Дәріс сабақтарының жоспары.

Дәріс сабақтарының жоспары.
1 – тақырып.
Әлуметтік технологиялардың теориялық тәсілнамалық негіздемесі (2 - сағат)
Инвестициялық, әлеуметтік - технологиялық теориялы және тәсілнамалы қажеттілігі. ХХІ – ғ. Басындағы объективті жағдайлардың талаптарын: экологиялық, әлеументтік демографиялық, табиғи байлықтарды пайдалану мәселелерідің шешудің жолдарын іздеу. Әлеуметтік технология адамдардың әлуметтік ақыл – ойын, қуатын, табілеттерін дұрыс тиімді пайдаланудың амалы ретінде. Адам қызметін неғұрлым жоғары деңгейде ұйымдастыру және өзін - өзі ұйымдастұру, объективті және субъективті жеке әрекет бастауларын үйлестіру.
Әлеуметтік инвестиция әлеуметтік үдерімдер мен жүйелерге ықпал жасайтын адам қызметінің әдістерінің, құралдарының амалдарының жиынтығы ретінде.
Әлеуметтік технологияның белгілері.

2 - Тақырып.
“ Әлеуметтік инженерия ” теорияларын дамыту (2 сағат).
ХХ ғасыр басында әлеуметтік инженерияның пайда болуы Ф. Тейлордың теориясы АҚШ, Франция Англияда 1920 ж.ж. ұйымдық, қатынас, өзін - өзі басқару технологияларын пайдалану. Э.Мэйо енгізген адамдық қатынастар теориясы. Кеңес одағында әлеуметтік инженерияның ыңғайлы пайдалануы. “Әлеументтік технология ” терминінің пайда болуы. Жұмыскерлердің өндірістік мінез – құлқын реттеудің Б. Скиннердің “ Жағдайлық менеджмент”.
А. Маслоудың еңбек дәлелдерінің теориясы. Ф. Херцбергтің мотивациялық - гигиеналық ойтұжырым Дж. Боренонның социометриялық тестер амалы. Жапония , АҚШ, Германия, Швеция т.б. елдердегі өндірістік - иновациялық менеджмент.


3-тақырып. Әлеуметтік технологияларды топтастырудың методологиялық қағидалары .
Әлуметтік кеңістікті технологияндыру . Кең және тар мағынада .Тәсілнамалық қағидалар . 1. Әлуметтік қоғамдық үдерімнің құрылымдық бөлшектерін есепке алу . 2. Әлуметтік кеңістікті технологияндыруда синергетикалық (ынтымақтастық) ынғайды талдау құралына айналдыру . 3. Әлуметтік кеңісттіктің тұтастық қағидасы . 4. Әртүрлілік қағидасы .
5. Технологиялық мәселені шешудің гуманистік тұрғындан бағалану қағидасы. 6. Әлуметтік құбылыстар мен үдерімдерді жіктік – таптық ыңғаймен бағалау қағидасы .
Кеңдеңгеилі технологияландыру үлгісін құру қағидалары . Матретка, Су иірімі , Баспалдақтар , Бұғау , Деңгеилері . 1. Теориялық – танымдық , 2. Көлбеу әлеуметтік байланыстарды технологияландыру. 3. Нақты деректер денгейі
Әлеуметтік технологияларды атқаратын міндетті қызымметіне қарай тұрнақтау. А) әлуметтік жобалау әдістерімен байланысты әлеуметтік жұиелерді қалыптастырушы технологиялар.
Б. Басқару ісін орындау тәртібін негіздделген әлуметтік жүиелердің тұрақтылығын қолллдауға және әлуметтік мәселелердің шешімін табуға бағытталған технология. В. Ашық тұратын әдістеріне негізделетін, әлуметтік жүиелерді оиын өзгертуге және дамытуға бағытталған технология. Г. әлуметтік жүиелерді қорғау құралы ретінде шығатын әлеуметтік күрес технологиясы.4 – тақырып. Әлеуметтік технологиялардың негізгі түрлерін топтастыру.
Әлеуметтік технологиялық ыңғай әкімшілік басқарушылық ыңғайға қарама – қарсы қойылу. Адамның жеке тұлға ретінде қалыптасуына бағытталуды әлеуметтік технологияда ескеру. Нарықтық экономиканың дамуын жеделдетуші күш кейінде әлеуметтік жаңашыл технологияларды қолдану.
Тәжірбемен теория түрлі салада ерекше технологияларды жасауы . Әлеуметтік технологиялардың енгізілуі денгейі бойынша үш топқа бөлінеді. 1. магретология қоғамының аймақтық жүиесеші, таптар партиялар үлкен әлеуметтік топтар т.т. 2. мезатехнологиялар( қала, аудан, орталық, ірі өндіріс, мекеме ұжымы т.т ) 3. микро технологиялар(шағын адамның бірлестіктері, төменгі денгеидегі қоғамдық үдерімдер, өзін- өзі ұйымдастыру технологиясы. )
Қызыметтің бағытталуы бойынша әлеуметтік технологияның 4 тұрпаты анықталады . 1. Әлеуметтік жүиелерді қалыптастыру технологиясы.
Мысалы: Әлеуметтік жобалар әдістері.
2. Әлеуметтік жүйелермен үдерімдерді нығайтатын функцияларды технологиялар. Мысал: Басқарудың тұрпаттық іс – қимылдардың жасау тәртібі.
3. Әлеуметтік жүиелерді өзгерту мен дамытуға бағытталған технологиялар
Мысалы. Ашық тұрпаттағы ойындар әдісі.
4. әлеуметтік жүиелерді қорғау, келеңсіз құбылыстарды басу құралы ретінде әлеуметтік жүре технологиясы. Мысалы: Жоғары дамыған және технологияланған қауіпсіздік пен құқұқтық тәртіпті қорғау жүиесі .Иннавациялық әлеуметтік технологиялардың адамнның еркін және әнбесбанты дамуына бағытталуы. Адам қызметінің ұйымдық – басқарушылық жағын жетілдіруге бағытталу техналогиясы. Бір жүйелік жағдайы екінші жағдайға ауыстыру және жүйенің беріктігін қамтамасыз ететің технологиялардың қажеттігі.

5 – тақырып. Әлуметтік басқаруды технологияландыру үдерімі (4 сағат).
Басқарушылардың гуманистік ригористік (ереже қағидаларын қатаң сақтау) немесе аспаптық бағытталуы. Әлеуметтік білімді басқаруды жүзеге асыру жағдайларының жалғастыру. Білімді объективтендіру әлеуметтік қызметті және басқару берілім интелектуалдандыру. Әлеуметтік технологияның объективті (материалды – техникалық ) жағдайларын және субьективті (қоғамдық даму заңдарыныңәрекеттеутетігін тану) мәнді жайттерін ескеру.
Жаңашылдықты енгізу өзгерістің негізі ретінде. Адамдардың психологиялық ұстанымдарын дендеу мен жеңу үдерімінің қиындықтары. Қазақстанда « 2030 бағдарламасының » жүзеге асырылудың барысы. Индустриялық – инвестициялық бағдарламның мақсаттары.
Кеңесшілдік басқарудың жағымды және келеңсіз жақтары (М. Вебер, Р.Мертон, Паркинеон) Қазақстанда өтпелі кезеңде мемлекеттік қызметкерлердің іс - әрекетін онтайландыру саясаты.Скачать работуСкачать работу