Инвестициялар классификациясы.

СОДЕРЖАНИЕ

2.Инвестициялар классификациясы. 2
3.Жобаның өмірлік циклі. Инв жобаның бағасы мен кешендік талдау. 3
4. Дисконттау мәні ж/е оны инв бағалауда қолдану. 4
5. Инвест-ң тиімділігін бағалаудағы динамикалық әдіс(NPV,PI,DPP,IRR) 4
6.Инв бағаның стат-қ әдістері( PP,ARR) 5
7.инв жобаның ақша ағымының элементтері ж/е құрамы. 5
8.Тәуекел жағд-да инв-қ шешімдерді қабылдау. 6
9.Инв қызметті қаржыландыру көздері 7
10. Қазақстанда инвестицияларға мемлекеттік қолдау. 7
Инв жоба түрлері,мәні. 8



1.Кәсіпорынның жаңартпашылық-инв/қ қызметінің мәні ж/е мағынасы.
Инв/я-кәсіпкерлі н/е басқа бір қызмет об/не пайда табу мақсатымен салынған ақша құралдары,БҚ,мүліктік құқық т.б.Инновация-өнімнің н/е технол/ң жетілдірілген н/е жаңа түріне ие болған инновациялық процестің соңғы нәтижесі.Жаңартпашылық процесі өзіне ғылыми-зертеу,тәжірбие-конструкторлық,жобалық-технологиялық жұмыстар,жаңа өнімді өндіру мен пайдалану,жаңа технол/қ процесті ж/е өндірісті ұйымд/ң жаңа әдістерін қолдану.Инвес/қ ж/е жаңартпашылық жобаларды құрау ж/е іске асыру келесі кезеңдерді қоса отырып,жүзеге асырады:-инвес/қ ойды алдын-ала негіздеу ж/е таңдау,-ғылыми зерттеу ж/е тәжірибе конструкторлық жұмыстары.-инв/қ мүмкіндіктерлі зерттеу.-жобаның техникалық-эк/қ негізделуі,-ғылыми-зерттеу ж/е жоб-қ құжаттамаларды дайындау.-құрылыс-монтаж жұмыстары.-өндірісті иемдену ж/е дайындау.-объектіні пайд/у ж/е өнімді шығаруды ұйым/ру.Инв/қ ойды қалыптастыру көрс/ді:-ғылыми ойды негіздеу.-техникалық ж/е ғылыми шешімдерді иннов/қ,патенттік,экологиялық талдау.-сертификациялық талаптарды орындауға тексеріс жасау.Иннов/қ мүмк-ді зерттеу:-өнімге,жұмысқа,қызметке деген сұранысты талдау.-өнімге деген базалық,ағ/ғы,болжамды бағаның деңг/н ан/у. -инвес-ң болжалынған көлемін ан/у.-жаңартп/инв жобаның эк/қ,қоғ/қ,комм/қ тиімділігін бағалау.-әлуетті(потенциальный)инв/р үшін иннов/қ ұсыныстарды әзірлеу.Инв-қ жобаның техн-қ эк-қ негіздемесі қосады:-маркетингтік зерттеу жүргізу(сұраныс,ұсыныс,баға).-өнімді өткізу бағд-н әзірлеу.-инв-қ жобаны жүзеге асыруды ету.-инженерлік қамсызд-ды әзірлеу.-қоршаған ортаны сақтау жөнінде шар-ды әзірлеу.-кәсіпорынды басқару жүйесін сипаттау.-тәуекелді бағалау.-инв/қ жобаның мерзімн мерзімін ан/у.Жобаларды әзірлеу кезінде инв-ң келесі формалары қолд-ды:-ақша құралдары ж/е ол/ң эквиваленттері.-ғимараттар,көлік,құрал-жабд,өлшеу аппаратуралары,т б мүліктер.-мүліктік құқ/р.Жаңартпашылық-инв/қ тиімділікті бағ/у кезінде қажет:-өнім,ресурс,ақша құралдарының ағымын үлгілеу.-инв жобаның шар-қ қызметке,кәсіп/н жағдайына әсерін ан/у.-инв жобаның қоршаған ортаға әсері.-инфляциялық әсерін ес/у. Инв/қ қызмет-жеке ж/е заңды тұлғалардың,комм/қ ұйым/ң жарғ/қ кап/на қатысуы жөн/гі не кәс-к қызмет үшін пайдаланылатын тіркелген активтерді құрау не ұлғайту жөн/гі қызметі.Инв.қызм-ң суб/рі-инвесторлар,тапсырыс берушілер,жұмысты атқарушылар.инв.қызмет объек/н қолданушылар,жеткізушілер,заңды тұл/р т.б.Инв.қызмет об/рі-қайта құрылған ж/е модернизацияланған нег.қорлар ж/е ұлттық шаруаш/ң әр түрлі салаларындағы айналым құралдары,БҚ,мақсатты ақша салымдары,ғыл-техник/қ өнімдер,мүліктік құқық.Барлық инвесторлар инв.қызметті жүзеге асыруға құқылы.Инвестор инв-ң тиімділігін,көлемін,бағытын,мөлшерін дербес ан-ды.Инв.қызметтің белг.бір қызмет түрлерімен айналыс-н қатысушылары қызметтің осы түрімен айн-ға құқық беретін лицензиялар не сертификат алулары к/к.Инв.қызметтің аяқталмаған об/рі инв-қ процесс суб/нің үлестік менш-де б/ы.Инвесторлармен салынған не алынған мақсатты банктік салымдар,акциялар не БҚ,ал-н мүлік үшін төлемдер,арендалық құқығы оларды алу жағд/да инвесторлар өздері өтейді.Инв.қызмет жүрг-ң қиыншылығы кейбір жағд-да инфл-дан басқа инв-қ сф/ғы сәйкессіздіктің болуымен қиындатылады

