Жазаның жүйелерінің және түрлерінің жалпы сипаттамасы

4.3.2. Іскерлік қатынас ережелері..............................................89
4.3.3. Әр елдердегі келісім жүргізу ерекшеліктері.....................93
Бақылау сұрақтары......................................................................96

Қосымшалар.....................................................................................97
Оқыту бағдарламасындағы сұрақтар...............................................117
Сөздік................................................................................................132
Ұсынылатын және пайдаланылған әдебиеттер тізімі.....................135
Конституциялық құқығы. 2-басылымы. Алматы - Жеті жарғы, 2004
Ғайрат Сапарғалиев
МАЗМҰНЫ

I тақырып Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы —
құқық және заң ғылымының саласы
1. Конституциялық құқық саласы ретінде................... 3
2. Конституциялық құқықтың бастаулары мен жүйесі..........5
3. Конституциялық құқық ғылым саласы ретінде.................10

II Тақырып. Конституциялык-құқықтық нормалар, институттар
мен принциптер
1. Конституциялық-құқықтық нормалар ұғымы, олардың түрлері мен ерекшеліктері..................................................13
2. Құқықтық институттар........................................................15
3. Қазақстан Республикасы Конституциясының принциптері..........................................................................16

III Тақырып Қазақстан Республикасы Конституциясының жалпы
сипаттамасы
1. Конституцияның мәні.........................................................29
2. Конституцияның қолданылу мәселесі ...............................34
3. Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарының арақатынасы туралы.......................................41
4. Қазақстан Республикасында конституциялық заңдардың қалыптасу кезендері..........................................57
5. Конституция нормалары мен халықаралық-құқықтық актілер нормаларының өзара қатынастары туралы...........65

IV Тақырып.Адам мен азамат жағдайының Қазақстан Республикасындағы конституциялық негіздері
1. Азаматтықтың жалпы мәселелері.......................................73
2. Қазақстан Республикасы заңдары бойынша азаматтық ұғымы. Оны алу және жою................................................82
3. Адам мен азаматтың конституциялық құқықтары, бостандықтары мен міндеттері жүйесі...............................89
4. Қазақстан Республикасындағы шетелдік азаматтардың құқықтық жағдайлары......................................................130

V Тақырып. Қоғамдық-саяси институттардың конституциялық-
құқықтық мәртебесі
1. Қазақстан мемлекеті конституциялык-құқықтық институт ретіндегі мемлекет ұғымы..................................134
2. Қазақстандық біртұтастық проблемалары .......................163
3. Қазақстан Республикасындағы басқару нысаны............. 191
4. Қазақстанның әкімшілік-аумақтық құрылымы негізі туралы .......................................196
5. Саяси пікір алуандағы .......................................................204
Саяси партиялар туралы..............................................205
Қоғамдық бірлестіктердің конституциялық-құқықтық мәртебесі.......................................212
Мемлекеттік және беймемлекеттік ұйымдардың қарым-қатынас принциптері........................................219
6. Біртұтас Қазақстан Мемлекетінің идеологиясының проблемалары..............................230
Қазақстан мемлекеті идеологиясының
принциптері ..................................................................236
Мемлекеттік идеологияның функциялары.................259

VI Тақырып. Қазақстан Республикасының Президенті
1. Президенггің құқықтық мәртебесі ...................................263
2. Президентті сайлау және оны лауазымынан кетіру тәртібі..........................266
3. Президенттің өкілеттігі......................................................274
4. Қазақстан Республикасы Президентінің құқық шығармашылығы.............................. 278
5. Президент Әкімшілігі және басқа органдар.....................284

