Инвестициялар классификациясы.

СОДЕРЖАНИЕ

2.Инвестициялар классификациясы. 2
3.Жобаның өмірлік циклі. Инв жобаның бағасы мен кешендік талдау. 3
4. Дисконттау мәні ж/е оны инв бағалауда қолдану. 4
5. Инвест-ң тиімділігін бағалаудағы динамикалық әдіс(NPV,PI,DPP,IRR) 4
6.Инв бағаның стат-қ әдістері( PP,ARR) 5
7.инв жобаның ақша ағымының элементтері ж/е құрамы. 5
8.Тәуекел жағд-да инв-қ шешімдерді қабылдау. 6
9.Инв қызметті қаржыландыру көздері 7
10. Қазақстанда инвестицияларға мемлекеттік қолдау. 7
Инв жоба түрлері,мәні. 81.Кәсіпорынның жаңартпашылық-инв/қ қызметінің мәні ж/е мағынасы.
Инв/я-кәсіпкерлі н/е басқа бір қызмет об/не пайда табу мақсатымен салынған ақша құралдары,БҚ,мүліктік құқық т.б.Инновация-өнімнің н/е технол/ң жетілдірілген н/е жаңа түріне ие болған инновациялық процестің соңғы нәтижесі.Жаңартпашылық процесі өзіне ғылыми-зертеу,тәжірбие-конструкторлық,жобалық-технологиялық жұмыстар,жаңа өнімді өндіру мен пайдалану,жаңа технол/қ процесті ж/е өндірісті ұйымд/ң жаңа әдістерін қолдану.Инвес/қ ж/е жаңартпашылық жобаларды құрау ж/е іске асыру келесі кезеңдерді қоса отырып,жүзеге асырады:-инвес/қ ойды алдын-ала негіздеу ж/е таңдау,-ғылыми зерттеу ж/е тәжірибе конструкторлық жұмыстары.-инв/қ мүмкіндіктерлі зерттеу.-жобаның техникалық-эк/қ негізделуі,-ғылыми-зерттеу ж/е жоб-қ құжаттамаларды дайындау.-құрылыс-монтаж жұмыстары.-өндірісті иемдену ж/е дайындау.-объектіні пайд/у ж/е өнімді шығаруды ұйым/ру.Инв/қ ойды қалыптастыру көрс/ді:-ғылыми ойды негіздеу.-техникалық ж/е ғылыми шешімдерді иннов/қ,патенттік,экологиялық талдау.-сертификациялық талаптарды орындауға тексеріс жасау.Иннов/қ мүмк-ді зерттеу:-өнімге,жұмысқа,қызметке деген сұранысты талдау.-өнімге деген базалық,ағ/ғы,болжамды бағаның деңг/н ан/у. -инвес-ң болжалынған көлемін ан/у.-жаңартп/инв жобаның эк/қ,қоғ/қ,комм/қ тиімділігін бағалау.-әлуетті(потенциальный)инв/р үшін иннов/қ ұсыныстарды әзірлеу.Инв-қ жобаның техн-қ эк-қ негіздемесі қосады:-маркетингтік зерттеу жүргізу(сұраныс,ұсыныс,баға).-өнімді өткізу бағд-н әзірлеу.-инв-қ жобаны жүзеге асыруды ету.-инженерлік қамсызд-ды әзірлеу.-қоршаған ортаны сақтау жөнінде шар-ды әзірлеу.-кәсіпорынды басқару жүйесін сипаттау.-тәуекелді бағалау.-инв/қ жобаның мерзімн мерзімін ан/у.Жобаларды әзірлеу кезінде инв-ң келесі формалары қолд-ды:-ақша құралдары ж/е ол/ң эквиваленттері.-ғимараттар,көлік,құрал-жабд,өлшеу аппаратуралары,т б мүліктер.-мүліктік құқ/р.Жаңартпашылық-инв/қ тиімділікті бағ/у кезінде қажет:-өнім,ресурс,ақша құралдарының ағымын үлгілеу.-инв жобаның шар-қ қызметке,кәсіп/н жағдайына әсерін ан/у.-инв жобаның қоршаған ортаға әсері.-инфляциялық әсерін ес/у. Инв/қ қызмет-жеке ж/е заңды тұлғалардың,комм/қ ұйым/ң жарғ/қ кап/на қатысуы жөн/гі не кәс-к қызмет үшін пайдаланылатын тіркелген активтерді құрау не ұлғайту жөн/гі қызметі.Инв.қызм-ң суб/рі-инвесторлар,тапсырыс берушілер,жұмысты атқарушылар.инв.қызмет объек/н қолданушылар,жеткізушілер,заңды тұл/р т.б.Инв.қызмет об/рі-қайта құрылған ж/е модернизацияланған нег.қорлар ж/е ұлттық шаруаш/ң әр түрлі салаларындағы айналым құралдары,БҚ,мақсатты ақша салымдары,ғыл-техник/қ өнімдер,мүліктік құқық.Барлық инвесторлар инв.қызметті жүзеге асыруға құқылы.Инвестор инв-ң тиімділігін,көлемін,бағытын,мөлшерін дербес ан-ды.Инв.қызметтің белг.бір қызмет түрлерімен айналыс-н қатысушылары қызметтің осы түрімен айн-ға құқық беретін лицензиялар не сертификат алулары к/к.Инв.қызметтің аяқталмаған об/рі инв-қ процесс суб/нің үлестік менш-де б/ы.Инвесторлармен салынған не алынған мақсатты банктік салымдар,акциялар не БҚ,ал-н мүлік үшін төлемдер,арендалық құқығы оларды алу жағд/да инвесторлар өздері өтейді.Инв.қызмет жүрг-ң қиыншылығы кейбір жағд-да инфл-дан басқа инв-қ сф/ғы сәйкессіздіктің болуымен қиындатылады