2.Инвестициялар классификациясы.
Инв/я-кәсіпкерлік н/е басқа да қызмет об/не табыс табу н/е басқа пайдалы тиімділік алу мақсатында салынатын ақша құралдары,БҚ,мүліктер, ақшалай құндылығы бар өзге де құқықтар. Ең нег.жіктеу белгісі-капитал салынған об/т,оның негізінде нақты ж/е қ/қ(қоржындық)инв/ды бөліп көрсетуге б/ы.Нақты инв/р-пайда табу үшін,тауар өндірісімен ж/е қызмет көрсетумен байл/ты нақты активтерге кез-келген ақша құралдарын салу.Бұл салым кәсіп/ң өнді/тік н/е өнд/тік емес бағыттағы негізгі қорларды көбейтуге бағытталған. Қ/қ(қоржындық) инв/р-пайда алу мақсатында,БҚ формасындағы активтерді сатып алу. Инв/ды жіктеудің келесі белгісі-инвестициялау периоды,оның негізінде қысқа,орта ж/е ұзақ мерзімді инв/ды бөліп көрсетуге б/ы.Қысқа мерзімді инв/р-бір жылға дейінгі период іш/гі ақша құралдарының салымы,1ж дейінгі. Ұзақ мерзімді инв/дың негізгі формасы-кәсіп/ң нег.құралдарды қайта өндіруге деген капиталдық салымдары,3ж жоғары.Орта м инв 1-3ж дейінгі.Фирманың инв/қ процеске қатысуына байл/ты тікелей ж/е жанама инв/ды бөліп көрс/ге б/ы.Тікелей инв/р салған кезде кәсіпорын-инвестор капитал салатын об/ні таңдау проц/е тікелей қатысады.Жанама инв/р инвестициялау об/н таңдау процесіне делдалды,инв/қ қорды н/е қ/қ делдалдың қатысуын қажет етеді.Бұл көбінесе БҚға салынатын инв/р.Меншік формасына сәйкес мем/к ж/е жеке меншік инв/р ажыр/ы.Жеке меншік инв/р-азаматтардың, кәсіпкерлік ұйымдар құралдарының салымы.Мем/к инв/р-бұл мем/к кәсіпорын,мем/к б/тің әр түрлі деңг/нің ж/е мем/к б/тен тыс қорлардың құралдарының салымдары.Сонымен қатар венчурлы инвестицияларды және аннуитетті бөліп көрсетуге болады.Венчурлы инвестициялар-бұл кіші инновациялық кәсіпорындарды жаңа технологиялар облысында қаржыландыруға қажетті капиталдың тәуекелді салымдары.Бұл- жаңа кәсіпорындарға немесе өз қызметін жоғары тәуекелмен байланысты бизнестің жаңа салаларында жүргізетін кәсіпорындарға акциялардың салымы.Аннуитет-салымшыға үнемі біркелкі уақыт аралығында табыс әкелетін инв/р.Негізінен бұл сақ/ру ж/е зейнетақы қорларына құралдар салымы. Инв/қ рес/ға деген меншік формасына байл/ты:мемл/к,шетел,аралас,жеке б/ы.Мемл-мемл.басқару орг-ның мемл. формадағы кәсіп/ға салымы.Шетел-шетел фирм/ң,ұйымд/ң,мемл/ң салымдары.Аралас-отандық ж/е шетел эк/қ суб/р салымдары.