VII Тақырып. Қазақстан Республикасының Парламенті
1. Жалпы мәселелер..............................................................286
2. Парламент Палаталарының депутаттары.........................289
Парламент депутатының өкілеттігі.............................291
4. Депутаттық әдеп ережесі...................................................295
5. Қазақстан Республикасы Парламентінің жауапкершілігі......................................294
6. Парламенттің құзыреті және оны жүзеге асырудың ұйымдық нысандары .............310
Парламент Мәжілісі мен Сенатының кұзыреті..........317
Мәжіліс пен Сенаттың жеке қарауына жататын мәселелер...........................326
Сенаттың ерекше өкілеттігі.........................................329
7. Парламентті тарату............................................................331

VIII Тақырып. Үкіметтің ұйымдастырылуы мен қызметінің
конституциялық негіздері
1. Қазақстан Республикасының Үкіметі — атқарушы биліктің жоғары органы............334
2. Үкіметтін құрылуы және құрамы.....................................336
3. Үкіметтің құзыреті.............................................................338
4. Үкіметтің қызметін ұйымдастыру.....................................339
5. Үкіметтің норма шығарушылық қызметі.........................341
6. Үкіметтің мемлекеттің басқа органдарымен қатынасы ... 344
7. Үкіметтің сыртқы қызметі.................................................347

IX Тақырып.Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі
1. Конституциялық Кеңестің құрылымы мен мәртебесі.....350
2. Конституциялық Кеңестің құзыреті.................................355
3. Конституциялық іс жүргізу...............................................361

X Тақырып. Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен
судьяларының мәртебесі
1. Сот билігінің конституциялық негіздері ..........................365
2. Сот билігінің функциялары..............................................371
3. Сот жүйесі..........................................................................376
4. Судьялардың мәртебесі.....................................................383
5. Әділ соттың конституциялық принциптері......................389
6. Жоғарғы Соттың нормативтік актілері.............................391
7. Жоғары Сот Кенесі............................................................394
8. Сотта әкімшілік ету ...........................................................397
Қазақстан мемлекетінің тетігіндегі прокуратураның орны жөне рөлі................................400

XI Тақырып.Қазақстан Республикасының сайлау жүйесі
І.Сайлау жүйесінің ұғымы....................................................413
2. Азаматтардың сайлауға қатысу принциптері ...................415
3. Сайлау органдары..............................................................418
4. Сайлау алдындағы үгіт.......................................................422
5. Сайлау бостандығының кепілдіктері................................424
6. Референдумның конституциялык. негіздері.....................426

XII Тақырып Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік
басқару мен өзін-өзі басқарудың конституциялық негіздері
1. Жалпы ережелер................................................................434
2. Жергілікті өкілді органдар мәслихаттар...........................439
3. Әкімдер және әкімшіліктерді құру, құзыреті жөне қызметінің
ұйымдастырылуы ...........................................449
4. Қазақстан Республикасы астанасының мәртебесі...........457
5. Алматы қаласының ерекше мәртебесі..............................459
6. Қазақстан Республикасындағы жергілікті өзін-өзі басқару туралы...................................................................464

Криминалистика негіздері. Абуов А.Ғ. Алматы Жеті жарғы, 2004. - 256 бет.
МАЗМҰНЫ

Кіріспе...................................................................................................................3

1-6 ө л і м. КРИМИНАЛИСТИКАНЫҢ ЖАЛПЫ ТЕОРИЯСЫ

1.1. Криминалистиканың теориялық және әдістемелік негіздері...................5
Криминалистиканың түсінігі және пәні.............................................................5
Криминалистиканың даму заңдары мен қағидалары.......................................8
Криминалистиканың міндеттері мен қызметтері...............................................9
Криминалистиканың жүйесі.............................................................................11
Криминалистиканың әдістері........................................................................... 13
Криминалистиканың ғылымдар жүйесіндегі орны..........................................19
Криминалистика дамуының қысқаша тарихы..................................................21
Криминалистиканың қылмысты ашуда және тергеуде қолданылуының негіздері.........23

