Диалектика — даму мен ең жалпы байланыс жөніндегі ілім

1.2. Мемлекеттің салықтық қызметі..................................................................33
1.3. Салықтық құқық құкықтық құрылым ретінде..........................................55
1.4. Салықтық құқықтық нормалар жөне салықтық құқықтық қатынастар....................................................................................................65
1.5. Салықтық міндеттемелер.............................................................................91
1.6. Шағын кәсіпкерлікке арналған арнаулы салық режимі.........................104
1.7. Салық салу аясындағы салықтық ынталандыру...................................... 125
және мемлекеттік мәжбүрлеу................................................................... 125
1.8. Мемлекеттің салықтық құрылысы............................................................ 150
1.9. Салық салу саласындағы мемлекеттік баскару........................................ 158
1.10. Мемлекеттік салықтық жоспарлау.........................................................176
1.11. Мемлекеттік салықтық бақылау............................................................. 184
1.12. Шет мемлекеттердің салық салу жүйесі................................................. 193
1.13. Халықаралық салықтық құқық...............................................................205
Жалпы бөлім институттары бойынша қорытынды тұжырымдар................225
Пайдаланылған және пайдалануға ұсынылған арнайы әдебиеттер
мен нормативтік құқықтық актілер.................................................................236
ЕРЕКШЕ БӨЛІМ..............................................................................239
II. Республикалық және жергілікті бюджеттің салықтық түсімдері аясындағы салықтық құықық қатынастар............................................241
2.1. Республикалық бюджеттің түсім көздері — салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді құқықтық реттеу.......................................................248
2.2. Жергілікті бюджеттердің түсім көздері — салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді құқықтық реттеу.......................................................323
Қорытынды тұжырымдар................................................................................382
Пайдаланылған нормативтік құқықтық актілер және арнайы әдебиеттер:.....385
Қорытынды.......................................................................................................387
«Салықтық-құқықтық мамандандыру» бойынша арнайы білім алушы студенттер орындауға тиіс бітіру жұмыстарының тақырыптары..........393
Салыктық құқықтық және салық салудың жалпы және арнаулы
теориялық-практикалық мәселелері мен проблемаларын
зерттеушілерге ұсынылатын арнайы әдебиеттер...........................................394

