Мемлекеттік құпиялар туралы

1.бап.Осы заңда ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті
Ақпараттық технологиялар институты
Есептеу техникасы кафедрасы


КУРСТЫҚ ЖОБАҒА ТҮСІНІКТЕМЕ ЖАЗБА

Тақырыбы: 33,34,35,36,37,38,39,40-нысандар

Жетекші: аға оқытушы
Онгенбаева Ж.Ж.
“ “ 2005ж.

Норма бақылаушы:
аға оқытушы
Онгенбаева Ж.Ж.
“ “ 2005ж.

Студенттер:
Абдыкадыров Б
Ерейменұлы Т
Қанатбаев С
Мамандығы: 370340
Оқу тобы: ОТЗ-03-2қ


АЛМАТЫ 2005

КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТЫ ОРЫНДАУҒА ТАПСЫРМА
Студенттер :Абдыкадыров Б ,Ерейменұлы Т, Қанатбаев С.
Тақырыбы:
Аяқталған жұмысты тапсыру уақыты:________________________________
“ “ 2005 ж.
Жұмыс барысында қолданылатын бастапқы мәліметтер мазмұны, жұмысты сипаттайтын негізгі бөлім, қорытынды.

Сызба материалдар саны:____
Кестелер саны: _______

Жұмыс жетекшісі: аға оқытушы Онгенбаева Ж.Ж.

Тапсырманы орындауға қабылдап алған студенттер :
Абдыкадыров Б
Ерейменұлы Т
Қанатбаев С

«__»__________________2005 ж.


Мазмұны
Кіріспе ................................................................................................................ 4
Тапсырма .............................................................................................................5
1. Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік құпиялар туралы» заңы......6
2Құпия құжаттарға байланысты заңдар.............................................................9
3.Құпия мәліметтерді беру ережелері................................................................13
4.Кино,фото ,видео құжаттарды есепке алу......................................................15
5 Қорытынды........................................................................................................20
Программаның орындалуы .............................................................................. .21
Әдебиетер............................................................................................................ 24

Кіріспе
Алдымыздағы курстық жобаның мақсаты-ақпаратпен жұмыс істейтін кәсіпорындардың ақпарат қорғау жүиелерін жобалау мәселелерін зерттеу.
Қорғаныштың мақсаты-қатынас құруға рұқсат етілмеген арналарды ақпараттың түрін өзгертуге ,ақпаратты жоғалтуға және сыртқа кетуге бағытталған әсерледен сенімді түрде сақтауды қамтамасыз ететін өзара байланысты бөгеттердің бірыңғай жүиесін құру.
Бұл курстық жобада дайындалған қорғаныш жүиесінің негізгі міндетттері:
• жасырын және өте жасырын ақпаратты онымен рұқсатсыз танысудан және оның көшірмесін жасап алудан қорғау;
• деректер мен програмалардың рұқсат етілмеген кездеисоқ немесе әдейі өзгертуден қорғау ; деректер мен программалардың бұзылуының салдарынан болатын шығындар көлемін азайту;
• есептеу техника құралдарының көмегімен орындалатын қаражаттық қылмыстардын алдын алу және т.б
Сенімді қорғанышқа сауатты қауіпсіздік саясаты және оны сақтау арқылы жетуге болады.
Жасалатын ақпарат жүйесіне қойылатын талаптар: тұжырымдамалық тұтастық , кемелдік функционалдық тәуелсіздік, пайдалану ыңғайлығы, бақылаудың толықтығы, қарсы әрекет жасаудың белсенділігі және тиімділігі.
Курстық жобада програмалық қыстырмалар,құпия сөздер, симметриялық және беисиметриялық криптожүйелер,электронды цифрлық қолтаңба шифрлау стандарттары, ақпарат қорғау жүйелерін жобалау кезеңдері, кепілдіктің түрлері, жүйе сенімділігінің негізгі шешімдері, қауыпсіздік саясаттың негізгі элементтері, тораптық шабуылдар жайлары қарастырылған.Қазіргі заманғы компютерлерінің қорғанышын бұзып өту технологиялары сипатталған.
Тапсырма
Құпия құжаттармен жұмыс істеу барысында 33,34,35,36,37,38,39,40–нысандармен танысып, оларды толтыруға, ондағы жазбаларды өзгертуге және қажетті шарттар бойынша іздеу жүргізуге мүмкіндік беретін, сонымен бірге өте жақсы қорғанылған Visual FoxPro 8.0 бағдарламалық тілінде бағдарлама жазу.

1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Мемлекеттік құпиялар туралы» заңы
Жоңғарыда берілген тармақтарға сәйкес нысандарды толтыру кезіндегі қателіктерді жібермеу үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің төменде көрсетілген заңдар баптарын қолдану керек.
«Мемлекеттік құпиялар туралы»
15.03.1993ж №349-1 тармақ Қазақстан Республикасы заңы
1.тарау ротақ қолданылатын негеізгі түсініктемелер
Осы заңда келесі түсініктемелер қолданылады:
Мемлекеттік құпиялар-ортақ мемлекетаралық құқықтар нормасына қайшы келмеитін, мемлекеттік және қызметтік құпиялар, мемелекет тарапынан қорғауға алынған, әсерлі әскери, экономикалық , ғлыми-техникалық, ішкі-техникалық, ішкі-саяси, барлау, контрбарлау, оперативтіздеу және басқа да салаларда мемлекет тарапынан тиым салынған мәліметтер.
Мемлекеттік аса маңызды құпия –олардың таратылуы және жоғолуы Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігіне нұқсан келтіретін әскери,экономикалық,саяси және басқа да сипаттағы мәліметтер;
Қызметтік құпия-мемлекеттік құпиялар құрамына кіретін,жекелеген деректер сипатұа ие , таралуы немесе жоғалуы мемлекеттің ұлттық мүддесіне,мемлекеттік органдар мүддесіне, және Қазақстан Республикасының ұйымдарына нұқсан келтіретін мәліметтер;
Құпиялық грифі –құпиялық дәрежесін анықтайтын, оларды, тасымалдаушының өзінде қойылатын немесе соған қатысты документте қойылатын реквезиттер;
Мемлекеттік құпияларға жіберілу –Мемлекеттік құпияларды құрайтын, азаматтардың құқықтарын рәсімдеу процедурасы,ал ұйымдар осы мәліметтерді қолданып жұмыс жасауына рұқсат алу;