1.2. Криминалистік сөйкестендіру ........................................................24
Криминалистік сәйкестендіру жалпы түсінігі,...............................................24
ғылыми негіздері және маңызы.......................................................................24
Криминалистік сәйкестендірудің объектілері және теңдестіру белгілері......30
Криминалистік сәйкестендіру түрлері, жүргізу формалары және әдістері... 35
Топқа қатыстылықты анықтау және криминалистік диагностиканың қысқаша түсінігі....40

2-6 ө л і м. КРИМИНАЛИСТІК ТЕХНИКА

2.1. Криииналистік техниканың жалпы ережелері...................................43

2.2. Техника-криминалистік әдістер мен құралдар және олардын қолданылуы........46

2.3. Криминалистік фотография.............................................................52
Криминалистік фотографияның кысқаша даму тарихы................................52
Криминалистік фотографияның түсінігі, маңызы және міндеттері...............52
Қылмыстық іс жүргізу әрекеттерін фотосуретке түсіру..................................54
Соттык-жедел фотосуретке түсірудегі қолданылатын әдістер........................56
Фотоға түсірудік жеке тәсілдері........................................................................61
Криминалистік объектілерді фотоға түсіру ережелері.....................................62
Ьдердің суреті.....................................................................................................62
Сот фотографиясын қолдануды іс жүргізуде рәсімдеу....................................65

2.4. Криминалистік бейнежазба.............................................................65

2.5. Іздерді криминалистік зерттеу (трасология).......................................70
Трасологиямыи жалпы ережелері: іздерді жіктеу............................................70
Трасология жүйесі..............................................................................................70
Адам қолының тері қабатын криминалистік зерттеу......................................73
Tic іздерін криминалистік зерттеу.....................................................................77
Ерін іздерін, бас терісінің қабатын және адам денесінің басқа да
бөліктерін криминалистік зерттеу.....................................................................78
Бас терісінің іздері..............................................................................................79

2.6. Криминалистік баллистика.............................................................. 80
Криминалистік баллистиканың жалпы ережелері...........................................80
Баллистикалық, іздердің пайда болу тетігі........................................................82
Баллистикалық объектілерді қарау...................................................................84
Криминалистік баллистика объектілерін зерттеу............................................85
Суық қаруды жәке оны колдану іздерін криминалистік зерттеу....................88
Криминалистік жарылыстану............................................................................92
Криминалистік габитоскопия............................................................................94
Адамның сыртқы кескінінің элементтері мен белгілерінің жүйесі.................96
Анатомиялық элементтер мен белгілер............................................................97
Функционалдық белгілер ..................................................................................99
Адамның сыртқы келбетінің бейнеленуі........................................................ 101
Адамды іздеу және анықтау мақсатында оның түр-әлпеті туралы ақпаратты пайдалану.104

2.7. Криминалистік құжаттарды тану ұғымы, мазмұны, міңдеттері.............108
Құжаттар, криминалистік маңызды акпараттардың түпнұскалары.............. 108
Тергеу барысында кұжаттарды қарау.............................................................. 109
Жазуды криминалистік зерттеу....................................................................... til
Құжаттарды өзгерту фактісін анықтау........................................................... 116
Қойылған қолдың жалғандылығын аныктау.................................................. 118
Жалған таңбалар, мөрлер, мертабандар жасау фактілерін анықтау............. 119
Зақымдалған жазба құжат мазмұнын қалпына келтіру.................................. 121
Полиграфиялық тәсілмен жасалынған жалған құжаттарды зерттеу............. 124
Фото-кино-бейне құжаттарды криминалистік зерттеу.................................. 125

2.8. Қылмыстық тіркеу (есепке алу) ......................................................126
Криминалистік тіркеудің түсінігі, құрамы және жүйесі................................ 126
Металдан жасалған сақтау орнынан ұрланған бағалы заттарды есепке алу.... 133
Жалған ақшалар мен бағалы қағаздар картотекасы...................................... 139
Дактилоскопиялық есепке алу........................................................................ 140
Халықаралық мекемелердің криминалистік ақпарат ауқымы...................... 144

