СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТТАРЫ ЖӘНЕ МӘНІ

1.Серіктестіктің қызметінің негізгі мақсаты жарғылық қызметінен таза табыс алу болады.
2.Серіктестіктің қызметінің мақсаты болып табылады:
• Мұнай өнімдерін бөлшек және көтерме сату;
• Мұнай өнімдерін сату, сатып алу, сақтау, тасымалдау және қайта өңдеу;
• Жанар-жағар май өнімдерін сатып алу және сату;
• Түсті қара металлдарын сынықтары мен қалдықтарын жинау (дайындау), сақтау, өңдеу және сату;
• Жер қойнауындағы пайдалы қазба байлықтарды барлау, өндіру және қайта өңдеу;
• Тұрғын-ұй, офистер және өндірістік жайлар салу;
• Жобалық, схемалық, транспорттық, заңгерлік, тұрмыстық және басқа да қызметтер;
• Мақта шикізаттың өсіру және қайта өңдеу;
• Сауда-делдалдық, көтерме-даналап саудалау;
• Жөндеу-құрылыс жұмыстары, күрделі құрылыс;
• Ауыл шаруашылық, мал шаруашылық, жер өнімдерін, халық тұтыну тауарларын өндіру, сатып алу, өңдеу және сату;
• Коммерциалық қызметі, қоғамдық тамақтану пунктері, аурухана, емхана, дәріхана, базар, сауда үйлері, ресторан, фирмалық дүкендердің жүйесін ашу;
• Қазақстан Республикасы тыйым салынбаған өзге де қызмет түрлері.
Серіктестіктің лицензияланатын қызмет саласындағы құқықтық қабілеті тиісті лицензия алған сәттен бастап пайда болады және заң актілерімен белгіленген тәртіпте оның алып қойылған, қолданылу мерзімі біткен немесе жарамсыз деп табылған кезінен бастап тоқтатылады.

СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ
1.Серіктестіктің жарғылықты капиталы қатысушылардың салымынан тұрады және 100 000 теңге құрайды. Мемлекеттік тіркеу мерзіміне жарғылық капитал толық құралған.

СЕРІКТЕСТІКТІҢ БАСҚАРУЫ
1.Серіктестіктің жоғарғы органы Қатысушылардың жалпы жиналысы болып табылады. Серіктестіктің қатысушыларының жалпы жиналысының құзретіне жатады:
• Жарғылық капиталының мөлшерін, тұрған орнын және фирмалық атауын өзгертумен қоса, Серіктестіктің Жарғысын өзгерту, немесе Серіктестіктің жаңа редакциядағы Жарғысын бекіту;
• Серіктестіктің атқару органын құру және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Серіктестіктің немесе оның мүлкінің сенім басқаруына беру туралы шешім қабылдау және осындай берудің талаптарын анықтау;
• Серіктестіктің тексеру комиссиясының сайлауы және оның мерзімінен бұрын жұмысын тоқтату өкілеттігі, сондай-ақ Серіктестіктің тексеру комиссиясын есебін және қорытындысын бекіту;
• Жылдық қаржы есеп берушілікті және таза табыстарды бөлуді бекіту;
• Ішкі ережелерді, оларды қабылдау тәртіптерін және серіктестіктің ішкі қызметтерін реттейтін басқа құжаттарды бекіту;
• Серіктестіктің басқа шаруашылық серіктестіктерге, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарда қатысуы туралы шешімдер қабылдау;
• Серіктестіктің қайта құрылуы және таратылуы туралы шешімдер қабылдау;
• Тарату комиссиясын тағайындау, тарату балансын бекіту;
• Серіктестіктің барлық мүлкін кепілдікке салу туралы шешім қабылдау,
• Филиалды құру және өкілдіктерді ашу туралы шешім қабылдау;
• Серіктестіктің балансында тұрған жылжымайтын мүлікті иеліктен айыру туралы шешім қабылдау;
• Барлық сұрақтар серіктестіктің қатысушыларының жалпы санының 2/3 дауысымен қабылданады;
2.Қатысушылардың жалпы жиналыс серіктестіктіңқызметін тексеру үшін тексеру комиссиясын тағайындауға құқылы. Тексеру комиссиясының құрамына, заңды актілеріне сәйкес, аудиторлық қызметпен айналысуға құқылы, қаржы және бухгалгерлік саласында тәуелсіз эксперт ретінде тұлғалар және басқа тұлғалар кіре алады.
3.Серіктестіктің атқарушы органының мүшесі тексеру комиссиясының мүшесі бола алмайды.
4.Егер Серіктестіктің қатысушыларының құрамы өзгерген жағдайда, серіктестіктің жарғысына қажетті мәліметтер енгізіледі.
5.Серіктестіктің қатысушысы қайтыс болған немесе қайтыс болғанын хабарланған жағдайда, оның үлесі құқықты мирасқорларына (мұрагерлерге) өтеді.
6.Директор – Серіктестіктің атқарушы органы болып саналады. Серіктестіктің ағымдағы қызметтеріне басшылық жасауды және оның істерін жүргізуді Қатысушылардың жалпы жиналысымен тағайындалатын Директор жүзеге асырады.
7.Серіктестіктің Директоры:
• Серіктестіктің атынан сенімхатсыз әрекет жасайды.
• Серіктестіктің мүддесін қорғау құқығына сенімхаттар, соның ішінде қайта сену құқығымен сенімхаттар береді;
• Серіктестіктің қызметкерлері турасында оларды қызметтеріне тағайындау, оларды ауыстыру және босату туралы бұйрықтар шығарады, еңбекақы төлеу жүйелерін анықтайды, лауазымдық еңбекақы және үстеме ақылардың мөлшерін белгілейді, сыйлықақы сұрақтарын шешеді, көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіп бұзғандарға жаза қолданады;
• Қатысушылардың жалпы жиналысы ерекше құзіретіне қатысты емес басқа өкілеттіктерді, сондай-ақ оған қатысушының берген өкілеттіктерін жүзеге асырады;
8.Серіктестіктің жұмыс тәртібі Қазақстан Республикасының Еңбек туралы заңына байланысты жасалынады, жұмыс аптасына 40 сағаттан асырылмайды.

