажет сапалар
C.Дж.Дьюи бойынша педагогқа қажет сапалар
D.М.М.Мұқанов бойынша педагогқа қажет сапалар
E.Л.Кольберг бойынша педагогқа қажет сапалар
$$$120E
Қарым-қатынастағы еркіндік, табиғилық, стресске төзімділік, эмоционалдық тұрақтылық, эмпатия.
A.Педагогтың коммуникативтік сапалары
B.Педагогтың еріктік сапалары
C.Жеке тұлғалық сапалар
D.Кәсіби маңызды жеке тұлғалық сапалар
E.Эмоционалдық сапалары

$$$121C
Әдептілік; сыпайылық; сезімталдық; тәрбиелілік; зейінділік; ізденімпаздық; шыдамдылық; адамгершілік; іскерлік; тәртіптілік; белсенділік; саяси сауаттылық;
сыншылдық;патриоттық; болжағыштық; өзбеттілік; принципшілдік; батырлық; кешірімшілдік; кішіпейілдік; балаға деген сүйіспеншілік.
A.Маркова А.К. бойынша педагогқа қажет сапалар
B.Рамуль К.А.бойынша педагогқа қажет сапалар
C.Митина Л.М. бойынша педагогқа қажет сапалар
D.Мұқанов М.М.бойынша педагогқа қажет сапалар
E.Кольберг Л.бойынша педагогқа қажет сапалар

$$$122D
Педагогтың идеялық сенімі; Педагогтың қабілеті; Педагогтың ұстамдылығы; Әділеттілік және абырой. Осының ең ортасы, өзегі, яғни жеке бас сапасының ядросы – бағыттылығы, бейімделушілігі, өзін-өзі бағалау, Мен бейнесі.
A.Маркова А.К. бойынша педагогқа қажет сапалар
B.Рамуль К.А.бойынша педагогқа қажет сапалар
C.Митина Л.М. бойынша педагогқа қажет сапалар
D.Мұқанов М.М.бойынша педагогқа қажет сапалар
E.Кольберг Л.бойынша педагогқа қажет сапалар

$$$123E
Педагог қызметкердің құқығы бар:
A.кәсіби қызметіне арналған жағдаймен қамтамасыз етіле отырып, педагогтік қызметпен айналысуға; ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-эксперименттік жұмыспен айналысуға, педагогтік практикаға жаңа әдістемелер мен технологияларды енгізуге;
B.тиісті білім беру деңгейіндегі мемлекеттік жалпыға міндетті стандарт талаптары сақталған кезде педагогтік қызметті ұйымдастырудың әдістері мен нысандарын еркін таңдауға;
C.өзінің кәсіптік ар-намысы мен қадір-қасиетінің қорғалуына;
D.ғылыми қызметпен айналысу үшін педагогтік стажы сақтала отырып, шығармашылық демалыс алуға; жеке педагогтік қызметке;
E.Барлығы дұрыс

$$$124D
Әдептілік; сыпайылық; сезімталдық; тәрбиелілік; зейінділік; ізденімпаздық; шыдамдылық; адамгершілік; іскерлік; тәртіптілік; белсенділік; саяси сауаттылық; сыншылдық; патриоттық; болжағыштық; өзбеттілік; принципшілдік; батырлық; кешірімшілдік; кішіпейілдік; балаға деген сүйіспеншілік, әділеттілік және абыройлық, ұстамдылық
A.Педагогтың коммуникативтік сапалары
B.Педагогтың еріктік сапалары
C.Жеке тұлғалық сапалар
D.Кәсіби маңызды жеке тұлғалық сапалар
E.Эмоционалдық сапалары

$$$125B
Табандылық, қайсарлық, өжеттілік, шыдамдылық, өзін-өзі игеру
A.Педагогтың коммуникативтік сапалары
B.Педагогтың еріктік сапалары
C.Жеке тұлғалық сапалар
D.Кәсіби маңызды жеке тұлғалық сапалар
E.Эмоционалдық сапалары