3-белім. КРИМИНАЛИСТІК ТАКТИКА

3.1. Криминалистік тактиканың жалпы ережелері...................................145
Криминалистік тактиканың жалпы түсінігі тактикалық тәсіл...................... 145

3.3. Тергеу қарауының тактикасы .........................................................153
Тергеу қарауының жалпы ережелері............................................................... 153
Оқиға болған жерді қарау тактикасы.............................................................. 157
Тергеулік қараудың баска түрлерін жүргізу................................................... 160

3.3. Тінту және затты алу тактикасы.....................................................164
Тінту және зат алудың түсінігі және міндеттері............................................. 164
Тінту жүргізудін тактикасы............................................................................. 167
Тінтудің және затты алудың қорытындысын бекіту...................................... 171

3.4.Беттестіру тактикасы.....................................................................172
Криминапистік тактика және тергеу практикасы.......................................... 175
Тергеу әрекетінің тактикасы........................................................................... 177

3.5. Тану үшін көрсету тактикасы.........................................................180
Тану үшін көрсетуді дайындау және жүргізу................................................. 182
Жеке объектілерді тану үшін көрсетудің ерекшеліктері.............................. 184

3.6. Айғақтарды оқиға болған жерде тексеру мен нақтылау тактикасы.......188
Айғақтарды оқиға болған жерде тексеру, нақтылаудың ұғымы
және маңызы .................................................................................................... 188
Көрсетпені тексеруді жүргізу тактикасы........................................................ 191
Оқиға жерінде көрсетпені тексеруді бекіту.................................................... 193
Сараптамалық зерттеу үшін үлгілер алудың тактикасы................................ 193

4-6 ө л і м. КРИМИНАЛИСТІК ӘДІСТЕМЕ

4.1. Криминалистік әдістеменің жалпы ережелері....................................195
Криминалистік әдістеменің түсінігі, мақсаты, бастаулары
және қағидалары.............................................................................................. 195

4.2. Кісі өлтіруді тергеудің криминалистік әдістемесі...............................197
Қылмыстық іс қозғау және кісі өлтірудің криминалистикалық
сипаттамасы...................................................................................................... 197
Кісі өлтірудің криминалистикалық сипаттамасы........................................... 197

4.3. Тонау мен қарақшылық тергеудің әдістемесі.....................................218
Тонау мен қарақшылықтың криминалистік сипаттамасы.
Анықтауға жататын мән-жайлар.....................................................................218
Қылмыстық іс қозғау ерекшеліктері. Тергеудің алғашқы кезеңдеріне тән
жағдайлар..........................................................................................................220
Алғашқы тергеу әрекеттерінің тактикалық ерекшеліктері ...........................222
Келесі тергеу әрекеттері ..................................................................................225
Тонау мен қарақшылық шабуылдарды табысты ашу және тергеудің негізгі шарттары...........................................................................................................227

4.4. Ұрлықты тергеу әдістемесі.............................................................228
Ұрлықтың криминологиялық сипаттамасы. Анықтауға жататын
мән-жайлар.......................................................................................................228
Қылмыстық іс қозғау ерекшеліктері. Тергеудің бастапқы кезеңіндегі
әдеттегі жағдайлар және тергеушінің іс-әрекеттері.......................................229
Бастапқы тергеу әрекеттері тактикасының ерекшеліктері............................231
Кейінгі тергеу әрекеттері.................................................................................234

4.5. Есірткінің заңсыз айналымымен байланысты қылмыстарды тергеу.......235
Есірткінің заңсыз айналымымен байланысты қылмыстардың
криминалистік сипаттамасы............................................................................235
Қылмыстық істі қозғау ерекшеліктері............................................................240
Бастапқы және кейінгі тергеу әрекеттері тактикасының ерекшеліктері......243