2.Инвестициялар классификациясы.
Инв/я-кәсіпкерлік н/е басқа да қызмет об/не табыс табу н/е басқа пайдалы тиімділік алу мақсатында салынатын ақша құралдары,БҚ,мүліктер, ақшалай құндылығы бар өзге де құқықтар. Ең нег.жіктеу белгісі-капитал салынған об/т,оның негізінде нақты ж/е қ/қ(қоржындық)инв/ды бөліп көрсетуге б/ы.Нақты инв/р-пайда табу үшін,тауар өндірісімен ж/е қызмет көрсетумен байл/ты нақты активтерге кез-келген ақша құралдарын салу.Бұл салым кәсіп/ң өнді/тік н/е өнд/тік емес бағыттағы негізгі қорларды көбейтуге бағытталған. Қ/қ(қоржындық) инв/р-пайда алу мақсатында,БҚ формасындағы активтерді сатып алу. Инв/ды жіктеудің келесі белгісі-инвестициялау периоды,оның негізінде қысқа,орта ж/е ұзақ мерзімді инв/ды бөліп көрсетуге б/ы.Қысқа мерзімді инв/р-бір жылға дейінгі период іш/гі ақша құралдарының салымы,1ж дейінгі. Ұзақ мерзімді инв/дың негізгі формасы-кәсіп/ң нег.құралдарды қайта өндіруге деген капиталдық салымдары,3ж жоғары.Орта м инв 1-3ж дейінгі.Фирманың инв/қ процеске қатысуына байл/ты тікелей ж/е жанама инв/ды бөліп көрс/ге б/ы.Тікелей инв/р салған кезде кәсіпорын-инвестор капитал салатын об/ні таңдау проц/е тікелей қатысады.Жанама инв/р инвестициялау об/н таңдау процесіне делдалды,инв/қ қорды н/е қ/қ делдалдың қатысуын қажет етеді.Бұл көбінесе БҚға салынатын инв/р.Меншік формасына сәйкес мем/к ж/е жеке меншік инв/р ажыр/ы.Жеке меншік инв/р-азаматтардың, кәсіпкерлік ұйымдар құралдарының салымы.Мем/к инв/р-бұл мем/к кәсіпорын,мем/к б/тің әр түрлі деңг/нің ж/е мем/к б/тен тыс қорлардың құралдарының салымдары.Сонымен қатар венчурлы инвестицияларды және аннуитетті бөліп көрсетуге болады.Венчурлы инвестициялар-бұл кіші инновациялық кәсіпорындарды жаңа технологиялар облысында қаржыландыруға қажетті капиталдың тәуекелді салымдары.Бұл- жаңа кәсіпорындарға немесе өз қызметін жоғары тәуекелмен байланысты бизнестің жаңа салаларында жүргізетін кәсіпорындарға акциялардың салымы.Аннуитет-салымшыға үнемі біркелкі уақыт аралығында табыс әкелетін инв/р.Негізінен бұл сақ/ру ж/е зейнетақы қорларына құралдар салымы. Инв/қ рес/ға деген меншік формасына байл/ты:мемл/к,шетел,аралас,жеке б/ы.Мемл-мемл.басқару орг-ның мемл. формадағы кәсіп/ға салымы.Шетел-шетел фирм/ң,ұйымд/ң,мемл/ң салымдары.Аралас-отандық ж/е шетел эк/қ суб/р салымдары.