3.Жобаның өмірлік циклі. Инв жобаның бағасы мен кешендік талдау.
Жоб/ды инв/у мәселесін зерттеу үшін басты ұғым жоб/ң өмірлік циклі б.т.Жоб/ң өмірлік циклі-жобаның п.болу мезеті мен оның жойылу мезеті ар-ғы уақыт.Жин-н тәжірибеге б/сты жоба өтетін жағд-ды фаза(этап,стадия)д.а.Инв/я об/сі бөлінеді:1)жоба масштабы б-ша кіші ж/е мега жобалар.2)жоба бағыты б-ша коммерц ж/е әл/к.Кіші жоба масштабы б-ша үлкен емес,көлемі қарапайым ж/е шектелген.Америк/қ тәжірбиеде кап-л салымы-10-15млн.Мега жоба бөлінген рес/р мен жалпы мақсатқа біріктірілген көп өзара байл-н жоб/дан тұрады ж/е оларды уақыттық өтеуге б-ты жіб-ген мақсатты бағд-р.Ондай бағд-р х/қ,мемл-к,ұлттық,айсақтық б/ы.Жобаны өтк-гі кезеңдер:1)Инв/я алд/ғы фаза.а)инв мүмк/ті талдау.б)алдан-ала техник/қ эк/қ дәлелдеме.в)инв мүмкіндіктер жөн/гі баяндама.2)инв фаза:а)келісімдерді бекіту ж/е хабарласу,б)жобалау,в)құрылыс,г)маркетинг,д)оқыту,е)эксплуатац-у,ж)қабылдау ж/е жіберу,э)құрал-жаб ауыстару,к)кеңейту ж/е инновация.Инв.жобаны құру ж/е өткізу келесі этаптардан тұрады:Инв/қ пікірлер(идея құру):1)ойлардың тууы ж/е дәлелденуі,2)техн-к шеш-ң иннов-қ,патенттік,эколог анализы.3)сертифик-қ талдаудың орындалу қажеттілігін тексеру.4)инв-қ ойларды аймақтық,жерг-і,салалық басқыру орг-мен алжын-ала келісу5)ақп-қ мемирандум дай/у.
Жоб/ң бағасы жоба рес-ң бағасының,атқар-н жұмыстың уақыты мен бағ-ң жиынтығымен анықт-ды.Жоб/ң құнын басқару келесі проц/ді қосады:-жоба құнын бағ/у,-жобаны бюджеттендіру,-жобаның бағасын бақ/у.Бағаны басқару жобаның өмірлік циклі кезеңінде ж/е мақсатына байл-ы жоба бағаларының әр түрлері мен әдістері қолд-ы.Жоба бағасы мына рес/мен ан-ды:-құрал-жабд(с салу,жалға алу,лиз/г),-өндірістік қуаттар,құрылғылыр.-жұмыс күші,-шығыс тауарлары,-материалдар,-оқытулар,семинарлар,конфер-р.-субконтрактілер.Жоба бағалаудың бағасының түрлері:1.жоба концепциясы.Мақсаты-өмірлік қаб-н бағалау,жоб-ң қаржылық атқарылуы.2.инв-ды негіздеу .Мақс-жоспраланған шығындарды бюджеттік шектеулермен салыстыру.3.техникалық-экономик негіздеу.М-инв шешімдерді қаб/у,жобаны қаржыландыру.4.Қызмет құжаттамал-н жасау.5.жобаның ауытқуы.М-жасалған жұм-ң бағасын бағалау.6 пайдалануға беру.7.пайдалану.8.жобаның аяқталуы

4. Дисконттау мәні ж/е оны инв бағалауда қолдану.
Инв-қ жобаның эк/қ тиімділігін бағалау түрлі критерилер мен көрс/р жүйесі көмегімен жүзеге асады.Эк/қ ж/е қарж талдауда жобаның ағ/ғы ж/е болаш-ғы құнын өлшеу үшін арнаулы әдіс-дисконттау қолд-ы.Диск/у -диск-у коэф-н қолдана отырып нәтиже шығын/ң бастапқы сомаларын ан-у әдісі.Бұл коэф-ті банктік сақ/ру қызметі облысында эк/қ есептерді шешу үшін қолд-ы.Әсіресе мәміле,несиел-у,сақ/ру тәуекелін ан-у алдында төлемді өтеу.Дисконт құны капитал нарығында ұз.мерз.займдар б-ша инвестормен төленетін %-ң фактілі құнынан төмен болмау к/к.Инв-қ жобаны бағалау кезінде әртүрлі мерзімдегі көрс/ді өлшеу дисконттау жолымен жүрг-і.Бұл мақсатта дисконт нормасы



Скачать работу







Скачать работу