Криминология. (Қылмыстану) Алауханов Е.О. Алматы Жеті жарғы, 2005.- 232 бет

МАЗМҰНЫ
1 - т a p a y. Кримииологияны ғылым ретінде қарау
§1. Криминология пәні және онын мазмұны....................................................3
§2. Криминологияның ғылым ретінде қалыптасуы және дамуы...................8
§3. Криминология ғылым жуйесінде...............................................................12
2 - т а р а у. Криминологиялық зерттеулердің методологиясы мен
әдістемесі
§1. Методология және әдістеме ұғымы.......................................................... 15
§2. Танымның жалпы ғылыми әдістерін криминологияда қолдану ............17
§3. Криминологияда накты-социологиялық әдістерді қолдану...................21
§4. Криминологиялық зерттеулердің әдістемесі ...........................................24
3 - т a p a y. Қылмыс және қылмыстық әрекет
§1. Қылмыс криминологиялық зерттеу объектісі ретінде...........................27
§2. Қылмыстық іс-қимылдың тетігі................................................................28
§3. Ұйымдасқан қылмыс және қылмыстық әрекет.......................................33
4 - т a p a y Қылмыскерлік
§1. Қылмыстар және қылмыскерлік...............................................................35
§2. Қылмыскерлік жүйелік — құрылымдық құбылыс ретінде....................36
§3. Ұйымдасқан қылмыскерлік ұғымы...........................................................43
§4. Қылмыскерлікті әлеуметтік құбылыс ретінде қарау..............................47
5 - т а р а у. Қылмыскерлікті зерделеу
§1. Қылмыскерлікті зерделеудегі мақсат........................................................49
§2. Кылмыскерлікті зерделеудегі тану және бағалау....................................50
§3. Кылмыскерлік туралы ақпарат көздері және оның көрсеткіштері ......54
§4. Кылмыскерлік коэффициенттері жәие оның құрылымы......................55
§5. Қылмыскерлікті қозғалыста зерделеу......................................................56
§6. Қылмыскерлікті әлеуметтік контексте зерделеу....................................59
§7. Қылмыскерліктің «сыртқы» және «ішкі» сипаттамаларын зерделеу.... 65 §8. Қылмыскерліктің латенттігін зерделеу....................................................69
6 - т а р а у. Қазақстандағы қылмыскерліктің жалпы сипаттамасы
§1. Қазақстанда қылмыскерліктің жалпы таралуы жөне
қылмыскерліктің өзге «сыртқы» сипаттамалары ...................................72
§2. Қылмыскерліктің «ішкі» сипаттамаларының өзгеруі.............................87
7 - т а р а у. Қылмыскерліктің детерминациясы және себептілігі
§1. Қылмыскерліктің себептерін зерделеудің маңызы..................................96
§2. Қылмыскерлік детерминациясы ұғымы және оның процестері............97
§3. Криминологиядағы себептілік ұғымы..................................................... 100
§4. Себептілікті әлеуметтік орта мен жеке бастың өзара әрекеттестігі ретінде қарау............................................................ 103
§5. Қылмыскерліктің себептері мен жағдайларының диалектикасы......... 105
§6. Шектеулі детерминизм шегінде зерделеу............................................... 107
8 - т а р а у. Қоғамды криминологиялық зерделеу
§1. Қоғамды криминологиялық зерделеудің заты ретінде қарау............... 109
§2. Әр түрлі деңгейдегі әлеуметтік ортаны криминологиялық талдау..... 110