СЕРІКТЕСТІКТІҢ МҮЛКІ
1.Серіктің мүлкін құрайтындар: негізігі қорлар және айналымдағы қорлар, сонымен қатар серіктестіктің қаржылық есебінде көрсетілген мүлік бағалары.
2. Мүлік серіктестікке жеке меншік түрінде жатады.
3. Серіктестік мүлкін қалыптастыру көзі болып табылатындар:
• Қатысушылардың жарғылық капиталға салған;
• Серіктестік қызметінен түскен табыс;
• Қазақстан Республикасының заңдарымен тыйым салынбаған басқа да табыс көздері.

ТАЗА ТАБЫС ЖӘНЕ РЕЗЕРВТІК КАПИТАЛ
1. Серіктестікте Жарғылық капиталдың 25% шамасында резервтік капитал құралады.
2. Резервтік капитал жыл сайын таза табыстан 5% аударылып, көрсетілген көлемге жеткенше құралады.
3. Серіктестіктің таза табысы мен шығынын қатысушылардың жарғылық капиталға салған салымдарына қарап теңдей бөлінеді.

СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚАЙТА ҚҰРЫЛУЫ
1. Серіктестіктің қайта құрылуы (қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, өзгерту) қатысушылардың жалпы жиналыс шешімімен Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген тәртіпте ерікте түрде жүргзіледі.
2. Серіктестіктің қайта құрылуында заңды тұлғалардың біріңғай Мемелекеттік регистрге және серіктестіктің құрылтай құжаттарына қажетті мәліметтер енгізіледі.
3. Заңды тұлғаны оған екінші бір заңды тұлғаныбіріктіру жолымен қайта құрған кезде, заңды тұлғалардың біріңғай мемлекеттік регистріне біріктірілген заңды тұлға қызметінің тоқтатылғандығы туралы мәліметтер енгізгеннен бастап олардың біріншісі қайта құрылғаны деп есептеледі. Біріктірілген серіктестіктің құқықтары мен міндеттері өткізу актісіне сәйкес соңғысына ауысады.
4. Заңды тұлғаны бөлген кезде оның құқықтары мен міндеттері бөлу балансына сәйкес жаңадан пайда болған заңды тұлғаларға өтеді.
Қайта құрылғанда Серіктестіктің құқықтары мен міндеттері өткізу актісіне сәйкес жаңадан пайда болған заңды тұлғаға өтеді.
5. Қайта құру туралы шешім қабылдаған Серіктестік несие берушілеріне жазба түрде хабарлауға міндетті.
6. Бөлінген және бөліп шығарылаған кезде қайта құрылатын заңды тұлғаның несие берушісі осы заңды тұлға борышқоры болып табылатын міндеттемелердің мерзімінен бұрын тоқтатылуын және келтірілген залалдың орны толтырылуын талап етуге құқылы.

СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТАРАТЫЛУЫ
1. Серіктестіктің қызметі таратылады:
• Қатысушылардың жалпы жиналыс шешімі бойынша;
• Сот шешімі бойынша;
• Оның ерікті түрде немесе ықтиярсыз қайта құру жағдайларында;
• Егер серіктестік таратылса;
• Егер жарғылық капиталдың мөлшері ең аз мөлшерден төмен болып қалса.
2. Серіктестіктің қатысушылардың жалпы жиналысы, серіктестікті тарату туралы шешім қабылданғанда, әділет басқармасына заңды тұлғаның таратылып жатқаны туралы дереу жазбаша түрде хабарлауға міндетті.
Жалпы жиналыс немесе заңды тұлғаны тарату туралы шашім қабылдаған орган тарату комиссиясын құрады және Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексіне сәйкес тарату тәртібі мен мерзімін белгілейді.
Тарату комиссиясы заңды тұлғаның таратылғаны туралы және оның нисие берушілердің талаптарын мәлімдеу тәртібі мен мерзімі туралы ресми баспа сөз органдарында жариялайды. Бұл мерзім тарату туралы хабар жарияланған кезден бастап екі айдан кем болмауы керек.
3. Соттың шешімі бойынша заңды тұлға:
• Банкрот болған жағдайда;
• Заңды тұлғаны құрған кезінде заңдардың түзетуге келмейтін сипатта бұзылуына жол берілуіне байланысты оны тіркеу жарамсыз деп танылғанда;
• Заңды тұлғаның жарғылық мақсаттарына қайшы келетін қызмет үнемі жүзеге асырса, не қызметін заңдарды бірнеше рет немесе өрескел бұза отырып жүргізген жағдайларда;
• Заң актілерінде көзделген басқа жағдайларда таратылуы мүмкін.
4. Заңды тұлғалардың бірыңғай мемлекеттік регистріне тиісті мәліметтер енгізілгеннен кейін серіктестіктің таратылуы аяқталады, ал серіктестіктің қызметі тоқталды деп есептеледі.

СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЖАРҒЫСЫН ӨЗГЕРТУ ТУРАЛЫ
1. Серіктестіктің Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізуі Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген тәртіпте қатысушылардың жалпы жиналыс шешімі бойынша жүзеге асырылады.
Серіктестік бір айдың ішінде құрылтай құжаттарына енгізілген өзгертулер туралы заңды тұлғаларды тіркеу органына хабар етуге міндетті.
2. Осы жарғымен реттелмеген шарттар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына сәйкес реттеледі.

КҮШІНЕ ЕНУІ
1. Осы Жарғы әділет Басқармасында серіктестіктің мемлекеттік тіркелген күннен күшіне енеді.Өнім өндіру және өткізу барысында талдаудың міндеттері мен ақпараттық қамтамасыз ету.
Өндірістің көлемі және өнімдерді сату, өткізу өзара тәуелді көрсеткіштер болып табылады. Шектелген өндірістік мүмкіншілік және тұтынушылар тарапынан шексіз сұраныс жағдайында алғашқы орынға өнім өндірісінің көлемі жүйеленеді. Алайда нарықтық тауар өнімдерімен қамтамасыз етілуі мен бәсекелестік жағдайында сату көлемін өндіріс анықтайды, керісінше сатудың мүмкін болатын көлемі өндірістік бағдарламаны әзірлеудің негізі болып табылады. өнеркәсіп өзі шын мәнісінде нақтылай өндіріп сата алатын тауар өнімдерін шығаруы тиіс.
Өндіріс көлемінің және тауар өнімдерін өткізе алу қарқындығы, сапасының жоғарылауы - өнеркәсіптің пайда, рентабельділік көрсеткіштеріне тікелей әсер етеді. Сондықтан, осындай дефекті көрсеткіштеріне талдау маңызды.
Оның басты міндеттері:
1) жоспар, өндіріс динакамикасының және тауарды өткізу, сату жүйелерінің орындалу дәрежелерін бағалау;
2) факторлардың осы көрсеткіштердің шамаларына әсер етулерін анықтау;
3) ішкі шаруашылықты қорлардың тауар өнімдерін шығарып, оны сату көрсеткіштеріне әсер етуін айқындау;
4) айқындалып, анықталған қорларды игеруге, меңгеруге шараларды әзірлеу;
Өндіріс орынның және тауар өнімдерді сатуды талдаудағы ақпараттар көзі болып:
- өнеркәсіптің бизнес – жоспары, оперативті жоспар – графиктері, №1 формасы есеп беру жүйелері (жылдық) “Өнім бойынша есеп беру”, №1 формасы (кварталды) “Өнеркісіпті кәсіпорынның ассортименттегі жеке тауар түрлерінің шығарылуы жайлы есеп беру”,фома №1 (айлық) “Өнеркәсіпті кәсіпорынның өнім түрлері бойынша есеп беруі” форма №2 “Пайда және шығындар жайында есеп беру”, №16 ведомость “Дайын өнімдердің қозғалысы, оларды түсіру және арту” түрлері қызмет етеді.


