Азаматтық құқық

Азаматтық құқық, азаматтық заңнама түсінігі. Азаматтық құқықтық қатынастар. Азаматтық құқықтағы мерзімдер. Азаматтық құқықтарды іске асыру және қорғау. Өкілдік және сенімділік. Азаматтар (жеке тұлғалар) азаматтық құқықтың субьектілері ретінде. Заңды тұлғалар азаматтық құқық субьектілері ретінде. Мемлекет азаматтық құқық субьектісі ретінде. Азаматтық құқық обьектілері. Азаматтық құқықтағы мәміле институты. Меншік құқығы түсінігі мен түрлері. Меншік құқығының пайда болуы мен тоқтатылуы. Өзге де заттық құқықтар. Жалпы меншік. Меншік құқығын қорғау. Міндеттемелер түсінігі мен тараптары. Азаматтық-құқықтық шарттар. Жалпы ережелер. Міндеттемелерді орындау. Міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету тәсілдері. Міндеттемелердің тоқтатылуы. Азаматтық құқық бойынша жауапкершілік.
Сату-сатып алу шартын құқықтық қамтамасыз ету. Сату-сатып алу шартының түрлері бойынша сипаттамасы. Айырбас. Сыйға тарту шарты. Рента және асырауындағыларды өмір бойы асырау. Мүліктік жалдау шарты (арендалар). Мердігерлік шарттары.Тасымалдау шарттары. Сақтандыру. Есептік-несиелік қатынастар. Заңды және нақты қызметтерді көрсету, бірлескен қызметті ұйымдастыру туралы шарттары. Конкурстық міндеттемелер. Зиян келтіру салдарынан пайда болатын міндеттемелер. Зияткерлік меншік құқығы. Жалпы ережелер. Авторлық құқық. Аралас құқықтар. Өнертабыс, пайдалы модель, өнеркәсіптік үлгі үшін құқығы. Тауарлар мен қызметтердің азаматтық айналым қатысушыларын дараландыру құралдары. Мұрагерлік құқық.

Ұсынылатын әдебиет

1. Гражданское право. Том 1. Учебник для вузов (академический курс), под ред. М.К. Сулейменова, Ю.Г. Басина. –Алматы, 2000.
2. Гражданское право. Том 2. Учебник для вузов (академический курс), под ред. М.К. Сулейменова, Ю.Г. Басина. –Алматы, 2000.
3. Диденко А.Г, Басин Ю.Г, Иоффе О.С. и др. Гражданское право: Учебное пособие. Алматы, 1999.
4. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть). Комментарий. В 2-х кн., под ред. М.К. Сулейменова, Ю.Г. Басина. Алматы, 1998.
5. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть). Комментарий, под ред. М.К. Сулейменова, Ю.Г. Басина. Алматы, 2000.
6. Гражданское право. Учебник в 2-х Ч, под ред. Е.А. Суханова. - М., 1993.
7. Гражданское право, под ред. Ю.К.Толстого и А.П. Сергеева. В 3-х Т.СПб., 1996-99.
8. Басин Ю.Г. Сделки. Алматы, 1997.
9. Басин Ю.Г. Юридические лица по гражданскому законодательству Республики Казахстан. Понятие и общая характеристика. Учебное пособие. - Алматы., 2000.
10. Гражданское и торговое право капиталистических государств, под ред. Е.А. Васильева. М., 1993.

2. Азаматтық-іс жүргізу құқығы

Азаматтық процессуалды сот ісін жүргізу туралы заңнама. Азаматтық іс жүргізу құқығының қағидаттары.Азаматтық іс жүргізу құқықтық қатынастары. Азаматтық процестегі тараптар. Қорғау. Іс жүргізу құқықтары мен тараптардың міндеттері. Азаматтық процестегі үшінші тұлғалар. Соттағы өкілдік. Іс жүргізу мерзімдері. Дәлелдер мен дәлелдеу. Талап. Азаматтық істерді бірінші сатыдағы сотта қарау. Бірінші сатыдағы сот актілері. Сырттай өндіріс пен сырттай шешім. Бұйрық өндірісі мен сот бұйрығы. Апелляциялық саты сотындағы өндіріс. Сот қадағалауы тәртібіндегі өндіріс. Жаңадан ашылған жағдайлар бойынша заңдық күшіне енген шешімдер, анықтамалар мен қаулыларды қайта қарау өндірісі. Сот актілері мен өзге де органдар актілерінің орындалуы.

