Капиталды салымдар

Тенгиз кен орнын игеру бойынша нұсқаларға сай капиталды салымдар келесі бағыттар бойынша анықталған: шыңыраулар; жаңа объектілер; техникалық күтім; және т.б. басқалар. Капиталды салымдар және эксплуатациялық шығындарды есептеу үшін мәліметтер ТШО берілген.
Шыңырауларға жұмсалатын капиталды шығындар келесілерден тұрады: бұрғылау қондырғысына тәулігіне 72500 АҚШ доллары; шыңырау құрылысына шығыс тізбектерін қоса алғандағы шығындар: ГЗУ қосу және қондырғысыз ағысты интенсификациялау. Бұрғылау жалпы уақыты 94 күн, инфляция – 2 пайыз.
Қоректендіру шыңыраулары бойынша жалпы шығындар 14,5 миллион доллар құрайды, мұнда сонымен бірге құрылысты аяқтауға және ГУЗ қосуға жұмсалған шығындар да кіреді.
Шыңырауларға жұмсалған капиталды салымдар жылдар және нұсқаулар бойынша шыңырауларды бұрғылау көлеміне байланысты анықталған.
Жаңа объектілер үшін жұмсалған капиталды салымдар өндірісті кеңейту және объектілерді су және газбен толтыруды ескере отырып анықталған.
Капиталды салымдарды есептеу инфляцияны ескере отырып орындалған, инфляция қарқыны 2 пайыз.
Жұмыс істеп тұрғанг жабдықтарды техникалық күтуге жұмсалатын қаражаттар шамамен жылына КТЛ1 және КТЛ2 және НИТКИ5 үшін 70 миллион доллар құрайды.
Өндіріс қарқыны жылына 10 миллион таннадан төмен шамаға төмендеген кезде техникалық күтуге жұмсалатын шығындар 70 миллион АҚШ долларын ағымдағы өндіріс коэффициентіне көбейту жолымен анықталады. Жаңа жабдықтарды және объектілерді техникалық күту үшін жұмсалатын қаражаттар бастапқы инвестициядан СП келісім шартының аяқталғанына дейінгі уақыт ішінде 2 пайыздық инфляцияны ескере отырып есептеледі. Келісім шарттың әрекет ету мерзімі аяқталған соң техникалық күтім үшін жұмсалатын қаражаттар бастапқы инвестициядан жыл сайын 1 пайызға кемиді.
Техникалық күтім жасау үшін жұмсалатын қаражаттарды енгізу техникалық күтім үшін жалпы шығындар мөлшері бастапқы инвестицияның 25 пайызға дейін жеткен уақытынан бастап тоқтатылады.
Жобаның экоономикалық көрсеткіштеріне технологиялық жабдықтар кірісіне орнатылатын газды компрамирлеу үшін арналған жабдықтарға жұмсалатын капиталды шығындар да қосылған.
Эксплуатациялық шығындарды есептеу ТШО мәліметтері негізінде орындалған.
Эксплуатациялық шығындар белгіленген және үздікті, яғни объектінің өндірістік қуатына байланысты және кен орнын игеру қолайлылығына байланысты болп бөлінеді. Барлық шығындар инфляцияның 2 пайыздық қарқынымен есептеледі.
Жұмыс істеп тұрған жабдықтардың және объектілердің белгіленген эксплуатациялық шығындары жыл сайын 143 миллион доллар құрайды. Белгіленген шығындар құрамына ТШО жалпы ә»кімшіліктік шығындары, компания штаттарын қамтамасыз ету, келісім шарттар, персоналдарды оқыту, Атыраудағы тұрғын қалашығы объепктілері және офистерін ұстау үшін жұмсалатын шығындар қосылған. Мұнайды өндліру деңгейінің төмендеуіне байланысты КТЛ және НИТКИ5 фактілі өнімділігіне байланыстыҰқсас жұмыстар

Кәсіпорынның капиталының көздерінің құрылымы
Жобаның өмірлік циклі
Меншікті капиталды есепке алу
Кәсіпорын қызметіндегі инвестициялардың ролі
Инвестициялардың экономикалық мәні
Жергілікті инвестиция есебі
Кәсіпорын капиталы туралы ақпарат
Жарғылық капитал есебі: шығарылған акционерлік капитал; салымдар мен пайлар
Коммерциялық банктердің пассивтік операцияларын басқару
Шығарылған капитал
Меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенті
Капиталдың халықаралық ауысуы
Мүліктік салымдар негізінде өндірістік және шаруашылық қызметтің бірігуінде топпен құрылған кәсіпорын