Салыстырмалы құқықтану негіздері. Табанов С.А. Алматы Жеті жарғы, 2003. - 464 бет
МАЗМҰНЫ
Алғысөз...................................................................................................................3
I б ө л і м. ҚҰҚЫҚТАНУ ӘЛІППЕСІ
1-т a p a y. Мемлекет.............................................................................7
1.1. Қоғам жөне мемлекет......................................................................................7
1.2. Мемлекет туралы түсінік және онын. әлеуметтік мәні. Оның функциялары....................................................................................... 14
1.3. Мемлекеттің нысандары................................................................................25
2-т a p a y. Құқық................................................................................36
2.1. Құқық туралы түсінік жөне оның мемлекетпен өзара байланысы...........36
2.2. Әлеуметтік нормалар жүйесіндегі құқық,....................................................46
2.3. Құқық нормалары..........................................................................................53
2.4. Құқықтың қайнар (нысаны) көздері............................................................75
2.5. Құқық жүйесі.................................................................................................90
2.6. Халықаралық және қазақстандық құқықтың ара-қатынасы................... 107
3-т a p a у. Құқықтық қатынастар.........................................................121
3.1. Құқықтық қатынастар ұғымы..................................................................... 121
3.2. Құқық қатынастарының құрылымы.......................................................... 125
3.3. Занды фактілер............................................................................................. 137
4-т а р а у. Құқық нормаларын іс жүзіне асыру.......................................139
4.1. Құқық нормаларын іс жүзіне асырудың түсінігі, оның негізгі нысандары….. 139
4.2. Заң нормаларын қолдану - жүзеге асырудың басты нысаны.................. 143
5-т a p a у. Құқық шығармашылық.........................................................150
5.1. Құқық шығармашылықтың түсінігі, принциптері және түрлері.............. 150
5.2. Құқық шығармашылық процесінің негізгі сатылары (стадиялары)......... 154
5.3. Заң шығару техникасы жөне онын, заңдарды жүйелеудегі алатын орны .. 167
6-т a p a у. Нормативтік актілерді жүйелеу............................................174
6.1. Нормативтік актілерді жүйелеу ұғымы, ерекшеліктері
және түрлері................................................................................................. 174
6.2. Нормативтік құқықтық актілерді инкорпорациялау ұғымы және
түрлері.................................................................................................................. 181
6.3. Кодификациялау ұғымы және түрлері ...................................................... 186
7-тар ау. Құқық бұзушылық және заң жауапкершілігі............................189
7.1. Құқық бұзушылық туралы ұғым. Оның заңдық құрамы.......................... 189
7.2. Құқық бұзушылық түрлері.......................................................................... 194
7.3. Заң жауапкершілігінің түсінігі және түрлері............................................ 196
8-т а р а у. Заңдылық және құқықтық тәртіп. Құқықтық сана жөне құқықтық мәдениет..203
8.1. Зандылық түсінігі және оның негізгі белгілері.........................................203
8.2. Құқықтық тәртіп..........................................................................................207
8.3. Құқықтық сана және құқықтық мәдениет. Заңдылықты және
қоғамдық тәртіпті іске асырғандағы олардың ролі..........................................208
9-т a p a y. Құқықтық мемлекет және азаматтық қоғам............................212
9.1. Азаматтық қоғамды жетілдіру — құқықтық мемлекетті құрудың
негізі. Құқықтық мемлекеттің белгілері...........................................................212
9.2. Қазақстанда құқықтық мемлекетті қалыптастыру жолдары мен проблемалары......................................................................................................224
II б ө л і м. ҚҰҚЫҚ ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1-т а р а у. Конституция — мемлекеттің Ата заңы: қалыптасуы мен дамуы .... 227
1.1. Конституция — мемлекеттің Негізгі заңы: ұғымы мен мәні....................227
1.2. Қазақстан Республикасы Конституциясының даму тарихы
(жалпы сипаттама) .......................................................................................232
1.3. Конституцияның заңдық қасиеттері..........................................................240
2-т а р а у. Қазақстанның конституциялық құрылысының негіздері .......... 252
3-т а р а у. Қазақстан Республикасындағы халықтық билік.....................264
3.1. Халықтық билікті жүзеге асырудың нысандары (формалары)................264
3.2. Қоғамдық бірлестіктердің құқықтық мәртебесінің негіздері..................274
4-т а р а у. Адам мен азаматтың құқықтық мәртебесінің негіздері ............282
4.1. Адам мен азаматтың құқықтық мәртебесі туралы түсінік және оның принциптері..................................................................................................282
4.2. Азаматтық.....................................................................................................291
4.3. Адам мен азаматтың негізгі құқықтары, бостандықтары мен міндеттерінің жүйесі....................................................................................300
4.4. Құқықтар мен бостандықтарды жүзеге асырудың кепілдіктері..............318
4.5. Қазақстан Республикасы азаматтарының конституциялық негіздері .... 321
5-т а р а у. Қазақстан Республикасының әкімшілік аумақтық құрылысы ... 324
6-т a p a y. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік билік
органдарының жүйесі.................................................................... 327
6.1. Заң шығарушы, атқарушы және сот тармақтарына бөліну принциптері..................................................................................................327
6.2. Мемлекеттік органдары туралы түсінік жөне олардың түрлері..............329
6.3. Мемлекеттік өкімет органдары мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарын сайлау. Сайлау құқығы...........................................................330
7-т a p a у. Қазақстан Ресоубликасының Президенті.............................. 345
7.1. Қазақстанда президенттік институттың майда болуы және оның
дамуы.............................................................................................................345
7.2. К,Р Президентінің конституциялық мөртебесінің негіздері және оның мемлекет органдары жүйесіндегі құқықтық жағдайы..............................351
7.3. Қазақстан Республикасының Президентін сайлау және оның өкілеттігін тсжтату тәртібі...........................................................................356
7.4. Қазақстан Республикасы Президентінің өкілеттігі ..................................359
8-т a p a у. Парламент........................................................................ 364
8.1. Қазақстан Республикасы Парламентінің конституциялық мәртебесінің негіздері және оның мемлекеттік органдары жүйесіндегі орны .... 364
8.2. Парламенттің Палаталары: құрамы, қалыптастырылу тәртібі және
ішкі құрылымы.............................................................................................368
8.3. Парламент және оның Палаталарының құзыреті.....................................375
8.4. Қазақстан Республикасы Парламенті қызметініңтәртібі. Заң шығару процесі...........................................................................................................377
9-т а р а у. Қазақстан Республикасының атқарушы үкімет органдары............
9.1. Қазақстан Республикасының Үкіметі........................................................382
9.2. Өзгеде орталық атқарушы органдардың биліктері..................................387
10-т а р а у. Сот жүйесінің конституциялық Негіздері.
Құқық қорғау органдары..................................................................... 388
10.1. Сот билігін іске асырудың конституциялық принциптері .....................388
10.2. Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты..........................................396
10.3. Қазақстан Республикасының Конституциялық Кенесі.........................398
10.4. Прокуратура...............................................................................................401
10.5. Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі жөне оның органдары.....................................................................................................409
10.6. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі, оның органдары.....412
10.7. Адвокатура.................................................................................................423
11-т а р а у. Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік
басқару және өзін-өзі басқару.............................................................426
11.1. Қазақстан Республикасындағы жергілікті өкілді органдардың
жалпы сипаттамасы......................................................................................427
11.2. Қазақстан Республикасындағы жергілікті атқарушы органдар
(жалпы сипаттама) .......................................................................................436
11.3. Қазақстан Республикасындағы жергілікті өзін-өзі басқарудың
түсінігі...........................................................................................................444
11.4. Жергілікті өзін-өзі басқарудың принциптері мен функциялары..........448
11.5. Жергілікті өзін-өзі басқару органдары....................................................450
Соңғы сөз.............................................................................................................456