§3. Өмір тірлігінің негізгі өрістерін бөліп алу және олардың
ерекшеліктерін ескеру............................................................................. 124
§4. Қоғамды оның сипаттамалары мен динамикасының өзара
әрекеттестігінде зерделеу ........................................................................ 132
§5. Әлеуметтік бақылау.................................................................................. 136
9 - т а р а у. Қылмыскер және оны криминологиялық зерделеу
§1. Қылмыскер және қылмыскердің жеке басы.......................................... 141
§2. Қылмыскерді криминологиялық зерделеудің объектісі және заты
ретінде қарастыру..................................................................................... 144
§3. Қылмыскердің әлеуметтік позицияларын, рөлдерін және
әрекетін зерделеу...................................................................................... 145
§4. Адамның мұқтаждық-сылтаулық өрісін және санасының
құндылық-нормативтік сипаттамаларын зерделеу............................... 149
§5. Қылмыскерлерді топтастыру................................................................... 153
§6. Қылмыскердің жеке басын әлеуметтік тип ретінде қарау.................... 156
10 - т a p a y. Қылмыстың және қылмыскерліктің себептілігін және
детерминациясын айқындау
§1. Қылмыскерліктің себептілігін және детерминациясын айқындау
процесінің жалпы сипаттамасы............................................................... 158
§2. Қылмыстың себептері мен жағдайларын зерделеу................................ 159
§3. Қылмыскерліктің себептілігі мен детерминациясын қылмыстар
жайындағы мәліметтерді жинақтап қорыту жолымен айқындау........ 164
11 -тарау. Қылмыскерлікпен күрес
§1. Қылмыскерлікпен күрес ұғымы және оның мазмұны.......................... 168
§2. Қылмыскерлікпен күрестін жалпы ұйымдастырылуы......................... 171
§3. Қылмыскерліктің алдын алу.................................................................... 176
§4. Құқық қорғау қызметінің криминологиялық аспектілері................... 192
§5. Қылмыскерлікпен күрестін міндеті және негізге аларлық
бастаулары................................................................................................. 193
12 - т а р а у. Қылмыскерліктін жекелеген түрлерінің криминологиялық
сипаттамасы
§1. Қылмыскерліктің жекелеген түрлерін бөліп алудың және
оларды зерделеудің маңызы.................................................................... 196
§2. Қылмыскерліктің сылтаулама негізінде бөлініп алынған жекелеген
түрлерінің ерекшеліктері......................................................................... 198
§3. Қылмыскерліктің адамның жеке басын сипаттайтын демографиялық белгілер негізінде бөлініп алынған жекеленген түрлерінің ерекшеліктері..................................................201
§4. Объектілердің сипаттамалары және қылмыстық қастандықтың тәсілдері негізінде бөлінетін қылмыскерлік түрлерінің ерекшеліктері..........................................................204
§5. Ұйымдасқан қылмыскерлік, оның рецидивтік және кәсіби
қылмыскерлікпен өзара байланысы.......................................................210
Сілтемелер.......................................................................................................218
Казақстанның танымал криминологтері туралы мәлімет..........................221


