Graph модулi

1.1.Graph модулi
Turbo Pascal программалау тiлiнде символдык режимнен бөлек графиктiк режимде жұмыс iстеуге болады. Онда әртурлi графиктiк кескiндер кұрастыру мумкiндiгi бар. Turbo Pascal графиктiк мумкiндiктеркiн пайдалану үшiн арнайы “GRAPH” кiтапханасы iске қосылады. GRAPH модулiнiн графиктiк процеду-раларыменен функцияларын қолданып графиктiк кесiндердi құрастыруга болады. GRAPH модулiнде орналаскан процедуралар мен функцияларды пайдалану үшiн программанын сипаттау болiмiнде көрсетiледi:
USES GRAPH.
Turbo Pascal-7.0 ортасын қолданатын Паскаль тiлiнде программалауда Graph модулiнiн 132 турактысы, 7 қосымша типi, 2 айнымалысы, 57 процедурасы және 22 функциясы пайдаланылады.
Графиктермен жұмыс iстеу алдында оған сәикес келетiн монитор режимiн орнату қажет. Турбо Паскаль тiлiнде алдын ала бекiтiлген драйверлер саны бар. Олардын әрқайсысы үш турлi режимдердiн бiрiнде жүмыс iстей алады. Драйвер типi мен оның режимi санмен немесе түракты түрiнде берiлген:

Драйверлер Видеоадаптерлер
CGA.DGI CGA, MCGA
EGAVGA.DGI EGA, VGA
HERC.BGI Hercules (монохромды)
ATT.BGI AT&T 6300 (400 жол)
PC3270.BGI 3270 PC
IBM8514.BGI IBM-8514

GRAPH модулi iске қосылысымен оның iшiндегi процедуралар мен функцияларды пайдалана беруге болады.
Графикалык режимдi iске косу:
InitGraph (Var Driver, Mode: integer; Path: string); мунда Driver – графикалық режимдi анықтайтын параметр;
Mode – орнатылған драйвер файлының атауы және жолы.
Driver мәнi Graph модулiнде хабарланған тұрақтылар жиынымен шектеледi.
Көптеген видеоадаптерлер монитордың көрсету мүмкiндiктерiн өзгерте алатын бiрнеше графикалық режимде жұмыс жасай алады. Мәтiндiк режимде экранда 40(80) х 25 символ бейнелеуге болатын болса, графикалық режимде онда бейнеленетiн ең кiшi объект – графикалық нүкте – пиксел деп аталынады. Мысалы: көп қолданылатын VGA адаптерiнiң қалыпты режимiнде экранда 640 х 480 пиксел көрiнедi және олардың 16 тусiн айыруга болады.

Uses Graph операторын программа басына орналастырғанда ғана Graph модулiнiң қызметiн толық пайдалануға мүмкiндiк бар.

InitGraph(Gd,Gm,’c:\ TP7’) процедурасы дербес компьютерге қойылған видеоадаптердi автоматты түрде тауып, сәйкес графикалық драйвердi iске қосады және оны графикалық режимге көшiредi.

Мүнда ‘с:\ТР7- драйвер файлына апаратын жол. Графикалық драйверлердi анықтау (Gd) және олардың жұмыс режимдерiн қою(Gm) түрактылары төмендегi кестеде берiлген:

Gd Gm
Detect =0 EGALo =0 {640 x 200; 16 ; 4}
CGA =1 EGAHi =1 {640 x 350; 16 ; 2 }
MCGA =2 EGA64Lo =0 {640 x 200; 16 ;1 }
EGA =3 EGA64Hi =1 {640 x 350; 4 ; 1 }
EGA64 =4 EGAMonoHi =3 {640 x 350; 64K: 1 ; 25K:2 }
EGAMono =5 VGALo =0 {640 x 200; 16 ; 4 }
IBM8514 =6 VGAMed =1 {640 x 350; 16 ; 2 }
HercMono =7 VGAHi =2 {640 x 480; 16 ;1 }
ATT400 =8 PC3270Hi =0 {720 x 350; 1 }
VGA =9 IBM8514Lo =0 {640 x 480; 256 }
PC3270 =10 IBM8514Hi =1 {1024 x 768; 256 }

GraphResult функциясының нөлден өзге мәнi ( қателiк коды) режимге көшу қателiгiн көрсетедi.

CloseGraph процедурасы графикалық драйвердi жадтан шығарып, видеоадаптердiң мәтiндiк режимiн қалпына келтiредi.

1.2Графикалық координаталар жүйесi
Графикалық координаталар экрандағы нуктенiң (пикселдің) орнын анықтайды. Графикалық координаталар ретiнде пикселдердiң реттiк нөмiрi алынады. Мысалы: 640 ч 480 режимiнде х , у координатаслары 0>=X >= 639, 0>=y >=479 аралыкта болады. Х координатасынын маны онга, ал у координатасынын манiҰқсас жұмыстар

Паскаль тіліндегі модульдер
Турбо Паскальдағы Graph модулі
Паскаль тілінің түсініктері
Турбо паскаль жүйесіндегі графика. Жұмыс істеп тұрған бағдаршамның бейнесін шығару
Турбо Паскальда графикалық процесстерді қолдану
Экранға мәтін шығару процедуралары
Паскаль жүйесіндегі графика
Турбо-паскальдағы графикамен жұмыс
Turbo Pascal бағдарламасындағы графикалық режим
Турбо Паскаль программасында есептер шығаруды үйрену, графикалық режимді нақты таладау және түсіну
GRAPH кітапханасын қолдану
МодульI Педагогиканың теориялық - әдіснамалық негіздері 1А