Саясаттану негіздері. Қуандық Е. С. Оқу құралы. - Алматы «Дәуір», 2005. - 224 б.
МАЗМҰНЫ
Алғысөз............................................................................................3

1 - Т А Қ Ы Р Ы П. Саясаттану ғылымы.
Саясаттану пәні, оның қызметі мен міндеттері..................5
Саясаттанудың әдістері мен категориялары.......................6
Саясаттанудың функциялары...............................................8

2 - Т А Қ Ы Р Ы П. Саяси ілімдер тарихы
Ежелгі дүниедегі саяси ілім................................................ 11
Орта ғасырдағы саяси ілім.................................................22

3 - Т А Қ Ы Р Ы П. XVII- XX ғасырлардағы саяси ғылым.
Қайта өрлеу жылдары мем жаңа заман кезеңіндегі саяси ой-пікір. XVІІІ ғасырдағы саяси ағартушылық ағым......26
Батыс Европа елдеріндегі саяси ой-пікірдің негізгі бағыттарының өкілдері.........30
Маркисизм ілімі. Оның тұйыққа тірелу себептері...........35

4 - Т А Қ Ы Р Ы П. Қазақ даласындағы саяси-ой пікірлер
Қазақ ойшылдары: Әль-Фараби, Қорқыт, Асан-қайғы мен
Баласағұнның әлеуметтік көзқарастары...........................37
Билер институты - дала дсмократиясының белгісі және оның өкілдері.........45
Абай мен Шәкәрімнің саяси-әлеуметтік көзқарастары... 54
Кеңес дәуіріндегі саяси-ой пікірлер..................................58

5 - Т А Қ Ы Р Ы П. Идеология саяси ойдың бір формасы ретінде.
Идеология туралы түсінік, оның міпдеті ..........................63
Қазіргі кезеңдегі негізгі идеологиялар: консерватизм, либерализм, социал-демократия, анархизм өзге де балама ағымдар.......................65

6 - Т А Қ Ы Р Ы П. Қоғамның саяси жүйесі. Саяси режимдер
«Саяси жүйе» ұғымының мәні, оның құрылымы мен міндеттері...........69
Саяси жүйені жіктеу. Оның түрлері..................................73

