ПЕДАГОГИКАНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ, МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

1. бөлім. ПЕДАГОГИКАНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ, МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1 апта.
1-тақырып. Қазіргі педагогиканың әдіснамалық негіздері 2 сағат

Адам туралы ғылымдар жүйесіндегі педагогика ғылымының алатын орны, оның басты ерекшеліктері: арнайы пәні, ғылыми-терменологиялық аппараты зерттеу әдістері.
Педагогика- адам тәрбиесі туралы ғылым. Тәрбиенің тарихы мен оның негізгі сипаты, оның қазіргі қоғам дамуындағы көрнісі. Педагогика ғылымының негізгі әдіс-тәсілдері туралы жалпы түсінік. Педагогиканың қызметі, пәні және объектісі. Педагогиканың ұғым – түсініктік аппараты. Педагогиканың негізгі категориялары. Педагогиканың методологиялық негіздері. Педагогиканың философиямен, культурологиямен, социологиямен, психологиямен, физиологиямен және басқа да ғылым салаларымен байланыстылығы. Педагогикалық жүйе. Педагогика ғылымының қазіргі міндеттері. Педагогикалық әдістердің түрлері.

2-тақырып. Жеке тұлғаны дамытудың, тәрбиелеудің қалыптастырудың өзара байланысы және сипаты- 2 сағат

Тұлға туралы ұғым."Адам", "тұлға", "индивид". Тұлға құрылымының көп қырлылығы, күрделілігі, оның барлық компоненттерінің өзара байланысы. "Тұлғаны дамыту", "тәрбиелеу", "қалыптастыру" ұғымдарына сипаттама. Оқушының дамуы – педагогикалық проблема. Тұлғаның даму проблемасына әртүрлі көзқарас. Баланың даму процессі. Оқушылардың жас ерекшеліктері. Оқушылардың дербес ерекшеліктері. Әлеуметтік факторлар және тұлғаның қалыптасуы.Тұлғаның қалыптасуына тәрбиенің өскен ортасының әсері.

2 апта.
3-тақырып. Балалардың жас және дербес ерекшеліктері, оларды оқу-тәрбие процесінде есепке алу 2 сағат

Оқушылардың жеке тұлғалық дамуының жас ерекшелік кезеңдері, оларға сипаттама. Жеке тұлға дамуының педагогикалық проблемасы. Жеке тұлғаның даму проблемасына әртүрлі көзқарас. Баланың даму процесі.
Жеке тұлғаның дамуындағы жағдайаттар. Қазіргі қоғамның даму кезеңінде жеке тұлғаны қалыптастырудың ерекшеліктері. Оқушының оқуға деген шынайы мүмкіндіктерін педагогикалық процесте ұйымдастыруда есепке алу (мазмұны, құралдары, түрлері мен оқу-тәрбие іс-әрекетінің әдістері).
Негізгі ұғымдар: тұлға, жасерекшелігіне байланысты жаңа тұжырым беру, дербес ерекшеліктері, даралап оқыту.

МОДУЛЬ 2. Тұтас педагогикалық процестің теориясы мен практикасы

3 апта.
1-тақырып. Тұтас педагогикалық процесс- педагогика пәні мен мұғалім қызметінің объектісі -1 сағат