$$$126A
Тез тіл табысушылық, такты, әдептілік, басқаларды тыңдай және түсіне алу іскерлігі
A.Педагогтың коммуникативтік сапалары
B.Еріктік сапалар
C.Жеке тұлғалық сапалар
D.Кәсіби маңызды жеке тұлғалық сапалар
E.Эмоционалдық сапалары

$$$127A
Жұмысқа және оның міндеттеріне деген ықылас, жігер, ынта, құлшыныс (энтузиазм);ұзақ және қажырлықты қажет ететін еңбекке деген қабілеттілік пен бейімділік ыждағаттылық; сынға және өзіндік сынға деген қабілеттілік; тәртіптілік; әділдік; адамдармен жағымды қарым-қатынас жасау іскерлігі адамдармен жағымды қарым-қатынас жасау іскерлігі
A.Рамуль К.А.бойынша педагогқа қажет сапалар
B.Бюлер Ш.бойынша педагогқа қажет сапалар
C.Дж.Дьюи бойынша педагогқа қажет сапалар
D.Мұқанов М.М.бойынша педагогқа қажет сапалар
E.Кольберг Л.бойынша педагогқа қажет сапалар

$$$128A
Мұғалімнің аталуы – дидаско
A.оқу, жазу, санауға үйрететін мұғалім
B.музыка, ән айту, мәнерлеп оқуға үйрететін мұғалім
C.күресу, секіру, жүгіру диск лақтыруға үйрететін мұғалім
D.Шешендікке үйрететін мұғалім.
E.Бастауыш мектеп мұғалімі

$$$129C
Педотриб:
A.оқу, жазу, санауға үйрететін мұғалім
B.музыка, ән айту, мәнерлеп оқуға үйрететін мұғалім
C.күресу, секіру, жүгіру диск лақтыруға үйрететін мұғалім
D.Шешендікке үйрететін мұғалім
E.Бастауыш мектеп мұғалімі

$$$130D
Риторлар:
A.оқу, жазу, санауға үйрететін мұғалім
B.музыка, ән айту, мәнерлеп оқуға үйрететін мұғалім
C.күресу, секіру, жүгіру диск лақтыруға үйрететін мұғалім
D.Шешендікке үйрететін мұғалім
E.Бастауыш мектеп мұғалімі

$$$131E
Педагог қызметкердің міндеті:
A.өзінің кәсіптік құзыреті саласында тиісті теориялық және практикалық білімді және оқыту дағдыларын меңгеруге; мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес көрсетілетін білім беру қызметтерінің сапасын қамтамасыз етуге;
B.білім алушыларды жоғары имандылық, ата-аналарына, этномәдени құндылықтарға құрмет көрсету рухында, қоршаған дүниеге ұқыпты қарауға тәрбиелеуге;
C.білім алушылардың өмірлік дағдыларын, біліктіліктерін, өздігінен жұмыс істеуін, шығармашылық қабілеттерін дамытуға;
D.өзінің кәсіптік шеберлігін, зияткерлік, шығармашылық және жалпы ғылыми деңгейін ұдайы жетілдіріп отыруға;
E.Барлығы дұрыс

$$$132E
Алғашқы мектептердің пайда болған жерлері
A.Вавилон
B.Ассирия
C.Египет
D.Үндістан, Қытай
E.Барлығы дұрыс

$$$133A
Мамандық иесіне, мамандыққа, мамандандыруға қойылатын талаптарға және біліктілік стандартына сәйкес маманның дене, психикалық және рухани жағдайының сапасы, қасиеті немесе жағдайы:
A.Кәсіби компетенттілік
B.Шеберлік
C.Іскерлік
D.Акмеология
E.Деонтология

$$$134E
Оқытудың ең негізгі және ұтымды түрі сыныптық-сабақтық жүйе деп белгілеген ғалым:
A. Н.К.Крупская
B. П.Ф.Каптерев
C. Л.С.Выготский
D. Л.В.Занков
E. Коменский Я.А.