7- ТАҚЫРЫП. Мемлекет оның даму эволюциясы және қоғамдағы орны
Мемлекет оның қалыптасуы мен дамуы...........................77
Мемлекеттің функциясы, белгілері мен типтері..............79
Азаматтық қоғам және құқықтық мемлекет....................84

8 - Т А Қ Ы Р Ы П. Қоғамдық қатынастар жүйесіндегі саяси билік
Билік ұғымы және оның түрлері........................................88
Биліктің функциясы, көздері мен ресурстары..................91
Саяси билік пен мемлекеттік билік. Биліктің легитимдігі............99

9 - Т А Қ Ы Р Ы П. Саяси партиялар
Саяси партиялардың қалыптасуы, мәні мен міндеттері................ 102
Саяси партиялардың түрлері............................................ 103
Қазақстандағы көппартиялылық..................................... 108

10 - Т А Қ Ы Р Ы П. Қоғамдық - саяси ұйымдар мен қозғалыстар
Қоғамдық-саяси ұйымдар мен бірлестіктер................... 118
Қоғамдық саяси қозғалыстар........................................... 122

11 - Т А Қ Ы Р Ы П. Саясаттың субьектілері: жеке тұлға, әлеуметтік топтар, әлеуметтік қауымдастық
Адам-саясат субъектісі..................................................... 124
Саяси өмірге араласудың алғышарттары.
Адамды саяси социализациялау....................................... 126

12 - Т А Қ Ы Р Ы П. Саяси сана
Саяси сананың мәні, құрылымы мен ерекшеліктері...... 128
Қарапайым сана және саясаттағы зерделіктің мәні...... 135

13 - Т А Қ Ы Р Ы П. Саяси мәдениет.
Саяси мәдениет туралы ұғым, оның белгілері............... 137
Қоғам және саяси мәдениет............................................. 139
Саяси мәдениеттің демократиялық жаңаруы және субъ мәдениет.............142

14 - Т А Қ Ы Р Ы П. Саяси лидер
Әлеуметтік-саяси ой-пікір тарихындағы лидерлер туралы көзқарастардың дамуы........ 144
Саяси лидерлердің қалыптасу табиғаты ......................... 146
Саяси лидерлердің міндеттері және оларды топтау...... 150

15 - Т А Қ Ы Р Ы П. Саяси элита
Саясй элита (ақсүйектер) ұғымы..................................... 153
Саяси элита туралы әртүрлі көзқарастар........................ 154
Саяси элитаның қоғамдағы орны. Ұлттық элита........... 156

16 - Т А Қ Ы Р Ы П. Саяси процесс
Саяси процестің мәні мен құрылымы............................. 162
Саяси процесті ұйымдастыру және оның типтері.......... 165

17 - Т А Қ Ы Р Ы П. Саяси қызмет жәнс саяси шешімдер.
Қайшылықтар, жанжалдар және консенсустар.
Саяси қызмет, мәні мен мазмұны, негізгі белгілері, типтері және әдіс-тәсілдері ....... 168
Саяси шешімдер және олардың жүзеге асу жолдары.... 175

18 - Т А Қ Ы Р Ы П. Ұлттар және этникалық қауымдастық,
саяси процесстің субъектілері ретінде
Әлеуметтік-этникалық қауымдастықтың «түрі» жөніндегі түсінік............. 180
Этнос, ұлыс, ұлт-саясат субъектілері.............................. 182
Этникалық саяси қауымдастық және ұлт саясаты......... 185

19 - Т А Қ Ы Р Ы П. Әлемдік саясат және қазіргі халықаралық
қатынастар. Тәуелсіз Қазақстан халықаралық қатынастар жүйесінде.
Халықаралық қатынас және халықаралық саясат.
Қазіргі әлемдік дамудың жалпы мақсаттары ................ 187
Сыртқы саясат: оның мәні мен функциясы.................... 190
Қазақстан әлемдік қауымдастықта.................................. 192
Саяси терминдер мен ұғымдар................................................... 195

Пайдаланған әдебиеттер.............................................................216