Педагогика пәні және мұғалімнің іс-әрекет объектісі мектеп тәжірибесінде, оқу құралдарында, бағдарламаларда осы ұғымдардың дамуы, осы мәселелердің көрніс табуы. Мұғалімнің объектісі туралы ұғымның қалыптасу тарихы. Педагогикалық процестің мәні, оның құрылымдық компонентері. Оқушы-педагогикалық процестің субъектісі.
Жеке тұлғаның тұтастығы- педагогикалық процестің үш бірліктегі қызметін іске асыруды түсіндірудің негізі. Жеке тұлғаның шығармашылығы. Педагогикалық процестің негізгі заңдылықтары. Педагогикалық процесс. Ұғым. Жүйе. ,,Мектеп жүйесі,,. Оқутыдың тәрбиелеудің бірлігі – процестің негізгі мәні. Өзара біріккен іс - әрекеті. Оқу – тәрбие процесін басқару. Оқытудың заңдылығы мен заңы (мақсат, мазмұн, талап және тұлғаның деңгейі). Оқытудың принципін сипаттау: дамыту, тәрбиелеу саналылық нәтижелік ғылымилық көрнекілік өмірмен байланыстылық жүйелілік, бірізділік шамаға лайықтылық ұжымдық және жеке оқыту.
3 апта.
2-тақырып. Педагогикалық процестің заңдылықтары- 1 сағат
Педагогикалық процесс-күрделі дамушы жүйе. Оның жеке тұлғаны қалыптастырудағы ролі. Оқу-тәрбие процесін болжау, мұғалімнің әдіснамалық бағытына тәуелді. Оқу-тәрбие процесіне байланысты әртүрлі көзқарастар.
Табиғаттағы және қоғамдағы құбылыстардың және процестердің даму заңдылықтарының философиялық мәні.
Педагогикалық процестің негізгі заңдылықтары, оларға сипаттама: қоғамның әлеуметтік-экономикалық талаптарымен келісуі; оқушы мен оқытушының екі жақты міндетті іс-әрекетімен байланыстыөзара қарым-қатынасы; оқушылардың белсенділігін арттыру мұғалімнің алдын-ала мұқият ойланған және ұйымдастырылңан іс-әрекетінің нәтижесі; оқушылар арсындағы өзара іс-әрекетті мұқият ұйымдастыру педагогикалық процестің тиімділігін арттырудың шарттары.
4 апта.
3-тақырып Тәрбиенің мақсаты, әлеуметтік келісім -1 сағат