Қылмыстық құқық. Жалпы бөлім (Ағыбаев) Алматы - 2000 жыл
М А 3 М Ұ Н Ы
Кіріспе.............................................................................................................. 3

1 тарау.
Қылмыстық құқықтың пәні, түсінігі, міндеттері мен принциптері
§1. Қылмыстық құқықтың пәні және түсінігі .................................................5
§2. Қылмыстық құқықтың міндеттері............................................................. 9
§3. Қылмыстық құқық ғылымы...................................................................... 11
§4. Қылмыстық құқықтың принциптері........................................................ 13

2тарау.
Қылмыстық заң
§1. Қылмыстық заңның түсінігі..................................................................... 18
§2. Қылмыстық заңның кеңістіктегі күші..................................................... 24
§3. Қылмыстық заңның мезгілдегі күші........................................................ 27
§4. Қылмыстық заңды түсіндіру.................................................................... 30

3 тарау.
Қылмыстың ұғымы
§1. Қылмыстың ұғымы және белгілері.......................................................... 32
§2. Қылмысты баска құқық бұзушылықтан және бейморальдық жат қылықтардан ажырату ............................................................................. 39
§3. Қылмыс санаттары.................................................................................... 42

4 тарау.
Қылмыстық жауаптылық және онын негіздері
§1. Қылмыстық жауаптылықтың түсінігі...................................................... 44
§2. Қылмыстық жауаптылықтың негіздері................................................... 47
§3. Қылмыс құрамының түсінігі және маңызы............................................. 48
§4. Қылмыс және қылмыс құрамы................................................................ 51
§5. Қылмыс құрамының түрлері.................................................................... 54

5 тарау.
Қылмыстың объектісі
§1. Қылмыстың объектісінің түсінігі және оның қылмыстық құқықтағы маңызы ........................................................................................................... 56
§2. Қылмыстың заты ...................................................................................... 62

6 тарау.
Қылмыстың объективтік жағы
§1. Қылмыстың объективтік жағының түсінігі мен маңызы........................ 64
§2. Қоғамға қауіпті іс-әрекеттің түсінігі....................................................... 66
§3. Қылмыстық зардаптың түсінігі және онын түрлері............................... 70
§4. Себепті байланыс және оның қылмыстық-құқылық маңызы................. 73
§5. Қылмыстың объективтік жағының факультативтік белгілері................. 75

7 тарау.
Қылмыстың субъектісі
§1. Субъектінің түсінігі.................................................................................. 77
§2. Есі дұрыстық және есі дұрыс еместік...................................................... 79
§3. Қылмыс субъектісінің жасқа толу белгісі.............................................. 82
§4. Қылмыстың арнаулы субъектісі.............................................:................ 84

8 тарау.
Қылмыстың субъективтік жағы
§1. Қылмыстың субъективтік жағының түсінігі және оның маңызы.......... 87
§2. Кінәнің түсінігі........................................................................................ 88
§3. Қасақаналық және оның түрлері............................................................ 89
§4. Абайсыздық және оның түрлері............................................................. 95
§5. Қылмыстық ниет және мақсат............................................................... 102
§6. Кінәнің екі түрімен істелетін қылмыстар.............................................. 105
§7. Қате және оның маңызы........................................................................ 106

9 тарау.
Iс-әрекеттің қылмыс екенін жоятын мән-жайлар
§1. Iс-әрекеттің қылмыс екендігін жоятын мән-жайлардын түсінігі және түрлері ...................................................................................................... 109
§2. Қажетті қорғану...................................................................................... 109
§3. Қажетті қорғану шегінен асып кеткендік............................................. 116
§4. Жалған қорғану...................................................................................... 118
§5. Аса (мәжбүрлі) қажеттілік..................................................................... 120
§6. Қылмыс жасаған адамды ұстағанда зиян келтіру.................................. 123
§7. Орынды тәуекел...................................................................................... 126
§8. Күштеп немесе психикалық мәжбүрлеу................................................ 129
§9. Бұйрықты немесе өкімді орындау.......................................................... 130

10 тарау.
Қылмыс істеу сатылары
§1. Қылмысты істеу сатылары туралы ұғым............................................... 131
§2. Қылмыс істеуге дайындалу..................................................................... 134
§3. Қылмыс істеуге оқталу.......................................................................... 137
§4. Аяқталған қылмыс.................................................................................. 142
§5. Қылмыс істеуден өз еркімен бас тарту.................................................. 142

11 тарау.
Қылмысқа қатысу
§1. Қылмыстық құқықтағы қылмысқа қатысудың түсінігі......................... 145
§2. Қылмысқа қатысудың түрлері және нысандары.................................... 149
§3. Қатысушылардың түрлері....................................................................... 153
§4. Қылмысқа бірге қатысушылардың жауаптылығының негізі және шегі ............................................................................................................ 158
§5. Қылмысқа қатысушылардың жауаптылығының арнаулы мәселелері... 161
§6. Қылмысқа жанасушылық....................................................................... 163