Саясаттану. Жамбылов Д. 2-басылым. Алматы - Жеті жарғы, 2005 - 280 бет
МАЗМҰНЫ

АЛҒЫ СӨЗ..........................................................................................3

I б ө л і м. САЯСАТТАНУҒА КІРІСПЕ

1-тарау.Саясаттану ғылымы....................................................................5
§1.Саяси ғылымның пайда болуы және қалыптасуы................................5
§2.Саясаттану пәні, ұғымдары, әдіс-тәсілдері мен қызметтері................8
§3.Саясаттанудың негізгі парадигмалары.................................................13
§ 4. Саясаттанудың баскз қоғамдық ғылымдармен байланысы
және оны оқып-білудің маңызы.................................................................16

2-тарау.Саяси ғылымның даму тарихы және негізгі кезендері...... 19
§1.Құлдық дәуірдегі саяси ой-пікірлер......................................................20
§2.Ортағасырмен Қайта өрлеу дәуіріндегі саяси ұғымдар.........................24
§3.Жана замандағы саяси ой .....................................................................26
§4.Марксистік саяси идеялар.....................................................................30
§5.Қазақ даласындағы саяси ой-пікірлер..................................................31
§6.XX ғасырдағы саяси ілім.......................................................................40

II б ө л і м. БИЛІК ЖӘНЕ САЯСИ ЖҮЙЕ

3-тарау.Саяси билік..................................................................................44
§1.Билік ұғымы жөне ол туралы тұжырымдамалар.................................44
§2.Биліктің қызметтері мен жіктелуі.........................................................48
§3.Саяси билік пен мемлекеттік билік. Биліктің легитимдігі ................52
§4.Биліктің түрлері..................................................................................... 55
§5.Саяси тәртіп (режим).............................................................................60

4-тарау.Саяси жүйе...................................................................................63

§1.Саяси жүйе туралы ұғым ......................................................................66
§2,Саяси жүйенің құрылымы ...................................................................67
§3.Саяси жүйенің жіктелуі........................................................................ 69
5-тарау. Демократия.................................................................................71
§1.Демократия туралы ұғым және онын белгілері...................................71
§2.Демократияның антикалық теориясы..................................................74
§3.Жаңа дәуірдегі демократияның классикалық теориясы.....................76
§4.Демократияның алуан түрлілік және төбе топ теориялары...............79

6-тарау.Мемлекет жөне азаматтық қоғам..............................................83

§1.Мемлекеттің пайда болуы мен мәні.........................................................84
§2.Мемлекеттің белгілері мен қызметтері...............................................85
§3.Қазіргі сайлау жүйесі.............................................................................87
§4.Азаматтық қоғам және құқықтық мемлекет........................................90

7-тарау.Саяси партиялар мен қоғамдық-саяси қозғалыстар..........93

§1.Саяси партиялардың пайда болуы, мәні және қызметтері.................93
§2.Саяси партиялардың жіктелуі .............................................................96
§ 3. Қазақстандағы көппартиялықтың қалыптасуы.............................. 103
§ 4. Қоғамдық-саяси ұйымдар мен қозғалыстар.................................... 110

Ш б ө л і м. САЯСАТТЫҢ СУБЪЕКТІЛЕРІ. АДАМ ЖӘНЕ САЯСАТ

8-тарау.Саяси элита және саяси топ бастаушылық........................ 117

§ 1. Саяси элитаның түсінігі мен қызметі.............................................. 117
§ 2. Саяси элиталардың қалыптасуы мен жіктелуі............................... 119
§ 3. Саяси жетекшілік туралы ұғым....................................................... 121
§ 4. Саяси жетекшіліктің жіктелуі және топ бастаушылардың жеке
қасиеттері................................................................................................ 124

9-тар а у. Адам және саясат. Саясат субъектілері................................ 129
§1.Тұлға — саясаттың субъектісі мен объектісі...................................... 129
§2. Жеке адамның құқығы мен бостандықтары........................................ 132
§ 3. Жеке адамнын құқықтарының жіктелуі.......................................... 136