Мақсатылық және әлеуметтік келісімділік-педагогикалық процестің негізгі заңдылықтары. Педагог пен оқушылардың іс-әрекет нәтижесінің идеалдық моделі.
Қоғамдық мәдениет – жас ұрпақ тәрбиесінің мақсатын айқындаудың әдіснамалық негізі (материалдық, рухани, әлеуметтік-нормативтік мәдениет).
Сана мен мінез - құлық бірлігі. Балалардың шығармашылық белсенділігі мен дамуын есепке алу. Тәрбиені өмірмен, әлеуметтік ортамен байланыстыру. Жағымды тәжірибеге сүйену. Жеке бала мен қатынас. Тәрбиенің гумандық сипаты. Тұтастығы мен бірлігі. Балаға талап пен құрметті қатар қою. Оқушылар ұжымына сүйені.
Тәрбиенің әлеуметтік институттары. Мектеп – осы институттар жұмысын ұйымдастырушы және біріктіруші. Педагогикалық ынтымақтастық.
Отбасылық тәрбие, оған қойылатын талаптар. Отбасының педагогикалық мәдениеті. Республика Конституциясы отбасылық тәрбие туралы.
Мектептің ата – аналар, қоғамдық ұйымдармен жүргізілетін жұмысының түрлері. Педагогикалық насихат. Отбасын және байланыс орнату. Ата – аналар активін құру. Оларды мектептік тәрбие жұмысына қатыстыру.
Негізгі ұғымдар: тәрбиенің мақсаты, жалпы адамзаттық мәдениет, жеке тұлғаны әлеуметтендіру және дербестендіру, жеке тұлғаны жан-жақты үйлесімді дамыту, тұлғаның шығармашылық мүмкіндігі.
5 апта.
4- тақырып: Дүниетаным жеке тұлғаны қалыптастырудың өзегі ретінде -1 сағат
Дүниетанымның негізгі компоненттері мен мәні. Дүниетанымның түрлері. Дүниетанымды қалыптастырудың әдіснамалық негіздері. Философия, оның әртүрлі бағыттарының қалыптасушы тұлғаның дүниетанымдық көзқарасын бағалаудың ролі. Дүниетанымды қалыптастырудың психологиялық негіздері. Жеке тұлғаның құндылық бағыттары. Оқушылардың дүниетанымын қалыптастырудың жолдары мен құралдары: ғылыми білімді қалыптастыруда көзқарасы мен көзін жеткіз, оқытудың әдістері мен формаларының, мазмұнның ролі; оқушыларға әлемді түсінуін қалыптастырудағы көзқарасын қазіргі әлеуметтік жағдайаттарға талдау жасау; әртүрлі іс-әрекеттер түрлеріне оқушыларды қалыптакстыру; оқушыны тұлғалық әлеуметтендіру мен дүниетанымдық көзқарасын қалыптастырудағы мектеп пен жанұяның бірлеаскен іс-әрекеті.
5-апта.
5-тақырып. Педагогикалық процестегі мұғалім мен оқушының өзара әрекетінің мазмұны -1 сағат
Педагогтік білім жүйесінде мұғалім тұлғасының дамуы. БПП-тің даму жолдары. Оқытудағы дүниетанымдық сұраныс пен қызығу дәлелдеудің негізі. Оқытудың әсерленуі, оқытудың ұйымдастырудың жүйесі және жолдары туралы түсінік (жеке оқыту, класс – сабақ жүйесі, лекциялық - семинарлық жүйе т.б.). Сабақтың типтері және құрылымы. Мұғалімнің БПП-ті зерттеудегі орны. БПП-тегі әдістердің түрлері, ұйымдастырылу жолдары. Білімнің мазмұны қоғамның және жеке субъектінің қажетінен туады. Мұғалімнің жеке басының үлгісі. К.Ушинскийдің талабы. Баланы зерттеу және оның жеке арын сыйлау, қадірлеу. «Тәрбиеші баланың қаһарлы қожасы болмасын, жұмсақ жолдары болсын « (Мағжан).
Тәрбиедегі этникалық талаптар. Халықтың ұлттық тәрбиесі және оны қолданудың маңызы.
Педагогикалық этика. Мұғалім мәдениеті. Оқушылар пікірімен санасу, есепке алу.
Оқыту әдістері туралы ұғым, оның дамуы. Оқыту әдістеріне қойылатын педагогикалық талаптар. Оның атқаратын функциялары: білім беру, дамыту, тәрбиелеу, оқуға ынталандыру және бақылау.
- оқыту әдістері мен тәсілдері туралы жалпы түсінік.
- Оқыту әдісінің даму тарихы.
- Оқыту әдісінің классификациясы.
- Сабақ. Кітаппен жұмыс. Әдістеме.
Біртұтас педагогикалық процестің мақсаттарының тәрбие ісіндегі заңдылықтар. Педагогикалық процесті ұйымдастырудың негізгі мақсаттары. Өмірмен байланыс. Оқыту мен тәрбиені еңбекпен байланыстыру. Оқыту мен тәрбиені еңбекпен байланыстыру. Оқыту мен тәрбиенің түрлері: көрнекілік, жалғастық, бірізділік және жүйелілік.

МОДУЛЬ 3. Мектептің тұтас педагогикалық процесін басқару
5 АПТА.
1- тақырып Мектеп туралы нормативтік құжаттардың сипаты -1 сағат
Қазақстан Республикасының Конституциясындағы білім беру мәселелері. Қазақстан Республикасының ,,Білім беру,, туралы Заңы. Қазақстан республикасында орта білімді дамыту тұжырымдамасы. Қазақстан Республикасының жалпы орта білім берудің мемлекеттік стандарты туралы ереже. Базалық оқу жоспары, варианттық оқу жоспарлары, оқу бағдарламалары.
Мектеп түрлері, олардың сипаттамасы, ондағы оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері.
Негізгі ұғымдар: нормативтік құжат, білім беру стандарты, әртүрлі үлгідегі мектептер.

2-тақырып. Мектептің оқу-тәрбие жұмысын диагностикалау-басқарудың негізі ретінде . Мектеп ішілік бақылау-1 сағат
Халыққа білім берСкачать работуСкачать работу