Ұсынылатын әдебиет

1. Гражданский процесс: Учебник /Под ред.В.А.Мусина, Н.А.Чечиной, Д.М.Чечета.- М., 1996
2. Гражданское процессуальное право: Учебник /Под ред.М.С.Шакарян - М., 2004
3. Учебник гражданского процесса /Под ред.М.К.Треушникова - М., 1996
4. С.А.Акимбекова. Разбирательство гражданских дел в суде апелляционной инстанции. Алматы, 2002
5. З.Х.Баймолдина. Гражданское процессуальное право РК:- Т.1: Учебник – Алматы, 2001
6. З.Х.Баймолдина. Гражданское процессуальное право РК:- Т.2: Учебник – Алматы, 2001
7. З.Х.Баймолдина. Доказывание и доказательства в гражданском судопроизводстве. – Алматы, 2001
8. З.Х.Баймолдина. Исковой порядок защиты в суде. – Алматы, 2001
9. З.Х.Баймолдина. Разбирательство гражданских дел в суде первой инстанции. – Алматы, 2001
10. З.Х.Баймолдина. Производство по пересмотру судебных актов по гражданским делам: Учебное пособие. – Алматы, 2001
11. А.Р.Белкин. Теория доказывания: Научно-методическое пособие. - М., 2000
12. Е.А. Борисова. Апелляция в гражданском и арбитражном процессе. - М., 1997
13. В.В.Вандышев, Д.В.Дернова. Гражданский процесс. – Спб. 2001

3. Қылмыстық құқық (жалпы және ерекше бөлімдер)

Қылмыстық құқық түсінігі, пәні, міндеттері мен жүйесі. Қылмыстық құқық қағидаттары. Қылмыстық заң. Қылмыс пен қылмыстылық түсінігі. Қылмыстық жауапкершілік және оның негіздемесі. Қылмыс құрамы. Қылмыс обьектісі. Қылмыстың обьективті жағы. Қылмыстың субъективті жағы. Қылмыс субьектісі. Қылмыс жасау кезеңдері. Қылмысқа қатысу. Қылмыстардың көптігі. Іс-әрекетті қылмысқа жататынын жоққа шығаратын жағдайлар. Жазалар түсінігі мен мақсаттары. Жазалар жүйесі мен түрлері. Қылмыстық жауапкершіліктен босату. Жазалаудан босату. Рақымшылық, кешірім беру, сотталғандық. Кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауапкершілігі. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары. Қылмыстық құқықтың ерекше бөлігінің түсінігі, оның мәні мен жүйесі. Тұлғаға қарсы қылмыстар. Отбасы мен кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстар. Адам мен азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарына қарсы қылмыстар. Адамзаттың бейбіт өмірі мен қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар. Мемлекеттің конституциялық құрылыс негіздері мен қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар. Меншікке қарсы қылмыстар. Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстар. Коммерциялық және өзге де ұйымдардың қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстар. Қоғамдық қауіпсіздік және қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстар. Тұрғындардың денсаулығы мен адамгершілігіне қарсы қылмыстар. Экологиялық қылмыстар. Көліктік қылмыстар. Мемлекеттік қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстар. Басқару тәртібіне қарсы қылмыстар. Әділдік пен жазаларды орындау тәртібіне қарсы қылмыстар. Әскери қылмыстар. Әскери борышты өтеу тәртібіне қарсы қылмыстар.