10-тарау.Әлеуметтік топтар мен этникалық бірлестіктер............. 141

§1.Қоғамның әлеуметтік құрылымы мен жіктелуі................................ 141
§2.Кеңестік қоғамдағы және біздің қазіргі кездегі әлеуметтік жіктелуіміз ... 143
§3.Әлеуметтік бірлестіктер жүйесіндегі ұлттың орны............................ 146
§ 4. Қазақстандағы ұлттық қатынас мәселелері ................................... 149
§5. Қоғамның саяси өміріндегі діннің орны......................................... 152

11-та р а у. Саяси идеология................................................................ 154

§ 1. Саяси сана және саяси идеология................................................... 154
§ 2. Қазіргі идеологияның негізгі түрлері.............................................. 160

12-тарау. Саяси мәдениет және саяси әлеуметтену........................... 167

§І.Саяси мәдениет туралы ұғым, оның мәні мен қызметтері.................. 167
§2Саяси мәдениеттің құрылымы және оны қалыптастыратын қоғамдық
күштер...................................................................................................... 170
§ 3. Саяси мәдениеттің жіктелуі ............................................................ 173
§4.Саяси әлеуметтенудің түсінігі мен мәні ........................................... 176
§ 5. Саяси әлеуметтенудің институттары, кезендері мен қызметтері..178
§ 6. Саяси әлеуметтенудің типтері ........................................................ 180

IV б ө л і м. САЯСАТТАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР МЕН СЫРТҚЫ САЯСАТ

13-тарау.Саяси шиеленіс пен саяси процесс.................................... 183
§ 1. Саяси жанжалдар............................................................................... 183
§2.Саяси жанжалдар мен дағдарыстарды реттеудің әдістері мен
түрлері........................................................................................................186
§ 3. Этно саяси жанжалдар...................................................................... 187

14-тара у. Саяси процесс және саяси бейімделу............................... 190

§ 1. Саяси процесс туралы ұғым............................................................. 190
§ 2. Саяси процестің жіктелуі................................................................. 194
§ 3. Саяси процеске қатысу түрлері....................................................... 196
§4.Саяси даму мен бейімделудің мәні ....................................................200
§ 5. Саяси бейімделудің кезеңдері және соған байланысты
көзқарастар.................................................................................................203
§6.Қоғам мен саяси жүйенің бейімделу жолдары.................................206

15-тарау.Әлемдік саясат........................................................................211

§ 1. Әлемдік саясат және халықаралық қатынастар.............................. 211
§ 2. Жаңаша саяси ойлау және халықаралық қатынастар.....................218
§ 3. Егеменді Қазақстан халықаралық қатынастар жүйесінде............. 224

ТЕРМИНДЕР МЕН ҰҒЫМДАР.............................................................230

ӘДЕБИЕТТЕР...........................................................................................275Социология. Ә.Х.Тұрғынбаев - Алматы Білім, 2005. - 160 бет
M A 3 М Ұ Н Ы
1 лекция. Социология пәні және оның қоғам өміріндегі рөлі
(проф. Кенжебаев С.Ж.).......................... 4
2 лекция. Социологиялық зерттеу методологиясы мен әдіс-тәсілдері (проф. Тұрғынбаев Ө.Х.)............... 15
3 лекция. Социологияның тарихи қалыптасу кезеңдері (доц.Раев Д.С., ӨміркожаС.И.).... 25
4 лекция. Қазіргі заманғы социологиялық парадигмаларлар (теориялар) (доц. Раев Д.С.) 40
5 лекция- Қоғам - әлеуметтік қиындық (Тұрғынбаев Ө,Х.). 51
6 лекция. Қоғамның әлеуметтік құрылымы (структурасы)
(проф.Тұрғынбаев Ә.Х., Пұсқабаев А.Ж.)......... 62
7 лекция. Адам - әлеуметтендірудің жемісі (проф. Тұрғынбаев Ө.Х.)................ 76
8 лекция. Мәдениет — әлеуметтік таным объектісі (проф. Қарашин Ө.Қ.)................. 85
9 лекция. Ғылым - әлеуметтік өмір системасында (проф. Қарашин Ө.Қ.)................. 94
10 лекция. Ұлт және ұлтаралық қатынастар социологиясы
(проф. Күнхожаев II., проф. Рахметов К.Ж.)......107
11 лекция. Неке және отбасы социологиясы (ироф. Күнхожаев Н., проф. Рахметов К.Ж.)……………………...118
12 лскция. Қала мен ауыл-село социологиясы (проф.
Тұрғынбаев Ө.Х., доц. Қожамкұлова Л.Т.).........129
13 лекция. Дін социологиясы (проф. Дүйсенов М.С.)........ 143