12 тарау.
Қылмыстардың көптігі
§1. Қылмыстардың көптігі және олардың түрлері...................................... 167
§2. Қылмыстың бірнеше мәрте жасалуы..................................................... 169
§3. Қылмыстардың жиынтығы..................................................................... 170
§4. Қылмыстың қайталануы......................................................................... 172

13 тарау.
Жазаның түсінігі және мақсаттары
§1. Жазаның түсінігі..................................................................................... 175
§2. Жазаның мақсаттары.............................................................................. 178

14 тарау.
Жазаның жүйелері және түрлері
§1. Жазаның жүйелерінің және түрлерінің жалпы сипаттамасы.............. 179
§2. Айыппұл................................................................................................ 181
§3. Белгілі бір лауазымды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыру ............................................................... 183
§4. Қоғамдық жұмыстарға тарту.................................................................. 185
§5. Түзеу жұмыстары................................................................................... 186
§6. Әскери қызмет бойынша шектеу........................................................... 187
§7. Бас бостандығын шектеу........................................................................ 188
§8. Қамау...................................................................................................... 189
§9. Тәртіптік әскери бөлімде ұстау............................................................. 190
§10. Бас бостандығынан айыру.................................................................... 191
§11. Өлім жазасы......................................................................................... 194
§12. Арнаулы әскери немесе құрметті атағынан, сыныптық шенінен, дипломатиялық дәрежесінен, біліктілік сыныбынан және мемлекеттік наградаларынан айыру .................................................... 195
§13. Мүлікті тәркілеу................................................................................... 197

15 тарау.
Жаза тағайындау
§1. Жаза тағайындаудың жалпы негіздері................................................... 199
§2. Жауаптылықты жеңілдететін және ауырлататын мән-жайлар............ 202
§3. Қатысып жасалған қылмыс үшін жаза тағайындау.............................. 217
§4. Қылмыстардың жиынтығы бойынша жаза тағайындау........................ 218
§5. Қылмыстардың қайталануы жағдайында жаза тағайындау.................. 221
§6. Үкімдердің жиынтығы бойынша жаза тағайындау............................... 222
§7. Мерзімдерді косу кезінде оларды белгілеу тәртібі және жаза мерзімдерін есептеу және жазаны есепке алу....................................... 223
§8. Белгілі бір қылмыс үшін көзделген жазадан гөрі жеңілірек жаза тағайындау ..................................................................................... 224
§9. Шартты түрде соттау............................................................................. 226

16 тарау.
Қылмыстық жауаптылықтан және жазадан босату
§1. Қылмыстық жауаптылықтан және жазадан босатудың түсінігі және түрлері ........................................................................................... 228Ұқсас жұмыстар

Жазаның жүйелерінің және түрлерінің жалпы сипаттамасы
Қылмыстық жауаптылық босату түрлері
Қылмыстық жазаны қолдану - тек қана соттың құзыреті
Жазаның белгілері
Қылмыстық жауаптылықтан босатудың түрлері
Қылмысқа қатысудың түрлері және нысандары. Түзеу жұмыстары
Қылмыстық құқықтық міндеттері
Қазақстан Республикасының қылмыстық заңының жазалар жүйесінің ұғымы, түрлері және маңызы
Қылмыстық жауаптылық пен жазаны жеңілдететін және ауырлататын мән-жайлар.
Жазаның жүйелері және түрлері
Аурудың тұрақтылығы және даму себебі
Коммерциялық ақпарат пен коммерциялық кұпия мәні және оны қорғау
Аудиттің мәні және оның нарықтық экономика жағдайындағы ролі
Адамдар арасындағы қарым-қатынас және іс-әрекет психологиясы
Диалектика — даму мен ең жалпы байланыс жөніндегі ілім
Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс,бұлардың кейнстік үлгісі
Агробизнес және агроөнеркәсіп интеграциясының арасындағы байланыс
Ақшаның маңызы, қызметтері және оның ерекшеліктері
Қабатты гидравликалық жару және ұңғылардың түптік аймаққа әсер ету