Динамиканы талдау және өндіріс, тауар өнімін өткізу, сату жоспарларының орындалуы.
Өндірістің көлемі және өнеркісіп тауарларын сату натуралды, шартты-натуралды, еңбек және құндық өлшемде өрнектелуі мүмкін. Өндіріс өнімдерінің көлемдік көрсеткіштері құндық бағаның көмегімен орындалады. Өндіріс көлемінің негізгі көрсеткіштері – тауарлы және жалпы өнімдік шаралар жатады.
Жалпы өнімдік – бұл жалпы өндірілген өнім мен орындалған жұмыстардың, аяқталмаған өндірісті қосқандағы құны. Салыстырмалы және шын іс-әрекеттілі құндық көрсетікштер өрнектеледі.
Тауарлы өнім – жалпы өнімнен оның айырмашылығы, тауарлы өнімде аяқталмаған өндірістің және ішкі шаруашылықты айналымның қалдықтары есепке алынбайды. Өзінің құрамдары жағынан көптеген кәсіп орындарда, жалпы өнім, тауарлы өнімдермен сай келеді, егер ішкі шаруашылықты және аяқталмаған өндіріс болмаса.
Өнімді сатудың көлемі - өнімді сатып алушыларға, тұтынушыларға түсіру мөлшерімен немесе төлем, сатып алу шараларымен (түсім, пайда) анықталады. Ол салыстырмалы, жоспарлы және сатып алып жатқан бағалармен өрнектеледі. өнімді сату өндірісші мен тұтынушылар арасындағы байланысты буын болып табылады. өнім түрінің сатылу көрсеткіштеріне, рынокта оған деген сұраныс түріне, оны өндірудің көлемі әсер етеді. өндірістік бағдарламаның орындалуына баға беру үшін өндірістік көлемнің натуралды көрсеткіштері және өнімді өткізу, сату шамалары өте маңызды (даналап, метрлеп, тонналап). Бұл шамаларды біркелкі өнімнің жекелей түрлеріне байланысты өндіріс көлемін және тауар өнімін талдауда қолданылады.
Шартты – натуралды көрсеткіштер – құндық мәндер ретінде өндіріс өнімінің көлемін сипаттау үшін қолданылады, мысалы мыңдаған шартты банкалар, жөндеу кәсіпорындарында – шартты жөндеу жұмыстарының саны, аяқ киім өнеркәсіптерінде – аяқ-киімдердің шартты жұптары.Ұқсас жұмыстар

Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктер
Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің сипаттамасы
Фирманы басқару жүйесіндегі маркетинг негіздері
Қазақстан Республикасының құрылыс нарығы
Азаматтық кодексте көрсетілген заңды тұлға тақырыбының өзектілігін сипаттау
«KazBestProduct» АҚ
Коммерциялық заңды тұлғалардың жауапкершілігі
Заңды тұлға
Қаржы тәуекелін басқару («PERFECT» ЖШС мысалында)
Заңды тұлғалар азаматтық құқықтық қатынастың субъектісі ретінде
Аурудың тұрақтылығы және даму себебі
Коммерциялық ақпарат пен коммерциялық кұпия мәні және оны қорғау
Жазаның жүйелерінің және түрлерінің жалпы сипаттамасы
Аудиттің мәні және оның нарықтық экономика жағдайындағы ролі
Адамдар арасындағы қарым-қатынас және іс-әрекет психологиясы
Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс,бұлардың кейнстік үлгісі
Агробизнес және агроөнеркәсіп интеграциясының арасындағы байланыс
Ақшаның маңызы, қызметтері және оның ерекшеліктері
Қабатты гидравликалық жару және ұңғылардың түптік аймаққа әсер ету
ПАСКАЛЬ - Программалау стилі, деректерді енгізу және шығару