Социология. Рахметов Қ.Ж., Болатова А.Н., Исмағамбетопа З.Н. Алматы «Өлке» баспасы, 2003, - 256 бет

Мазмұны:

1- тақырып. Социология пәні және оның қоғам өміріндегі ролі..........3

2- тақырып. Социология тарихы және даму мәселелері..................17

3- тақырып. Жеке тұлғаның социологиясы.........41

4- тақырып. Отбасы социологиясы...............................59

5-тақырып. Гендер социологиясы.................................73

6- тақырып. Қоғамдағы демографиялық процестер............................94

7- тақырып. Жастар проблемалары және социологиядағы білім беру......106

8- тақырып. Қоғамның әлеуметтік құрылымы.....128

9- тақырып. Социология және әлеуметтік психология: жалпы және ерекше

10- тақырып. Тартыс социологиясы мен Психологиясы...............164

11- тақырып. Экономикалық социология мәселелері.................... 180

12- тақырып. Құқық социологиясы мен саяси социология мәселелері......207

13- тақырып. Социологиялық зерттеуді ұйымдастыру және жүргізу........240
Философия. Ә.Х.Тұрғынбаев - Алматы Білім, 2005 ж.,-304 бет
М А 3 М Ұ Н Ы
Алғысөз......................................................................................................3

I БӨЛІМ. ФИЛОСОФИЯ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚЫСҚАША ТАРИХЫ

I тарау. Философия пәні және оның қоғамдық міндеттері...................9
§1. Дүниеге көзқарас ұғымы және оның тарихи типтері:
миф (аңыз), дін, философия.................................................................9
§2. Дүниеге философиялық көзқарас..................................................12
§3. Материализмнің және идеализмнің тарихи формалары.
Ғылыми - философиялық көзқарас ұғымы....................................16
§4. Философия мен жеке ғылымдардың арақатынасы туралы
бұрынғы және қазіргі пікірлер................................................................21
§5. Философия жалпы методология ретінде.................................24

II тарау. Философияның тарихи типтері..........................................27
§1. Философиялық ойдың шығуы..........................................................27
§2. Ертедегі шығыс философиясы..........................................................28
§3. Антик заманының философиясы.....................................................29
§4. Орта ғасырлар философиясы.............................................................34
§5. Орта Азия халықтарының философиясы.....................................36
§6. Қайта өрлеу дәуірінің философиясы...............................................38
§7. XVII ғасырдағы ғылыми революция және философия...............40
§8. Ағартушылық философиясы және француз материализмі..........45
§9. Классикалық неміс философиясы....................................................47
§10. Орыс философиясының дәстүрлері...............................................51
§11. XIX ғасырдағы казак, ағартушыларының дүниетанымдық көзқарасы....54
құрылыс
III тарау. Марксизм философиясының тууы және дамуы....................57
§1. Марксизм философиясы тууының әлеуметтік-экономикалық
және саяси алғышарттары..................................................................57
§2. Диалектикалық және тарихи материализмнің теориялық бастаулары......59
§3. XIX ғасырдағы жаратылыстану-ғылыми жаңалықтар...................61
§4. Марксизмнің философияда жасаған революциялық
өзгерісінің негізгі көріністері..................................................................63
§5. В.И.Лениннің марксистік философияны дамытуы.......................66

IVтарау. XX ғасырдағы Батыс философиясының негізгі ағымдары .... 70
§1. Жалпы сипаттама...............................................................................70
§2. Неопозитипизм.................................................................................71
§3. Прагматизм.........................................................................................74
§4. Экзистенциализм................................................................................76
§5. Неотомизм және персонализм.........................................................78
§6. Философиялық герменевтика...........................................................81
§7. Структурализмнің негізгі идеялары................................................83
§8. ХХғ. Постмодерн философиясы......................................................85