$$$135B
Педагогикалық процеске ең алғаш анықтама берген:
A. Н.К.Крупская
B. П.Ф.Каптерев
C. Л.С.Выготский
D. Л.В.Занков
E. А.Н.Леонтьев

$$$136C
Қазақ даласында қазақ балаларына арналған еуропалық-ресейлік үлгідегі тұңғыш бастауыш мектеп ашқан (1864ж), қазақ мектептеріне арналған тұңғыш оқу құралдарын жазған:
A. Құнанбаев А.
B. Уәлиханов Ш.
C. Алтынсарин Ы.
D. Құдайбердиев Ш.
E. Байтұрсынов А.

$$$137E
Ұстаздық дастан, Мұнара үстіндегі тулар, Ата-аналар кітабы, Балаларды тәрбиелеу туралы лекциялар,Тәрбие жұмысын ұйымдастыру әдістемесі,Кеңестік мектеп тәрбиесінің мәселелері және т.б. еңбектерінің авторы:
A. Каменский Я.А.
B. Ушинский К.Д.
C. Джон Локк
D. Жан Жак Руссо
E. Макаренко А.С.

$$$138C
Балаға жүрек жылуы, Павлыш орта мектебі, Ұжымның құдіретті күші, Мектептің жас директорымен сырласу, Ұлыма хат және т.б.
A. Каменский Я.А.
B. Ушинский К.Д.
C. Сухомлинский В.А.
D. Жан Жак Руссо
E. Макаренко А.С.

$$$139E
Білім беру ұғымын педагогикаға енгізген:
A.Каменский Я.А.
B. Ушинский К.Д.
C. Джон Локк
D. Жан Жак Руссо
E. Песталоцции И

$$$140A
Білім алу құқығы қандай құжатта айтылған:
A.ҚР Конституциясы
B. Мемлекеттік стандартта
C. Оқу жоспарында
D. Оқу бағдарламасында
E.Мектеп ережелерінде

$$$141A
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту; бастауыш білім беруді; негізгі орта білім беру;орта білім беруді (жалпы орта білім беруді, техникалық және кәсіптік білім беру);орта білімнен кейінгі білім беру; жоғары білім беру; жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
A.Білім беру сатылары
B.Білім беру заңдылықтары
C.Білім беру принциптері
D.Білім беру ерекшеліктері
E.Білім беру әдістері

$$$142B
Ұлы дидактика еңбегінің авторы:
A. Томас Мор
B.Коменский Я.А.
C.Квинтилиан
D.Томазо Кампанелла
E.Витторина-да-Фельре

$$$143D
Оқытушылар мен оқушылар арасындағы сөздік қатынас:
A.Мимика, жест
B.Пантомимика
C.Оқушылар мен оқытушылар арасындағы арақашықтық
D.Вербальдық, педагогикалық қарым-қатынас
E.Вербальдық емес қарым-қатынас

$$$144E
Педагогикалық процесс:
A.Оқушының өзін-өзі тәрбиелеуі
B. Оқыту мен тәрбиенің бірлесе іске асырылуы
C.Тәрбиенің субъектілер мен объектілер арасындағы байланыс
D.Тәрбие процесіндегі ынтымақтастық пен бірлестіктің болуы
E.Оқытушы мен оқушы арасындағы бірлескен іс-әрекет

$$$145A
Кәсіби немесе әуесқойлық білімдердің каңдай да болсын
түрінде істі терең танушылықпен, дамыған іскерлікпен үйлестіріп тиімді әрекеттерді жүзеге асырушылық.
A.Шеберлік
B.Іскерлік
C.Нышан
D.Дарындылық
E.Қабілет

$$$146A
Іс- әрекетті ұйымдастыру билігі мұғалім қолында, бұл басқару стилінің ... түрі:
A.Авторитарлық.
B.Демократиялық.
C.Өз бетімен жіберу
D.Либералдық
E.Демократиялы-либералдық

$$$147C
Педагогикалық іс-әрекеттің қай стилінде топтағы жұмыс өз бетімен жүреді:
A.Авторитарлық
B.Демократиялық
C.Либералдық
D.Либералды-демократиялық.
E.Жеке даралық.