3.Жобаның өмірлік циклі. Инв жобаның бағасы мен кешендік талдау.
Жоб/ды инв/у мәселесін зерттеу үшін басты ұғым жоб/ң өмірлік циклі б.т.Жоб/ң өмірлік циклі-жобаның п.болу мезеті мен оның жойылу мезеті ар-ғы уақыт.Жин-н тәжірибеге б/сты жоба өтетін жағд-ды фаза(этап,стадия)д.а.Инв/я об/сі бөлінеді:1)жоба масштабы б-ша кіші ж/е мега жобалар.2)жоба бағыты б-ша коммерц ж/е әл/к.Кіші жоба масштабы б-ша үлкен емес,көлемі қарапайым ж/е шектелген.Америк/қ тәжірбиеде кап-л салымы-10-15млн.Мега жоба бөлінген рес/р мен жалпы мақсатқа біріктірілген көп өзара байл-н жоб/дан тұрады ж/е оларды уақыттық өтеуге б-ты жіб-ген мақсатты бағд-р.Ондай бағд-р х/қ,мемл-к,ұлттық,айсақтық б/ы.Жобаны өтк-гі кезеңдер:1)Инв/я алд/ғы фаза.а)инв мүмк/ті талдау.б)алдан-ала техник/қ эк/қ дәлелдеме.в)инв мүмкіндіктер жөн/гі баяндама.2)инв фаза:а)келісімдерді бекіту ж/е хабарласу,б)жобалау,в)құрылыс,г)маркетинг,д)оқыту,е)эксплуатац-у,ж)қабылдау ж/е жіберу,э)құрал-жаб ауыстару,к)кеңейту ж/е инновация.Инв.жобаны құру ж/е өткізу келесі этаптардан тұрады:Инв/қ пікірлер(идея құру):1)ойлардың тууы ж/е дәлелденуі,2)техн-к шеш-ң иннов-қ,патенттік,эколог анализы.3)сертифик-қ талдаудың орындалу қажеттілігін тексеру.4)инв-қ ойларды аймақтық,жерг-і,салалық басқыру орг-мен алжын-ала келісу5)ақп-қ мемирандум дай/у.
Жоб/ң бағасы жоба рес-ң бағасының,атқар-н жұмыстың уақыты мен бағ-ң жиынтығымен анықт-ды.Жоб/ң құнын басқару келесі проц/ді қосады:-жоба құнын бағ/у,-жобаны бюджеттендіру,-жобаның бағасын бақ/у.Бағаны басқару жобаның өмірлік циклі кезеңінде ж/е мақсатына байл-ы жоба бағаларының әр түрлері мен әдістері қолд-ы.Жоба бағасы мына рес/мен ан-ды:-құрал-жабд(с салу,жалға алу,лиз/г),-өндірістік қуаттар,құрылғылыр.-жұмыс күші,-шығыс тауарлары,-материалдар,-оқытулар,семинарлар,конфер-р.-субконтрактілер.Жоба бағалаудың бағасының түрлері:1.жоба концепциясы.Мақсаты-өмірлік қаб-н бағалау,жоб-ң қаржылық атқарылуы.2.инв-ды негіздеу .Мақс-жоспраланған шығындарды бюджеттік шектеулермен салыстыру.3.техникалық-экономик негіздеу.М-инв шешімдерді қаб/у,жобаны қаржыландыру.4.Қызмет құжаттамал-н жасау.5.жобаның ауытқуы.М-жасалған жұм-ң бағасын бағалау.6 пайдалануға беру.7.пайдалану.8.жобаның аяқталуы

4. Дисконттау мәні ж/е оны инв бағалауда қолдану.
Инв-қ жобаның эк/қ тиімділігін бағалау түрлі критерилер мен көрс/р жүйесі көмегімен жүзеге асады.Эк/қ ж/е қарж талдауда жобаның ағ/ғы ж/е болаш-ғы құнын өлшеу үшін арнаулы әдіс-дисконттау қолд-ы.Диск/у -диск-у коэф-н қолдана отырып нәтиже шығын/ң бастапқы сомаларын ан-у әдісі.Бұл коэф-ті банктік сақ/ру қызметі облысында эк/қ есептерді шешу үшін қолд-ы.Әсіресе мәміле,несиел-у,сақ/ру тәуекелін ан-у алдында төлемді өтеу.Дисконт құны капитал нарығында ұз.мерз.займдар б-ша инвестормен төленетін %-ң фактілі құнынан төмен болмау к/к.Инв-қ жобаны бағалау кезінде әртүрлі мерзімдегі көрс/ді өлшеу дисконттау жолымен жүрг-і.Бұл мақсатта дисконт нормасыҰқсас жұмыстар

ҚР-на шетелдік инвестицияны тарту және оны қолдану мәселелері
Инвестициялар, олардың түрлері, қызметі және жүйесі
Инвестициялардың экономикалық тиімділігін жоспарлау
Инвестициялық тәуекелдіктер түсінігі және олардың түрлері
Инвестиция туралы
Қаржылық инвестиция портфелінің түсінігі, мазмұны және түрлері
Қаржылық инвестицияның теориялық негіздері
БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП СЧЕТТАРЫН КЛАССИФИКАЦИЯЛАУ ЖӘНЕ БҰЛАРДЫҢ ЖОСПАРЫ
Материалды айналым активтерінің қорларының өсуін инвестициялау
Инвестициялық қызметтің ерекшеліктері мен формалары
Қазақстанға шетелдік тікелей инвестициялардың елдер бойынша жиынтық ағыны
Ақпараттық технологиялардың классификациясы
Инвестицияларды есепке алу.
Қажетті инвестициялардың құрамы мен мінездемесі
Тігін бұйымдарының классификациясы
БАКТЕРИЯЛАР КЛАССИФИКАЦИЯСЫ
Өлшеу әдістерінің классификациясы
Саңырауқұлақтардың классификациясы
Жаңа инвестицияларды тартуды жандандыру
Биологияны оқытудың әдістерінің классификациясы