II БӨЛІМ. ФИЛОСОФИЯ - ТЕОРИЯ МЕН МЕТОДОЛОГИЯНЫҢ БІРЛІГІ

V тарау. Болмыстың материя мен сананың онтологиясы.......................87
§1. Болмыс және материя ұғымдары.
Философиядағы субстанция проблемасы.............................................87
§2. Материяның ғылыми-философиялық ұғымының қалыптасуы ..91
§3. Қозғалыс және оның негізгі формалары........................................95
§4. Кеңістік және уақыт — материяның өмір сүруінің
объективтік формалары..........................................................................100
§5. Сана жоғары деңгейде ұйымдасқан материя — адам
миының функциясы...............................................................................105
§6. Сана — объективтік дүниені психикалық бейнелендірудің
жоғарғы формасы....................................................................................109
§7. Бейнелену формаларының эволюциясы.......................................114
§8. Сана және тіл, олардың шығуы және өзара байланысы...........116

VI тарау. Диалектика — Логика және таным теориясы ретінде..........121
§1. Диалектика — даму мен ең жалпы байланыс жөніндегі ілім......121
§2. Сан өзгерістерінің сапа өзгерістеріне және керісінше өтуі..........125
§3. Қарама-қарсылықтардың бірлігі мен күресі заңы.........................132
§4. Терістеуді терістеу заңы.....................................................................140

VII тарау. Диалектиканың категориялары...............................................146
§1. Жалпы сипаттама.............................................................................146
§2. Жекеше, ерекше және жалпылық..................................................148
§3. Себеп және салдар............................................................................151
§4. Қажеттілік және кездейсоқтық.......................................................156
§5. Мүмкіндік және шындық................................................................160
§6. Мазмұн және форма........................................................................163
§7. Мән және құбылыс..........................................................................166

VIII тарау. Таным — шындықтың бейнеленуі.....................................169
§1. Материалистік диалектика — таным теориясы өрі әдісі............169
§2. Танымның субъектісі мен объектісі................................................173
§3. Практика — танымның негізі және мақсаты...............................175
§4. Танымның диалектикалық жолы. Сезімдік таным мен
логикалық таным және олардың формалары......................................178
§5. Танымдағы сезімдік пен рационалдықтың
диалектикалық бірлігі...........................................................................185
§6. Ақиқат деген не? Оның түрлері қандай?.....................................189
§7. Ақиқаттың өлшеуіші (критерийі)..................................................192
§8. Ғылыми танымның формалары мен әдіс-тәсілдері.....................196

III БӨЛІМ. ӘЛЕУМЕТТІК ФИЛОСОФИЯ МӘСЕЛЕЛЕРІҰқсас жұмыстар

Диалекитика және метофизика
Диалектика және таным теориясының негіздері
Диалектика және метафизика
Диалектика-таным теориясы
Танымның объектісі - қоршаған орта
Дүниеге қөзқарас және онын типтері. Ежелгі Қытай философиясы. Философиядағы адам мәселесі. Гносеология және эпистемология. Диалектика және онын әдістері туралы ақпарат
Философияның негізгі даму кезеңдері мен бағыттары
ФИЛОСОФИЯ ПӘНІ БОЙЫНША СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ
Дүниеге қөзқарас және онын типтері. Ежелгі Қытай философиясы.Философиядағы адам мәселесі.Гносеология және эпистемология. Диалектика және онын әдістері жайлы мәлімет
Марксизм және өмір философиясы
Бу қазандықтары мен шаң дайындау жүйелері есебі
Аурудың тұрақтылығы және даму себебі
ТҮМЕН ҰЛЫ МҮДЕ ҚАҒАН
ҚР қоғамдық жаңа даму кезеңінде жоғары білім беру
Коммерциялық ақпарат пен коммерциялық кұпия мәні және оны қорғау
Жазаның жүйелерінің және түрлерінің жалпы сипаттамасы
Төлем көзінен салық салынбайтын табыстар
Қазақстан Республикасының заңдарын сақтауын тексерулерді ұйымдастыру мен жүргiзу ережесi
Агробизнес және агроөнеркәсіп интеграциясының арасындағы байланыс