Ұсынылатын әдебиет

1. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан // Под ред. Рогова И.И., Рахметова С.М. – Алматы: Баспа, 1999.
2. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан. – Алматы: Жеты жаргы, 2000.
3. Комментарий к изменениям и дополнениям в Уголовный кодекс Республики Казахстан // Отв. ред. И.Ш. Борчашвили. М.М. Оразалиева. Караганда, 2003.
4. Курс уголовного права в пяти томах. Т. 1: Общая часть Учение о преступлении // Под ред. Н. Кузнецовой, И. Тяжковой – М.: Зерцало, 2002.
5. Курс уголовного права в пяти томах. Т. 2: Общая часть Учение о преступлении // Под ред. Н. Кузнецовой, И. Тяжковой – М.: Зерцало, 2002.
6. Назначение наказания в виде смертной казни (уголовно-правовые и нравственные аспекты). – Караганда, 2000.
7. Поленов Г.Ф. Схемы по уголовному праву РК. Общая часть. – Алматы, 1998.
8. Поленов Г.Ф. Уголовное право Республики Казахстан: Учеб. пособие. – Алматы: Эдiлет Пресс, 2000.
9. Саматова Г.Б. Схемы по уголовному праву Республики Казахстан. Преступления против личности. – Алматы, 2003.
10. Уголовное право Казахстана (Общая часть): Учебник для ВУЗов. – Алматы, 1998.
11. Уголовное право Республики Казахстан: Ч. Особ. Т. 1. Алматы: Данекер, 1999.
12. Уголовное право Республики Казахстан: Ч. особ. Т. 2. Алматы: Данекер, 2000
13. Уголовное право Республики Казахстан: Ч. особ. Алматы: Жетi жарғы, 2003.

4. Қылмыстық-іс жүргізу құқығы

Қылмыстық процестің түсінігі мен мәні. Қылмыстық-іс жүргізу заңнамасы. Қылмыстық процестің міндеттері мен қағидаттары. Қылмыстық процестің субьектілері. Қылмыстық- іс жүргізу қызметінің жалпы ережелері. Қылмыстық процестегі дәлелдер мен дәлелдеу. Іс жүргізудің мәжбүрлеу шаралары. Қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі өндіріс. Бірінші сатылы соттағы өндіріс. Заңдық күшіне енбеген үкімдер мен қаулыларды қайта қарау. Сот шешімдерін орындау. Заңдық күшіне енбеген сот шешімдерін қайта қарау бойынша өндіріс. Қылмыстық істердің жекеленген санаттары бойынша өндірістің ерекшеліктері. Есуастарға қатысты медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы істер бойынша сот өндірісі. Қылмыстық процесті жүргізуші органдардың шет мемлекеттердің қылмыстық істер бойынша құзырлы мекемелері мен лауазымдық тұлғаларымен өзара әрекеті


Ұсынылатын әдебиет

1. Назарбаев Н.А. Правосудие – это справедливость. Выступление Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева на III съезде судей РК // Юридическая газета. – 2001. – 11 июня.
2. Құқық қорғау органдары: Заң актілерінҰқсас жұмыстар

Азаматтық құқық
АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҢ ПӘНІ, ЖҮЙЕСІ
Азаматтық құқық нормалары
Қоғамдық қатынастардың азаматтық – құқықтық реттеу тәсілдері
Азаматтық құқық қағидалары
Азаматтық құқық қағидалары түсінігі
Азаматтық құқық және халықаралық құқық нормалары
Азаматтық құқықтың қағидалары
Азаматтық құқықтың мүліктік және мүліктік емес қатынастары
Азаматтық - құқықтық қатынастар
Кәсіпкеріктің дамуының алғы шарты құқықтық қамтасыз етілуі
Қаржылық лизингті жүзеге асыру барысында қатысушы субъектілер анықталып,міндеттері және құқықтары белгіленеді
Азаматтық және еңбек құықтары
Азаматтық құқық табиғи ресустарды пайдалану
Азаматтық іс жүргізу құқықғының пәні, әдісі, жүйесі мен қағидаттары.
АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҢ ПРИНЦИПТЕРІ (ҚАҒИДАТТАРЫ)
Авторлық құқық
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңдар
Әкімшілік-қуқықтық қатынастар