$$$148E
Қоғамдық-тарихи тәжірибеде тексеруден өткізілген ақиқатты тану процесінің нәтижесі:
A.Ұғым
B.Тану
C.Инсайт
D.Дағды
E.Білім

$$$149E
Тарихи жолмен қалыптасқан қабілеттің, мінез – құлықтың, білім мен іскерліктің қоғамда жинақталған түрлерінің индивидте олардың индивидуалды-субъективті іс- әрекет формасына айналу процесі
A.Үйрену
B.Оқу
C.Оқыту
D.Үйрету
E.Меңгеру

$$$150A
Білім беру жүйе ретінде сипатталады:
A.Білім беру жүйе ретінде мемлекеттік, жеке меншік, муниципалды, діни және зайырлы болады
B.Білім беру әр түрлі деңгейлі болады
C.Қоғамдық-саяси сипаты бар
D.Білім беру білгілі бір әлеуметтік топқа бағытталған
E.Білім беру тек қана зайырлы болады

$$$151D
Білімнің кеңдігі, оперативтілігі, тереңдігі, икемділігі, нақтылығы және жалпылығы, жинақылығы, жүйелілігі, саналылығы
A.Білім нәтижесі
B.Білім қасиеттері
C.Білім принциптері
D.Білім параметрлері
E.Білім заңдылықтары

$$$152A
Арнайы ұйымдастырылған, мақсат көздеген және басқарылатын, педагог пен балалар арасындағы білім, іскерлік, дағдыны меңгеруге, дүниеге көзқарасты қалыптастыруға бағытталған өзара әрекеттесу процесі:
A.Оқыту
B.Тәрбие
C.Дамыту
D.Қалыптастыру
E.Білім беру

$$$153A
Адамның оқу іс- әрекетінде жаңа психологиялық қасиеттер мен сапаларды меңгеруі немесе жинақтауы:
A.Үйрену
B.Тәрбие
C.Дамыту
D.Қалыптастыру
E.Білім беру

$$$154A
Оқу-тәрбие мекемесі қызметкерлерінен құралған ұжым. Оның қызметін директор үйлестіріп басқарады және оның жоғарғы органы – педагогикалық кеңес:
A.Педагогикалық ұжым
B.Педагогикалық шеберлік
C.Педагогикалық ықпал
D.Рефлексия
E.Педагогикалық тұлға

$$$155A
Педагогикалық қызметтің жоғары деңгейде меңгерілуі; педагогтың оқушылардың оқу - танымдық іс-әрекетін пәрменді басқарып, мақсаткерлік педагогикалық әсер мен өзара әрекеттестікті жүзеге асыруына мүмкіндік беретін арнаулы білімдерінің, біліктері мен машықтарының, тұлғалық кәсіптік маңызды қасиеттерінің кешені:
A.Педагогикалық шеберлік
B.Педагогикалық ықпал
C.Рефлексия
D.Педагогикалық тұлға
E.Педагогикалық ұжым

$$$156B
Мектеп әкімшілігінің, мұғалімнің, сынып жетекшіснің, тәрбиешінің оқушылардың дұрыс білім және тәрбие алуына, қоғамда өз орнын айқын табуына ықпал етуі:
A.Педагогикалық шеберлік
B.Педагогикалық ықпал
C.Рефлексия
D.Педагогикалық тұлға
E.Педагогикалық ұжым


Ұқсас жұмыстар
Бу қазандықтары мен шаң дайындау жүйелері есебі
ТҰМАР
Тасымалдау шаруашылығын ұйымдастыру
Аурудың тұрақтылығы және даму себебі
ТҮМЕН ҰЛЫ МҮДЕ ҚАҒАН
Қазақстан жеріндегі алғашқы қауымдық құрылыс
Қазіргі дүниежүзінің саяси картасы
МЫҢЗЫҚҰЛЫ ЕДІЛ ҚАҒАН
Басқарудың құқықтық актілерін дайындау, ұсыну, талқылау тәртібі
Дербес компьютерлердің шығу тарихы